Skip to main content

Full text of "Synopsis coniferarum"

See other formats


Kenne^ K, Mackenzie 
Collection 
B^y^clff^^^ SYNOPSIS COMFERARUM AUCTORE STEPHANO ENDLICHER. 
SAlVGAIilil 

APUD SCHEITLIN & ZOLLIKOFER 
1847. 


fo^^S? EDUARDO FEIXZL M. D. SAJLUTEM. 

Libeliuiu de arboribus Coniferis mitto, quem 
elapsa hieme eoeptum typisque partim exscriptum, 
nunc demum absolutum aceipio. 

Mag^nificae plantarum familiae historiam, qua- 
lem monographi botanici solent conscribere, ipse- 
que de Alsinearum ordine paratam servas, minime 
a me proponi voluisse vel potuisse nosti Tu, in 
cuius consortio natum est opusculum et educatum. 
Nam, quem in meos et Tuos et musei nosti*i 
usus pridem congesseram Coniferarum catalo- 
g^m , in illam sensim adolevisse formam memi- 
neris, ut scriptionis etiam privatae publicatio, non 
plane absurda visa fuerit, qua qui volent utentur 
benevole, qui nolunt, si libet, carpant^ quamvis 
qusedam etiam in majoris consilii opere, ipsa rei 
difficultas posset excusare. IVec tamen in ista vel IV 
in alia ciiranim nostrarum parte lectorum indul- 
g^entiam desidero, qui obrepente cum aetate rerum 
humanarum taedio, paucissimorum judicio conten- 
tus vivere, quam multorum sequitatem inquies re- 
quirere malo. 

De plantarum fossilium nomenclatura penitus 
reformanda, saepe Tecum et cum Ungero nostro 
disputavi. Nominum novorum invidiam non horrui, 
persuasus veritatem facilius emerg^ere ex errore, 
quam ex confusione. 

Vale et me proximum exspecta. 

CRACOVIiE. XIV. MAII. M. DCCC. XLVII. 

Stephanus Endltcher. CUPRESSI]\EJB ORDO I. Ct€i9vessinew* Ahbores, sa^piiis excelsae, rariiis frltices ranio- 
sissimi, ramis ia plerisque sparsis, teretibus aut 
iuterduui ang:ulatis, in nonnullis etiam complanatis, 
continuis v. articulatis. 

FoLiA opposila, lernatim yerticillata aut rarius 
sparsa, sa?pissime adnato decurrentia, ang-uste li- 
nearia v. pleruuKjue scjuamaiformia , s«pius seria- 
tim imbricata. 

Flores monoici v. dioici, staminibus et squamis 
o-emmuliferis axi communi insertis , ebracteatis , aut 
rarissime bractea adnata instructis, imbricalis, 
amenta terminalia aut lateralia constituentibus. 

Ameivtis stamlmferis : Sta.mina pbirima, nuda, 
axi communi inserta , subborizontalia. Filamentum 
brevissimum , crassum , in connectivum squamae- 
forme, excentrice pellatum productum, connectivi 
margine superiore anj>usliore, inferiore subtus lo- 
cubfero 5 loculis numero variis , binis , ternis v. 
pluribus, parallelis, discretis, adnatis , ovatis v. 
oblongis, lon||Uudinaliter deiiiscentibus. Pollen 
globosum. 

1- Amenta gemmulifera. SQLAMy« pauc9e , (lorso in-. 
fra apicem s%pissiine miicronataB, circa axim abbre- 
viatiim uni-pluriseriatim verticillatffi , v. juxta axim 
plus minus elong-atum undique insertic, peltatae. 
GemmllvE ad basim squamarum v. juxta earundem 
stipitem solitariae v. plures, definitae aut rarissime 
indefinitae , sessiles , erectae , atropa? , apice aperto 
in coUum, plus minus lonjrum, foecundatione pe- 
racta obliteratum producto. 

Frlctls syncarpium e squamis carnoso-incrassatis 
V. lig-noso-induratis , arcte conniventibus v. inter- 
dum etiam coalescentibus, tandem ad suturas so- 
lutis, persistentibus , drupaceus v. strobilaceus. 

SffiMLfVA e squamarum basi erecta, solitaria, g^e- 
mina v. raro plurima, integiimento membranaceo, 
lignoso aut interdum osseo, ang-ulato v. saepissime 
utroque margine in alam membranaceam producto. 

Embryo in axi albuminis carnosi, parci anti- 
tropus, ejusdem longitudine :^ cotyledonihns duabus, 
rarius tribus ad novem , oblong-is , obtusis , radi- 
cula cylindrica apice cum albumine concrescente, 
ratione squamae siipera. DlAGiXOSIS GEIVERUM. ,§. 1. Jl\\iperi.\.e. 
Juniperus. 
Caryocedrus. 
Oxycedrus. 

Sabina. 

§. 2. ACTINOSTROBE^. 
Widdringtonia. 

Frenela. 

Actinoslrobus. Callitris. Libocedrus . Galbulus carnosus , squamis imbri- 
catis. Folia opposita v. ternata. 
Squams inter se connatae monosper- 
mae. Semina aptera. 

Semina inter se coalita. Folia basi haud 
decurrentia ternata. Gemmae perulatae? 
Semina inter se haud coalita. Folia basi 
haud decurrentia ternata. Gemmae peru- 
lata;. 

Semina inter se haud coalita. Folia 
basi adnato decurrentia, ternata et op- 
posita. Gemmaa nudae. 

Strobili squamce valvatcB. Folia al- 

terna, opposita v. ternata. 

Slrobilus quadrivalvis, valvis aequa- 

libus, 5 — lOspermis. Semina di- 

ptera. Folia allerna. 

Strobilus sexvalvis , valvis alternis 

minoribus , polyspermis. Semina di- 

ptera. Folia ternata. 

Strobilus sexvalvis , valvis aequalibus 

monospermis. Semina triplera. Folia 

ternata. 

Strobilus quadrivalvis , valvis alteruis 

minoribus , di-monospermis. Semina 

diptera. Folia opposita. 

Strobilus quadrivalvis , valvis alter- 

nis minoribus, monospermis. Semina 

iusequaliter diptera. Folia opposila. G 

§. 3. THUIOPSIDE.E. 
Biota. 
Thuia. 

Thuiopsis. 

§. V. CUPRESSIXE.E VEIl.E. 

Cupressus. 
Cham(rcyparis. 

§. 5. Taxodixe.e. 
Taxodium. 
Glyptostrobus. 
Cryptomeria. Strobili squamce imbricatce. Folia 

opposita. 

Strobili sqiiaraae coriaceae dispermac. 

Semina aptera. 

Slrobili squamae coriacea} disperraac. 

Seraina diptera. 

Strobili squamas lignosae pentasper- 

raae. Seraina diptera. 

Strobili squamd peltatce. Folia op- 

posita. 

Strobili squamae polyspermae. Se- 

raina diptera. 

Strbbili squam» dispermae. Semina 

diptera. 

Sfrobili squamoB peltatce v. imbri- 

catce. Folia alttrna. 

Slrobili squamae peltatae dispermae. 

Semiiia aptera. 

Strobili squamae imbricatae dispermre. 

Semina basi moiioplcra. 

Sfrobili squamae cura bractea con- 

natae 4- — 6 spermae. Semina di- 

plcra. I. JUrVIPERUS Linn. 

Juniperus Lhin. Gen. pl. n. 1134. Gdrtner Carpolog. II. G2. f. 91. 
Schkuhr Handb. t. 338. Richard Conif. 137. t. 5. 6. Nees jun. 
Gen. pL Flor. germ. 11. 12. Meisner Gen. 352. (263.) Endl. 
Gen. pl. n. 1789. Spach in Annal. sc. nat. 2. Ser. XYI. 282. 
Hist. nat. Veg. phaner. XI. 305. Juniperus et Cedrus Toumef. 
Inst. 361. Thuiaecarpus Trautvett. Iinag. plant. 11. 

Flores dioici aut rarius in ramis diversis monoici. Sta- 
minig. Amenta axillaria v. subterminalia, globosa, nuda v. 
basi foliis imbricatis calyculata. Stamina plurima, in axi 
decussatim opposita v. ternatim verticillata , quadri-sex- 
fariam imbricata; ^?ct me?i^a brevissima, in connectivi pro- 
cessum excentrice peltatum, squamaeformem suborbicula- 
tum , membranaceum aut coriaceum , muticum v. mucro- 
natum, subtus margine inferiore loculos 3 v. 6 longitudi- 
naliter dehiscentes gerentem producta. Seminif. Amenta 
axillaria v. in ramulis lateralibus solitarie terminalia. Sqiia- 
mw gemmulifercc carnosae, sub apice breviter mucronatEe, 
in verticillis 2 — 3 ternatse v. decussatim oppositae, omnes 
imbricatini approximatcB et phis minus inter se in involu- 
crum apice per^ium coalitae, extimae breviores steriles, in- 
tinis basi gemmulam unicam v. duas collaterales gerentes. 
Gemmulce erecta?, atropa?, microp^le terminali in collum 
breve producta lagena^formes. Galhulus e squamis car- 
nosis et e seminibus osseis, distinctis v. rarissime in puta- 
minis speciem inter se coalitis drupaceus , vertice umbili- 
catus, la?vis v. tuberculatus, 3 — 6 — 8 spermus v. saepius 
abortu monospermus. Semina erecta, subtriquetra, in- O JUMPERUS. 

legumento osseo, juxta basim foveolis resiniferis ex- 
sculpto. Embryo in axi albuminis carnosi antitropus, ejus- 
dem longitudine , cotyledonibus 2 — 3 oblongis , obtusis , 
radicula cylindrica , supera. 

Arbores interdum elatce v. frutices dumosi, in temperatis et 
frigidiusculis hemisphcerce borealis crescentes. Rami scepis- 
sime sparsi. Folia ternatim verticillaia v. opposita, basi arti- 
culata v. adnato-decurrentia , scepe dimorpha , alia acicularia 
pungentia , plus minus patentia, alia squamceformia , acute 
imbricata, dorso scepissime glandula resinifera notata. Gem- 
mce nudce v. perulatce. Galbuli erecti v. nutantes, primo v. 
altero tantum anno maturi. 

I. CARYOCEDRUS. Semina inter se coalita , putamen 
triloculare formantia. — Folia ternatim verticillata , haud de- 
currentia. 

1. JUMPERUS DRIPACEA Labill. 

Caryocedrus foliis ternis subpatentibus latiuscule lineari 
lanceolatis, galbulis axillaribus ovalibus v. subglobosis tota 
superficie elevato areolatis demum nigricantibus subglo- 
bosis. 

Habhcl fructus Clusitts Ilist. plunt. 37. c. ic. 
Juniperus niajor Belfon. Obserc. II. 110. (Ed. Clits. p. 1G2.^ 
Juniperus latifolia arborea, Cerasi fructu Tournef. Corollar. 41. 
Juniperus Oxycedrus y. Lam. Dict. II. G25. 

Juniperus drupacea LabiUard. Plant. Syr. Decad. II. 14. f. 8. 
Loudon Arboret. Brit. IV. 2494. f. 2354 — 235G. 

Habitai in monte Cassio (Djebel-LaQara). 

„Caulis frutescens. erectus, ramosior, ramis patenlibus. Ra- 
„muli triquctri. Folia terna, patentia, sessilia, lanceolata, acuta, 
„supra linea duplici subglauca. Flores masculos femineosque non 
„vidi. Drupa tcstucca, rore glauco adspcrsa, foliis sa^pe triplo JUNIPERUS. 9 

„longior, magna, subrotunda, tubereulis C, saepius 9 retusis an- 
„gulata exsculptaque. Nux subovata, magna, trilocularis, loculis 
„parvis, durissiraa, superne lineis tribus exarata. Nuclci soli- 
„tarii ovato-oblongi , pellicula loculoruni fundo affixi." La- 
billard l. c. 

Quae de planta post Billardierum a nemine peregrinatorum me- 
morata Clusius et Bellonius referunt, huc transscribere oper» 
pretium est. 

„Habhel fructus. Arbor sui generis Cupresso simillima, in Syria. 
„FaciIe in doctissimi Guilandini sententiam problematis IX. et X. 
„defensione concesscrim, plurimum ad Thya) historiam a Theo- 
„phrasco proditam accedere arborem sui generis Cupresso simil- 
„limam, in Syria, Aegypto et Arabia nascentem, eiyus fructus 
„Abhel toto oriente notissimus, pilularum Cupressi magnitudine, 
„colore rufo in nigrum declivi." Clusius Hist. plant. 37. c. ic. 
(quam infra repetere utile credidi.) 

„In monte Tauro, antequam ad summum verticem (jam nive 
„tectum) pervenire possemus, Junipe:os majores, in Cupressi 
„altitudinem assurg:entes invenimus, fructu dulci , nucis fere 
„magnitudine, et Gallae quodammodo simili, quo indigena) vescun- 
„tur, ut ex nucleis hinc inde in itinere a nobis collectis, et ab 
„his qui pulpam exederant abjectis obscrvabamus : ii sunt longi- 
„tudine et crassitudinc nuclei Olivae, adeo duri ut solo niallei 
„ictu frangi quirent. Inter reliquas arbores in Tauro monte na- 
„scentes post Cedrum primas obtinet perpetuoque viret. Ejus 
„vero delineatio et descriptio invenietur in libro , cui tituluni 
„fecimus : de arboribus perpetua frondc virentibus." Beflo- 
nius l. c. 

„Qu(B hactcnus vidi Bellonii exemplaria de Coniferis, neque dc- 
„lineationem ncquc descriptionem Juniperi majoris habent." Clu- 
sius ad h. l. BeUonii. 

II. OXYCEDRUS. Semina inter se haud coalita. — Folia 
ternatim verticillata , basi articulata , eglandulosa. Gemmce 
peritlatcB. 

Juniperi sect. Oxycedrus Spack in Annaf. sc. nat. 2. Ser. XVI. 
289. Junipcrus Tournef. Inst. 361. 10 JUXIPERUS. 

2. JUNIPERUS MACROCARPA Sibth. 

Oxycedrus fruticosa ramis acutangulis , foliis ternis pa- 
tentissimis in mucronem pungentem acuminatis supra cm- 
siis bisulcatis subtus obtuse carinatis, galbulis ovalibus 
basi attenuatis tuberculatis folio lonf^ioribus cajruleo prui- 
nosis. 

Juniperus maximus illyricus caerulea bacca Lobel. Stirp. G29. 

/c. //. 223. Adoers. 448. 
Juniperus major bacca ctBrulea Baiihin. Pin. 489. Cupani Ilort. 

cathol. 105. 
Juniperus major Cedrus phoenicea dictus bacca majore pyriformi 
rufa, coerulescente polline adspersa, per totum frondosus Cu- 
pani Suppl. alt. 43. 
Juniperus major oblonga bacca e rufo coerulescente , frondosa pcr 

totum Cupani Panphyt. sic. 11. t. 40. 
Juniperus major bacca cferulea Tournef. Inst. 589. 
Juniperus macrocarpa Sibthorp Flor. grcec. Prodr. II. 2G3. Flor. 

grwc. .Y. 
Juniperus oblongata (hissone msc. 
Juniperus Lobelii Gussone Synops. Flor. sic. U. G3n. 
?Juniperus Biassolettii Link (coU. Flora 184G. p. 579J. 

Habitat in Grwcla , in arenosis maritimls SiciUaj meri- 
dionalis et orientalis , et in Istria. 

A Junipero Oxycedro foliis paullo latioribus, galbulis basi attc- 
nuatis, nunquam globosis, semper cccruleis, nec badiis , sa?pc 
pcndulis, plcrumfiuc tubcrculis tribus ad apicem totidemquc ad 
latera notatls, bene distincta species, in cujus distributioncm ul- 
terius est inquirendum. 

3. JiMPEKis oxYCEDius Linu. 
Oxycedrus fruticosa ramis acutangulis, foliis ternis 
patentissimis in murronem pungenlem acuminatis supra 
bisulcatis subtus acute carinatis, galbulis «lobosis hrNJbu' 
folio longioribus badiis pruinosis. 

Kedgoq et aQzev^oq Tticoph. Hisf. /»/. ///. 12. 
"AQXCV^og ■?/ iHY.Qa Dioscorid. I. 103. JUNIPERUS. 1 1 

Juniperus Oxj-cedrus Linn. Spec. 1470. excl. synon. Richard 

Conif. 39. ^G. f. 1. Gri.whach Synops. Flor. Rum. II. 352. p.p. 
Juniperus Oxycedrus ji. Lam. Dicf. TL G25. 
Juniperus macrocarpa Tenore SyUog. Flor. neap. 483. p. p. Flor. 

neap. t. 247. Sfranyways in London Arboret. Brit. t\\ 2494. 

f. 2353. Koch Synops. Flor. Germ. 7G5. Gussone Synops. 

Flor. Sic. U. G35. Boissier Voy. Hisp. 582. in nol. 

Iiabitat in arenosis inaritimis a freto Herculis ad insulas 
Bospori; in Hispaniae gaditanoi pinetis rnaritimis et in Bar- 
baria , in Sicilia , Calabria , in regione calida Tliracia; et 
Biihyniw observata. 

Frutex interdum in arbuscula? orgryalis altitudinem excrescens, 
a plerisque botanicis cum .lunipcro macrocarpa Sibth. et J. ru- 
fescente Link confustis , ab illa baccis splia^ricis badiis, ab hac 
ramis acutan^ulis et fructiis multo majoris cnlore facile distin- 
guitur. .Synonyma veterum pluiima intci" Iinnc ct sequentem 
ambi^ua. 

4. Ju.yiPEiU S RUFESCEXS Liiik. 

Oxvcednis fruticosa ramis obtusangiilis , foliis ternis 
patentissimis in mucronem pungentem acuminatis supra 
bisulcatis subtus acute carinatis, galbulis globosis folio 
brevioribus rubris nitidis. 

Oxycedrus Clusius IIi.sp. 102. 103. Hist. pl. l. 39. 
Juniperus major bacca rufocente C. Bauhin. Pin. 489. 
Cedrus phcenicea Bellonio sive Oxycedrus J. Banhin. Hist. II. 297; 
Juniperus Oxycedrus Lant. Dict. JJ. G25. excl. B. et ^', Sibth. 

Prodr. Ftor. gvtvc. II. 2G3. Brotero F/or. lusit. 12G. Loudon 

Arboret. Brit. IV. 2494. f. 2351. 2352. Koch Synops. Ftor. 

yei^m. 7G5. Boissicr Voy. Hispan. 582. Grisebach Spicileg. Flor. 

lium. II. 352. p. p. 
Juniperus rufescens Link msc. (coU. Flora 1S4G. p. 579.^ 
Knebro Hispau. Zimbi-o noxa Lusit. Cade (.'aUor. vSintic /////r, 

Kb(Jpo^' Neogr. 

B. BRiiviroLi.^ , foliis approximatis suhimbricatis . falcato 
lanceolatis , subtus convexis glaucis , carina incrassata , supra 1 2 Jl MPERl S. 

concavis vix glaucis , nervo medio prominente , fructu depresse 
globoso folia superante. 

Juniperus Oxycedrus r. brevifolia HochsMf. Flnr. A%or. 26. 
Cedro Tnsulan. A^or. 

Habitat in Europa australi : in Lusitania in arenosis trans 
Tagum , prcesertim circa Setubal ; in Hispanice regione mon- 
tana et alpina alt. 1500 — COOO' (Boissier), frequens in 
rupibus ad Gibraltar (Schott) ; in Gallia mediterranea ; Cor- 
sica; Sardinia; in montibus Apenninis (1000 — 3000' elev. 
Schouw) , in Calabria , Dalmatia ; in Grcecice monte Helicone 
frequens , et in montibus Macedoniae , Thraciae, Bithyniae, 
(2600 — iOOO' elev. Griseb.). In Sicilia deesse videtur. 

B. Frequens in insulis Azoricis, in insulis minus elevatis 
inontes inde a 1000' elevatione usque ad cacumina occupat, 
praedominat in insula Flores , ubi solito major evadit , in 
insulae Pico monte ignivomo usque ad 5000' elev. adscen- 
dit. (Hochst.) 

Species statura , foliorumque et fructuum magnitudine pro soli 
indole et elevatione variaus, semper fructu nitidissimo ab affini- 
bus distincta. 

Forma brevifolia azorica (quam inter et vulgarem Gallicam et 
Dalmaticam specimina Lusitanica ambigunt) cum specie sequente, 
quam ego non yidi, accuratius comparanda, Junipcri nan<e iemula, 
a qua tamen tota facie diversa, fruticem sistit ramosissimum 
interdum arborescentcm. Lignum exsiccatum argenteo nitet. 

5. JUMPERIS HEMISPH.ERICA Presl. 

Oxycedrus frulicosa ramis oblusangulis , foliis ternis 
patentissimis in mucronem pungentem acuminatis supra 
ijisulcatis subtus acule carinatis, galbulis globosis folio 
brevioribus vel «qualibus rubris nitidis. 

Juniperus vulg^aris fruticosa Cupan. Ilort. Cathol. 105. 

Juniperus communis Vcria Horl. Panorni. 420. 

Juniperu.s hemisphaerica Presl. DeUc. Prag. 142. Gussone Sy- 

nops. Flor. Sic. II. 034. Schouw Conif. Ital. in Animl. sc. 

nal, 3. Scr. III. 243. JUNIPERIS. 1 Z 

Crescit in rupestribus et j)ascuis apricis montium Madoni- 
norum et in Aetna Siciliae , cum Berberi aetnensi usque ad 
fruticum terminum (7100', nec non in regione s^ibalpina 
Calabriae in montibus Sibilla, Amaro et Gransasso. 

,,Frutex humilis , vix spithamam altus, coespitosus, hemisphae- 
,,ricus, ramis teretibus griseis. Folia Juniperi communis, una 
,.tertia parte breviora, sed paululum latiora, supra cssia, subtus 
..elevato-carinata patentissima, baccam axillarem colore Ccesio 
,.tinctam a^quantia v, paullo superantia. Baccae illis Juniperi 
..communis majores , mag;is aromatico-resinosa^, quod forte ex loco 
„natali derivandura. Affinis Junipero communi, sed difFert habitu 
,,nempe humilitate , forma hemisphaerica fruticis et coespitositate, 
„dein ramis ramulisque teretibus, foliis brevioribus, latioribus, 
..baccis folio requilong:is v. paululum brevioribus. Cum J. nana 
,,confundi nou potest.*^ Presl. l. c. 

„Frutex ramosissimus, 1 — 3 pedales coespites constituens, ramis 
„verrucoso-scabris, irregularibus , dense intricatis, griseis. Folia 
^Junipero communi similia, valde approximata et fere imbricata, 
„sed bacca magnitudine J. Oxycedri (i. e. rufescentis), habi- 
„tus vero J. nauae. Forma hemisphaerica non est character con- 
„stans, uti in plurimis plantis vi^is vidi, multo minus foliorum 
,,lon£?itudo cum bacca comparata. Potius foliorum directio. im- 
^bricatio et habitus, nec non baccarum magnitudo characteres 
,.praestantiores suppeditant ad hanc speciem a J. communi et a 
„J. nana discriminandam : prjeterea plantae illae quae in regione are- 
„nosa Aetnee proveniunt J. Oxycedrum (J. rufescentem) quoad 
..habitum referunt." Gussone f. c. 

6. JlMPERUS XANA ATilld. 

Oxycedriis fruticosa prostrata ramis angulatis, foliis 
ternis incurvato-patentibus v. subimbricatis lanceolato- 
lineaiibus pungenti cuspidatis supra canaliculatis caesio 
pruinosis subtus obtuse carinatis, galbulis ovoideo-globo- 
sis folium a^quantibus tuberculis breviter acutis diver- 
gentibus atris pruinosis. 

Juniperus communis y. TJ7m. Spcc. 1470. 
Juniperus communis j^, Lam. Dict. U. 625. 14 JUMPEliUS. 

.Uiuiperus nana Wdld. Spec. IV. 854. Schkukr Handb. t. 33b. 
Smith Etujl. Flor. IV. 252. E. B. t. 2743. Uost Flor. austr. 
n. GG9. Koch Hynops. 7G4. Ledeb. Flor. alt. IV. 299. Don- 
(jurd Veyet. Sitch. in Mem. Acadent. Sl. Petcrsb. G. Serie 
II. 103. 

A. MOMA.XA ramis adscendentibus , foliis confertis incur- 
vato-jMtentibus galbulos superantibus. 

Junipenis alpina Clusius Hist. pl. I. 38. 

Junipeius minor montana, folio latiore, fructu longiore C. Bau- 

hin. Pin. 488. 
Juniperus alpina suecica s. polonica, in viretis Belgicis frequens 

Pluknet. Almag. 201. 
Juniperus communis montana Aiton Hort. Kew. ed. 1. ///. 414. 
Juniperus communis nana Baumg. Flor. Transylv. II. 380. Hoo- 

ker Flor. Bor. Am. II. 1G5. 
Juniperus communis alpina Wahlenb. Flor. Lapp. 27G. Flor. 

Carp. 322. 
Juniperus communis varietas saxatilis dahurica Pallas Flor. 

Iloss. II. 12. f. 54. f. A. 
Juniperus sibirica Burgsdorff Anleit. n. 272. Pinet. Woburn. 207. 
Juniperus davurica Hort. (coll. Gurdners Magaz. 1840. p. lO.J) 

Pinet. Woburn. 209. 
Juniperus suecica Hort. Pinet. Woburn. 203. 
Juniperus communis depressa Pursh Flor. Bor. Amer. II. 646. 
Juniperus canadensis Loddig. Catalog. 183G. p. 47. Loudon Ar- 

boret. Brit. IV. 2490. f. 2347. Encyclop. of trees 1082. f. 1212. 

Pinet. Woburn. 204. 
Olmo Hispan. in Sierra Tejeda. Sabina Morisca Ilispan. in 

Sierra Nevada. 

B. ALPiNA, ramis prostratis, foliis subadpresse imbricatis 
galbulos vix aequantibus, 

Juniperus communis alpina Gaudin Flor. Helv. VI. 301. 
Habitat in subalpinis et alpinis Europae et Asiae borealis 
nec non in America boreali. Frequens in alpibus Lapponiae, 
in montibus Sueciae , Scotiae et Angliae, in montibus Py- 
renaeis, in Hispaniae regione alpina et nivali inferiore 
(in Sierra de la Neve , Sierra Tejada et Sierra Nevada JUMPERUS. 1 5 

alt. 5000 — 9000 'j latos tractus occupans ; in toto Alpium 
jugo (inter 5000 — 7500 'J, in Apenninis apuanis, in 
montibus Carpathis , in regione alpina T/iraciae et Mace- 
doniae (rara in micaschisto montis Kohelitza alt. 4200 — 
4500', frequens in granite montis Peristeri alt. 5200 — 
7200' Griseb.); in omni Sibiria subalpina et alpina , nec 
non in Kamtschatka , in insiila Sitcha Americae boreali occi- 
dentalis, ad sinum Hudsonis , lacum Huronum, in rupestri- 
bus provinciae Noveboracensis , imprimis in districto Maine, 
in JSova Fundlandia , in Labradoria et Gronlandia. 

7. Ju.xiPERUS COMMU.MS Linn. 

Oxycedrus fruticosa v. subarborescens ramis angulatis, 
foliis ternis patentibus patentissimisque pungenti cuspi- 
datis supra canaliculatis saepe caesio pruinosis subtus 
obtuse carinatis, galbulis globosis v. ovatis folio duplo 
brevioribus tuberculis apicis parum prominulis atris prui- 
nosis. 

Juniperus communis Linn. Spec. 1470. excL var. y, Lam. Dict. 
U. 625. excl. var. ^, Richard Conif. 33. t. 5. 

a, vuLGARis, fruticosa , ramis patentibus, galbulis sphae- 
ricis. 

Kedgoq f.nzQa Theophrast. Hist. I. 15. 16. 

Juniperus minor Fuchs Hist. 78. 

Juniperus Dodonwus Pempt. 852. Lobel Ic. II. 222. 

Juniperus vulgaris baccis parvis purpureis J. Bauhin Hist. I. 2. 

293. Rai Hist. 1411. 
Juniperus vulgaris fruticosa Bauhin Pin. 488. Tournef. Inst. 

589. Duhamel Arbr. I. 321. t. 127. 
Juniperus communis Schkuhr Handb. t. 338. E. B. t. 1100. Flor. 

dan. t. 1119. 
Juniperus communis vulgaris Loudon Arboret. Brit. IV. 2489. 
Juniperus cracovia Loddig. Cat. 1836. p. 48. Pinet. Woburn. 204. 
Juniperus hibernica Loddig. Cat. 1836. p. 48. 

/?. HisPAMCA , ramis adscendentibus strictis, galbulis ovatis, 
Juniperus hispanica Booth. 1 6 JUNIPERUS. 

y, CAUCASiCA, ramis divaricato patcntibus pendulisve , fo- 
liorum verticillis remotis , galbuUs ovatis. 

JuTiiperus ohlon^a Biebersf. Plor. Tavr. Cauc. 11. 420. ///. 634. 

Juniperus interrupta Wendf. msc. 

Juniperus communis oblonga London Arboret. Brif. IV. 2489. f. 

2345. 234G. Encyclop. of trees 1082. f. 2010. 
Jiiuiperus communis oblonga pendula London Encyclop. f. 2011. 
Thuiaecarpus juniperinus Trantmtt. Piant. imag. 11. t. G. (forma 

monstrosa , sqtiamis apice hiantibus.) 

S. ARBORESCEXS, ramis adscendentibus strictis fastigiatis. 

Juniperus vulgaris arbor Banhin Pin. 488. Tournef. Jnst. 488. 

Juniperus stricta Hort. 

Juniperus suecica Miller Dict. n. 2. 

Juniperus communis suecica London Arboret. Brit. IV. 2489. 
f. 2348. 

Kranawitt, Krammtsbeer, Wachholder , Germ. En, Enbuske, 
Enbarstrad, Suec. Brisk, Bruse, Norveg. Raed'ka, Gaskas, 
Lapp. Galowec , Slavon. Jalowiec , Polon. Venja, Serb. 
Moslievelnik, Russ. Weresk , Russ. in Sibir. Paegle, Paeg- 
les, Livon. Kadakas, Kadajas, Esthon. Kataju, Fenn, Apro- 
fenyo, G3 alogfenyo , Hung. Lame-Kosch , Tscherem. Susu-pu, 
Wotjak. Tuschjapu, Permic. Artesch-agatsch, Tataris. Ar- 
ditsch, Tataris taur. et Turcis. Sany, Tataris ad Cubanum. 
Jaman artza, Calmucc. Nadscha , Georg. Bagan, Tschet^eng. 
Opkonkura, Tungus. Kakain, Kamtsch. Kalau-schungad , 
Ukinf^. Paschkuratsch kumamai , Kurif. Ginepro . Itaf. Zim- 
bro, Lusit. Gcnevrier, Guff. 

Habitat in Europa et Asia boreali , a Lapponia ad Lusi- 
taniam, ubi in jugis altioribus Herminii et Gerez non in- 
frequens, rara in Pyrenaeis orientalibus , copiosa in Alpibus 
et Apenninis , alt. 5000', in subalpinis Macedomae el Thra- 
ciae: inter 4-600 — 5200' elev. gregaria, in Atho et Haemo 
solitaria : Inter 5250 — GOOO', in Carpathis per omnia pineta 
et cum J. nana inter Mughos , in Chersoneso taurica , in 
promontoriis cl subalpinis Caucasi occidentalis 2500 — 5000'; 
(forma y in montibus Taliiscli «fr. DOO — 7000 'j, per omnes JUMPERUS. 17 

Sibiriae et jugi altaici colles, et in Kamtschatka. — In 
America boreall haud indigena videtur, nunc autem hinc inde 
fera viget, 

8. JuxiPERUS RiGiDA Sieb. et Zucc. 
Oxycedrus arborea, ramis angulatis, foliis ternis paten- 
tibus pugentibus subtrigonis superne canaliculatis et in 
sulco linea alba notatis subtus carinato-convexis , galbulis 
globosis y. ellipticis folio brevioribus. 

TA ~r Moro aliis 8onoro Matz, Juniperus arborescens baccis 

Sabinae Kiempfer Amoeti. exof. 883. 
Juniperus communis Thunberg Flor. Japon. 264. excl. synon. 
Juniperus rigida Siebold et Zuccarini Flor. Japon. fam. nat. II. 

109. Flor. Japon. II. t. 125. 
Habitat in Japonice insula Nippon monticola, frequens in 
jugo Hakone dicto, ad 3000 — 3500' elevationem. 

„Arbor 15 — 25 pedalis, ramis patentibus, ramulis pendulis. 
„Differt a Junipero communi foliis longioribus, angustioribus et 
„carina valde prominente trigonis, superne anguste ac profunde 
„canaliculatis." Zuccarini in litt. 

9. JuxiPERUS TAXiFOLiA Hook. ct Am. 
Oxycedrus ramis angulatis, foliis ternis linearibus ob- 
tusiusculis patulis superne parum convexis bilineatis, sub- 
tus ad carinam utrinque sulco levi exaratis, galbulis 
globosis folio brevioribus. 

Juniperus taxifolia Ilooker et Arnott ad Beechey. 27>. Siebold 
ef Zuccarini Flor. Japon. fam. nat. II. 109. 
Habitat in Bonin-Sima 

in. SABINA. Semina inter se haud coalita. — Folia op- 
posita, verticillata aut rarius sparsa, adnato-decurrentia, 
heteromorpha , alia acicularia plus minus patentia , alia squa- 
maeformia imbricata , dorso saepissime glandula resinifera 
notata. Gemmae nudae. 

Juniperi sect. Sabina Spach in Annal. sc. nat. 2. 'S'^?^. XVI. 291. 
Cedrus Tournef. Inst. 361, 1 8 JUNIPERUS. 

10. JUMPERUS PROSTRATA PerS. 

Sabiiia fniticosa, caule ramis(iue prostratis diffusis, ra- 
mulis abbreviatis assurgentibus , foliis ternis oppositisque, 
omnibus adpressis v. subadpressis, acutis v. acuminato 
pungenlibus dorso gianduliferis , plerisque acerosis abbre- 
viatis etiam squamulaeformibus acutis, galbulis subglobosis 
tuberculatis denuim nigricantibus ca^sio pruinosis. 

Juniperu.s prostrata Pcrsoon Synops. II. G32. Spach in Annal. 

sc. mff. 2. Ser. AVI. 293. 
Juniperus rcpen.s NuttaU Gen. Amer. II. 245. 

Habitat in Terra Nova, in littorali arenoso lacus Huronum, 
€t in collibus celsioribus ad jluviuni Missouri, prope Fort 
Mandan. 

Foliis ranioruni ternalis oppositisve, rainulorum semper oppo- 
sitis, plerisquc ctiam acicularibus dorso glanduliferis, squamje- 
formibus nunquam obtusis, ab affinibus bene distincta species. 

11. JuMPERus RECURVA Hamilt. 

Sabina fruticosa, caule ramisque adscendentibus, foliis 
omnibus ternis pungenti acuminatis laxe imbricatis v. 
erecto-subpatentibus, ramulis saipissime apice recurvis, 
galbulis ovatis, tuberculis infra apicem tribus acutis, atris. 
Juniperus recurva HaniiU. e.v Don Prodr. Flor. Nepal. 55. 
WaUich List. n. G042. Pinet. Woburn. 209. Loudon Arboret. 
Brit. IV. 2504. f. 2371. Spach in AnnaL sc. nat. 2. Ser. XVI. 
292. ]). p. 
Juniperus incurva Herb. HamiU. 
Habitat in alpibus Nepalice et in Kaschemir, 

Statura fruticis prima facie Juniperum nanam referentis vide- 
tur varia, ramuli apice vix non semper recurvati. Folia ovalia 
V. ovali lanceolata, 2 — 3 lineas longa, canaliculata et cari- 
nata, dorso eglandulosa. Bacca fere Juniperi communis y, cau- 
casicee, paullo major. 

12. JUMPERUS SQUAMATA Doil. 

Sabina fruticosa, caule prostrato ramis ramulisque con- 
fertissimis teretibus assurgentibus, foliis omnibus ternis JCXIPERLS. 19 

adpresse imbricatis ovato - oblongis auctis acuminatisve, 

emarcidis persistentibus, novellis inflexo apice quasi ob- 

tusis, galbulis ovatis, summo apice umbilicatis, rubris. 

Juniperus squamata Don in Lambert Pin. Ed. 1. //. 17. Ed. 2. 

II. 133. Prodr. Flor. Nepal 55. Spach in Annal. sc. nat. 2. 

Ser. XVI. 293. Hofmeist. in Bot. Zeit. 1846. p. 185. 

?Juniperus religiosa Royle Himalay. 350. absque descriptione y 

non Hort. 
Juniperus squaniosa Herb. Hamilt. ex Wallich List. 6043. 
Juniperus Lambertiana Wallich msc. 
Juniperus rigida Wallich msc. 
Pudma Chunder Himalay. 

Hahitat in Bothaniae et Nepaliae alpibus, alt. 9000 — 11500', 
cum Conjlis et Betulis nanis. 

^Frutex magnus, decumbens, ramosissiraus. Rami ampli, 3 — 
„6pedales, reclinati, apicibus assurgentibus, cortice fusco pur- 
„pureo in laminis deciduo tecti. Ramuli cum novellis confertis- 
^simi, teretes, undique foliis imbricati. Folia terna, oblonga, 
„adpresse imbricata, intense viridia, laevissima, extus convexa, 
„novella plerumque obtusa, apice inflexo, adultiora acuta v. sae- 
„pius acuminata, emarcida semper apice elongato acuminato in- 
„structa, persistentia, ad ramos, utpote squamoe adhaerentia, 
„unde nomen. Baccae numerosae, subrotundo ovatae, solitariae, 
„rubrae, pedicello brevi squamoso sufFultae, summo umbilicatae, 
„paulo majores quam in J. comrauni." Don l. c. 

13. JOIPERUS DA^TRICA Pall. 

Sabina fruticosa v. arborescens , foliis oppositis subulato 
acuminatis dorso carinatis saepissime eglandulosis, omni- 
bus patentibus v. patulis ramulorumque abbreviatis acutis 
adpresse imbricatis, ramulis fructiferis apice incurvis gal- 
bulum ovato subglobosum laevem aequantibus. 

Juniperus foliis inferne adnatis, oppositionibus concatenatis, 

baccis monopyrenis Gmelin Flor. Sibir. I. 183. 
Juniperus davurica Pallas Flor. Ross. II. 13. t. 55. Andrews 
Bot. Reposit. t. 534. Ledebour Fhr. alt. IV. 299. Loudon 
Arboret. Brit. IV. 2501. f. 2364. 2365. 

2- 20 JUNIPERUS. 

Juniperus fcetida ^, davurica Spach in Annal. sc. nat 2. Ser. 

XVT. 296. 
Kanienoi Vercsk el Ars, Russis in Davuria. 
Jaman-artza ( i. e. Sabina caprina s. vilior) Mongol. 
Habitat in Sibiriae transbaicalensibus et sayanensibus jugis 
altissimis , ad Udae fontes (Gmelin), in monte Sochondoi 
(Pallas; et circa Dulscherskoi (Georgi), in sabulosis ad flu- 
vium Kotunya (Bunge). 

„Rami heteromalli, folia conjug:ata et in crucem disposita, 
„arctissime adhwrentia et ramos quadrangulos formantiaj in adul- 
„tioribus aliquantum abscedunt et dehiscunt, sed sub angulo ad- 
„modum acuto. Bacca? coerulete turbinatae fere (igurae, ossiculum 
^unioum includentes, albens, similis figuraj et secundum longi- 
„tudinem ab uno apice ad alterum pluribus sulcis infequale, quod 
„unico oblon^o semine , cavitatem ossiculi nequaquam implente, 
„foetum est." Gmelin f. c. 

„Fruticosa plerumque et prostratis super saxa crescit truncis, 
„principa]ibus saepe brachii crassitiem aequantibus. Rami cras- 
„siusculi, testacei , juniores reliquiis foliorum in squamas acumi- 
„natas mutatis imbricati, quae demum finduntur et decidunt. 
„Siirculi virides dichotomi, foliis decussatim oppositis binis, 
„glauco virentibus, minus confertis imbricati. Datur quoad fo- 
„lia duplex varietas. In una (tab. 55. B.) folia maximam partem 
„squamaeformia, decurrentia, mucrone brevi , subulato, presse 
„imbricata^ vix hinc et inde in ramulis occurrunt longiora folia 
„acicularia. Riec stirps saepius mascula, v. apicibus ramulorura 
„incurvis triphyllis florens feminea. Altera varietas (tab. 55. A.) 
„vulgo baccifera, fere tota, praeter extimos juniores surculos, 
„foliis instructa (qualia in Oxycedro) acicularibus, a basi paten- 
„tibus, baccas fere longitudine «quantibus, carinato-sulcatis, 
„eompressis. Baccae globosae, gustu juniperino amariores, ma- 
„turae nigricantes, polline albo coerulesccntes, ramulo subaphyllo 
„incrassato quasi pedunculatae, monopyrenae et dipyrenae, nucleis 
„ovato-<^lobosis , magnis, obtusa costa marginatis, vel quadri- 
„sulcatis , colore lutescentibus." Pallas l. c. 

14. JiMPERUS CHiNExsis Linn. 
Sabina fruticosa foliis oppositis , aliis aciculai ibus subu- 
iatis erecto patentibus, aliis squam?eformibus rhombeis JUNIPERUS. 2 1 

obtuse acuminatis erecto adpressis dorso glandula oblonga 
impressa, ramulis subcylindricis , fructiferis strictis gal- 
bulo depresse subgloboso longioribus. 

lij 4^B Quai vulgo Fi-no-ki et Ibuki. Cupressus succo imfeuta 
pingui viscido aromatico, odorem juniperinum spirante , fructu 
verrucoso parvulo, pisi magnitudinis Kwmpfer Amoen. exot. 
884. 

Ssugj bjakkusj alias Tatsi bjakusj. Arbuscula foliis musci ter- 
restris acuminatis Ktempfer Amoen. e.vot. 884. 

Juniperus cliinensis Linn. .llantiss. 127. Roxbtirgh Flor. ind. 
III. 838. Pinet. Woburn. 208. f. G5. Sicbofd et Znccarini 
Flor. Japon. Fam. nat. II. 109. Flor. Japon. t. 126. 127. 

Juniperus barbadensis et Juniperus virginiana Thunberg Flor. 
Japon. 2G4. excl. synon. 

Juniperus Thunbergii Hook. et Arnoft. ad Beechey. 271. 

Juniperus nepalensis Hort. 

Cupressus nepalensis Hort. quorund. 

B. PROCUMBEXS, nana , ramis prostratis. 

Juniperus procumbens Siebold in Anmiaire de la Societ. dhorti- 
cuft. des Pays-bas. 1844. p. 31. 

Hahitat in China, Japonia et in insidis Liu-kieu, B. in 
Coraea. 

15. JUNIPERUS PSEUDO-SABIXA Fisch. 

Sabina fruticosa, foliis omnibus oppositis squamaeformi- 
bus rbombeis obtusis dorso glandula oblonga impressa 
notatis ecarinatis arcte adpressis, ramulis teretibus, fructi- 
feris primum strictis demum incurvis, galbulo ovato lae\i 
longioribus. 

Juniperus Sabina Ledebour Ffor. att. IV. 298. p. p. excf. synon. 
Juniperus Pseudo-Sabina Fischer Pfant, SclirenJc. II. J3. excf. 
synon. Gmefin. 

Habitat in montibus Tarbagatai et Altai. 

„Frutex modo crescendi Sabinae similis. Folia squamaeformia 
„obtusiuscula (folia elongata subulata in speciminibus nostris 22 jr.MPERus. 

„noii observavinius). Squaniulae florales quatuor, patentes, 2 su- 
^periores fructui infra (rarius supra) niediam ejus partem ad- 
^nata;, ovatae , acutae, nigricantes, foliis niulto majores. Fructus 
„majusculi , nigri , ovati v. oblongi , apice swpissime conici , 
„semper laeves atque monopyreni." Fischer l. c. 

In hac et in J. excelsa insecti cujusdam sumnium ramulum 
pungentis morsu folia monstrose grandescunt, strobilum e squa- 
mis validis quadrifariam sexfariamve imbricatis formatum refe- 
rentia. Simile quid etiam in Junipero nana Ledebourius Flor. 
alt. IV. 300. commemorat. Simile monstrum Juniperi chinensis 
est ni fallor illa Kaempferi (Amoen. exot. 884). „FaiJo Ssugj 
„Sabino similis arbor, paucarum orgiarum, cymis in gemmas 
,,squamosas strobulis simillimas desinentibus." 

16. JuMPERUs SABiNA Linn. 

Sabina fruticosa foliis oppositis ternisque , aliis acicula- 
ribus subulatis patentibus remotiusculis, aliis plerisque 
squamaeformibus rhombeis obtusiusculis erecto-adpressis 
dorso glandula oblonga impressa notatis ecarinatis , ramu- 
lis subcylindricis , fructiferis incurvis, galbulo globoso laevi 
brevioribus. 

Bgddv Diosc. I. 104. 

Herba Sabina Plin. Hist nat. XVI. 33. XXIV. 61. 
Juniperus Sabina Litin. Spec. 1472. excl. var. ^, Fischer Plant. 
Schrenk II. 13. in not. 

A. vuLGARis, erecta pyramidato-dumosa. 

Sabina folio Cupressi Bauhin Pin. 487. Duhamel Arbr. II. 

242. t. 63. 
Juniperus No. 33. Gmelin Flor. Sibir. I. 182. 
Juniperus Sabina Linn. l. c. Pallas Flor. Ross. 11, 15. t. 56. 

f. 2. 
Juniperus Sabina cupressifolia Aiton Hort. Kew. ed. 1. ///. 414. 

Loudon Arboret. Brit. IV. 2499. f. 2359. 
Juniperus lusitanica Miller Dict. n. 11. 
Juniperus chinensis Ilort. 
Juniperus fcetida a. Sabina Spach in Annal. sc. nat. 2. Ser. 

XVI. 295. JIXIPERLS. 23 

Sabina, Ital. Sade, Gallor. Sebenbaum, Germ. Artsch, Russ. 

Casazkaja et Moschucha, Kosacc. ad Tanaim. Sainna, Tata- 

ris tauricis. Artschae , Tschao-ar. Arschan-a^atsch, Kirgis. 

Choin-artschan, Kalmucc. 
B. HUMiLis, caule ramisque prostratis diffusis. 
Juniperus No. 34. Gmefin Flor. Sibir. I. 183. 
Juniperus Lycia Paffas Ffor. Ross. 11. 14. t. 56. f. 1. 
Juniperus Sabina Michaux Ftor. Bor. Amer. II. 24G. 
Juniperus horizontalis Jloncfi Meth. G99. 
Juniperus prostrata Torreij Comp. 2G3. non Pers. Pinef. Wo- 

fntrn. 204. 
Juniperus hudsonica Loddig. Caf. 183G. p. 48. Pinet. Woburn. 208. 
Juniperus alpina Loddig. Cat. 1836. p. 48. 
Juniperus Sabina i^. humills Hoolier Ffor. Bor. Amer. II. 166. 

e.vct. sijnon. 
Juniperus Sabina prostrata et alpina Loudon Arboref. Brit. W. 

2499. f. 2361. 2362. 
Juniperus fcetida y, multicaulis Spach in Annat. sc. nat. 2. Ser. 

XVI. 295. 
Gornoi v. Kamennoi Veresk, Russ. Artschin, Tataris. Sirsa, 

Ostjak. Chonin artza (i. e. Sabina ovilla s. mitior), ?Iongo- 

lis. Bsoggha, Tangut. Gyva, Georg. 

Babitat in subalpinis Europae, in Salisburgo, Tijroli, Car- 
niolia et Vallesia , in montibus Lombardiae et Graeciae , in 
Tauria et in promontoriis Ca xasi. B. in montibus Sibiriae; 
et in America boreali ad fluvium Saskatschavan , ad lacum 
Huronum et in montibus scopulosis. 

17. JuMPERUs SABixoiDES Giiseb. 

Sabina fruticosa \. arborea, foliis oppositis ternisqiie 
ovatis incurvato acutis dorso eglandulosis glandulosisve 
superne gibboso trigonis adpressis deiuum patulis , ramu- 
lis tetraquetris, fructiferis brevissimis, galbulis obovato- 
ovoideis basi breviter protractis hinc lateralibus subsessi- 
libus. 

BgdSv Dioscorid. I. 104. 

Herba Sabina Tamarici similis folio Pfin. H. N. A'A7F. 61. 24 JUNIPERUS. 

Sabina folio Tamarisci Dioscoridis Bauhin Pin. 487. 

Juniperus Sabina ^. Linn. Spec. 1472. 

Juniperus Sabina Miller Dict. n. 10. Sibfhorp Flor. GrtBC, 

Prodr. II. 264. 
Juniperus thurifera Linn. Spec. 1471. Loudon Arboret. Brit. 

IV. 2503. f. 2369. 
Juniperus hispanica Miller Dict. n. 13. 
Juniperus Sabina tamariscifolia Aiton Hort. Kew. ed. 1. ///. 414. 

Loudon Arboret. Brit. IV. 2499. f. 2360. 
Juniperus foetida S. tamariscifolia Spach in Annal. sc. nat. 2. 

Ser. XVI. 295. excl. synon. Pallas. 
Juniperus sabinoides Griseb. Spicileg. Flor. Rum. II. 352. 
Juniperus turbinata Gussone Synops. Flor. Sic. II. 634. 

Habitat in Eiiropa australiore , in Efispania, Sicilia, in 
Rumelia et Graecia , in sylva Laricionis montis Athos ( 3500 
— 4500' elev.) et in Olympo Bithyniae, nec non in Caucaso. 

18. JuMPERus ooPHORA Kunze. 

Sabina fruticosa, foliis quadrifariam imbricatis ovatis in- 
flexo apiculatis, dorso supra medium fovea oblon^a im- 
pressa, galbulis oviformibus erectiusculis rugulosis rufo 
fuscis. 

Juniperus oophora Kurnse in Flora 1846. p. 637. 

Hahitat in regni Sevillani Hispaniae pineto prope la Bo- 
nanza. (Willkomm.) 

„Frutex ramis erectis, ramulis erecto patentibus, ex affinitate 
„J. phoenicae et Sabinaj, sed foliis et imprimis galbulis 5"' lon- 
„gis, 3/2'" crassis, forma et colore supra dictis distinctissimus, 
„quod novi , nullibi memoratus. J. turbinata Guss. planta mihi 
„nondum nota, differt baccis ovato-turbinatis , immaturis tuber- 
„culls pluribus instructis, et colore totius plantae l.-ctius virente, 
„in nostra obscure viridi, vix glaucescente. J. oophora in horto 
„botanico Lipsiensi seminata, nondum germinavit." Kumse l. c. 

19. JUNIPERUS FOETIDISSIMA Willd. 

Sabina arborea, foliis oppositis ternisque aliis aciculari- 
bus subulatis patentibus mucronatis, aliis squamaefor- JLMPEfiUS. 35. 

mibus ovatis incurvato acutis dorso glanduliferis primo 
adpressis demum pateutibus , ramulis tetraquetris , fructi- 
feris strictis galbulo globoso laevi brevioribus. 

Cedrus orientalis foetidissiraa , arbor excelsa , s. Sabina orien- 
talis foliis aculeatis Tournef. Corollar. 41. CCoU. Voy. du 
Levanf. II. 328. et Bieberst. Flor. Tatir. Cauc. III. 635-9 

Juniperus phoenicea Pallas Flor. Ross. II. IG. t. 57. 

Juniperus foetidissima WiUd. Spec. IV. 843. 

Juniperus thurifera Hort. Paris. 

Juniperus excelsa Pinet. Woburn. 205. /. 64. Hohenacker in 
Herb. Union. Itiner. 1839. et Hort. plurim. non Bieberst. 

Juniperus foetida s. squarrulosa Spach in Annal. sc. nat. 2. 
Ser. XVI. 300. 

Habitat in Armenia inter Tiflim et Erivan ' Tournef.), et ad 
proclives aridos prope pagum Jalgiisdam Karabach occiden- 
talis. (Hobenack.) 

20. Ji-xiPERUs EXCELSA Bieberst. 

Sabina arborea v. fruticosa, foliis oppositis ternisque, 
acicularibus acutis patentibus, squamaeformibus ovatis 
obtusiusculis dorso ecarinatis glandula subrotunda ad- 
pressis, ramulis teretibus, fructiferis brevissimis, galbulis 
subglobosis tuberculatis ideo lateralibus subsessilibus. 

Cedrus orientalis foetidissima arbor excelsa, seu Sabina orien- 

talis, fructu parvo nigro Tournef. CoroUar. 41. 
Juniperus Sabina var. tauriea PaHas Flor. Ross. II. 15. Hab- 

lifss. Taur. 98. 
Juniperus excelsa Bieberst. Casp. 204. App. n. 72. Flor. Taur. 

caiic. II. 524. WiUd. Spec. /F. 852. Griseb. Spicileg. Flor. 

Rmnel. 353. Hofmeist. in Bot. Zeit. 1846. p. 185. 
Juniperus gossainthanea Loddig. Cat. 1836. p. 48. Loudon En- 

cyclop. of trees 1090. 
Juniperus Bedfordiana Hort. quorund. coU. Loudon Encyclop. of 

trees 1090 et 1118. 
Juniperus foetida £, excelsa Spach in Annal. sc. nat. 2. Ser. XVI. 

297. excl. synon. Americ. 26 JUMPERUS. 

B. NANA, fruticosa, ramulis nutantibus. 
Juniperus religiosa Horf. 

Hahitat in Archipelagi graeci insulis , v. g. in insula Tassos 
ubi cum Laricione sylvam comtituit, in Tauria, Syria , Asia 
minore et in Arabia , nec non in Himalaya occidentali (elev. 
8000 — 12000 9, in superiore Sudletsch, cum Cupressu toru- 
losa sola arbor. B. in celsioribus Himalayae jugis fruticosa 
nana. 

21. JUNIPERUS PROCERA Hochst. 

Sabina arborea, foliis oppositis ovatis acuminatis dorso 
glandula oblonga impressa, acicularibus laxe patentibus, 
squamulaiformibus adpressis, ramubs teretibus. 

Juniperus procera Hochstett. in Schimper Herb. Abyssin. //. 

n. 537. 
Zeddi V. Zeheddi Ling. Tigrensi. Zadd i\ Zagd Ling. Amha- 

rica. 

Habitat in Abyssinia ad ecclesiam Adda Mariam prope 
Enschedcap. (v. s. sp. sine fructu.) 

Arbor ingens. Lignum fabricarium. Species J. foetidissimae 
et J. excelsa? arcte affinis, sed bene distincta, milii ex speci- 
minibus paucis staminifloris non ulterius h. 1. describenda. 

22. JUNIPERUS OCCIDENTALIS Hook. 

Sabina arborea, foliis oppositis subrotundo-ovatis ob- 
tusis dorso convexo glandula oblonga resiniflua arcte ad- 
pressis, ramulis teretibus patentibus. 

?Juniperus Hermanni Persoon Synops. 11. 632. 
Juniperus excelsa Lewis in Pursh Flor. Bor. Amer. II. 647. 
Juniperus occidentalis Hooker Flor. Bor. Amer. 11. 166. 
Juniperus foetida g. excelsa Spach in Annal. sc. nat. 2. Ser. AVI. 
297. p. p. 
Habitat in America boreali occidentali , frequens ad ripas 
Columbiae juxta montium scopulosorum radices. 

„Arbor 60 — 80 pedalis, trunci diametro bi-tripedab'." Dougl. 
Florem fructumve nemo vidit. JU\IPERUS. 27 

23. JuNiPERUS viRGiMANA Linn. 

Sabina arborea, foliis oppositis saepiusve ternatis, aci- 
cularibus subulatis approximatis patentiusculis , squamae- 
formibus rbombeis acutis muticis v. mucronatis dorso 
ecarinatis glandula subrotunda arcte adpressis, ramulis 
cylindricis, fructiferis strictis galbulum ovatum laevem v. 
tuberculatum a^quantibiis v. superantibus. 

Juniperus major americana Parkins. Theatr. 1029. 
Juniperus virginiana Hermnnn Caf. Horf. Lugd. Batav. 346. 
Juniperus major aniericana Parkinsonii , Cedrus americana vulgo 

dicta, Juniperus virginiana et Barbadensis Rai Hisf. 1413. 

(eA'cl. arbore Bermudiana.J 
Juniperus virginiana Rai Hist. 1414. 
Juniperus virginiana Cupressi foliis rarioribus acutis Sabinam 

redolcns Pluknef Almagest. 201. 
Juniperus Barbadensis Cupressi folio ramulis quadratis Pluknet 

Almagest. 201. t. 197. f. 4. 
Juniperus Barbadensis, Cupressi folio arbor prajcelsa, tetra- 

gonophyllos , sive foliatura quadrangulari Pluknet. Man- 

tiss. 109. 
Juniperus virginiana, Cedrus virginiana vulgo Boerhav. Index 

Hort. Lugd. Bafav. 244. 
Juniperus maxima, Cupressi folio minimo, cortice exteriore in 

tenues philyras spirales ductili S/oane Jum. 128. Hisf. II. 2. 

t. 157. /". 3. Rai Dendrolog. 12. 
Juniperus virginiana foliis inferioribus juniperinis superioribus 

Sabinam v. Cupressum referentibus Boerhav. Index alt. Hort. 

Lugd. Bafav. 208. 
Juniperus foliis angustis acutis aculeatis bacca atrocterulea pul- 

vere resinoso albicante tecta ossicula tria continente, vulgo 

Cedrus et Sabina Clayfon Virgin. n. 884. 
Juniperus foliis basi adnatis, junioribus imbricatis, senioribus 

patulis Linn. Hort. Cliff. 4G4. Horf. Upsal. 299. Gronov. Vir- 

gin. 157. 
Juniperus virginiana Linn. Spec. 1471. Wangenh. Beifr. 9. t. 2. 

f. 5. Wilfd. Baumz: 198. Michaux Arb. foresf. III. 41. t. 5. 

Richard Conif 37. t. 6. f 2. Loudon Arbor. Brit. IV. 2495. f 2357. 28 JUNIPERUS. 

Juniperus barbadensis Linn. Spec. 1471. Mill. Dict. n. 9. May- 

cock Flor. barbad. 394. 
Juniperus arborescens Monch Dleth. 699. 
Juniperus foetida ^?. virginiana Spach in Annal. sc. nat. 2. Ser. 

XVI. 298. 
Red Cedar Anglor. 

A. vuLGARis, foliis squamaeformibus mucronatis. 

Juniperus virginiana Michaux Flor. Bor. Amer. II. 245. 

a. foliis omnibus squanifeformibtts. Juniperus virginiana 

Duroi Harbk. ed. Pott. I. 496. 
S, foliis acerosis et Sfjuamceformibus. Juniperus caroliniana 

Duroi Harbk. ed. Pott. I. 497. 
y. fruticosa humilis. Juniperus virginica hurailis Loddiges 
Catalog. 1836. p. 49. 

B. AUSTRALis, foliis squamaeformibus muticis. 

Juniperus barbadensis Michaux Flor. Bor. Amer. II. 246. 

Habitat in Americae borealis continente, a sinu mexicano 
ad 50 L. B. ; in insulis Baham, Barbadoes et Jamaica , ut 
videtur rara. 

2h, JuiviPERUS aiEXiCANA Schlecht. 

Sabina arborea, foliis oppositis ternisque, acicularibus 
subulatis rigidis patentibus, squamaeformibus ovatis acu- 
minatis dorso convexis subcarinatis glandula elliptica im- 
pressa, junioribus adpressis demum subpatulis, ramulis 
angulatis strictis , fructiferis erectis galbulos turbinato sub- 
globosos apice tuberculatos subaequantibus. 

Juniperus raexicana Schlechtend. in Linntea V. 97. XII. 494. 
Juniperus Deppeana Steudel Nomencl. ed. 2. 835. 
Juniperus foetida ^, thurifera Spach in Annal. sc. naf. XVI. 
298. p. p. 

Habitat in Mexici Llanos de Perote et ad Mineral del Monte 
aif. 8000— 10000'. JUNIPERUS. 39 

25. Ji-xiPERUs FLACCiDA Schlecht. 

Sabina arborea, foHis acicularibus ternis elongato-subu- 
latis acuminatis patentissimis , squamaeformibus oppositis 
ovoideo-lanceolatis mucronatis dorso subcarinatis eglan- 
dulosis adpressis, ramulis teretibus flaccidis, fructiferis 
strictis galbulo globoso laeviusculo brevioribus. 

Juniperus flaccida Schlechtend. in Linncea XIl. 495. 
Juniperus foetida ^. flavida Spach in Annal. sc. nat. 2. Ser. 
XVI. 300. 

Habitat in Mexico ad Atonilco el Chico et ad Regla , alt. 
6000 — 8000'. 

26. JUXIPERUS BER3IUDIAXA Liun. 

Sabina arborea, foliis oppositis et sparsim approximatis, 
plerisque acerosis subulatis acuminatis undique erecto- 
patentibus, squamaeformibus oppositis ovatis acutis dorso 
cai'inatis eglandulosis, ramulis teretiusculis , fructiferis 
strictis galbulo globoso rugoso brevioribus. 
Cedrus Bermudae Rai Letters 171. 
Juniperus bormudiana Hermann Catalog. Hort. Lugd. Bat. 345. 

ic. 347. 
Juniperus bermudiana Linn. Spec. 1471. Loudon Arboret. Brit. 
IV. 2498. f. 2358. Spach in Annal. sc. nat. 2. Ser. XVL 301. 698. 
Hooker London Journ. of Bot. IV. 142. t. 1. 
Juniperus oppositifolia Monch Mefhod. 698. 

Habitat in insulis Bermudianis , ut videtur rara. 

27. JUTVIPERUS TETRAGOiVA Schlccht. 

Sabina fruticosa , foliis omnibus oppositis squamaeformi- 
bus apice incrassato-gibbis obtusissimis dorso carinatis 
arcte adpressis, ramulis tetragonis, fructiferis nutantibus 
galbulo globoso lae^i caesio pruinoso brevioribus. 

Juniperus tetragona Schlechtend. in Linnwa XII. 495. Benth. 
Plant. Harticeg. 436. 

Habitat in Mexico ad Mineral del Monte, altit. 1000 — 
1100'. 30 JfLNIPERUS. 

28. JuNiPERus PHOENiCEA Linn. 

Sabina arborescens, foliis omnibus ternatis \. squamfle- 
formibus oppositis ovatis obtusis dorso sulco impresso ad- 
pressis, ramulis teretibus, fructiferis galbulo globoso laevi 
brevioribus. 

KeSpog ivxeazowg Homer Odyss. IL 6. 
^'Apxev^og Theophrast. Hist. pl. IIL G. 

Juniperus phoenicea Spach in Annal. sc. nat. 2. Ser. XVI. 302. 
excl. synon. pl. 

A. SCLEROCARPA, fructu nitido duro. 

Oxj^cedrus lycia Dodon. Pempt. 853. 

Juniperus major Dioscoridis Clusius Hist. I. 38. 

Cedrus folio Cupressi major fructu flavescente C. Bauhin Pin. 

487. Tournef. Inst. 588. Duham. Arbr. L 52. 
Cedrus Lycia retusa J. Bauhin Hist. I. 300. 
Juniperus phoenicea Linn. Spec. 1471. Venf. in Nouv. Duham. 

VL 47. t. 17. Desfont. Flor. atlant. 11. 371. Loudon Arboret. 

Brit. IV. 2501. f. 2361. Gussone Plant. rar. 370. f. 62. 
Juniperus tetragona Monch. Method. 699. 

B. MALACOCARPA , fructu pruinoso molli. 

Cedrus folio Cupressi media majoribus baccis C. Bauhin Pin. 487. 
Juniperus Lycia Linn. Spec. 1471. excf. syn. Venfen. in Nouv. 

Duham. VL 47. t. 17. Loudon Arboret. Brit. IV. 2502. f. 23Q7. 

excl. reliq. et syn. 
Morven, Gall. KhtQOVg, Neogr. 

Hahitat in Europa mediterranea et in Oriente. 
SPECIES INQUIRENDiE. 

29. JuNiPERUS DEALBATA Loudon Encyclop. of trees 1090. Sabina 
foliis ternis aciculaiibus subulatis patentissimis mucronato 
pungentibus dorso carinatis facie albo bilineatis, squama?- 
formibus ovatis acuminatis adpressis dorso glandula oblonga 
notatis. — Juniperus foetidissima Hort. quorund. — Habitat 
in America horeali occidenfafi. JUNIPERLS. 3 1 

30. JuxiPERUS GRAC1LI9. Sabina foliis inferioribus ternis superiori- 

bus oppositis omnibus an^ustissime [linearibus (3'" -r 'e'") 
mucronatis patentiusculis dorso argute carinatis carina de- 
currente, facie canaliculatis. — Juniperns Bedfordiana Hort. 
quorund. — Habitat in ?Iexico. 

31. JuiviPERUS CERXUA Roxburgli Flor. Ind. III. 839. Sabina fru- 

ticosa raniis gracilibus elongatis nutantibus, foliis ternis mu- 
cronatis patentlbus. — Juniperus Reevesiana Hort. Juni- 
perus flayeUiformis Hort. ex Loudon Encyclop. of trees 1090. 
Ying-loe Chin. — Habitat in China. 

32. JuMPERUS DiMORPHA Roxburgh Flor. Ind. III. 839. Juniperus 

frutlcosa follis ternis mucronatis patentibus, ramulorum com- 
planatorum oppositis obtusis imbricatis. — Kong-nam-tsong 
Chin. — Habitat in Cliina. 

33. JuNiPERUS AQUATiCA Roxburgh Flor. Ind. III. 838. Juniperus 

fruticosa, foliis solitariis linearibus distichis haud mucronatis. 
Then-tsong Chin. — Habitat ad Cantonem Sinarum, in ag- 
geribus incultis oryseta separantibus. 

34. JuMPERUS GLAUCA Hort. Cels. Willd. Hort. Berol. Enum. 

Suppl. G7. Link Enum. alt. II. 435. — Patria ignota. 

35. JuxiPERUS CEDRO Webb. et Berth. Flor. can. Geop*. bot. 7.— 

Hahihit in insulis Canariis. 

36. JuMPERUS RACEMOSA Risso Europ. mer. II. 459. — Habitat in 

Europa australi. 

37. JuMPERUS PROSTRATA nisso \. c — Habitat in Europa australi. 

II. WIDDRirVGTOIMA Endl. 

Widdringtonia Endf. Catalog. Hort. Vindob. I. 209. Parolinia 
Eudf. Gen. pfant. Suppl. I. 1374. non Webb. Pachylepis 
Brongn. in Annal. sc. nat. 1. Ser. XXX. 189. Spach Suites 
a Buffon XI. 346. Thuiae sp. Linn. Cupressi sp. Thiinb, 

Flores dioici. Staminig. Amenta terminalia solitaria, 
oblongo cylindracea, minuta. Stamina plurima, in axi 
decussatim opposita, quadrifariam imbricata; filamenta 
brevissima, in connectivi processum squamgeformem , ex~ 32 WIDDRINGTOMA. 

centrice peltatum , ovali deltoideiim , subtus inferne loculos 
duos, longitudinaliter dehiscentes gerentem producta. 
GemmuUf. Amenta in ramulis lateralibus solitarie terminalia. 
Squamae gemmubferae 4, aiquales, sub vertice breviter 
mucronata?, circa axim depressum verticillatae , primum 
patentissima? , dein valvatim conniventes, tandemque 
connatae. Gemmulae ad basim cuiusvis squama? 5 v. 10, 
uni-biseriata3 , erectae, sessiles, atropae, apice pervia?. 
Strobilus subglobosus , quadrivalvis , valvis lignosis , dorso 
infra apicem mucronatis, erectis. Semina abortu pauca, 
e basi erecta, integumento subcrustaceo, utrinque in 
alam membranaceam expanso. Embryo in axi albuminis 
carnosi antitropus, ejusdem longitudine, cotyledonibus dua- 
bus, obtusis, radicula cylindrica, supera. 

Arbores in Africa australi extratropica et in Madagascaria 
indigenae, cupressiformes , procerae. Folia approximatim 
alterna , plantae junioris lineari acicularia , patentia , adul- 
tae minute squamaeformia , dense adpresso-imbricata , dorso 
saepe glandulifera. 

1. WlDDRINGTONIA JUNIPEROIDES Eudl. 

Widdringtonia strobili squamis dorso infra apicem gib- 
bere conico patente superatis, facie planis dispermis. 
Cupressus juniperoides Linn. Spec. 1422. 
Cupressus africana Mifler Dict. n. 6. 
?Juniperus capensis Lam. Dict. II. 626. 
Taxodium juniperoides. Taxodium capcnse Hort. 
Schubertia capensis i^preng Sijst. JIL 890. 
Callitris arborea Schrader e.v E. Meyer Pflamsengeogr. Dokum. 

73 et 170. 
Pachylepis juniperoides Brongn. in Annaf. sc. nat. 1. Ser. XXX. 

190. Spach Hist. naf. veg. pfian. XI. 346. 
Cypress Boom Cofon. WIDDRINGTOMA. 33 

Habitat in Capite bonae Spei , in regione inferiore occiden- 
tali, in jugi Cedernberg dicti monte Blaauwberg , alt. 3000 
— 4000'. 

Arbor uti videtur satis magna, trunco stricto, ramis patentibus 
V. adscendentibus, juventute foliatis, plus minus angulosis. Ra- 
muli erecto patentes v. penduli, nunc angulati foliis acicularibus 
ornati , nunc cylindrici , foliis squamneformibus tecti. Folia ses- 
silia, adnato-decurrentia, glauco viridia, coriacea, ramulorum 
extremorum et in stirpe juniore lineari acicularia, plana, mu- 
cronata, subtrinervia, patentia v. laxe deflexa, dense alternatim 
conferta, 6 — 15 lineas longa, '/3 — 1 lin. lata, in stirpe adultiore 
vix non omnia squamulfeformia, ovalia v. ovali lanceolata aut 
subriiomboidalia, obtusa v. acuta, interdum etiam raucronata, 
arcte V. laxius imbricata, dorso interdum glandula immersa mu- 
nita. Strobili in ramulis lateralibus 3 — 4 subspicati , depresse 
globosi, valvis ovatis, lignosis, extus fusco rubentibus, nitidis, 
rugosis, dorso infra apicem in spinam pyramidatara validara con- 
colorem, patentem, apice acuto subreflexam excurrentibus, intus 
planis et nonnisi ob marglnes reflexos paullura convexis. Seraina 
anguste alata, ala testae spadiceoe concolore, valvis plus duplo 
breviora. 

2. WlDDRINGTOMA CUPRESSOIDES Endl. 

Widdrmgtonia strobili squamis dorso infra apicem co- 
nico mucronatis, facie acute carinatis decaspermis, semi- 
nibus biseriatis. 

Thuia cupressoides Linn. Mant. 125. Thunberg Flor. cap. ed. 
Schulf. 500. Loudon Arboret. Brit. B^. 2460. f. 2316. (plant, 
juv.) 
Thuia aphylla Burmann Prodr. 27. 
Callitris cupressoides Schrader msc. in Herb. Dreg. E. Bleyer 

P/lamsengeogr. Dokum. 126. 170. 
Callitris stricta Schrader msc. 
Pachylepis cupressoides Brongn. in Annal. sc. nat. 1. Ser. 

XXX. 190. 
Widdringtonia cupressoides Endl. Cat. Hort. Vindob. I. 209. 
Habitat in regionis inferioris australis Capitis bonae Spei 
alt. 1000 — 3000'. 

3 34 WIDDRINGTONIA. 

Frutex quadripedalis , ramulis clongatis, fastigiatis. Folia in 
ramisaeuta, subpatentia, in ramulis obtusa, quadrifariam imbri- 
cata. Strobili quam in prfccedente majores, ovati , obtusi , 9 — 10 
lin. longi, valvis lij^nosis, dorso parum convexis, acutis, infra 
apicem mucrone parvo conico patentissimo superatis, intus aou- 
tissime carinatis. Scmina non vidi. 

3. WlDDRINGTOiNIA COMMERSONII Endl. 

Widdrmgtonia strobili sqiiamis muticis v. vix superne 
umbonatis, intus carinatis pentaspermis. 

Thuia quadrangularis Venfen. in Noitv. Diiham. III. 16. 
Pachylepis Commersonii Brongn. in Annal. sc. nat. 1. Ser. 
XXX. 190. 

Habitat in insula Madagascar , olim in horto Mauritiano 
» le Reduit « culta, 

„Ramuli patentes, approximati. Folia brevissima, in rarais 
„acuta et distantia, in ramulis obtusiora et approximata, et sub- 
„quadrifarie disposita. Fructus globosi, nucem aequantes, laeves, 
„squamis crassissimis muticis, vix superne umbonatis. Semina 
„obIonga, alata." Brongn. l. c. 

SPECIES INQUIREND.E. 

4. WlDDRiNGTONiA JVATALENSis. — Hubitat ad Port-Natul AfriciB 

australis. 

Planta a Krausseo et a Gueinfsio e Port-Natal missa, Wid- 
dringtoniae cupressoidi adniodum similis, sed habitu multo gra- 
ciliore diversa, et foliis omnibus acutis, dorso glanduligeris 
distincta, speciem sistere videtur propriam , fructu deficiente h. 
I. tamen haud stabiliendam. Florcs gemmuliferi in ramulis ter- 
rainalibus laxe spicati. 

5. WiDDRiNGTONiA Wallichii. — Ilabitat ad Caput boncB Spei. 

Speciem Widdringtoniae cupressoidi affinem, sed certe diver- 
sam, a Wallichio nuper e Capite bonre Spei missam, comme- 
morat Hooker fil. in London Journ. of Bot. IV. 141. FREXELA. 35 

III. FREIVELA Mirb. 

Frenela Mirbel in Mem. Mus. XIII. 30. exd. sp. atlant. Spach 
Hist. nat. veg. phaner. XI. 345. Callitris Vent. Nov. gen. Dec. 
1808. excl. sp. atlant. 

Flores in diversis ramis monoici. Staminig. Amenta in 
ramulis terminalia, cylindrica. Stamina plurima, in axi 
ternatim verticillata, sexfariam imbricata; filamenta bre- 
vissima, in connectivi processum squamaeformem, excen- 
trice peltatum producta, stipitulo loculos 4 horizontales, 
longitudinaliter bivalves gerente. Seminif. Amenta in ra- 
mulis solitarie terminalia v. paniculata. Squamae gem- 
mulifera3 6 , circa axim depressum v. pyramidatum verti- 
cillatae , alternae angustiores , omnes sub apice mucronatae 
V. muticae, primum patentes, tandem valvatim connatae. 
Gemmulae ad basim squamai'um plurimae, pluriseriatae, 
erectae, atropae, micropyle breviter protracta lagenaefor- 
mes. Strobilus subglobosus, sexvalvis, valvis lignosis, dorso 
convexis , infra apicem muticis v. mucronatis , facie planis, 
alternis minoribus, omnibus erecto-patentibus. Semina 
plurima, valvis multo minora, lenticulari compressa, m- 
tegumento subosseo, utrinque in alam membranaceam ex- 
panso. Emhrijo in axi albuminis carnosi antitropus, ejus- 
dem longitudine, cotyledonibus 3, radicula cylindrica, 
supera. 

Arbores v. frutices, in Nova Hollandia indigeni, resini- 
flui, ramulis cylindricis v. triedris. Folia ternatim verti- 
cillata, squamaeformia , adnato-decurrentia , persistentia , 
eglandulosa. Maturatio biennis. 

3- 36 FRENELA. 

§. I. Strohili valvce tlorso infrn apicem mucronalce, 

1. Frexela fruticosa Endl. 
Frenela strobilis ovatis dorso infra apicem mucronatis 
intus laevibus, columna depressa tricruri, seminum ala 
angusta. 

Callitris fruticosa R. Brown msc. 

Callitris oblonga Richard Conif. 49. t. 8. n. 2. 

Habitat in Novae Hollandiae orientalis interioribus. 

2. Frexela RH03IB0IDEA Endl. 
Frenela strobiiis globosis, valvis dorso infra apicem 
gibbere conico intus laevibus, columna depressa tricruri, 
seminum ala lata. 

Callitris rhomboidea R. Brotcn ex Richard Conif. 47. t. 8. n. 1. 
Habitat in Nova Hollandia orientali. 

3. Fre^-ela ROEi* Endl. 

Frenela strobilis globosis , valvis dorso infra apicem gib- 
bere conico intus la^vibus, columna elongato-triquetra, 
seminibus anguste alatis. 

Frenela Roei Endl. Symb. ad Floram Nov. Holl. inedit. 1839. 

Habitat in Novae Hollandiae austro-occidentalis interio- 
ribus. 

4. Frenela triquetra Spacb. 

Frenela strobilis aggregatis, valvis valde inaequalibus 
dorso infra apicem gibbere conico intus tuberculatis, co- 
lumna depressa tricruri, seminibus anguste alatis. 

Cupressus australis Desfont. Cat. Hort. Paris. ed. 3. p. 355. 

non Pers. 
Callitris cupressiformis Vent. Nov. Gen. Decad. n. 10. 
Frenela Ventenantii Iflirbel in Mem. Mus. XIII. 74. 
Cupressus triquetra Loddig. Caf. 1836. p. 27. 
Frenela triquetra Spach Hist. nat. veg. phan. XI. 345. FRENELA. 37 

? Cupressus articulata Pinet. Woburn. 191. 
Juniperus Cunnina:hami norf. 

Habitat in Nova Hollandia orientali. 

§. 2. Strohili vaivas muticce, 
5. Frexela australis Mirb. 
Frenela strobilis subglobosis, valvis muticis laevibus v. 
longitudinaliter rugosis intus tuberculatis , columna obso- 
leta, seminibus anguste alatis. 

Thuia australis Desfont. Hort. Paris. 274. Poiret Siippl. V. 302. 
Cupressus australis Persoon Si/nops. II. 580. non Desf. 
Callitris australis R. Brown msc. Hooker f. in hondon Journ. 

of Bot. IV. 147. 
Frenela australis Mirbel in Mem. Mus. XIII. 74. 
Oster-Bay-Pine Colon, 

Hahitat in Nova Hollandia orientali et in Tasmannia. 

6. Frenela verrucosa Cuuningb. 
Frenela strobilis subglobosis, valvis muticis extus ver- 
rucosis intus tuberculatis, columna elongato-triquetra, se- 
minibus late alatis. 

Callitris verrucosa R. Broivn msc. 

Frenela verrucosa Cunningham ex Mirbel in Mem. Mus. XIII. 74. 

Habitat in Novae Hollandiae orientalis interioribus. 

7. Frenela robusta Cunningh. 
Frenela strobilis depresso-globosis, valvis muticis extus 
tuberculatis v. rugosis intus tuberculatis , columna tri- 
quetra, seminibus anguste alatis. 
Callitris robusta R. Brown msc. 

Frenela robusta Cunningh. ex Mirbel in Meni. Mus. XIII. 74. 
Callitris Preissii Miquel Plant. Preiss. I. 643. 
Marro Aufochf. Nov. Holl. 

Habitat in Nova Hollandia austro - occidentali , ad Swan- 
River et in insula Rottenest. 38 FRENELA. 

8. Frenela glnii Endl. 
Frenela strobilis ovato-globosis , valvis muticis extus 
laevibus v. rugosis iutus vix tuberculatis, columna tri- 
cruri v. obsoleta, seminibus anguste alatis. 

Callitris Gunii Hooker f. in London Journ, of Bot. IV. 147. 
Native Cupress Colon. 

Habitat in Tasmannia. 

SPECIES INDESCRIPT^, PENITUS DUBIiE. 

9. Frenela glauca Mirbcl in Mem. Mus. XIII. 74. CalUtris 
glauca R. Brown rasc. — Habitat in Novte Hollandiw orienlalis 
interioribus. 

10. Frexela calcarata Cunningh. ex Mirbel in Mem. Mus. XIII. 
74. CalUfris calcarata R. Brown msc. — Habitat in Novce 
HoUandice orientaUs interioribus. 

11 Frenela propinqua Cunningh. ex Mirbel in Mem. Mus. XIII. 
74. CaUitris propinqua R. Brown msc. — Habitat in Nova 
HoUandia austraU. 

12. Freaela tuberculata Mirbel in Mem. Mus. XIII. 74. Cal- 

Utris tubercuhita R. Brown msc. — Habitat in Nova HoUan- 
dia austraU. 

13. Frenela arenosa Hort. CaUitris arenosa Sweet Hort. Brit. 

473. — Habitat in Nova HoUandia. 

14. Frenela pyramidalis Hort. CaUitris pyramidaUs Sweet 

Hort. Brit. 473. — Habitat in Nova Hollandia. 

15. Fre>ela fothergilh Hort. CaUitris Fothergilli Loudon En- 

cyclop. of trees 2464. Cupressus FothergiUi Pinet. Woburn. 
191. — Habitat \n Nova HoUandia. 

16. Frenela macrostachya Hort. CaUitris macrostachya Hort. 

— Habitat in Nova HoUandia. 

17. Frenela rigida Hort. Juniperus rigida Noisette ex Desfont. 

Hort. Paris. ed. 3. p. 355. — Habitat in Nova HoUandia. 

18. Frenela ericoides Hort. Juniperus ericoides Noisette ex 

Desfont. Hort. Paris. ed. 3. p. 355. — Habitat in Nova Hol- 
landia. ACTINOSTROBUS. S9 

IV. ACTirVOSTUOBUS Miq. 

Actinostrobus Mlquel PlatiL Preiss. I. G44. 

Flores in diversis ramis monoici. Staminig. Amenta in 
ramulis lateralibus terminalia, subglobosa. Stamina plu- 
rima, in axi ternatim verticillata, sexfariam imbricata; 
filamenta brevissima, in connectivi j^rocessum excentrice 
peltatum, orbicularem muticum producta, stipitulo locu- 
los quatuor borizontales , longitudinaliter bivalves gerente. 
Seminif. Amenta in ramulis lateralibus solitarie terminalia. 
SquamcB gemmulifera? 6, circa axim pjramidatum verti- 
cillatae, aequales, muticae, primum patentes, demum val- 
vatim connatae. Gemmulce ad basim squamarum geminae, 
contigue superposita? , erectae, atropa?, micropyle in col- 
lum breve producta lagenaeformes. Strobilus subglobosus, 
basi squamis opposite biseriatis, interioribus majoribus 
caljculatus, sexvalvis, valvis lignosis, dorso convexis, 
muticis, facie acute carinatis, superne crassioribus, con- 
niventibus, aBqualibus, calyculi squamis oppositis. Se- 
mina 2, ad basim valvarum contigue superposita, erecta, 
triquetra, integumento osseo, superius perfectum, mem- 
branaceo trialatum, sinubus foveam resiniferam gerenti- 
bus, superius sterile, bialatum. Embnjo in axi albuminis 
cai-nosi antitropus, trigonus, cotijledonibus duabus, radi- 
cula supera. 

Frutex Novce-Hollandice austro-occidentalis , pyramidatus. 
Ramuli triquetri, articulati. Folia ternatim verticiUata, 
minute squamceformia, triquetra, acuta, rigide patula. Stro- 
bUi in ramulis lateralibus squamatis. 40 ACTIXOSTROBUS. 

1. ACTINOSTROBUS PYRAMIDALIS Miq. 
Actinostrobus pyramidalis Miquel, Emim. Plant. Preiss. I. 644. 
Habitat in Novce Hollandice austro - occidentalis colonia 

Swan-River, locis arenosis , hieme aqua salsa inundatis. 

(Drummond. Preiss.) 

Frutex pyramidalis , orgyam altus. Rami teretes, juniores fo- 
liis persistentibus spinescentibus armati , adulti eorundem reliquiis 
asperi, cortice griseo, secedente vestiti. Ramuli alterni, ad- 
scendentes v. patentes, vage ramulosi, acute triquetri, foliis 
ternatis adnato-decurrentibus apice brevlter patulis acutissimis 
rigidls vestiti. Ramuli ad basim ramulorum breves strobiliferi, 
foliis squamfeformibus imbricatis vestiti, squamae ovatae, acutae, 
superiores sensini majores, summse duae series maximae , obtusce, 
margine albo membranaceo cinctte, strobili Ifevis, grisei, primura 
ovato conici , demum subglobosi basim arcte cingentes, ejusdem 
valvis et sibi invicem oppositae. V^alvae octo circiter lineas longae, 
inter se aequales, carina intus acuta basi in columnam centralem 
pyramidato - teretiusculam , dimidiam earundem longitudinem 
aequantem continua. Semina ad quamvis valvam duo, earundem 
basi, ubi in columnam transit contigue superposite inserta, al- 
terum valvae propinquum (superius) sterile, complanatum, bia- 
latum, valvae faciei adplicitum, alterum axi centrali contiguura 
et eidem incurabens triquetrum, integumento osseo, fusco, in 
sinubus glandulam resina balsamea suaveolente foetam concelante, 
angulis in alas merabranaceas albas productis, angulorum late- 
ralium alis angustis, antica multo latiore, lateraliter divergente. 

V. CALLITRIS Vent. 

Callitris Venf. Decad. 1808. excf. sp. Spach Hist. nat. veget 
phanerog. XI. 342. Frenela Mirbel in Mem. Mus. XIIL 30. 
excl. sp. 

Flores in diversis ramis monoici. Staminig. Amenta in 
ramulis lateralibus terminalia, subcylindrica. Stamina 
plurima, in axi decussatim opposita, laxe imbricata; fila- 
menta brevissima, in connectivi processum excentrice pel- CALLITRIS. 41 

tatum, suborbiculatum , muticum producta, stipitulo ?ocu- 
los 4, patentiusculos , longitudinaliter bivalves gerente. 
Seminif. Amenta in ramulis lateralibus solitarie terminalia. 
Squamce gemrauliferae 4, circa axim depressum verticilla- 
tae, alternae angustiores, omnes sub apice breviter mucro- 
natae , primum patentes , tandem valvatim connatae. Gem- 
mnlce ad basim sqiiamarum angustiorum solitariae, ad 
basim latiorum geminae, contigue superpositae, omnes 
erectae, atropae, micropyle in collum breve producta la- 
genaeformes. Slrobilus subgloboso tetragonus, quadri- 
valvis , valvis lignosis , dorso carinatis , sub apice breviter 
mucronatis, facie convexis, alternis angustioribus , omni- 
bus maturitate patentibus. Semina e basi erecta, valvis 
aequilonga, subcylindrica, integumento cartilagineo, mar- 
gine utrinque in alam membranaceam valvis aequilatam 
reflexam expanso. Embrijo in axi albuminis parci carnosi 
antitropus, cylindricus, cotijledonibus duabus, radicula 
supera. 

Arbor atlantica, pyramidalis , resiniflua. Rami dichotomi 
V. pinnatim bipinnatimve ramosi , compressi, articulati. Folia 
decussatim opposita , verticillis duobus approximatis verticilla- 
tim quaterna, minute squamceformia , coriacea, marcescenti 
persistentia, longe adnato decurrentia, marginalia navicularia, 
ramuli aciem amplectentia, facialia interiora rhombea, plana, 
omnia dorso glandulifera. 

1. Callitris quadrivalvis Yent. 
? OvloP Homer. Odyss. 11. 6. 
? Svlov s. Ovla Theophrast. Hist. pl. V. 5. 
Cypressus fructu quadrivalvi , foliis Equiseti instar articulatis 
Shaw Afr. n. 79. c. ic. 43 LIBOGEDRUS. 

Thuia articulata Vafd Siftnb. II. 96. t. 48. Desfont. Flor. atlunt. 

11. 353. t. 252. 
Frenela Fontanesii Mirbel in Mem. Mus. XIII. 74. 
Callitris quadrivalvis Vent. Nov. gen. Decad. 10. Richard Co- 

nif. 46. t. 8. f. 1. 

Habitat in collibus Barbarice et in Atlante. 

Pro ratione soli frutex dumosus v. arbor gigantea, Cupressi 
horizontalis facie, diffuse ramosaj ramis teretibus, ramulis pa- 
tulis, complanatis, articulatis, articulis sursum quidquam la- 
tioribus. VI. LIBOCEDRUS Endl. 

Thuiae spec. Popp. Hook. Dacrydii spec. Don. 

Flores in diversis ramis monoici. Staminig. Amenta in 
ramulis lateralibus terminalia, subcylindrica. Stamina 
6 — 7, axi inserta; fdamenta brevissima, in connectivi 
processum squamaeformem , deltoideum, excentrice pel- 
tatum, subtus margine inferiore locidos 4 longitudinaliter 
dehiscentes gerentem producta. Seminif. Amenta in ramu- 
lis solitarie terminalia. Squamce gemmuliferae 4, verticil- 
latae, sub apice mucronataB, alterna^ minores, primum 
patulae , deinde valvatim conniventes. Gemmulce ad basim 
squamarum geminsB, coUaterales , erectae, atropae, mi- 
cropjle in coUum breve producta lagenaeformes. Strobilus 
ovatus, quadrivalvis , valvis lignosis v. subcoriaceis, dorso 
infra apicem mucronatis, mucrone valide spinescente v. 
minuto tuberculiformi, intus planis v. concavis, alternis 
minoribus, sterilibus v. omnibus monospermis. Semina 
ad basim valvarum solitaria, erecta, lenticulari compressa, 
integumento cartilagineo , utrinque in alam membrana- 
ceam producto, ala altera angusta, marginiformi , altera LIBOCEDRUS. 43 

maxima, sursum expansa, valvam aequante. Embryo in 
axi albuminis carnosi antitropus, ejusdem longitudine, 
cotyledonibus duabus, radicula cylindrica, supera. 

Arbores sempervirentes , interdum excelsce, in America au- 
strali extratropica et in Nova Zeelandia indigenae. Rami 
tetragoni v. ancipiti compressi. Folia squamaeformia , de- 
cussatim opposita , adpresse imbricata , omnia aequalia v. 
marginalia navicularia, facilia plana, omnia eglandulosa. 

1. LlBOCEDRUS D0>X4>A Eudl. 

Libocedrus ramulis compressis, foliis quadrifariam im- 
bricatis omnibus late ovatis breviter et obtuse acuminatis, 
marginalibus na\iculari complicatis, facialibus planis dorso 
acute carinatis, strobili erecti ovati vahis lignosis, alternis 
quadrante minoribus sterilibus , omnibus dorso supra me- 
dium spina subulata patente valvam superante. 

Dacrydium plumosum Don in Lambert Pin. ed. 2. Append. 143. 

-4. Cunnincjh. in Anmit. of nat. hist. I. 213. 
Thuja Doniana Hooker in London Journ. of Bot. l. 571. t. 18. 
Kawa-ka Yate New-Zealand p. 45. 
Kawa-ka et Kawa-ha Nov. Zeeland. 

Habitat in Nova Zeelandia boreali , in sylvis ad sinum in- 
sularum et juxta fluvium Hokianga. 

Arbor 30 — 70 pedes alta, trunci diametro bi-tripedali, resini- 
flua , li^no duro, pulchre rubente. Rami teretes, denudati, cor- 
tice fusco, epidermide decidua tecti, v. foliis sparsis, emar- 
eidis squamosi. Ramuli distichi, plano compressi, sesquilineam 
ad duas lineas lati, foliis quadrifariam imbricatis velati. Folia 
marginalia unam lineam, v. plus minus longa, naviculari com- 
plicata, facialia plana, adpressa, triente breviora, dorso acute 
carinata. Folia marginalia qua ramuli partem superiorem spec- 
tant nitida, stomatibus destituta, qua inferiorem (a luce aversam) 
respiciunt, jnxta carinam et limbum interiorem fasciis duabus 
latis astomis marginata, inter has fascias concava, stomatifera. 
Folia .facialia in ramuli parte superiore sita stomatibus destituta, 44 LIBOCEDRUS. 

in ramuli parte inferiore juxta carinam stigmatosa. Strobili in 
apice ramulorum Ibrcvium solitarie sessiles, semiunciam longi, 
ovati, obtusi, valvis duabus exterioribus quadrante minoribus, 
omnibus dorso supra medium spina subulata, horizontali, semi- 
unciam longa munitis. Semina ad basim squamarum majorum 
solitaria, erecta, obllque ovata, bialata, ala altera angustissima, 
altera maxima, sursum longe producta valvam ipsam sequante, 
obtusa. 

2. LlBOCEDRUS TETRAGONA Endl. 

Libocedrus ramis tetragonis, foliis quadrifariam imbri- 
catis, omnibus ovatis obtusis carinatis subcjmbaBformibus 
concavis, strobilis ovatis erectis, valvis lignosis, alternis 
triente minoribus, omnibus dorso supra medium spina 
subulata erecto incurva valvam superante. 

Pinus cupressoides Molina ChilL 31G. 

Juniperus uvifera Don in Lambert Pin. Ed. 1. U. 17. Ed. 2. 

//. n. 67. 
Thuia tetragona Hooker in London Journ. of Bot. lU. 148. t. 4. 
Alerse s. Alerze King Voyage of tke Adcenture and Beagle I. 182. 
Alerse (i. e. Larix) Hispan. Len Chilen. 

Habitat in Chile australi et juxta fretum Magellanicum fru- 
tex dumosus, in montibus prope Valdiviam et in Cordillera 
interiori arbor excelsa. 

Rami teretes, foliorum delapsorum cicatricibus asperi, cortice 
bruneo in laminas deciduas soluto tecti. Ramuli versus ramu- 
loruni apicem irregularitcr fasciculati, in ramillos distichos, pa- 
tentes, foliis dense tectos, acute tetragonos soluti. Folia vix 
duas lineas longa, ovata, obtusa, arcte adpressa v. laxiuscula, 
dorso acute carinata, carina prope apicem acutiore. Strobili in 
apice ramorum solitarii, foliis summis strobilo proximis duplo 
fere majoribus. 

3. LlBOCEDRUS CHILENSIS Endl. 

Libocedrus ramulis ancipiti-compressis , foliis quadri- 
fariam imbricatis, lateralibus complicato-carinatis longe 
decurrentibus utrinque sulco stomatifero glaucescente exa- LIBOCEDRUS. 45 

ratis, facialibus minimis ovatis cariiiatis, strobilis nutanti- 
bus ovato oblongis, valvis alternis plus duplo niinoribus, 
omnibus dorso infra apicem spina tubercuhformi exili. 

Thuia cuneata Dombey msc. 

Cupressus thyoides Pavon msc. 

Thuia chilensis Don in Lambert Pin. Ed. 1. //. 19. Ed. 2. n. 62. 

Hooker in London Journ. of Bot. 11. 199. t. 4. 
Thuia andina Poppig Nov. gen. et sp. III. 17. /. 220. 

Habitat in Chile australis convallibus frigidioribus Andium, 
versus Castillo de Tvun Leuvu et ad tnontem ignivomum de 
Aniuco, nec non ad Laguna de Rauco, inovincice Valdivia. 

Pro ratione soli frutex excelsus Thuiara occidentalem referens, 
V. arbor satis alta, trunco ad medium denudato et coma pyra- 
midali Cupressns strictffi facie. Cortex asper, rimosus, ex cine- 
rascente bruneus. Lignum flavidum, durissimura, resinosum, 
suaveolens. Rami breves patuli, supremi stricti, breves, tor- 
tuosi, in raraulos divisi oppositos, pinnatim partitos, inferne 
nudos, teretes, cortice badio vestitos, et cicatricibus annularibus 
notatos, superne ancipites, imbricato foliosos. Folia marginalia 
ramulura araplectentia, ad medium usque inter se connata, apice 
patulo inflexa acutiuscula, et in utraque ramuli facie sulco pro- 
f undo , stigmatifero exarata, facialia brevissima, obtusa, arcte 
adpressa. Florcs raonoici v. interdura ut videtur etiara dioici, 
staminig:eri in surarais rarais raraulos breves terrainantes, in 
amentura cylindricum, duas circiter lineas longum, quinque-sex- 
florum collecti. Antherarum connectiva late ovato-deltoidea, 
cinnamoraea, subtus loculos quatuor flavos gerentia. Strobili in 
inferioribus raraulis solitarie terminales, ovati , nutantes, valvis 
coriaceis, obtusis, alternis duplo minoribus, omnibus dorso infra 
apicem spina tuberculiforrai brevi munitis. Semina ad basim 
squaraularum majorum gemina v. abortu solitaria, hinc membra- 
naceo marginata, illinc sursum in alam obtusam, valvam sequantem 
producta. Valvae minores steriles. 46 BIOTA. 

VII. BIOTA Don. 

Thuiffl sect. Biota Don in Lambert Pin. Ed. 2. II. 129. Platy- 
cladus Spach Hist. nat. veget. phaner. XI. 333. excl. sp. Thuiae 
sp. Linn. 

Flores in diversis ramis monoici. Staminig. Amenta in 
ramulis lateralibiis terminalia, ovoidea. Stamina in axi 
decussatim opposita, quadrifariam imbricata, connectivo 
excentrice peltato, orbiculari, mutico, loculis 3 — 4, 
horizontalibus , longitudinaliter dehiscentibus. Seminif. 
Amenta in ramulis lateralibus soHtarie terminaha. Squa- 
mcB gemmuHferae 6 — 8, decussatim oppositae, lata basi 
sessiles, sub apice mucronatae, primum patentes, deinde 
imbricato-adpressae , exteriores basi bigemmuliferae , in- 
timae steriles. Gemmulce ad basim squamarum geminae, 
collaterales , erectae , atropae , micropyle breviter protracta 
lagenaeformes. Strobilus e squamis quadrifariam imbri- 
catis, sublignosis, oblongis, subconvolutis v. planiuscu- 
lis, obtusis V. acutis, dorso mucronatis, primum arcte 
conniventibus , demum patulis, intimis basi unguiculato- 
aiigustatis, sterilibus. Semina ad basim squamarum 2, 
collateralia aut interdum abortu solitaria, ovoideo sub- 
globosa, aptera, integumento osseo. Embryo in axi al- 
buminis carnosi antitropus, ejusdem longitudine, cotyle- 
donibus duabus, radicula cylindrica, supera. 

Arbores sempervirentes , ramosissimce , in China et Japonia 
indigence, ramulis distichis, compressis , articulatis. Folia 
decussatim opposita, quadrifariam imbricata , adnata, per- 
sistentia, marginalia naviculari complicata , connata, facia- 
lia plana, dorso glandula resinifera. Maturatio biennis. BIOTA. 47 

1. BlOTA ORIENTALIS Endl. 

- Biota ramis ramulisque strictis v. patentibus compressis, 
foliis adpressis, facialibus dorso glandula lineaii. 

Finoki altera, Cupressus vulgaris nostras foliorum odore bal- 
samico, fructu ut plurimum quina semina tritici grano similia 
continente Kcempfer Amoen. exot. 884. 

Thuia strobilis uncinatis, squamis reflexo acuminatis Royen 
Lugd-Batav. 87. 

Thuia orientalis Lirin. Spec. 1422. Tlmnberg Flor. Japon. 266. 
Schkuhr Handb. t. 309. f. 1. Dnroi Harbk. ed. Pott IL 458. 
Willd. BaumZ'. 505. Loislenr Nouv. Duham. III. 11. Richard 
Conif. 40. t. 7. f. 2 C^t germinatio t. 23. f. 3). Roxburgh 
Flor. Ind. or. III. Qbd. Loudon Arboret. Brit.IV.2i5d.f.2Mb. 
Pinet. Woburn. 196. Siebold et Zuccarini Flor. Japoiu II. 
31. t. 118. 

Thuia acuta Monch Method, 692. 

Cupressus Thuia Targioni-Tozssetti Observ. II. 52. 

Platjcladus stricta Spach Hist. nat. veget. phaner. XI. 335. 

M # Pian-fa Chin. 

Konotega-Siwa Japon. 

VARIET. HORTENS. 

CC' stricta, ramis ramuUsque strictis. 

/?. pjramidalis, ramis pyramidatim assurgentibus. — Thuia 

pyramidalis Tenore in Mem. Academ. Neap. III. 35. t. 2. 
7. expansa, ramis expansis. — Thuia cupressoides Hort. 

Cels. 
o. tatarica, ramis strictis , ramulis patentibus. — Thuia ta- 

tarica Hort. Pinet. Woburn. 197. Thuia australis Hort. 
£. nepalensis, ramis ramulisque strictis gracilioribus , foliis 

minoribus acutioribus. — Thuia nepalensis Hort. 
f. Sieboldii, ramulis lateralibtis numerosissimis , abbreviatis. 

Tsabo-hiba Japon. 
^. Cauda-Pavonis. — Kusjak-hiba Japon. 
3. variegata. — Furi-hiba Japon. 
*-. coraeana. — Tsjozen-hiba Japon. 48 BIOTA. 

Colitur in omni China et Japonia , in montibus insularum 
Nippon et Sikok,_ut videtur , spontanea. 

Arhor magna, triinci cortice ut in Junipero virginiana in phil- 
lyras fibrosas soluto. Lignum durum, rubens. Rami primarii 
verticillati patcntes, secundarli distiche ramosi, ramulis utramque 
faciem luci {eque advertentibus. Folia plantoe annua; acicularia 
mucronata, patentissima, subtus trinervia, ncrvo medio resini- 
fluo, in cauliculo primario quaternatim verticillata, in ramis 
primariis ternata v. opposita, ramulorum tandem decussata et ut 
in plantae adultse ramulis quadrifariam imbricata, totam axim 
corapressam velantia, squamaeformia, adnata, adpressa, ovato- 
rhombea, acuta, marginalia complicato navicularia ramulum am- 
plectentia, acute carinata, facialia plana, medio glandula lineari 
totam longitudinem occupante, tandem sulco profundo exarata, 
omnia nitida, glauco virentia, lineam circiter longa, sub nostro 
saltim coelo per triennium virentia, tandem arescentia, ramulo- 
que sensim incrassato et in formara teretem abeunte dejecta. 
Flores in ramulis annotinis terminales. Amenta staminigera in 
raraorura inferiorum ramulis solito reclinatis primum sessilia, sub- 
rotundo ovoidea, demura manifeste stipitata, ovata. Stamina 
8 — 12, decussatim opposita, connectivis excentrice peltatis squa- 
maeformibus, suborbiculatis, convexiusculis, quadrifariam imbri- 
catis, antherae loculis 3 v. 4. Stamina summa saepe abortiva, 
e solo stipitulo subclavato constantia. Amenti geramuliferi ex 
ramulis superioribus nascentes, squamas sex v. octo, cruciatim 
stellato -patentissimae, subcarnoso coriacefe, ovales, supremae 
2 lineari - subulat.ie steriles, omnes basibus incrassatis pressim 
accumbentes. Gemmulae ad basim squamarum duae (in squama 
penultima saepe unica), collaterales, sessiles^ earundem basibus 
praeter apices breviter exsertos obtectas , ovoideo subglobosae , mi- 
cropyle breviter protracta lagenajformes, nucleo integumenti cavi- 
tatem haud explente, vertice convexo v. complanato. Strobili 
maturi mole admodum varia, 4 — G lineas longi , ovato-elliptici, 
squamis primum carnosis virentibus rore cyaneo glauco vestitis, 
deraum exarescentibus, lignoso induratis, fuscescentibus, laxe 
patulis. Squaraae singulae dorso infra apicera processu recurvo 
corniculiforrai plus rainus magno, exteriores quatuor ovales, basi- 
bus inter se connatae, intimae steriles basibus angustatae, quaei BIOTA. 49 

unguiculatae. Semina ad basitn sqiiainarum g;eniina, quadrupio 
iisdem breviora, ovata, teretiuscula, minute apiculata, integ:u- 
mento cxteriore osseo, fusco, basi hilo lato , obliquo , juxta totam 
longitudinem utrinque lineola albida (aia^ rudimento?), notata, 
interiore membranaceo, nonnisi ad hilum cum exteriore cohierente. 
Embryo in axi albumini.s sat crassi , carnosi , oleosi rectus. Co- 
tyledones elliptica?, obtusae, sibi plane applicitae. Radicula cylin- 
drica, apiculo seminis conformis. 

2. BlOTA PENDILA Elldl. 

Biota ramis rarnulisque elongato filiforraibus pendulis, 
foliis basi adpressis apice patulis eglandulosis. 

Fi-moro, Juniperus juHfera, julis squamosis croceo polline refer- 

tis, baccis Sabinae angulosis K(empfer Amoen. exot. 883. 
Cupressus pendula Thunberg Flor. Japon. 265. non Lamb. 
Cupressus patula Persoon Synops. 11. 580. Mirbel in Mem. 

Mus. XIIL 74. 
Thuja pendula Lanibert Pin. Ed. 1. Prwf. VI. Ed. 2. II. 130. f. 67. 

Siebold et Zuccarini Flor. Jnpon. II. 30. t. 117. 
Cupressus pendulata Hort. 
Cupressus filiformis Hort. 
Thuia pendulata Horf. 

Thuia filiformis Loddig. Bot. Reg. 1842. t. 20. 
Si san Sin. Ito-sugi (i. e. Cupressus fiUformis). Ito-hiba. 

Hijoku-hiba. Sitare hinoki. Fime-muro (forma nana ). 

Habitat in China et Japonia , passim culta, et in monte 
Hakone ut videtur spontanea. 

Arbor parva, 6 — 12 pedalis, admodura elegans, Casuarinre facie. 
Rami subdichotome v. vage ramosi , elongato-filiformes, laxe 
penduli, pennae corvinae crassitie, adultiores nudi, fusco brunnei, 
junioros dense foliis viridibus tecti. Folia squamfeformia, de- 
cussatim opposita imbricata, decurrentia, adnata, internodiis ple- 
rumque longiora, ovata v. lanceolata, obtusa v. plus minus acuta' 
marginalia carinato complicata ramulum amplectentia, apicibus 
etiam plerumque arcte adpressa, facialia dorso acute carinata, 
apice plus minus patula, omnia facie superiore concava stomafibus 
notata. Flores staminigeri in amentiH terminalibus parvis olim in 50 TBUIA. 

Btirpe culta visi, eed non acuratius examinati. Strobili in ramulis 
brevissimis lateralibus dense foliis imbricatis tectis terminales, 
erecti, ovato-oblongi, 5 — 6'" longi, erccti. Squaniae G — 8, de- 
cussatim oppositae , carnoso fungosa; , e basi late ovata attenuato 
cuspidatae, apice reflexa) , violacco nigricantes , maturitate erecto- 
patulae. Semina ovata, obsolete tri^ona. 

VIII. THUIA Linn. 

Thuia Tournef. Inst. 358. Linn. Gen. pf. n. 1079. excl. sp. Sjrack 
Hist. veg. phaner. XI. 337. 

Flores in diversis ramis monoici. Staminig. Amenta in 
ramulis lateraiibus terminalia, ovoidea, minima. Stamina 
in axi decussalim opposita, quadrifaiiam imbricata, con- 
nectivo excentrice peltato mutico orbiculari, loculis k, 
horizontalibus , longitudiaaliter debiscentibus. Seminif, 
Amenta in ramulis lateralibus solitarie terminalia. Squa- 
mm gemmuliferae 8 — 12, decussatim oppositae, lata basi 
sessiles , sub apice mucronata? , primum patentes , demum 
imbricato adpressae, exteriores basi bigemmuliferae , in- 
timae steriles. Gemmulce ad basim squamarum 2, coUa- 
terales, erectae, atropae, micropyle breviter protracta 
lagenaeformes. Strobilus e squamis quadrifariam imbri- 
catis, subcoriaceis, ovalibus v. oblongis, planis aut sub- 
convokitis, obtusis, apice baud incrassatis , dorso muticis 
v. mucronatis, primum arcte conniventibus , demum 
erecto-patulis, intimis minoribus, sterilibus. Semina ad 
basim squamarum 2, collateraiia, aut interdum abortu 
solitaria, erecta, lenticulari compressa, integumento car- 
tilagineo, foveolis resinifeiis exsculpto, utrinque in alam 
membranaceam, basi et apice emarginatam expanso. 
Embryo in axi albumiiiij vainosi aulitropiis , ejusdem THLIA. 51 

longitudine , cotyledonibus 2 — 5, radicula cylindrica, 
supera. 

Arbores^^sempervirentes , in America boreali obvice , ramo- 
sissimw, ramis ramulisque distichis , plus minus angulatis 
V. planis, articulatis, Folla decussatim opposita , guadri- 
fariam imbricata , squamceformia, adnata , persistentia , 
dorso glandulifera. Maturatio biennis. 

1. Thlia plicata Donn. 

Thuia ramulis complanatis patentibus, foliis quadri- 
fariam imbricatis, in superiore ramulorum facie lucidis, in 
inferiore opacis, marginalibus navicularibus late ovatis 
acutis, facialibus rhombeis obtusiusculis planis carinatis, 
dorso glandula tuberculiformi orbiculari, strobihs nutan- 
tibus. 

Thuia plicata Donn Hort. cantabr. ed. 6. p. 249. Lambert Pin. 

Ed. 1. //. 19. Ed. 2. n. 01. p. part. Loudon Encyclop. of 

trees p. 1110. f. 2108. 
Thuia Wareana Booth Cafalog. 1839. 
? Thuia odorata Marsh. Arb. amer. 243. Loisleur Nouv. Duham. 

IIL 13. 

Habitat in America boreali occidentali. 

Species in hortis frequens, a Thuia occidentali distincta foliis 
qua ramuli faciem a luce aversam respiciunt stomatibus notatis, 
id quod a diverso ramulorum in utraque specie situ pendet, quae 
in nostra horizontaliter patent, in vulgari illa Thuia erecta, 
utraraque facieni luci praebeut. 

2. Thlia occidextalis Linn. 

Thuia ramulis ancipitibus strictis, foliis quadrifariam 
imbricatis late ovatis obtusis in utraque ramuli facie lu- 
cidis, marginahbus navicularibus, facialibus planis cari_ 
natis , dorso glandula tuberculiformi ovali , strobilis nu- 
tantibus. $2 THUIl. 

Arbor vitae Clusius Hist. I. 36. 

Thuia Theophrasti Bauhin Pin. 488. 

Thuia occidentalis Linn. Spec. 1422. Michaux Arb. foresf. Jlt. 

29. /. 3. Richard Conif. 43. t. 7. f 1. Nees jnn. Gen. pl. 

Flor. germ. t.n.f.l — il. Loudon Arboret. Brit. IV. 2454. 

f 2312-2314. 
Thuia obtusa Monch Method. G91. 

Cupressus Arbor vitne Targioni-To&fsetti Observ. II. 51. 
/>. VARIEGATA. Thuia variegata Marsh. Arbor. 243. 
White Cedar Angl. Amer. 

Habitat in America boreali, a Canada ad Virginiam et Ca- 
rolinam f45 O— 32 « I. B.). 

3. Thlia gigantea Nutt. 

Thuia ramulis compressis ereclis, foliis quadrifariam 
imbricatis ovatis acutis, marginalibus navicularibus, fa- 
cialibus convexis, dorso glandula impressa, strobilis arcte 
reflexis. 

Thuia plicata Lambert Pin. Ed. 2. //. p. 127. p. part. 
Thuia Menziesii DougJas msc. 

Thuia gigantea Nuttnll Rocky Mount. Plant. 52. Hooker Flor. 
Bor. Atner. II. 165. 

Habitat in America boreali occidentali ad fluvium Columbia, 
ab ejusdem fontibus ad ostia et ad sinum Nutka. 

Arbor sexaginta ad centum et septuaginta pedes alta, trunco 
ambitu vicenos quadragenosve pedes metiente. 

SPEGIES PENITUS DUBIA. 

4. Thuia i^iEQUALis Desfouf. Cat. hort. Paris. ed. 3. p. 274 ramis 
angufato-compressis, ramufis patulis subarticuiatis , foliis 
minimis , Sf/uamuiis incBquafibus. — Poiret Dict. Suppl. V. 305. 
Patria ignota. — An Frenefw species. THUIOPSIS. 5S IX. THUIOPSIS Sieb. et Zuccar. 

Thuiopsis Siebo!d et Zuccarlni Flor. Japotu II. 32. Thuice sp. 
Thunb. Platycladi sp. Sjmch. 

Flores in diversis ramis monoici. Staminig. Amenta 
solitarie terminalia, cylindrica. Stamina in axi decussa- 
tim opposita, quadrifariam imbricata. Filamenta brevis- 
sima, in connectivi processum excentrice peltatum, reni- 
formi-orbiculatum, muticum producta. Seminif. Amenta 
solitarie terminalia, subglobosa. Squamce gemmuliferge 
8 — 10, decussatim opposita?, imbricatae, lata basi ses- 
siles, ovatae, acutiuscula? , coriaceae, superne recurvato- 
patentes. Gemmulce ad basim squamarum 5, biseriatae, 
duobus superioribus tribus inferioribus contigue super- 
positis, omnes erectae, atropae, micropyle in tubulum 
brevem producta lagenaeformes. Strobilus e squamis 
8 — 10 decussatim imbricatis lignosis , e basi cuneata 
concava suborbicularibus , radiatim striatis. Semina ad 
basim squamarum 5, erecta, orbicularia, compressa, 
utrinque membranaceo alata. Embryo . . . 

Arbor Japonica, procera , ligno duro, rubente, ramis pri- 
mariis verticillatis , pendulis , secundariis ramulisque nume- 
rosissimis distichis. Folia decussatim opposita, arcteimbricata, 
squamceformia , adnata , marginalia naviculari-complicata, 
falcato-lanceolata , facialia plana , spathulata , binervia , in 
rami facie superiore stomatibus destituta , in inferiore sto- 
matum fasciis albidis notata. Ftores vernales. Strobili 
secundo anno maturescentes , squamis post seminum lapsum 
persistentibus. 54 THUIOPSIS. 

1. Thuiopsis dolabrata Sieb. et Zucc. 

jfiS* (al.)Mfi^ etJ^mM Gan-si-hak (Asunaro), 

Ololan»an Kwa-ici III. 19. 
Thuia dolabrata Thunberg Flor. Japon. 260. excl. synon. Kcempf. 

Lambert Pin. Ed. 2. II. 131. t. 68. 
Platycladus dolabrata Spach Hist. nat. veg. phaner. XI. 337. 
Thuiopsis dolabrata Siebold et Zuccarini Flor. Japon. II. 34. 

t. 119. 120. 
Asunaro , Asufi , Hiba, Japon. 
Rakan hak, Gan-si-hak, Sin. 

/?. NANA , humilis, horfensis, foliis minoribus. — Nezu 
Japon. 

Habitat in montibus insulae Nippon, imprimis in jugi Ha- 
kone convallibus humidis. 

„Arbor procera, excelsa, trunco crasso, ramis primariis ver- 
„ticillatis, penduHs, secundariis distiche et bifariam ramulosis, 
^foliis persistentibus velatis. Gemmae nudae. Folia decussatim 
„dense quadrifariam imbricata, squamseformia , per totam fere 
^faciem superiorera rarao adnata v. in eo decurrentia, indeque 
„adpressa et a facie inferiore tantum adspicienda, ultra quinquen- 
„niura persistentia, coriacea, glabra, 2"' longa, per series dif- 
„formia, ea serici superioris aeque ac inferioris spathulata, 
^obtusa, convexo-plana, binervia, bicarinata, carinis apice con- 
^fiuentibus, sed priora (superiora) tota profunde viridia, lucida 
^et stomatibus destituta, ulteriora (inferiora) medio dorso et 
^margine virentia, utrinque inter nervos et margines vero stria 
^albida e stomatibus multiseriatis facta notata^ folia serierum 
^lateralium a marginibus longitudinaliter compressa, carinata, 
^equitantia, acutiuscula, subfalcata, in dimidia parte longitudi- 
^nali coelo adversa nuda et stomatibus destituta, in altera parte 
„terram spectante inter carinam (dorsum folii) et ncrvura late- 
^ralera stria alba stomatosa notata. Flores diclines, monoici, 
„amentacei. Araenta mascula terminalia ex apice ramulorum 
„anni prajcedentis j solitaria, nuda, sessilia, cylindrica, obtusa, 
„3 — 4'"longa, composita e staminibus (floribus) 16 — 20 decus- 
„satis, dense imbricatis. Filanienta brevia, in axi horizontaliter THUIOPSIS. 55 

„patentla, sursum dilatata in squamam cxccntrico peltatam sub- 
^orbicularem integerriraam, membranaceam, glabram, fusces- 
„centem, tenuiter radiatim slriolatam , e ciijus marg:ine inferiore 
^descendunt locula 3 — 5, elliptica, dense sibl opposita, deorsum 
T,rima longitudinali dehiscentia, bivalvia. Amenta feminea a;que 
„ac mascula solitaria , ex apice ramulorum sed rariora , subglo- 
„bosa, mag:nitudine pisi , sessilia, composita e squamis 8 — 10, 
„decussatim imbricatis, ovatis, acutiusculis, erassis, coriaceis, 
„apice subreflexis, glabris, virentibus. Bractea) nullae. Ovula 5, 
„in basi cujusvis squamae erecta, libera, sessilia, biseriata, 
„ovata, compressa, apice in coUum breve cylindricum, pertusum 
„attenuata indeque lagena^formia, marffiiie prfeter basim et api- 
„cem ala membranacea cincta. Strobili terminales, solitarii, 
„secundo (?) anno maturescentes, subglobosi. Squama; 8 — 10 
„lignescentes , brunnece , ^labrfe, e basi late cuneata concava sub- 
„orbiculares, apice reflexae, post seminum delapsum in axi re- 
„manentes, glabrae, brunneae. Semina 5, erecta, orbicularia, 
„compressa, alato-marginata." Zuccarini L c. X. CUPRESSUS Toiirnef. 

Cuprcssus Tournef. Insf. 358. Linn. Gen. pL n. 1079. Spach 
Hist. nat. veg. phaner. XI. 323. 

Flores in diversis ramis monoici. Staminig. Amenta in 
ramulis terminalia, cjlindrica. Stamina in axi decussatim 
opposita, quadrifariam imbricata, connectivo excentrice 
peltato ovato, mutico, loculis 4, horizontalibus , longi- 
tudinaliter dehiscentibus. Seminif. Amenta solitarie ter- 
minalia, subglobosa. Squamce gemmulifera) 6 — 8, axi 
decussatim insertaj , basi superne incrassatae , inferne so- 
lutae patulai. Gemmulw ad squamarum basim incras- 
satam plurimae, pluriseriatao , erecta?, atropa), micropyle 
breviter protracta lagenaeformes. Strobilus e squamis 56 CUPRESSUS. 

lignescentibus suborbicularibus angulatis, excentrice pel- 
tatis, vertice centro mucronatis, primum arcte conni- 
ventibus, demum hiscentibus. Semina plurima, in stipitis 
squamarum facie interiore superne inserta, erecta, ovoi- 
dea, integumento osseo, utrinque in alam membranaceam 
angustam v. latam expauso. Emhryo in axi albuminis 
carnosi antitropus, ejusdem longitudine, cotyledonibus 
2 — 3, radicula cylindrica, supera. 

Arbores in regione mediterranea , India boreali et in Ame- 
rica centrali indigence , sempervirentes , lente crescentes , 
ramis pyramidato-fastigiatis v. horizontaliter jjatentibus. 
Folia quintum in annum persistentia , decussata , arctissime 
imbricata et ramos omnino tegentia , squamoeformia , coria- 
cea , rhombea, scepe dorso glandula vesiculari notata. Gem- 
mae nudae. 

1. CUPRESSUS HORIZONTALIS MiU. 

Cupressus coma effusa ramis patentibus, ramulis cylin- 
dricis, foliis arcte adpressis acutiusculis dorso convexis 
ecarinatis, strobili globosi squamis umbonatis. 

Cupressus mas Ccesalpin de Plant. III. 55. 

Cupressus ramos extra se spargens, qufe mas Plinii Tournef. 

InsL 587. 
Oupressus sempervlrens /j, Linn. Spec. 1422. 
Cupressus horizontalis Miller Dict. n. 2. 
Cupressus expansa Hori. 
Cupressus orientalis Horf. 
Cupressus Tournefortii Audibert Cat. 1834. 

8. PENDCLA , ramis horizontalibus , rainntis pendulis. — 
Cupressus horizontalis pendula Ilorf. 

Habitat in Creta , Bithynia et Persia. CCPRESSUS. 47 

2. CUPRESSUS FASTIGIATA DC. 

Cupressus coma conica ramis strictis, ramulis tetra- 
gonis, foliis adpressis obtusis dorso convexo carinatis, 
strobili globoso ovati squamis vix umbonatis. 
Cupressus foemina Ccesalpin de Plant. 111. 55. 
Cupressus meta in fastigium convoluta, quas fcemina Plinii 

Tournef. Insf. 587. 
Cupressus sempervirens a. Linti. Spec. 1422. Loisl. in Nouv. 

Duham. IIT. t. 1. Richard Conif. t. 9. 
Cupressus sempervirens Miller Dict. n. 1. 

Cupressus sempervirens stricta ^iVon/forf. Kew. ed. 1. ///. 372. 
Cupressus fastigiata DC. Fl. fr. V. 33G. Grisebach Spicileg. 

Flor. Rumel. II. 354. 
Cupressus pyramidalis Tarqioni-Tosi'zett. Observ. II. 53. 

Hahitat in Grcecia et Asia minore, per regionem mediter- 
raneam passim culta. 

3. CupRESSus TORULOSA Don. 

Cupressus coma stricta ramis adscendentibus, ramulis 
patulis cylindricis torulosis, foliis arcte adpressis acutius- 
culis carinatis, strobili globosi squamis umbonatis. 

Cupressus torulosa Don Prodr. Flor. nepal. 55. Lambert Pin. 
Ed. 1. //. 18. Ed. 2. //. n. 59. Loudon Arboref. Brit. IV. 
2478. f 2329 — 2331. Hoffmeister in Bot. Zeif. 184G. p. 185. 

Jlabitat in Butan et Nepalia , usque ad 8500' elevationem, 
arbor interdum 40 pedalis. 

„Arbor pulchra, pyramidata, ramosissima, cortice brunneo 
„deciduo tecta. Rami conferti, assurgentes. Ramuli confertis- 
„simi, teretes, divaricati, patentes, torulosi, 2 — 6 pollices longi, 
„undique foliis crebre imbricati. Folia minuta, ovata, obtusa, 
„convexa, laevissima, quadrifariam imbricata, omnia adpressa, 
„viridia, adultiora persistentia atque simul cum cortice decidua. 
„Amenta mascula nondum nisi novella vidi, hfec in summo ramu- 
„lorum minorum numerosa, clavata, tetragona, imbricata. Gal- 
„buli globosi pedicello brevissimo squamoso sufFuIti, picei coloris, 
„rore glauco coerulescentes , squamis trapeziformibus, medio um- 
„bonatis, crassis, lignosis." Don l. c. S9 CUPRESSUS. 

Speclem a Capressu torulosa diversam fruticosam , inter L. A. 
310 0' —310 20' ad fontes Gumpti et Baspa fluviorum, alt. 11000 — 
16000' observatam commemorat beat. Hoffmeister in Bot. Zeit. 
1846. p. 185. An haec forma in viridariis nostris nomine Cu- 
pressus himalayensis obvia et a C. torulosa culta vix distin- 
guenda ? 

4. CupRESSus GLAUCA Lam. 

Cupressus coma effusa ramis flexuosis patentibus in- 
fimis subpendentibus, ramulis tetragonis, foliis acutis ad- 
pressis apice patulis glaucescentibus , strobili subglobosi 
squamis mucronatis. 

Juniperus ex Goa Hermann Horf. Lugd. Batav. 346. 
Cupressus lusitanica patula fructu minore Tournef. Inst. 587. 

Duham. Arbr. I. 198. 
Cupressus lusitanica Miller Dict. n. 3. Willd. Spec. FV. 511. 

Loisl. Nouv. Duham. HI. t. 3. Lamb. Pin. Ed. 1. /. 95. t. 42. 

Ed. 2. //. t. 65. Loudon Arboret. Brit. IV. 2477. f. 2328. 

Encyclop. of trees 1075. f. 1998. 
Cupressus pendula Heritier Stirp. 15. t. 18. non Thunb. nec 

Lamb. 
Cupressus glauca Lamark Dict. II. 243. Brotero Flor. Lusit. 

L 216. 
Cedro de Bussaco Lusit. 

/?. TRiSTis, ramis ramulisque pendulis , foliis majoribus 
vix glaucescentibus. 
Cupressus pendula Hort. 

Eabitat in peninsula Indiae circa Goam , nunc in Lusitania 
passim culta. 

5. CUPRESSUS FUNEBRIS Endl. 

Cupressus coma effusa ramis nutantibus, ramulis anci- 
pitibus primariis elongatis pendiilis, secundariis altcrnis 
bifariam patulis, foliis acuminato-acutis carinatis , mar- 
ginalibus apice patulis facialibus adpressis, strobili globosi 
squamis mucronatis. CUPRESSUS. 69 

Weeping Thuia or Lignum vitae Staunton Embassy to China II. 

445. t. 41. 
Cupressus pendula Staimton Op. cit. II. 525. Lambert Pin. 

Ed. J. II. t. 43. 44. Ed. 2. II. 124. t 66. Loudon Arboret. 

Brit. IV. 2479. f. 2332. 2333. excl. synon, omn. 
^^^ Tsian-soung Sin. Saksin Mandch. 

Habitat in China, ad husta passim plantata, 

„Arbor coma ampla expansa. Rami dichotomi , laxi , aphylli, 
„valde ramulosi , ramuli longi , compressi , penduli , foliis arctis- 
„sime tecti, iterum divisi, secundariis brevibus, patulis. Folia 
„quadrifariam imbricata, semiamplexicaulia, subtriquetra , ca- 
„rinata, adpressa. Amenta mascula numerosa, ovata, linea vix 
„longiora, in apicibus ramulorum solitaria, sessilia^ feminea 
„depressa, minuta, foliis patulis cincta, ramulos inferiores bre- 
„vissimos terminantia. Strobilus fuscus, magnitudine fructus 
„Prunus spinosae. Squamae octo-angulatae, mucronibus obtusis. 
„Semina gilva." Lamb. l. c. 

6. CUPRESSUS BENTHAMI Elldl. 

Cupressus ramulis teretiusculis patentibus, foliis laxe 
imbricatis ovatis acutis ecarinatis dorso glandula impressa, 
strobili globosi (5'") squamis rugosis subresinosis longe 
mucronatis. 

?Cupressus thurifera Schlechtend. in Linnwa XII. 493. 
Cupressus thurifera Bentham Plant. Harttceg. n. 434. non Humb. 
et Bonpl. 

Habitat in Mexici regione montana frigida. 

7. CUPRESSUS LINDLEYI Klotsch. 

Cupressus ramulis strictis tetragonis, foliis arcte im- 
bricatis ovatis acutis carinatis dorso glandula impressa, 
strobili globosi (8 — 10'") squamis glaucescentibus la^vibus 
breviter mucronatis. 

Cupressus thurifera Lindley in Bot. Reg. 1839. Append. p. 64. 
Bentham Plant. Hartweg. n. 437. non Humb. et Bonpl. 60 CUPRESSUS. 

Cupressus Lindleyi Klotsch. msc. 
? Cupressus Lambertiana Hort. 

Habitat in Mexico , inter Anganguio et Tlalpuxahua. 

SPECIES INQUIREND.E. 

8. CuPRESSUS SABINOIDES Humb. Bonpl. et Kunth Nov. gen. et 

sp. II. 3. C. ramulis tetragonis , foliis triangnlaribus ocafis 
obtusis crassis arctissime adpressis. — Juniperus mexicana 
Spreng. Syst. III. 909. — Habitat in Mexici locis scopulosis 
apricis montis Cofre de Perote, juxta el Pinahuitepeque, alt. 
9000'. 

„Arbor ramis sparsis , teretibus , laevibus , fuscescenti cinereis, 
„ramis foliiferis quadrangularibus, subdistichis. Folia sessilia, 
„arctissime quadrifariam imbricata, triangulari-ovata, coriacea, 
„crassa, obtusa, dorso subangulata, glabra, quartam aut tertiara 
„partem lineae longa, in ramulis adultioribus saepe lineam longa 
„minus tamen densa. Flores et fructus desiderantur. An vere 
„hujus generis nec rectius Juniperi species?, habitu enim Juni- 
, „pero Sabinae proxima." Kunth t. c. 

9. CuPRESSUS couLTERii Pinet. Woburn. 190. C. ramis teretibus, 

foliis ternis ovatis acutis imbricatis dorso convexis glaucis. — 
Habitat in Mexico. 

XI. CHAMyECYPARIS Spach. 

Chamaecyparis Spach Hist. nat. veg. phaner. XI. 329. Chamae- 
peuce Zuccarini in Endlicher Encheir. bot. p. 139. Retini- 
spora Siebold ($- Zuccari Flor. Japon. II. 3G. 

Flores in diversis ramis raonoici. Staminig, Amenta in 
ramulis terminalia, cylindrica. Stamina in axi decussatim 
opposita , quadrifariam imbricata , connectivo excen- 
trice peltato, ovato orbiculato mutico, loculis 2 — 4 
horizontalibus , longitudinaliter dehiscentibus. Seminif. 
Amenta solitarie terminalia subglobosa. Squamae gemmu- 
Hferae 6 — 12, axi decussatim insertae, basi superne incras- GHASf.£CYPARIS. 01 

satae, inferne solutae, patulae. Gemmulae ad basim squa- 
marum incrassatam 2 v. 3, erectae , atropae, micropyle bre- 
viter protracta lagenaeformes. Strobilus e squamis lignes- 
centibus suborbiculari v. parallelopipedi-angulatis, pel- 
tatis, vertice centroumbonatis, primum arcte conniventibus, 
demum hiantibus. Semina ad basim stipitis squamarum 
2 — 3, elliptica, compressa v. angulata, utrinque in alam 
membranaceam, plus minus latam producta. Embrijo in 
axi albuminis carnosi antitropus, cotyledonibus 2, radicula 
cylindrica, supera. 

Arbores boreali americanae et japonicae, partim excelsce, 
coma ampla , ligno albo firmo , sempervirentes, Folia quin- 
tum in annum persistentia , decussata , imbricata et ramos 
omnino tegentia , squamceformia , v. rarissime acerosa, line- 
aria, squarroso-patentia, uninervia. Flores vernales, Ma- 
iuratio annua. Gemmae nudae. 

l. EUCHAMiECYPARIS. Seminum integumentum cana- 
libus resiniferis nullis v. vix manifestis. — Species boreali 
americanae. 

1. CHAJIiEClTARIS SPHJEROIDEA Spach. 

Euchamaecypaiis ramis patentibus tetragonis, foliis acu- 
minatis dorso convexo glanduliferis. 

Cupressus nana mariana, fructu caeruleo parvo Pluknet Mantiss. 

Gl. t. 345. f. i. 
Cupressus thyoides Lin. Spec. 1422. Duroi Harbk. ed. Pott. 1. 

273. Wangenh. Beitr. 8. t. 2. f. 4. Willd. Baumsi. lU. Lois- 

leur Nouv. Duham III. t 2. Michaux Arbr. forest. III. 20. 

t. 2. Hooker Flor. Bor. Amer. II. 165. Loudon Arboret. 

Brit. IV. 2475. f 2327. 
Thuia sphaeroidalis Richard Conif. 45. /. 8. 
Chaniaecyparis sphaeroidea Spach Hist. nat. veg. phaner. XI. 33K 63 CHAMJECYPARIS. 

White-Cedar Angl. Anier. 

Var. Iiort. ^. glauca. Tliuia glauca Ilort. — y. variegata. Cu- 
pressus variegata Ilort. — S* nana. Cupressus nana Ilort. 

Babitat in America boreali-orientali, a Canada australiore 
usque ad 3o^ L. B. 

Arbor interdum septuagenos octogenosve pedes alta , trunci 
diametro bi-tripedali. Strobili pisi majoris molem vix excedentes. 

2. Chamjecyparis nutkaensis Spach. 

Euchamaecyparis ramis suberectis tetragonis, foHis acu- 
minatis dorso carinato eglandulosis. 

Cupressus nutkaensis Lambert Pin. Ed. 1. //. 18. Ed. Z. II. n. 

60. Hooker Flor. Bor. Amer. II. 165. 
Thuia excelsa Bongard Veget. Sitch. in Mem. Academ. St. Pe- 

tersb. VI. Ser. II. 164. 
Cupressus americana Trautvett. Imag. Plant. 12. t. 7. 
Chamaecyparis nutkaensis Spach Ilist. nat. veget. phanerog. XI. 
333. 

Eabitat in America boreali-occidentali ad sinum Nutka, in 
Observatory Inlet et in insula Sitcha. 

Arbor excelsa, ramis divaricatis pendulis, deraum foliis de- 
lapsis teretibus, fuscis, laevibus. Ramuli distichi, foliis dense 
quadrifariam imbricatis tetraquetri. Folia adpressa v. in ramu- 
lis adultioribus apice patula, late ovata, acuminata, coriacea, 
nitida, juniora dorso acute carinata, aduitiora sulco longitudi- 
nali exarata. Galbuli in ramulis lateralibus galbulo brevioribus, 
dense foliis imbricatis tectis solitarii , globosi, nucis Avellanae 
mole, squamis 6, decussatis, duabus infimis minoribus basi in- 
sertis, superioribus peltatis, omnibus angulato orbiculatis, centro 
mucrone valldo, conico compresso, recto v. apice recurvato. 
Semina ad basim cujusvis squamae 2 v. 3 , ovata, intcgumento 
osseo, utrinque in alam membranaceam grano latiorcm , apice et 
profundius basi emarginatam expanso. 

3. Cham.ecyparis thurifera Endl. 

Euchamaecjparis ramis patentibus inferioribus apice 
reflexis, ramulis teretibus, foliis acuminato pungentibus 
ecarinatis eglandulosis. CUAMJECYPARIS. |I3 

Cnpressus thurifcra Humb. Bonpl. et Kvnth Nov. gen. et sp. II. 3. 
Juniperus thurlfera BonpL visc. in Herb. Willd. 
Cedro Mexican. 

Habitat in sylvis Mexici , prope Tasco et Tehuilotepec alt. 
5500'. 

„Arbor procerrima, resinifera, ramis patentibus, inferioribus 
^apice reflexis, ramulis teretibus, fuscis, glabris, densis. Folia 
^sessilia, quadrifariam imbricata, ovato-lanceolata, acurainato- 
yipungentia, coriacea, glabra, vix lineam lon^a^ in ramulis cras- 
„siora et niulto majora, subulata, basi valde dilatata, fuscescen- 
„tia. Galbuli in axillis ramorura pedunculati, solitarii, globosi, 
„magnitudine Pruni spinosae , pruinoso-glaucescentes^ squarais 
„angulatis, peltatis, lignoso-suberosis, in centro subumbonatis, 
„laeviusculis. Nucula? tres (?) sub quaque squama, osseae, con- 
„vexo trigonie. Semina in specimine nostro incompleta. Lignum 
„aediflcando inservit." Kunth l. c. 

n. RETINISPORA. Seminum integumentum canalibus re- 
siniferis manifestis percursum. — Species japonicce, 

4. CHAM^CYPARis OBTUSA Sieb. et Zucc. 

Retinispora foliis omnibus squamaeformibus adnatis 
ovato-rbombeis obtusis v. acutiusculis, seminum alis grano 
vix latioribus. 

Retinispora obtusa Siebold et Znccarini Flor. Japon. II. 38. 1. 121. 
Hinoki (i. e. Arbor Solis) Japon. 
Hen bak Sin. 

Habitat in montibus insulae Nippon , sylvas amplas con- 
stituens. 

„Arbor excelsa, 60 — SOpedes alta, trunco stricte erecto, 3—5 
„pedes crasso, cortice rubente, ligno denso, subtili , albo. Ra- 
„muli secundarii distichi , densiissime ramulosi. Folia quinque 
„per annos persistentia, decussata, quadriseriata, per series 
^diff^ormia, orania squaraaeforraia , axi seu ramo adpressa et fere 
„ad apicem usque adnata, indeque a paffina inferiore tantum oculis 
„cxposita5 ea superioris et inferioris seriei ovato-rhonibca acu- 
„tiuscula V. obtusa, plana, serierum lateraliura carinata, ab utro- 64 CHAM^CYPARIS. 

„que margine corapressa indeque equitantia, carinata, acutius- 
„cula, subfulcata, quara priora duplo lonejiora. Flores non ob- 
^servati. Strobili ex apice raraulorum anni praecedentis solitarii^ 
„sessiles, globosi, magnitudine sclopeti minoris. Squaniae 8 — 10, 
„decussatfe, c basi cuneata sursum ampliatoe in aream planam 
„paraIIelopipedani v. quinque-sexangularem, in centro breviter 
„umbonatam, lignoscc, rugulosae, sordide brunneae, primum tu- 
„midae et arcte sibi appositae, demum siccantes, a se invicem se- 
njunctae, summis duabus plerumque sterilibus. Bracteae nullae. 
„Semina2, in axilla v. in basi cujusvis squamae erecta, ortho- 
„tropa, oblongo-elliptica, in collum breve cylindricum primum 
„pervium, terminata, margine praeter apicem et basim alata, ala 
„membranacea, tenera, grano vix latiore, rarius tertia quoque 
„alaindorso decurrente aucta. Testa crustacea, glabra, castaneo- 
„fusca, vittis seu ductibus longitudinalibus irregularibus, cy- 
„lindricis v. subclavatis , oleo resinoso pingui scatentibus, palli- 
„dioribus notata. Albumen et embryo liaud suppetunt." Zuc- 
carini l. c. 

5. CHAMiECYPARis PisiFERA Sieb. et Zucc. 
Retinispora foliis omnibus squamaeformibus adnatis 
ovato-lanceolatis acuminatis v. cuspidatis, seminum alis 
granum latitudine superantibus. 

Retinispora pisifera Siebold et Zuccarini Flor. Japon. II. 39 

t. 122. 
Sawara, Japon. 
K'wa liak, Sin. 

Habitat promiscue cum priore in pluribus provinciis insulae 
Nippon. 

„Arbor praecedente rainor, gracilior, trunco rainus excelso, 
„ cortice obscuriore. Rarai secundarii distichi, densissime ramulosi. 
„Folia quinque per annos virentia, decussata, quadriseriata, per 
„series difformia, omnia squamaeforraia , axi seu ranio adpressa 
„et fere ad apicem usque adnata, indeque paginam inferiorem 
„tantum oculis praebentia^ ea superioris et inferioris seriei 
„ovato-IanceoIata, acuminata v. cuspidata, plana , carinata; 
„serierum lateralium ab utroque margine compressa indeque 
„equitantia, carinata, subfalcato-acuminata , aequilonga, omnia CHAM.ECVPARIS. ((5 

„in pagina inferiore ramuli stomatibus notata et subglaucescen- 
„tia. Flores monoici, amentacei. Amenta mascula terminalia 
„in ramulis anni praecedentis, sessilia, nuda, cylindrica , obtusa 
„numerosa. Stamina (flores) 10—12 decussatim opposita et im- 
«bricata^ filamenta cylindrica, horizontaliter patentia brevia 
„sursum dilatata in squamam (connectivi processum) suborbicu- 
„larem, rotundatam, crenulatam, membranaceam , fuscescentem 
„e cujus basi descendunt antherae locula plerumque tria, paral- 
„lela V. divergentia, elliptica, rotundata, deorsum rima longi- 
„tudinali dehiscentia, bivalvia, sulphurea. Amenta fceminea 
„terminaliautimascula, ovato-g:lobosa, nuda, composita e squa- 
„mis 10—12, decussatim oppositis, arcte imbricatis, ovato- 
„rhombeis, acutiusculis, crenulatis, basi carnosis, sursum atte- 
„nuatis, viridibus. Bracteae nullae. Ovula duo, in basi cujusvis 
„squamae sessilia, erecta, orthotropa, lagenajformia, apice 
„pertusa. Strobili primo anno maturescentes , globosi, magni- 
„tudine circiter pisi. Squamae 10—12, decussata?, horizontali- 
„ter patentes, e basi cuneata sursum ampliata in aream paral- 
„lelopipedam seu quinque-sexangularem , planam, in centro um- 
„l)onatara, lignescentes, brunneofuscas , primum arcte sibi im- 
„posit{e, demum siccaj et a se invicem sejunctae. Semina duo e 
„basi cujusvis squamae, erecta, sessilia, orthotropa, oblongo- 
„elliptica, sursum attenuata, utrinque praeter basim et apicem 
„ala lata membranacea fuscescente cincta. Testa crustaceo-mem- 
„branacea, vittis seu ductibus resiniferis numerosis subcylin- 
„dricis inaequalibus irresrulariter notata. Albumen et embryo non 
„suppetunt." Zuccarini f. c. 

6. CHA3LECYPARIS SQUARROSA Sieb. et Ziiccar. 
Retinispora foliis decussatim oppositis ternis quaternisve 
squarroso-patentibus acerosis linearibus acutis, rarius 
erectis brevioribus lanceolatis subsquameeformibus deciir- 
rentibus, alis seminum grano latioribus. 

Retinispora squarrosa Siebold et Zuccarini Ffor. Japon. 11. 40. 

t. 123. 
Sinobu-hiba Japon. 
Var. hort. ^, variegata, fofiis albo-macnlati.<i. 

^'. leptoclada. rami.<i fofii.<ifjUP feneHori/iUS. — \ozu Japon. 66 CHAM.TICYPARIS. 

Habitat in insula^ Kiusiu provincia Figo , in sylvis montis 
Sukejama (32^ L. B.}, culta in horto insulw Decima. 

„Arbuscula culta 5 — 6 pedalls, ramis gracilibus, nutantibus, 
„cortice cinereo-fuscescente tenui, in laminas tenues irregulariter 
„solvendo. Ramuli numerosi, undique patentes, nec distichi. Gem- 
„mae nudcc. Folia decussatim opposita, terna v. quaterna approxi- 
„mata, plerumque squarroso patentia, acerosa, e basi decurrente 
„linearia, acuta, rarius (in ramulis amenta mascula ferentibus) 
„erecto-subadpressa , breviora, lanceolata et subsquamaeformia, 
„inte!^errima , glabra, supernc laste virentia, subtus utrinque ad 
„nervum medium stomatum stria longitudinali albida notata, 3 — 
„4"'longa, '/2'" lata, per triennium virentia. Flores monoici, 
„amentacei. Amenta mascula terminalia, solitaria, nuda, ses- 
„silia, subglobosa. Stamina (flores) 10 — 12, arcte decussatim 
,,imbricata. Filamenta brevia, cylindrica, horizontaliter paten- 
„tia, sursum dilatata in squamam semiorbicularem cuspidatam, 
„crenulatam , membranaceam , e cajus marg:ine inferiore descen- 
„dunt antherae locula duo, elliptica, rotundata, deorsum rima 
„longitudinali dehiscentia, bivalvia. Flores feminei non obser- 
„vati. Strobili maturi 2:Iobosi , mag:nitudine pisi minoris, termi- 
„nales in ramulis anni praecedentis, solitarii. Squamae 10—12, 
„decussatim oppositae, primum clausae, demum siccae sejunctae 
„squarroso patentes, e basi cuneata sursum dilatatae in aream 
„irreg:ulariter parallelopipedam , in centro vix umbonatam , sor- 
„dide brunneo-fuscam. Semina in basi cujusvis squamae duo, 
„sessilia, erecta, orthotropa, elliptica, sursum attenuata, utrin- 
„que praeter apicera ct basim ala cincta lata, membranacea, 
„fuscescente, g^rano latiore. Testa crustaceo-membranacea, vittis 
„resiniferis subcylindricis numerosis irrcg:ularitcr notata. Albu- 
„men et embryo haud suppctunt." Zuccarini l. c. 

XII. TAXODIUM Rich. 

Taxodium L. C. Richard in A?inaf. Mus. AVI. 298. Conif. 143. 
Schubertia Mirbel in Bullef. Soc. philomat. 1813. p. 121. Spach 
Hist. nal. vey. phancr. XI. 347. 

Flores in iisdem ramis monoici, amentis staminigeris 
plurimis, in spicam terminalem dispositis , ^iremmuliferis TAXODIUM. 67 

ad basim spicae staminigeraB paucis. Staminig. Amenta 
ovalia v. subglobulosa , basi squamis coriaceis spiraliter 
insertis imbricata. Stamina 6 — 8 versus apicem axeos 
basi nudae inserta, imbricata, connectivo excentrice pel- 
tato ovato-deltoideo lato, subtus loculos 3 — 5 longitudi- 
naliter bivalves gerente. Amenta gemmulifera ovoideo 
subglobosa. SquamcB gemmuliferae plures axi abbreviato 
spiraliter peltatim insertae, imbricatae, dorso infra apicem 
recurvato mucronatae. Gemmulce ad basim squamarum 2, 
erectae, atropae, micropyle late tubulosa biante. Strobi- 
lus fungoso lignosus, subglobosus, e squamis excentrice 
peltatis, primum marginibus arcte conniventibus v. sub- 
connatis, demum biantibus tandemque deciduis compo- 
situs, squamarum stipite e basi tenuissima sursum in- 
crassato dilatato, disco convexo, centro umbonato, mar- 
gine superiore leviter toroso, longitudinaliter sulcato. 
Semina sub quavis squama geminea, oblique erecta, basi 
attenuata squamarum stipiti inserta, integumento lignoso, 
irregulariter triedro, angulis acutis. Embryo in axi al- 
buminis carnosi, parci antitropus, ejusdem longitudine, 
cotijledonibus 6 — 9 linearibus, radicula cylindrica, su- 
pera. 

Arbores boreali-americance , vastce , radicibus longe re- 
pentibus, ramis scepe pendulis. Folia sparsa, plerumque di- 
sticha, uninervia, plana, basi angustata, lcete virentia, quot- 
annis decidua. Gemmce perulatce : florales aphyllce, in foliorum 
axillis et ad ramorum hornotinorum apices autumnales , vere 
ante folia evoluta explicatce ; gemmce foliifera^ axillares la- 
teralesque, floralibus multo minores. Maturatio annua. 

5 * 6S TAXODIUM. 

1. Taxodium distichum Rich. 

Taxodium ramis ramulisque patentibus, foiiis linearibus 
distichis. 

Cupressus virginiana Tradescanti Rai Hist. pl. II. 1. 408. 
Cupressus virginiana foliis Acaciae deciduis Commelyn Hort. 

Amstel. I. 113. t. 59. 
Cupressus virginiana follis Acaciae cornigerae paribus et deci- 

duls Pluknet Almag. 125. t. 85. f. 6. 
Cupressus americana Catesby Carolin. I. 11. t. 11. 
Cupressus distlcha Linn. Spec. 1422. Lam. Dict. II. 244. Michaux 

Arb. forest. III. 4. t. 1. Pursh Flor. Bor. Amer. II. 645. 

Nuttal Gen. amer. II. 224 excl. ^, 
Taxodium distichum Richard in Annal. Mus. XVI. 298. Conif. 

52. t. 10. Humb. Bonpl. et Kunth Nov. gen. et sp. II. 4. 

Lambert Pin. Ed. 1. //. 20. Ed. 2. II. 116. t. 63. Pinet. Wo- 

burn 177. t. 60. Brongn. in Annal. sc. nat. 1. Ser. XXX. 182. 
Schubertia disticha Mirbel in Mem. Mus. XIII. 75. Spach Hist. 

nat. veg. phan. XI. 349. excl. v. ^, 
Bald-Cypress. Black Cypress. White Cypress. Angloameric. 

Sabino Mexican. 

A. PATENS, foliis approocimatis stricte distichis. 
Cupressus disticha patens Aiton Hort. keu\ ed. 2. V. 323. 

B. NUTANS, foliis remotioribus subsparsis. 
Cupressus^disticha nutans Aiton Ilort. kew. ed. 2. V. 323. 

Habitat in temperatis Mexici inter Tehuilotepec et Tepecua- 
cuilco, in planitie Tenochtitlensi juxta Chapoltepec, inter alt. 
5200 — 7000', in America boreali orientali usque ad L. B. 38^ 
frequens , imprimis in Luisiance solo humido et juxta rivos 
coenoso latos tractus , vulgo i< Cypress - Swamps » dictos obte- 
gens, ultra 43 ^ L. B. haud amplius proveniens. 

2. Taxodium microphyllum Brongn. 

Taxodium ramis ramulisque patentibus, foliis ovato- 
anceolatis distichis. TAXODIUM. 60 

Taxodium microphyllum Brongniart in Annal. sc. nal. 1. Ser. 
XXX. 182. 
Habitat in America boreali, 

3. Taxodilm adscendens Brongii. 
Taxodium ramis horizontalibus, ramulis adscendentibus 
gracilibus , foliis linearibus ramulis undique adpressis. 

Cupressus sinensis Hort. Noisett. 

Cupressus disticha R, imbricaria Nuttal Gen. amer. II. 224. 

Taxodium adscendens Brongniart in Annal. sc. nat. 1. Ser. XXX. 

182. 
Schubertia disticha ^. imbricata Spach Hist. nat. veg. phan. XI. 

349. 

Habitat in Florida et Carolina , in paludosis longius a lit- 
tore remotis. 

Species a Taxodio disticho etiam statura multo minori, semi- 
nibusque majoribus diversa dicitur. 

XIII. GLYPTOSTROBUS Endl. 

Flores monoici ? Staminig .... Gemmuliferi : amenta 
in ramulis lateralibus solitarie terminalia, ovata. Squamw 
gemmuliferae plures, axi abbreviato basi cuneata insertae, 
imbricatae, margine superiore crenatae, dorso infra api- 
cem mucronatcB. GemmulcR juxta squamarum unguem 2, 
collaterales, erectae, atropae, deorsum in alam producta?, 
superne in coUum tubulosum coarctatae. Strobilus ovato 
subglobosus, lignosus, e squamis arcte imbricatis, demum 
hiscentibus, deciduis, squamis e basi cuneata in discum 
perpendicularem ovalem incrassatis, disco extus medio 
mucrone conico recurvo, superne toro semicirculari ob- 
tuso sexcrenato et longitudinaliter sulcato marginato, in- 
tus foveoUs duobus pro recipiendis seminibus exsculpto. 70 GLYPTOSTROBUS. 

Semina sub quavis squama 2, ejusdem foveolis immersa, 
erecta, ovata, compressa; integumentum membranaceum, 
marginibus anguste alatum, basi in alam oblongam con- 
colorem squamae ungui adpressam et cum semine solu- 

tam productum. Embryo 

Arbores v. arbusculce in China indigence, ramulis strictis 
sive pendulis, Folia sparsa , enervia , glaucescentia, lineari- 
subulata, trigona , basi latiora, dorso carina prominente 
distincte decurrente, Rami angulosi, Gemmce perulatce, 

1. Glyptostrobus heterophyllus Endl. 
Glyptostrobus ramulis strictis fastigiatis. 

Juniperifolia arbuscula cheusanensis conifera foliis variis Cu- 

pressi squamosis et Juniperi Pluknet Amalth. 125. 
? Thuia lineata Poiret Dict. Suppl. V. 305. 
? Thuia lineata ^, lavandulaefolia Poiret l. c. 
? Thuia pensilis Staimton Embass. to China p. 436. Lam. Pin. 

Ed. 1. //. Pr(Bf. VI. Ed. 2. 11. 129. 
Taxus nucifera Hort. non Thunb. 
Cupressus nucifera Hort. 
Schubertia nucifera Denhardt msc. 
Taxodium japonicum ^, heterophyllum Brongniart in Annal. 8c. 

nat. 1. Ser. XXX. 184. 
Taxodium heterophyllura Brongniart l. c. 
Taxodium japonicum Brongniart in Annal. sc. nat. 2. Ser. XU. 

232. 
Schubertia japonica Spach Hist. nat. Veg. phaner. XI. 352. 
Taxodium sinense Pinet. Woburn. 179. 

Habitat in Chinae provinciis Shan-tung et Kiang-nun. 

„Ramuli stricti , fastigiati , priraarii et validiores folia brevis- 
„sima squamaeformia , subtriangularia longe decurrentia et di- 
,,stantia sustinentcs, secundarii et graciliores foliis subulatis 
„subrecurvis trigonis , carina inferiore prominente et decurrente, 
„superiore nulla v. subnulla dense tecti." Brongniart l. c. CRYPTOMERIA. 7 1 

2. Glyptostrobls pendulus Endl. 
Glyptostrobus ramulis gracilibus pendulis. 
Taxodium sinense pendulum Pinet. Wo6urn. 180. 

Habitat in China. 

Ramuli flagelliformes , penduli. Folia quam in prajcedentc 
dimidio fere minora, acuminata, approximata. 

XIV. CRYPT03IERIA Don. 

Cryptomeria Don in Linn. TransacL XVIII. 2. 166. Brongniart 
in Annal. sc. nat. 2. Ser. XII. 231. Siebold et Zuccarini 
Flor. Japon. II. 41. 

Flores monoici. Amenta staminigera lateraiia ex axiilis 
foliorum, sessilia, nuda, cylindrica, in racemos breves 
congesta. Stamina plurima, axi spiraliter inserta, mul- 
tifariam imbricata; filamenta brevissima, in connectivi 
processum squamaeiormem , excentrice peltatum, mar- 
gine inferiore subtus antherae loculos quinque longitudi- 
naliter bivalves gerentem producta. Amenta gemmulifera 
terminalia, capitata, sessilia, nuda globosa .... Strobili 
globosi. BractecB axi abbre^iato spiraliter insertae, lan- 
ceolatae, acutae, basi squamae adnatae, superne liberae, 
reflexae. Squamce in bractearum axillis solitariae, iisdem 
inferne adnatae et longiores, e basi cuneata substipitatae, 
apice palmato-quadri-quinquefidae , laciniis rigidis, diver 
gentibus, lignescentibus. Semina sub quavis squama 4 — 5 
sessilia, erecta, atropa, obovato-oblonga , compresso-an- 
gulata, integumento crustaceo, utrinque in alam membra- 
naceam angustam, basi et apice emarginatam producta. 72 CRYPTOMERIA. 

Embrijo in axi albuminis carnosi antitropus, ejusdem lon- 
gitudine, cotyledonihus duabus, radicula cylindrica, su- 
pera. 

Arbor chinensis et japonica excelsa , coma pijramidali , 
ramis erectis v. patentibus. Folia septimum in annum du- 
rantia, quotannis hieme fuscescentia , vere revirentia, alterna, 
quinquefaria , approximata , sessilia , basi in nervum cari- 
natum decurrentia , lineari-falcata , acuta , rigida , superne 
et subtus carinata , indeque transversim secta rhombeo-tetra- 
gona , faciebus concavis stomatum stria notata , caeterum 
figura varia , ad innovationes abbreviata, saepe spiraliter 
circa ramum torta. Gemmw nudce. Flores staminigeri axil- 
lares, gemmuliferi terminales. 

1. Cryptomeria japo-MCa Dou. 

Cupressus cheusanensis Juniperinis arcuatis foliis, clavis galbu- 

lorum eleganter cristatis Pluknet Amalth. G9. 
^ San vulgo Ssugi Cupresso pinolus resinifera , fructu sphie- 

rali squamoso pruni magnitudine, seminibus paucis oblongis 

compressis striatis spadiceis Kwmpfer Amoen. exot, 883. lc. 

Kcempfer. f. 48. 
Cupressus japonica Linn. f. Suppl. 421. Thunberg Ftor. Ja- 

pon. 2G5. Gartner de fruct. et sem. pl. II. 64. f. 91. Lam. 

Dict. II. 244. Iflusti\ t. 787. f. 2. 
Taxodium japonicum Brongniart in Annal. sc. nat. 1. Ser. ^XA. 

183. exct. var. heferophgffa. 
Cryptomcria japonica Don in Linn. Transact. XVIII. 2. 1G6. 

Brongniart in Annat. sc. nat. 2. Ser. XII. 231. Siedofd et 

Zvccarini Ffor. Japon. II. 43. t. 124 et 124. b. Ilooli Ic. t. 

668. 
^ i8an , Sin. 
Sugi, Jupon. 

Habitat in Chince insula Tceushan et in Japonia meri- 
dionali monticola , inter 500' — 1200' elevationem sylvas CRYPTOMERIA. ^ 

vastas constituens aut rarius iti oalles descendens , solo ha- 
saltico et humido. 

„Arbor excelsa, trunco cylindrico , rcctissimo, 60—100 pedes 
„alto, 4 — 5 pedes diametro metiente, coma pyramidali, ramis 
„erecto-patentibus , ligno compacto, levi, albo, cortice fusces- 
„cente. Rami secundarii dense ramulosi, ramulis alternis tere- 
,,tibus, foliis septimum in annum persistentibus et tandem sic- 
,.cescentibus vestiti. Folia quinquefariam posita approximata 
-,numerGsa sessilia et nervo carinato decurrentia, aceroso linea- 
„ria V. subulata, integerrima, breviter acuta, falcato-incurva , a 
„Iateribus corapressa et simul superne ct subtus carinata indeque 
„rhombeo-tetragona, lateribus concavis stria stomatum notatis, 
„viridia, glabra, plerumque 6 — 9 lineas longa, ad innovationes 
„duplo saepe breviora et subsquamaeforraia, in diversis varieta- 
„tibus V. spiratim circa ramum torta v. erecta et apice recurva. 
^Gemmae nudae. Flores monoici , amentacei. Amenta mascula 
„in axillis foliorura anni praecedentis sessilia. indeque lateralia 
„et versus apicem ramuloruui in racemos breves siraplices con- 
„gesta, cylindrica, obtusa, nuda, folium subaequantia, 3— 4'" 
„longa. Staraina (flores) nuraerosa, alterna, multifariam dense 
„imbricata. Filamenta horizontalia, brevia, cylindrica, sursum 
„dilatata in connectivi appendicem seu squamam excentrice pel- 
„tatam semiorbicularem acutiusculam glabram, intus convexam 
„extus planam et saepe leviter carinatam, pallide ferrugineam, e 
„cujus margine inferiore descendunt antherae loculaquinque, pa- 
„rallela, elliptica, rotundata, flava, deorsum rima longitudinali 
„dehiscentia, bivalvia. Amenta fceminea florentia non observata. 
„Strobili prirao anno maturescentes, solitarii ex apice ramulorura, 
„sessiles, erecti, globosi, magnitudine Cerasi majoris, sordide 
„fuscescentes. Bracteae 20 — 30, alternatim imbricatae, lanceo- 
„latce, a basi ultra medium longitudinis squamaB axillari adnats, 
„apicem versus liberae , recurvato-uncinatae , rigidae, sublignes- 
„centes. Squamae e bractearum axillis et his adnatae, unguicu- 
„latae, ungue a lateribus corapresso-carinato, sursum subspathu- 
„latae, regione placentifera dilatata, plana, demum palmato- 
„quadri-quinquepartitae , laciniis lineari-lanceolatis acutis diver- 
„^entibus rigidis lignescentibus. Semina 4—5 in quavis squama 
„supra unguera affixa, uniseriata, erecta, sessilia, orthotropa. 74 CRYPTOMERIA. ^obovato-oblonga, aiigulato-corapressa, ala brevi cincta, apice 
„breviter mucronulata, pervia, glabra, castaneo fusca. Integu- 
„mentum simplex, crustaceum. Albumen carnosum. Embryo 
„axilis orthotropus, radicula brevi, conica, micropylen spectante, 
„cotyledonibus duabus plane sibi impositis.^ Zuccarini l. c. 
TOTO ABIETIi^Eif:. ttl ORDO II. Mietinew, Arbores plerumque exeelsae, ssBpius g^ig:anteae, 
trunco conico , verticillatim ramosissimo , rarius 
coeli inclementia fniiices divaricato ramosi. Folia 
saepissime perennia , ang:uste linearia , rig^ida (aci- 
cularia) , sparsa v. fasciculata, fasciculis basi va- 
gina scariosa cinctis, rarius lato elliptica, obtusa. 

Flores monoici aut rarissime dioici, staminihus 
et squamis gemmidiferis circa axim communem 
imbricatis, amenta terminalia v, lateralia consti- 
tuentibus, 

A.MENTA staminigera. Staminu plurima , ebrac- 
teata, axi undique inserta, pbis minus conferta. 
Filamenta brevissima, crassiuscula, superne in con- 
nectivum squamaeforme erectum v. inflexum pro- 
ducta. Antherce nunc biloculares, loculis ovato- 
oblonjj-is, appositis, connectivo ano^usto separatis, 
eodem producto superatis, long:itudinaliter dehiscen- 
tibus aut rarius transversim ruptis, nunc tri-multi- 
loculares, loculis cylindricis, e connectivo supra eos- 
dem producto simplici v. duplici serie pendulis, sulco 
longitudinali apertis. Pollen globosum. 

Amenta gemmllifep.a. Squamas ^Xnvimx ^ axi plus 
minus elongato undique insertae , nud£e v. in axilla 
bracte* liber^ aut adnatae, persistentis aut tan- 78 

dem obliteratae sitaR. Gemmulas sub quavis squa- 
ma g-eminae, terriae v. plures, eollaterales, rarissime 
uniea, basi sua versus ejusdem medium adnato- 
insertae, inversai, atropai, libere pendulae aut juxta 
totam long^itudinem adnatae , vertiee ^n coUum 
breve, mox obliteratum producto pervio respectu 
squamae infero. 

Strobilus e squamis seminiferis lig:nescentibus 
V. coriaceis, apice aequalibus v. apophysi incras- 
satis, persistentibus v. rarius basi solutis compo- 
situs, hracteis inter squamas obsoletis, vel inter- 
dum persistentibus, easdem velantibus. 

Semina gemmularum numero, bina , terna v. plura 
aut rarissime solitaria, sub squamis pro earum 
receptione plus minus excavatis inversa, libere 
pendula v. adnata aut tandem soluta. Integumen- 
tum coriaceum v. membranaceum, basi latere ex- 
teriore, rarius toto ambitu in alam membranaceam 
persistentem et cum semine deciduam aut interdum 
carpopbyllo pertinacius adhaerentem, maturitate a 
semine solvendam productum. 

Embryo (saepissime in eodem semine embryones 
plures) in axi albuminis carnosi antitropus, ejus- 
dem longitudine, cotyledonihus duabus ad quinde- 
cim, germinatione epigaeis aut rarissime hypog-aeis, 
radicula cylindrica seminis apicem spectante, ra- 
tione squamae infera. 7t DIAGNOSIS GEIVERUM. §. 1. Abietixe.e >'ER.E. 

Pinus, 

Sapinus. 
Tsuga. 

Abies. 

Picea. 

Larix. 

Cedru.s'. 

Pinus. 
Cembra. 

Sfrobus. 

Pseudostrobits. 

Taeda. 

Pinaster. 

Pinea. Squamce dispermce. 
mce adnata. Semina squa- Antherae biloculares. Semioatandem 

a squama soluta. 

Squamae apophysi deslitutae. 

Strobili squainae persistentes. Folia so- 

litarla plana. 

Strobili squaraae deciduae. Folia soli- 

taria plana. 

Strobili squamae persistentes. Foliaso- 

litaria tetragona. 

Strobili squamae persistentes. Folia 

fasciculata, plana, annua. 

Strobili squamae persistentes. Folia 

fasciculata, tetragona, perennia. 

Sqnamse apophysi incrassata. 

Apophysis dimidiata. Folia quina. Se- 

mina aptera. 

Apophysis dimidiata. Folia quina. Se- 

mina alata. 

Apophysis integra. Folia quina. Semina 

alata. 

Apophysis integra. Folia terna-qua- 

terna. Scmina alata. 

Apophysis integra. Folia gremina. Se- 

mina alata. 

Apophysis integra. Folia gemina-tcrna. 

Semina aptera. 80 §. 2. ArAI CARIEJi:. 

Araucaria. 

Colymhea. 
Eutacta. 

§.3. GuNNI\rTHAiVfIE.T:. 

Dammara. 

Cunninghamia. 

Arthrotaxis. 

Sequoia. 

Sciadopitys. Squamcemonosperma'. Semensqua- 

mce adnatum. 

Antherae. miilliloculares. Semen a 

squama haud solutum. 

Cotyledones germinatione hypogeaB. 

Cotyledones germinatione epigeae. 

Squamce mono-pleiospermce. Se- 

mina libera. 

AntheraB multiloculares. Squamse 

ebracteatae , monospermae. 

Anlherae triloculares. Squamae ebrac- 

teatae, trispermae. 

Antherae biloculares. Squamae ebrac- 

teatae , tri-pentaspermae. 

Antherae biloculares. Squamae ebrac- 

teatae, peltatae, penta-heptaspermae. 

Antherae biloculares. Squamae brac- 

teatae, penta-enneaspermae. 81 I. PIIVUS Linn. 

Pinus Linn. Gen. ed. 2. n. 879. Pinus et Abics Linn. Gen. ed. t. 
Jussieu Gen. 414. Richard Conif. 145. 147. Zuccarini in 
Endl. Gen. pl. SuppL 11. 26. Pinus, Abies et Larix Tournef. 
Inst. 585. 586. Pinus, Abies, Picea, Cedrus et Larix Link in 
Linncea XV. 482. 55. Pinus, Abies , Cedrus ef Larix Spach 
Hist. nat. veg. phaner. XI. 358. 

Flores monoici. Staminig, Amenta solitaria v. spicata. 
Stamina plurima, axi inserta; filamenta brevissima, an- 
therce biloculares, connectivo squamulaeformi superatse, 
loculis appositis, longitudinaliter debiscentibus v. trans- 
versim irregulariter ruptis. Gemmulif. Amenta solitaria 
V. conferta. Squamce imbricatae, bractea saepius adnata 
slipatae. Gemmulm ad basim squamarum geminae, colla- 
terales , inversae , atropae , squamae adnatae , micropyle 
deorsum spectante lacero-bifida. Strobilus e squamis co- 
riaceis v. lignescentibus , apice aequalibus v. apophysi 
incrassatis, persistentibus aut rarius a rbachi solutis, basi 
pro receptione seminum excavatis. Semina ad basim 
squamarum gemina, collateralia, inversa, nuculiformia, 
basi hinc in alam membranaceam persistentem v. rarius 
semine maturitate a squama soluto pertinacius cum 
squama cohaerentem producta. Embryo in axi albuminis 
carnoso-oleosi antitropus, ejusdem longitudine, cotyledo- 
nibus 3 — 12 linearibus, germinatione epiga^is, radicula 
cyhndrico-conica infera. 

6 82 piNus. 

Arbores exceUce aut rarius arhusculce humiles , in tempe- 
ratis et frigidis hemisphcerce horealis , a maris littore ad 
terminum vegetationis arborece provenientes , in regione mon- 
tana passim sijlvas vastas constituentes. Folia acerosa , li- 
nearia v. tetragona , sparsa , scepe distiche patentia , v. pri- 
mordialibus abortivis fasciculata , fasciculis basi vaginula 
scariosa cinctis , scepissime scptimum in annum durantia, 
rarissime quotannis decidua. Maluratio annua v. biennis. 

A. Sapixus. Amenta staminigera axillaria v. in ramulis 
abbreviatis termiiialia solitaria. Amenta gemmulifera ter- 
minalia aut rarius lateralia. Bractece sub anthesi squa- 
mis semper longiores, tandem saepe breviores. Strobilus 
primo anno maturus, squamis coriaceis marginem versus 
attenuatis, vel una cum seminibus ab axi sohitis v. elapsis 
seminibus persistentibus. Semina semper alata. — Rami 
primarii verticillati , secundarii distichi. Gemmce perulatce, 
perulce numerosce , per frondescentiam a se invicem haud re- 
motce , in ramulorum basi persistentes et in annulum coarc- 
tatce. Folia solitaria, dense spiraliter posita , in septimum 
annum durantia , rarissime annua et tunc ramo abbreviato 
scepe fasciculata, sessilia et varie in pulvinis adnatis decur- 
rentia v. breviter tereti petiolata , nunc plana , subtus utrin- 
que juxta nervum medium stomatum fascia notata , nunc 
rhombeo-tetragona , in quatuor faciebus stomatibus munita , 
plurima , imprimis inferiora ex axillis gemmas haud pro- 
ferentia. Cellulce radiorum medullarium poris 2 — 6 in- 
structce. 

Abies Linn. Gen. pl. ed. 1. Jussieu l. c. Zuccarini l. c. Abies 
et Larix Tournef. l. c. Abies, Picea, Cedrus e^Larix Link l. c. TSUGA. 83 

Sectio 1. TSUGA. Strobili squamae persistentes, brac- 
teis inclusis v. rarissime exsertis. Folia plana, breviter 
petiolata, petioli basi semiteretes, pulvinis ramo adnatis, 
decurrentibus, sursum incrassatis , cicatricibus semiorbicu- 
laribus v. sublunatis. 

Piceae desciscentes Link in Linnaea XV. 523. Micropeuce el 
Peucoides sectiones Abietis Spach Hist. nat. veg. phan. XI. 
423. 424. 

* MiCROPEUCE Spach. Bractece inclusce. 

1. PiNUS TsuGA Sieb. et Zuccar. 
Tsuga foliis subdistichis planis, apice obtuso emarginatis 
margine integerrimis subtus utrinque juxta nervum me- 
dium albo lineatis, amentis staminigeris breve stipitatis 
subcylindricis, strobili elliptici bracteis inclusis brevissimis 
truncatis bifidis , squamis stipitatis late orbicularibus trun- 
catis V. emarginatis. 

Pinus Araragi Siebold in Verhandeling. van het Batav. Genotsch. 

XIL 12. 
Abies Tsuga Siebold et Zuccarini Flor. Japon. 11. 14. t. 106. 
Pinus Tsuga Antoine Conif. 23. t. 32. f. 2. 
Tsuga V. Toga-matsu Japon. 
B. NANA, foliis abbreviatis , trunco humili, bi-tripedali. 

Hime s. Fime Tsuga (i. e. Tsuga nana) Japon. 
Habitat in Japonio} borealis provinciis Mutsu et Dewa 
^37 0__ 400 L. B.). —B colitur in hortis. 

„Arbor 20—25 pedalis, habitu Abietis canadensis, cui omnino 
„affinis. Truncus erectus, ligno flavescenti fusco. Ramuli ju- 
„niores cortice sordide cinereo fuscescente vestiti, novelli tenues, 
^glabri, pallide fuscescentes^ pulvinis angulati decurrentibus, sur- 
„sum incrassatis, tumidis, totis ramulo adpressis, phyllule semior- 
„biculari. Gemmae perulatae, perulis numerosis imbricatis, inferio- 
„ribus ovatis, obtusis, carinatis , glabris, coriaceis, abbreviatis, 
„persistentibus, sed a se invicem non remotis, superioribus (et inte- 
„rioribus) multo longioribus, spathulatis, obtusis, membranaceis 
„deciduis. Folia approximata, altenia, sed inferiora sursura flexa 
„ideoque disticha, perennia, distincte petiolata, petiolo brevi,semi- 

6- 84 TSUGA. 

„tereti, parum incurvo, exacte linearia, plerumque obtusa et emar- 
„ginata, raro acutiuscula, integerrima, glabra, coriacea, superne 
„profunde viridi lucida, subtus nerA'0 medio carinata , et utrin- 
„que secus eum stomatum stria alba notata, 6—10 lineas longa. 
„Amenta mascula in ramulis anni praecedentis axillaria sparsa, 
,,solitaria, pcrulata , perulac numerosiores adhuc quam in gem- 
„mulis folilfcris, arcte imbricatae, ceterum iisdeni conformes^ 
„amen(a ipsa stipitata, stipitc recto, stricto, tenui , cylindrico, 
„peruiis longiore, cylindrica. Stamina (flores) numerosa, pri- 
„mum arcte imbricata, demum parum laxiora, horizontaliter sa- 
„tis longc patentia. Filamenta filiformia, apice dilatata in squa- 
„mani seu connectivi appendicem parvam, spathulatam, obtusam 
„integerrimam coriaceam, e cujus basi locula dcscendunt duo di- 
„vergentia, clliptica, longitudinaliter bivalvia. Amenta feminea 
„solitaria, in ramulis anni praecedentis terminalia , erecta, pri- 
„mum a^qne ac mascula perulis inclusa, demum in stipite brevi, 
„ad cujus basim perulae persistunt emersa. Strobili primo auc- 
„tumno maturescentes, parvi , pollice breviores, elliptici, post 
„seminum lapsum inanes rcmanentes. Squamae 20—30 imbricatfle, 
„coriaceae, firmse, basi attenuato-stipitatae, sursum suborbicu- 
„larcs, obtusae v. plerumque emarginatfe, intcgerrinife, radiatim 
„substriatoe, nitidula?, pallide fuscescentes. Bracte.ne brevissimae, 
„vlx squamse stipite longiores, arcte adpressje , truncatae, irre- 
„gulariter bifidie. Semen parvum, obovatum , ina^quilaterum , 
„compressiusculum , dorso liberura , et testa membranacea, glan- 
„dulis resina scatentibus immersis irregulariter notata vestitum. 
„Ala membranacea, tenuis, cultriformis, ventri seminis adnata 
„et basi micropylen cingens, pallide ferruginea, squama brevior. 
„Albumen et embryo haud suppetunt." Zuccarini l. c. 

Tsu(fa a botanicis japonicis stppe cum Araragi, quw Taxus 
cuspidata Sieb. et Zuccarini, confunditur. 

2. PlMS BRUXOMA>A Wall. 

Tsuga foliis subdistichis planis obtusiusculis margine su- 
perne serrulatis, subtus utrinque juxta nervum lacleo fur- 
furaceis , amentis staminigeris breve stipitatis subcjlindri- 
cis, strobili ovati obtusi bracteis inclusis cuneatis truncatis, 
squamis exacte orbicularibus basi haud angustatis. TSLGA. 86 

Pinus decidua Wallich msc. 1824. 

Pinus dumosa Lambert Pin. ed. 1. //. 7. Ed. 2. I. 80. t. 4G. 

Don Nepal. 55. 
Pinus Brunoniana WaUich Plant. As. rar. III. 24. t. 247. List 

n. GOGl. Antoine Conif. 82. t. 32. f. 1. 
Abies Brunoniana Lindley in Penny Cyclop. I. n. 9. Spach 

Hist. nat. vey. phan. XI. 42G. 
Abies duniosa London Arhoret. Brit. IV. 2325. f. 2233. 2234. 

Encyclop. of trees. 103G. f. 193G. 1937. 
Tang shing, Butan, Cliangathasi Dhup , Nepalen. in Gossain- 

than. 

Habitat in Biitan W. S. Webb^ , et in Nepalia ad Buni- 
pam et in Gossain-than. (Wallich.) 

„x\rbor procera, 70—80 pedalis, trunco recto 15—20 pedali, 
y,coma patula , valde raniosa. Raniuli cylindrici, graciles, nu- 
„tantes, fusci, asperi propter tubercula e foliorum insertione, 
„linea lata, in novellis ramulls pilis ferrugineis pubente, dccur- 
„rentia. Folia valde approximata, solitaria, sparsa, patentia, 
„secunda, ad faciem nempe rami superiorem tendentia, recta, 
„linearia, obtusa, plana, margine subincrassato , paullo decurvo, 
„ultra medium v. apice tantum sub lente setaceo-serrulata, pol- 
„licaria, glabra, coriacea, perquam decidua, supra laete viridia, 
„nitida, vix. glaucescentia, subtus niveo-furfuracea, costa ele- 
„vata, suffulta petiolo incurvo, canaliculato, brevissimo. Amenta 
„mascula numerosissima. parvula, ovata, axillaria et terminalia, 
„foliis quadruplo breviora, squamis ovatis, basin stipitis filifor- 
„mis laxe imbricantibus. Anthera? subrotundo renifoi-mes , api- 
„culataB, fuscescentes^ filamenta capillacea brevissima. Strobi- 
„lus terminalis sessilis, ovatus v. oblongo-ovatus, obtusus, de- 
„mum apice subfastig:iato-patuIus, pollicaris, pallide fuscus, glau- 
„cescens, basi ad insertionem squamulis plurimis gemmaceis, 
„ovatis, obtusis munitus. Squamae laxiuscule imbricatae, planre, 
flOvat.T, valde obtusje, apice sub lente minutim crenulatse, caete- 
,.rum integerrimae, parallele lineolatae, ung:uem longie, demum 
„patentiusculae, basi munitfe squamula exteriore accessoria reni- 
„formi subunguiculata, ciliata, emarginata et cuspidulata, pcr- 
„sistente. Semina parva, compressiuscula, angulata , ala oblonga. 36 TSUGA. 

„obtusa, pallide ferruginea, lineas 5 longa, squama paullo bre- 
„viore." WalUch l. c. 

3. PiNcs CANADENSis Linn. 

Tsuga foliis subdistichis planis acutiusculis margine mi- 
nutissime serrulatis subtus glaucis, amentis staminigeris 
longe stipitatis globosis, strobili ovati acuti bracteis inclusis 
latis truncatis crenulatis, squamis e basi late cuneata obo- 
vatis rotundatis. 

Abies foliis solitariis confertis obtusis membranaceis Gronov. 

Virgin. 191. 
Pinus canadensis Linn. Spec. 1421. Wangenh. Beitr. 39. t. 15. 
f. 36. Willd. Baurnfs. 2?7. Lambert Pin. Ed. 1. /. 48. t. 32. 
Ed. 2. 11. 79. t. 45. Antoine Conif. 80. t. 32. f. 3. 
Pinus americana Duroi Observ. bot. 41. Ilarbk. ed. Pott. II. 151. 
Pinus Abies americana Marschall Arb. 103. 
Abies canadensis Michaux Flor. Bor. Am. II. 206. Michaux 
f. Arb. forest. I. 137. t. 13. Sylv. North-Amer. III. 185. t. 149. 
Richard Conif. 11. t. 17. f. 2. Bongard. Veget. Sitch. in Mem. 
Academ. St. Petersb. 6. Ser. II. 163. Pinet. Woburn. 129. 
Loudon Arboret. Brit. 2322. Encyclop. of trees 1035. f. 1935. 
Spach Hist. nat. veg. phan. XI. 424. 
Picea canadensis Link in Linncea XV. 524. 
Perussee^ Gallor. Hemlock-Spruce, Angl. 

Habitat in America boreali frigidiore , a sinu Hudsonis 
usque ad Carolinam borealem , Montes scopulosos et sinum 
Sitcha dijjfusa ; in Nova Scotia , Novo Brunsvico, in distric- 
tibus Vermont, Maine et New-Hampshire cum Pinu nigra 
vasta fineta efformat , inde austrum versus rarior, in jugo 
Alleghamj et in Massachusetts convallium loca frigida inco- 
lit , arbor anno 1736 a Petro Collinson in Europam ad- 
vecta , vulgaris hortorum hospes. 

Arbor 70—100 pcdalis, trunco crasso, ramis horizontaliter in 
comam primo pyramidatam, deinde irregularem expansis, ramu- 
lis plurimis distiche patulis. Cortex juventute laevis, brunneus, 
ietate cinereus, intus rubens. Lignum album, parum resinosum. 
Ramuli juventute priraa ferrugineo pubentes, raox glabrati. Folia TSUGA. 87 

subdistiche patentia, parum conferta, G — 9 lineas longa, '/2 li- 
neam lata, brevlssime petiolata, acutiuscula, supra parum con- 
vexa laete viridia, subtus nervo medio lato percussa, ct utrinque 
juxta nervum glandularum pneumatlcarum seriebus aliquot irre- 
gularibus glaucescentia v. etiam albida. Amenta staminicicra 
nunc in dlversis ramulis terminalia, nuuc ad basim ramulorum 
strobiliferorum pluriraa, pusilla, sfepe conferta, axillaria , in- 
volucro obconoideo , squamis imbricatis, rotundato ovatis, ob- 
tusissimis, membranaceis, glabris, marj^ine integerrimis, stipite 
longiusculo antherarum G — 14 capitulum subfflobosum gerente. 
Antherarum crista rainima, subrotunda, interdum emarginata, 
subtilissime crenulata. Amenta gemmulifera in ramulis anno- 
tinis solitarie terminalia , intra involucrum squamosum brevis- 
sime stipitata, ovata. Bractese fig:ura et proportione varire, in- 
fimae oblongae, subbifido-truncata? , ciliato denticulatae, interrae- 
diae e basi dilatata acuminatae, supremae squamis ipsis conformes 
et fere aequimagnae, omnes eroso denticulatae. Squam» abbre- 
viato orbiculatae, dorso convexiusculae, margine sub lente^minu- 
tissime eroso-denticulatae. Strobilus solitarie terminalis, in ra- 
mulo pendulo erectus, ovato-oblongus , acutus, 9—10 lineas lon- 
gus , dilute fuscus, squamis basi cuneato an^ustatis, mar^ine 
rotundato anguste deflexo patulis , coriaccis. Seminum alae ob- 
longae, obtusae, tenuissime merabranaceae, squaraam aequantes. 

Cortex coriarius, ligni \ilis qualitas. 

* Peucoides Spach. BractecB exsertce. 
4. Pi>xs DouGLASii Sab. 

Tsu^a foliis subdistichis plaiiis obtusis integeiTimis sub- 
tus argeuteis, strobili cylindrici ovati bracteis squamas 
aequantibiis \. superantibus linearibus bilobis, lobis acutis 
erosis, nervo in cuspidem lobis longiorem producto, squa- 
mis obovatis integerrimis. 

Pinus taxifolia Lumbert Pin. Eil. 1. 51. t. 33. Ed. 2. 11. 82. 

t. 47. Pursh Flor. Bor, Ainer. II. 640. 
Pinus Douglasii Sabine tnsc. Lambert Pin. Ed. 1. ///. t. 90. 

Antoine Conif. 84. t. 33. f. 3. Hooker Flor. Bor. Amer. 11. 

162. t. 183. QS TSUGA. 

Abies Douglasii Lindf. in Penny Cyclop. I. 32. Loudon Arbo- 
ret. Brit. IV. 2319. f. 2230. Encyclop. of trees 1033. f 1932. 
Spach Hist. nat. veg. phan. XI. 423. 
Abies californica Hort. 
Picea Douglasii Link in Linnwa XV. 524. 
/?. taxifolia Loudon Arb. f. 2231. Encyclop. f. 1933. foliis 
longioribus et latioribus. Picea taxifolia Link in LinntBa 
XV. 525. 
y> brevibracteata Antoine l. c. t. 33. f. 4. bracteis sqtiamas vix 
superantibus. 

Habitat in America boreali occidentali, a convallibus Mon- 
tium scopulosorum, juxta ripas et confluentes Columbice usque 
ad mare, inter 43 ^ — 52 o L. B. sijlvas vastas efformans 
(Douglas), nec non in Mexico ad Moran. (Hartweg.) 

Arbor magna, centum quinquaginta et ducentorum interdum 
pedum altitudinem attingens , trunco ambitu viginti ad quinqua- 
ginta pedes metiente, coma ampla pyramidali. Trunci corticem 
tradunt fusco cinereum , admodum crassum (9 — lO")* Rami ra- 
mulique patentes v. declinati, glabri, fulvi. Gemmae ovoideae 
acutae, perulis obtusis, margine ciliatis, fuscis , nitidis. Folia 
pectinato-patentia, anguste linearia (10 — 12": V2"), obtusa, plana, 
integerrima, supralaeteviridia, subtusjuxta nervum medium utrin- 
que stomatum fasciis pluribus alba, v. in speciminlbus cultis glau- 
cescentia. Amenta staminigera axillaria v. etiam terminalia con- 
ferta, obtusa, 3 circiter lineas longa, perulis scariosis obtusis- 
simis concavis, margine lacero ciliatis munita. Antherarum crista 
brevis, tuberculiformis, obtusa. Strobili terminales, solitarii, nu- 
tantes, ovato oblongi, obtusi, 2 — 3 pollices longi, diametro circi- 
ter pollicari , spadicei, basi bracteis pluribus linearibus laxe 
patentibus stipati. Bracteae anguste lineares, apice acuto-bifidae, 
lobis subdivarlcatis crenulatis, nervo parum prominente in cus- 
pidem squamis quadrante saepe longiorem, interdum squamam 
vix superantem productae, squamae adpressae. Squamae laxe 
imbricatae suborbiculares, coriaceae , integerrimae , laeves. Se- 
minum ala squamam subaequans obtusa, margine exteriore leviter 
convexo, badia. ABIES. 89 

Sectio H. ABIES. Strobili squamae a rhachi persistente 
solutae , bracteis exsertis v. inclusis. — Folia distincte petio- 
lata, petiolis cylindricis , basi incrassatis, pulvinis decur- 
rentibus et superne ultra cicatricem orbicularem productis, 
ideo rhombeis, saepe obsoletis et parum conspicuis. 

Abies Link in Linncea XV. 525. Picea Don Loudon Arboret. 
Brit. IV. 2329. Peuce et Piceaster siibgen. Abietis Spach Hist, 
nat. veg. phaner. XI. 414. 

* Bractece exsertce. 

5. PlXUS BRACTEATA Don. 

Abies foliis subdistichis lineaiibus planis mucronatis 
subtus argenteis, strobili ovati erecti bracteis exsertis 
cuneato linearibus bilobis, lobis acutis divaricatis eroso- 
denticulatis nervo in cuspidem linearem squama multoties 
longiorem recurvato-nutantem producto, squamis e basi 
cuneata reniformi orbicularibus. 

Pinus bracteata Don in Linn. Transact. XVII. 443. Lambert 

Pin. III. t. 91. Antoine Conif. ?7. t. 30. 
Pinus venusta Douglas in Bot. Mag. Comp. II. 152. 
Picea bracteata Loudon Arboret. IV. 2348. f. 2256. 
Habitat in montibus ad fluvium Columbia , sub 36 ^ L. B» 
alt. 6000 ' juxta occidentale jugi clivum (Douglas), et in mon- 
tibus St. Lucice Californice alt. 3000 ' [ Coulter). 

„Arbor elongato-pyramidata. Truncus rectissimus, gracilli- 
^mus, 120 pedes altus, crassatie ad basim vix pedali , tertia parte 
„superiore ramis tantum onustus, cortice badio obductus. Rami 
„verticillati , patentes; inferiores leviter decumbentes. Folia 
„conferta, undique inserta, bifariam tamen patentia, linearia, 
„mucronata , plana, coriacea , rigida, bi- v. nunc fere tripolli- 
„caria, lineam circiter lata, supra laete viridia, nitida, lineaque 
„depressiuscula exarata, subtus argentea, margine parum revo- 
„luta, costa apiceque callosis. Strobili in ramis tantum adultio- 
„ribus solitarii, laterales, subsessiles, erecti, ovati, turgidi , vix 
„quadripollicares, diametro biunciales, basi squamis pluribus ovato- 
„obIongis, acutis, scariosis, laceris, spadiceis, revolutis, persi- 
„stentibus muniti ; squamis reniformi-rotundatis, concavls, stipi- 90 ABIES. 

„tatis, substantia crassis, induratis, pallide fuscis, margine in- 
„curvis, crenulatis, extus rore glauco coerulescentibus, stipite 
„supra acute carinato , disco breviorc. Bracteae cuneatae, ad- 
„pressae, coriaceae, rigidae, squamis concolores et iisdem bre- 
„viores , inferne adnatae et callosae , apice trilobatae , lobis 
„latcralibus brevissimis, rotundatis, eroso-dentatis, intermedio 
„recurvato, sesquipollicari , foliis propriis omnino conformi sed 
„dupIo angustiore. Semina cuneato-oblonga, tetragona, testa 
„exteriore (primina) cinereo -fulva, angulo interno disjuncta, 
„aperta, ibique nucleum exponente, apice in alam inaequilateri 
„obovatam, integerrimam , tenuissime membranaceam , planam^ 
„reticulatam extensa. Nucleus testa propria (secundina) crusta- 
„cea, sordide fusca inclusus, apice ala brevissima membranacea, 
„erosa coronatus." Don l. c. 

6. PlNLS NOBILIS DoUgl. 

Abies foliis secundis abbreviato-linearibus subfalcatis 
obtusis mucronatis planis subtus argenteis, strobili cjlin- 
drici erecti bracteis exsertis late spatbulatis eroso laceris, 
lacinia intermedia longiore acuta retrorsum imbricatis, 
squamis late cuneatis stipitatis pubescentibus margine in- 
curvato integerrimo. 

Pinus nobilis Douglas msc. Bot. Mag. Comp. II. 147. Lambert 
Pin. Ed. 2. II. Append. c. ic. Antoine Conif. 11. t. 29. f. 2. 
Hooker Flor. Bor. Am. II. 1G2. 
Abies nobilis Lindley in Penny Cyclop. I. n. 5. Pinef. Woburn. 
115. t. 40. Link in Linncea XV. 532. Spach Hist. nat. Veg. 
phan. XL 419. 
Picea nobilis Loudon Arboret. Brit. IV. 2342. f. 2249. 2250. 
Tuck-tuck Indor. Columb. 

Habitat ad cataractas Columbice. 

Arbormagna, cortice cinnamomco, ramis horizontalibus. Folia 
conferta, oligosticha, sursum curvata, llnearia, versus basim non- 
nihil angustataet subfalcata, apice obtuso brevitermucronata, supra 
canaliculata nitida, subtus juxta nervum utrinque stomatum albi- 
cantium fascia quinqueseriata notata, magnitudine varia, 5 — 9 — 
12 lineas longa, latitudine raaxima vix lineam metientia. Stro- 
bili laterales, erecti, sessiles, cylindrici, basi et apice aequilato ABI£S. 91 

obtusissimo, tres ad quinque pollices longi, diaraetro bipoUicari, 
bracteis scariosis spadiceis arcte reflexis squamas velantibus in- 
compti. Bracteae lamina spathulato dilatata membranacea, eroso 
lacera, incisa, acumine elongato-subulato, rigido. Squamae la- 
melliformes, stipitataj, minute undique puberulae, limbo integer- 
rimo incurvato. Semina ovata, compressa, basi acuta, superne 
in alam latam inaequilatere cuneatam, apice truncato irregulariter 
crenulatam producta. 

7. Pl>LS FRASERI PuFsh. 

Abies foliis undique patentibus abbreviato linearibus 
planis retusis subtus argenteis, strobili ovato-oblongi erecti 
bracteis exsertis lanceaeformibus argute serrulatis reflexis, 
squamis stipitatis cuneato-orbicularibus. 

Pinus Fraseri Pursh Flor. Bor. Amer. II. 639. Lambert Pin. 

Ed. 2. II. 74. t. 42. Antoine Conif. 76. t. 29. f. 1. 
Abies Fraseri Lindley in Penny-Cyclop. I. n. 5. Pinet. Woburn. 

111. t. 38. Link in Linnwa XV. 531. 
Picea Fraseri Loudon Arboret. Brit. IV. 2340. f. 2243. 2244. 
Abies balsamea /^. Fraseri^-S^^acA Hist. nat. veg. phaner. XI. 422. 

HaUtat in montibus altioribus Carolince, et in Pennsylvaniw 
jugo Broad-mountains dieto. 

Arbor decempedalis, coma ramosissima, compacta. Folia un- 
dique inserta, subsecunda, linearia, plana , rigide coriacea , 
magnitudine varia, alia vix tres lineas longa, alia plus duplo 
longiora, omnia apice retusa vel sinu obtuso fere excisa, supra 
sulco exarata , nitida , subtus utrinque juxta nervum prorainulum 
Isete virentem stomatum fascia alba notata. Amenta staminigera 
in apice ramulorum axillaria^ conferta, oblongo-clavata, foliis 
dimidio breviora, basi squamis raembranaceis obovatis, pallide 
fuscis, scariosis, raargine firabriato-laceris perulata, Anthera- 
rum crista exilis, reniforrais, callosa, integerrima. Strobili ver- 
sus raraulorum basim in foliorum axillis 2 — 3 conferti, ovales, 
sesquipollicem v. duos pollices longi , cinereo fusci, papilloso pu- 
beruli. Bracteae basi lineari squamae dorso adnata, apice lanceae- 
formi acuto, raucronato, argute serrulato, interdum crenulato la- 
cero, pallide spadiceo longe exserto et arcte reflexo. Squamae 92 ABIES. 

ex unguiculata basi cuneato orbiculatae, 6 lineas long» , 6 — 8 
lineas latao , limbo integerrimo calloso-incrassato. Semen duas 
lineas longum, -basi acutum, pallide fuscum, nigro variegatum, 
ad tactum levissimum ab ala acinaciformi venis nigricantibus 
picta dissiliens, margine angustissimo in repli modum cum ala 
continuo. 

8. PiNUS RELiGiosA Humb. Bonpl. et Kunth. 

Abies foliis subdistichis linearibus acutis calloso-mucro- 
natis subtus argenteis v. utrinque concoloribus, strobili 
ovati bracteis exsertis lineari spatbulatis , apice rotundato 
eroso-denticulato abrupte cuspidatis reflexis, squamis un- 
guiculatis reniformi-orbicularibus. 

Pinus religiosa Humb. Bonpl. et Kunth Nov. gen. et sp. II. 5. 

Schiede et Deppe in Linnwa V. 77. XU. 486. Lambert Pin. 

Ed. 2. n. 76. t. 43. Antoine Conif. 75. t. 28. f. 2, 
Abies religiosa Lindley in Penny Cyclop. I. n. 6. 
Picea religiosa Loudon Arboret. Brit. IV. 2349. f. 2257. En- 

cyclop. of trees 1049. f. 1965— 1967. 
Oyamel Mexican. 

Habitat in Mexico inter Masantla et Chilpantzingo alt. 
4000' (Humb. et BonpL), in regione frigida Orizabce ad ar- 
borum tenninum (Scbied. et Depp.), ad Real del monte, in 
Cerro de Oyamel et inter Moran et Omitlan (C. Ebrenb.), 
nec non in montibus Anganguco alt. 8000 — 9000'. (Hartweg.) 

Arbor Pino Abieti et P. balsameae simillima, trunco interdum 
centum et quinquagintapedali , diametro orgyali. Ramuli sub- 
teretes, ferruginei, glabri, resinosi. Folia undique inserta, 
pectinato patentia, linearia, plana, pollicem v. sesquipollicem 
longa, lineam v. sesquilineam lata, calloso mucronata, supra 
laete viridia, canaliculata, subtus inter carinam prominulam mar- 
ginesque incrassatos integerrimos subreflexos utrinque fascia 
argenteo nitente v. glaucescente notata, v. in stirpe adultiore 
etiam fere concolora. Strobili subsessiles, erecti, ovato oblongi, 
obtusi, 2 — 5' longi, diametro pollicari v. sesquipollicari, sordide 
fusco violacei. Bracteac exsertae, squamis parum longiores, spa- 
thulatae, inferne cum squama connatae, apice exserto arcte re- ABIES. 4^^ 

flexo rotundato irregulariter inciso serrato, medio abruptim acu- 
minato. Squamae (iV^" : 2") iinguiculatae, reniformes, lamina 
basi excisa, niargine superiore incrassato intej^errimo, laterali- 
bus tenuibus erosis. Semen canalibus duobus resinifcris percur- 
sum semipollicare , cuneato triquetrum , ala late dolabriformi 
hinc decurrente. Cotyledones 5. 

9. PiMS HiRTELLA Hiimb. Bonpl. et Kunth. 
Abies ramiilis birtellis, foliis pectinato-disticbis planis 
acutis subtus pruinoso-glaucescentibus , strobilis 

Pinus Jiirtella Hnmb. BonpL et Knnth nov. gen. et sp. II. 5. 

Schlechtend. in Linnwa XII. 478. Antoine Conif. 80. 
Abies hirtella Lindley in Penny Cyclop. 11. 
Picea hirtella Loudon Arboret. Brit. IV. 2349. 

HaUtat in sylvis montanis prope el Guarda , inter Giichila- 
que et urbem Mexici, alt. 8400' (Humb. et Bonpl. Scbiede 
et Deppe). 

„Arbor tri- aut quadriorgyalis, ramis subverticillatis patenti- 
„bus, verticillis distantibus, ramulis angulatis pulverulento-hir- 
„tellis, fuscescentibus. Folia solitaria, pectinato-disticha, linea- 
„ria, acuta, raargine subreflexa, uninervia, nervo subtus promi- 
,,nente, glabra, supra viridia, subtus pruinoso - glaucescentia, 
„13 — 14 lineas lon^a. Flores et fructus haud observati. Prsece- 
„denti proxima, diversa ramulis hirtellis." Kunth. 

10. PlNUS N0RD3IANMANA StCV. 

Abies foliis subsecundis linearibus planis retusis subtus 
argenteis, strobili ovati bracteis exsertis Hneari-spatbulatis 
apice rolundato nervo excurrente abrupte cuspidato ser- 
rulatis reflexis, squamis unguiculatis late reniformibus. 
Pinus Nordmanniana Steven in BuUet. soc. nat. Mosqu. 1838. 
p. 45. t. 2. Annal. sc. nat. 2. Ser. XL 56. Antoine Conif. 
74. t. 28. f. 2. 
Abies Nordnianniana Spach Hist. nat. veg. phan. XI. 418. 
Picea Nordnianniana Loudon Encyclop. of trees 1042. f. 1950. 

In jugo Adschariensi prope Guriel , versus Cyri fontes ad 
Natanebi rivum alt. 6000 ' detexit Nordmann, et in declivitate 94 ABIES. 

meridionali montium inter Cartaliniam et Achalgiche sitorum, 
circa Azehur usque ad regionem alpinam sporadice cum Pinu 
orientali crescentem ohservavit fVittmann. 

„Truncus rectissimus 80 pedes et ultro altus, diametro trium 
^pedum , cortice Itevi P. albae. Rami densi , poUices duos, vix 
^unquam tres crassi , regulariter dispositi, infcriores horizonta- 
„les, superiores angulo acutiore exeuntes. Aetate quatuordecim 
„ad sedecim annorum fructificarc incipit in summitate. In adulta 
,gam inde a quarta parte altitudinis strobili magni, conici, erecti 
,,totam arboris eoronam cooperiunt, solitarii bini v. terni, mul- 
„tum resinje exsudantes. Semina fine Septembris maturescunt 
„statim cum squamis decidua, axi sa^pe per integrum annum 
„superstite. Lignum quam in Pinu orientali durius, nec ita a 
„vermibus corroditur." Wittmann msc. ex Steven l. c. 

„Arbor certe pulcherrima, foliorum colore magis quam in re- 
„liquis argenteo et strobilorum mole. Ramuli quos accepi P. 
„balsameam referunt, pube fusca, incompta, propriae indolis 
„obsiti. Folia linearia, usque ad tres quadrantes lineee lata, pol- 
„licem circiter longa, apice levissime emarginata, supra pallide 
„e flavo viridia, canaliculata, subtus utrinque linea argenteo 
„glauca carinam marginesque incrassatos latitudine aequante, 
„seriebus duabus ut in P. Picea L. longioribus, sed cum basibus 
„plus minus torta sursura incurva sint, apices vix prominent, 
„sed onines subaequales. Amenta mascula haud vidi. Strobili 
„feminei sessiles v. brevissime pedunculati , erecti , quinque pol- 
„lices longi, duorum cum dimidio diametro. Rhachis lineas duas v. 
„tres crassa, sensim attenuata, lignosa, tuberculis pro squama- 
„rum insertione spiraliter dispositis asperaj linea? tales spirales 
„12—13 in singula circumvolutione octo tuberculis, unde circiter 
„centum flosculi v. ducenta semina in singulo strobilo. Squamae 
„arcte adpressae , superiores cyathiformes basi duas lineas longa, 
„angustata, compressa, dein subito dilatatae in laminam primum 
„rectani, tres lineas latam, dein valde expansam et nonnihil re- 
„curvatam , fere sesquiunciam latam , quae et longitudo ipsius 
„squamae estj inferiores raulto breviores, laraina subreniformi 
„basi triangulariter crenata. Margines laterales laminte eroso 
„dentatae, superior integerrimus^ facies interna carina media le- 
„viter notata, exterior laevis. Bractea cuivis squaraae subjecta ABIES. 95 

^angnstfe hiyus basi adnata, dcin libera , ad medium linearis, 
„lineam lata, dein sensim in laminam dilatatur rarius ovatam, 
„saepius cordatam, apice reflexam et inferiori squamae incum- 
„bentem, mucrone sesquilineam lon^o, ipsa bracteae lamina squa- 
„mam longitudine aequat. Nuces geminae, triquetro-ovatae , li- 
„neam unam cum dimidia longae, superne paullo latiores, laeves, 
„ala sensim oblique expansa tres quadrantes unciae longae, apice 
„aeque lata, membranacca, margine interiore recto alteri alae 
„contiguo. — Species strobili magnitudine bracteaeque mucrone 
„longo reflexo ab affinibus P. balsamea et Abiete sibirica (Ledeb. 
„F1. alt. IV. 202.) satis distincta, a P. Picea L. bracteae forma 
„foliisque sursum curvatis adhuc magis diifert.'' Steven l. c. 

11. Pixus Abies du Roi. 

Abies foliis subsecundis linearibus retusis v. obtusis aut 
interdum breviter mucronatis subtus argenteis, strobili 
cylindracei bracteis exsertis lineari spatbulatis cuspidatis 
reflexis demum evanidis, squamis e basi cuneata rotun- 
dato dilatatis. 

'EldtT] dvQavoili]Z7jq Homer. Odyss. E. 239. 

EXdnj 7/ aQQllV Theophrast. Hist. Plant. III. 10. 

Abies Plinius H. N. XVI. 18. Matthiol. Valgris. 107. Clus. 

Hist. pl. 34. 
Picea Dodon. Pempf. 863. 

Abies feminea s. Elate ^^^lela J. Bauhin. Hist. I. 2. 231. 
Abies conis sursum spectantibus s. mas C. Bauhin Pin. 505. 
Abies taxifolio fructu sursura spectante Tournef. Inst. 585. 
Pinus Picea Linn. Spec. 1420. Willd. Baum%. 217. Lambert 

Pin. Ed. 1. /, 46. f. 30, Ed. 2. I. 69. t. 40. Bieberst. Flor. 

Taiir. cauc. II. 409. Wahlenb. Flor. Carp. 312. Gaudin Flor. 

Helv. VI. 190. Koch Synops. 769. Antoine Conif. 68. t. 27. 

f. 2. Griseb. Spicileg. Flor. Rumel. II. 350. Steven in Bul- 

let. soc. nat. Mosqu. 1838. 44. 
Pinus Abies Duroi Observ. bot. 39. Harbk. ed. 1. Borkhaus. 

Forstbot. I. 382. 
Pinus.pectinatus Lam. Flor. franc. II. 202. 
Abies alba Miller Dict. n. 1. Baumgart. Flor. Transylv. II. 306. 96 ABIES. 

Abies taxifolia Desfont. Cat. Hort. Paris. ed. 3. ;;. 350. 

Abies pectinata DC. Flor. fr. II. 275. Richard Conif. 73. /. 16. 
f. 2. Pinet. Wohurn. 105. Link in Linntpa XV. 520. Hartiff 
Forstpflanz. 20. l. 2. Schoiitv in Annaf. sc. nat. 3. Ser. III. 239. 

Abies vul^aris Poiret Suppl. VI. 514. Spach Hist. nat. veg. 
phaner. XI. 415. 

Abies Picea Lindley in Penny Cyclop. n. 1. 

Abies excelsa Link in Abhandl. der Berl. Akadetn. 1827. p. 182. 

Abies candicans Fischer msc. 

Picea pectinata Loudon Arboret. IV. 2329. f. 2237 — 2239. 

'Elara, slatog, Grwc. Abeto, Itul. Sapin, Gall. Tanne, Edel- 
tanne, Silbcrtaiine, Tenne, Germ. Lutzfennyo, Hnng. Gedla, 
Slav, 

Varr. hort. 3. tortusa, foliis torfuosis intricatis. Picea pecti- 
nata tortuosa Boofh. Loudon Arboref. Brif. IV. 2330. — y» va- 
riegata, foliis variegafis Loudon l. c. — §, cinerea, cortice 
cinerascenfe. Pinus picea cinerea Baum. Cat. 1835. 

B. Apolllms , foliis bipollicaribus apice integris breviter 
mucronatis. 

Abies Apollinis Link in Linmm XV. 528. 

Pinus Apollinis Antoine Conif. 73. 

Pinus orientalis Friwaldsky Herb. Rumel. 

C. LEiocLADA, ramis ramulisque glaberrimis. 

Pinus leioclada Steven in Bullet. soc. nat. Mosq. 1838. p. 44. 

Habitat in montibus Europce medice et australis, a Pyre- 
nms borealibus ad Caucasum. In Pyrenceis borealibus rara 
(nec in Hispania), frequens in Alpibus, in utroque declivi stjl- 
vas efformans inter 2000 ' — 4000 ' elevationem , interdum ad 
1000' elevationem descendens, rarius 4500' altitudinem su- 
pergrediens, inde per totum Apenninorum jugum excurrit, 
ita ut inparte boreali regionem inter 1000' et 4200' elevatio- 
nem sitam occupet , austrum versus inter 2000 — 5500 ' ha- 
bitet; Madoninorum Sicilice dubia civis. Cis alpes in sylva 
nigra (elev. 3000' j gregaria , nec ultra 50^ L. B. nisi hinc 
inde culta, paullo in Sudetis frequentior, nec late in planitiem 
sarmaticam evagatur. In sylvis planitierum australem Car- ABIES. 97 

pathorum clivum limitantium non infrequens, rarior usque 
ad 3000 ' elevationem adscendit , in montibus Scepusiensibus 
usque ad 3600 ' terminum multo copiosior, nec in subalpinis 
Transsxjlvanice infrequens. In regione montana Macedonice , 
Thracice et Bithynice sylvas constituit , in monte Athos inter 
4500 — 5250 pedum elevationem. — B. per omnem Grceciam 
inter dOOO — 4000' elevationem sylvas efformat, in Taygete 
(3500 — 4000'), in Oeta et Tymphreste (2500') et in Par- 
nasso Atticce (3200') frequens , scepe fruticosa, in Olympo 
(2500 — 4600') cum Laricione sylvam acerosam constituit. 
— C. Habitat in jugo Adschce Guriel , et ut videtur prope 
Trapezuntum et Kerazuntum. Ubique delectatur solo humosOf 
e saxorum primigeniorum spathiferorum detritu formato. 

Arbor centum sexaginta pedes interdum alta, cortice albente. 
Rami ramulique decussatim oppositi, cortice juventute puberulo. 
Folia plerumque quadriseriatim inserta, basi torta, horizontaliter 
patentia, linearia, longissima pollicaria, lineam lata, plana, basi 
rotundata, apice plerumque obtusa aut interdum mucronata, supra 
saturate viridia, sulco exarata, subtus juxta carinam prominen- 
tem utrinque stomatum fascia albida notata. Amenta stamini- 
^era axillaria, folio breviora, obovata v. fere cylindrica. An- 
therarum crista purpurea, acute bicornis. Strobili erecti, sessiles, 
8 pollices longi, rhachi post squamarum lapsum diu persistente. 
Seminum ala inverse triangularis, antice rotundata. Cotyle- 
dones 4. 

B. „Arbor non ita alta ac A. pectinata, nam 80 pedes supe- 
,,rasse non vidij rami quoque prope radicem proveniunt, magis 
„ac in A. pectinata. Cortex dilute lutescenti-fuscus, sterigmati- 
„bus parum elevatis, brevibus. Folia seriebus 5 — G, basi diha- 
„tata, articulata, cicatricibus post folia delapsa longe persisten- 
„tibus, ipsa juxta duo latera conversa, saepe oblique posita, rigida, 
„magis ac in A. pectinata, supra sulco parum profundo, subtus 
„carina valde elevata, lineis utrinque G — 7 glandularum albarum, 
„area inter glandulas non alba, unde facies magis obscura quani 
„A. pectinatae, marginibus crassis parum reflexis, apice acuto 
„rigido, quo charactere ab A. pectinata valde diffcrt. Amenta 
„mascu1a ad apices ramorum adultorum approximata , scssilia, 

7 98 ABIES. 

„6 — 8 lineas longa, crista antherarum antice rotundata, pone 
„emarginata subbicorni. Strobili in ramis adultis axillares, non 
^aggregati ut in affinibus, semper erecti, squama) pollicem longa;, 
„basi attenuatas, quasi pedunculatfe , seu potius unguiculatfe, 
„superne sensim dilatatae, pollicem et ultra latae, repando ro- 
^tundatae. Bracteae dorso squamae auritae , basi uti squama 
„attenuatae, 4 lincas tantum latae, lamina antice triangulari mu- 
„cronata, marginibus lacera, reflexa. Semen 4 lineas longura; 
„ala triana^ulum scalenum sistit inversum, 4 lineas longum, su- 
„perne 6 lineas latum." Liiik I. c. 

Nomenclaturam Linneanam in Abiete et Picea, praeeuntibus 
Duroi et Link tandem repudiavi , ridiculum putans contra com- 
munem latine loquentium consensum magni viri errorem pertinaci 
stultitia velle consecrare. Addam quae N. Jos. Jacquin pat. in 
herbarii sui schedula ante quinquaginta annos his verbis notavit: 

„Magnam confusionem apud nos faciunt nomina Linnaei, cum 
„in scholis doceamur Abietem esse Tannen, et hanc P. Piceam 
^vulgo Tannen appellemus. Praeterea non ex hac , sed ex Pinu 
„Abiete Linnaei picem eliciunt, ex Pinu Picea autem Linnaei 
„Terebinthinam. Optarem nomina ista mutari, ne nos Botanici 
„rusticis et venatoribus ridiculi videamur, quod et mihi jam con- 
„tigit." 

12. Pi?^LS CEPHALOMCA Endl. 

Abies foliis distichis linearibiis planis aciiminato-pungen- 
tibus subtus argenteis, strobili subfusiformis bracteis ex- 
sertis lineari spathulatis cuspidatis reflexis, squamis e basi 
cuneata rotundato-dilatatis. 

Abies cephalonica Loiidon Arboref. Brit. IV. 2325. f. 2235. 223G. 

Pinet. Woburn. 119. t. 42. Link in Linmea XV. 529. 
Abies taxifolia Hort. quorund. non Desfonf. 
Abies Luscombeana Hort. Angl. 
Picea cephalonica Loudon Encyclop. of trees 1039. f. 1940 — 

194G. 
Pinus cephalonica Endf. Cat. Horf. Vindob. L 218. Antoine Co- 

nif. 71. t. 27. /*. 1. 
""EKatog s. zovxovpagca Cephalon. ABIES. 99 

Hahitat in monte Enos Cephalonice , alt. 4000 — 5000'. 

Arbor sexagintapedalis, quam Araucariam brasiliensem facie 
aemulari qui in loco natali viderunt, asserunt. Rami numerosi, 
elongati, patentissimi. Gemniae quadrangulae, acutae, resinosae. 
Folia densa, aequabilitcr bifaria patentissima, pulvinis distincte 
decurrentibus, linearia, plana, in mucronem acutum, subpungen- 
tem, rigidum desinentia, supra atro viridia, canaliculata, subtus 
juxta carinam fascia argentea fere obsoleta picti. Strobili erecti, 
sessiles, 5 — 6 pollices longi, diametro semipollicari , cylindrici, 
utrinque attenuati, ita ut fusi utrinque obtusi formam aemulentur. 
Squaraae pollicem latae, limbo eroso denticulato viridi brunneo, 
disco fusco nigrescente. Bracteae e basi lineari superne dilata- 
tae, apice in cuspidem late lanceolatam rigidam, reflexam angu- 
statae, marginibus inaequaliter dentatae. Semina triquetra, basi 
acuta, sordide lutea, ala y^" longa, apice dilatata, hinc juxta 
seminis latus in marginem decurrente, concolore. 

13. Pevus fiioia Sieb. et Zucc. 

Abies foliis distichis linearibus planis obtusis v. emar- 
ginato-biscuspidatis subtus pallidioribus , strobili deflexi 
cjlindrici obtusi bracteis exsertis lanceaeformibus acutis 
crenulatis, squamis e basi late cuneata rotundatis margine 
attenuato crenulatis. 

Abies Momi Siebold in Verhandeling. mn het Batav. Genotsch. 

XII. 12. 
Abies firma Siebold et Zuccarini Flor. Japon. II. 15. t. 107. 
Pinus firma Antoine Conif. 70. t. 27. bis. 
/^^ Liu Sin. Momi Japon. . 

Var. a. vulgaris. Fo bi sjo (i. e. Abies niijra phcenicis) Sin. 
To-momi (i. e. Abies chinensis) Japon. 
^, jezoensis. Jezo-Momi Japon. 

y, incisa, foliis emarfjinato-bicuspidatis, conis brevioribus. 
jjf^ Nire-Momi, Onolamsan Kwa~i III. 7. 
Nikwo-Momi, Mitsutani Sukerok. 

Hahitat per omnem Japoniam , a Kiusiu australi per in- 
sulasSikok, ^ippon, Jezo et Karafto, nec non aliquas Kuri- 
lium diffusa, frequens in insulw Nippon provinciis Mutsu et 

7 • 100 ABIES. 

Dewa (S6^ — kO^L.B.) alt. 2000 — 3000', in insula 
Kiusiu rarior in vallibus irriguis, v. gr. in monte Iwaja prope 
NagasaJd, alt. 1800', — (j. ex insula Jezo in hortos Japonice 
introducta , — }'. in montibus provincice Jamato (3^^ L. B.) 
et SimotsuJii (SG^ L. B.), nec non in monte NiJiwo provincice 
Suruga (So^ L. B.). 

„Arbor excelsa, habitu Abietis pectinatae. Ramuli juniores 
,,stricti, teretes , pulvinis rectis, adpressis, vix prominentibus 
,,obsolete angulati, phyllulis orblcularibus angulatis notati , pilis 
„brevibus fuscescentibus furfuraceo-pubescentes. Gemma? peru- 
„latfe, perulae numerosje, arcte sibi imbricatjr, multiseriatje, post 
„frondescentiam ad basim ramuli in tubum cjlindricum congestae 
„et plures per annos persistentes, ovatae, rotundatte, carinatae, 
„coriace8e, glabra?, intiniMe long:iores, spathulata?, membranaceae , 
„marg;ine undulata? , serius evanida^. Folia valde approximata, 
„alterna, subdistiche sursum flexa, basi attenuata in petiolum 
„brevissimum parum tortum, ad insertionem peltato-dilatatum, 
„lamina exacte linearis, subfalcata, integerrima, rotundata v. 
„rarius brevitcr emar«inato-excisa, indeque bicuspis, superne gla- 
„bra, profunde A'irens, subtus nervo medio carinata, et utrinque 
.,secus eum stria multiseriata stomatum albo lineata, coriacea, 
„rigida, pollicem circiter lon»-a. Amenta mascula e gemmis pro- 
„priis perulatis in axillis foliorum anni pniecedentis indeque late- 
„ralia, numerosa, stipitata, stipite cylindrico, recto, stricto, tandem 
„perulas superante , cylindrica, niultiflora. Stamina (flores) arcte 
„sibi imbricata, serius magis distantia, horizontaliter patentia. 
„Filamenta teretia, glabra, appendice brevissima, callosa. An- 
,,therai locula duo, postice transversim irregulariter dehiscentia, 
„sulfurea. Amenta feminea lateralia, solitaria, e gemmis axilla- 
„ribus dense perulatis. Strobili breviter pedicellati, pedicello 
,,li.2:noso, crasso, perulis imbricatis perslstentibus vestito, deflexi, 
„nutantes, cylindrici , obtusi, recti v. parum curvati, 3—4 polli- 
„ces longi, annui. Squamae valde numeros.ne, imbricalae, brac- 
„teis sufTultaj e basi longe cuneata lanceolatis v. subrhombeis 
,,acutis carinatis, margine irregularitcr lacinulatis, membranaceis, 
,,glabris, ipsas et maturas superantibus: basi cuneat;c et margine 
,,tenuiter membranacefc, mcdio dorso carinato incrassatae, sur- 
„sum suborbiculares rotundata^, coriacea; et margine attenuataj ABIES. 101 

yjSubmembranaceae , irreffulariter crennlatie, sordldc cinereo-fus- 
„cescentes, autumno ab axi soluta; et una cum seminibus dela- 
„bentes. Semina basi cuneata, vertice obliquc truncata indeque 
„subtrian^ularia , toto dorso e< in niapia ventris parte squaniae 
,,epidermide obducta. Testa niembranacea, terebintliina scatens. 
^Albumen crassum, a?quabile. Embryo orthotropus, radicula cy- 
,,lindrica , recta, ad micropylen usque producta, cotyledonibus 
„4 — 5 lineari subtrigonis, arcte in verticillum cong;estis." Zuc- 
carini l, c. 

14. PiNus BiFiDA Sieb. et Zucc. 

Abies foliis distichis divaricato-pectinatis planis acute 
bifidis subtus albidis, strobilis .... 

Abies bifida Siebold et Zuccarini Flor. Japon. 11. 18. t. i09. 
Pinus bifida Antoine Conif. 79. t. 31. f. 2. 
Saga Momi Japon. 

Colitur in Japonia. 

„Arbor. Rami juniores exacte teretes, cortice sordide cinereo- 
,,flavescente tecti , novelli pulvinis parum prominulis subangulati 
„et magis flavescentes, glabri. Gemmae perulatae, ovatae, obtusae. 
„Perula; valde numerosae multifariam imbricatae, extimae abbre- 
„viatae, late deltoideae, sequentes longiores ovatae, acutiusculae, 
„integerrimae , subcarinatae coriaceo-aridje, glabrae, fuscescentes, 
„intimae tandem membranaceae oblong;», flaccidae. Folia septi- 
„mum in annum persistentia, alterna, subdisticha et divaricato- 
„pectinata, basi torta et in petiolum brevem peltatum attenuata, 
„exacte linearia, inte^errima, apice acute bifida, lobis subulatis 
„pun2:entibus rectis parallelis v. diverg^cntibus plana , subtus nervo 
„medio carinata et utrinque secus eum stomatum stria alba mul- 
„tiseriata notata, superne glabra, saturate virentia, coriaceaj 
„firma, longitudine in eodem ramulo saepe inter 8 et 18 lineas 
„variantia, novella tenerrima, dilute virentia. Flores et fiuctus 
^desunt." Zuccarini l. c. 

15. Pixus HOMOLEPis Sieb. et Zucc. 

Abies foliis subdistichis linearibus planis acutis v. ob- 
tusis saepe breviter bicuspidatis subtus albidis, amentis lO^ ABIES. 

gemmuliferis nutantibus, bracteis squamisque breviter sti- 
pitatis orbicularibus crenatis exacte se invicem aequan- 
tibus. 

Abies homolepis Siebold et Zticcarini Flor. Japon. 11. 17. K 108. 

Pinus homelepis Anfoine Conif. 78. t. 31. f. 1. 

Sjura-momi v. Ura slio momi (i. e. Abies pagina foliorum infe- 

riore albaj. Japon. 
^^ Toknaife. — Futsup Aino. 

Crescit sponte in montibus Owari (3o ^ L. B.) et Sinano in- 
sulce Nippon (Midsutani Sukerok et It6-Keiske), culta in 
hortis prope Nagasaki et Ohosaka , nec non ad viam publicam 
quce ad urbem Jedo ducit (Siebold). — /> verosimiliter dis- 
tincta species, in insulis Jezo , Karafto et Iterop sylvas vastas 
efformat. (Mogami Toknai.) 

„Ar1)or 20 — SOpedalis, habitu Abietis pectinatfe. Ramuli ju- 
y,niores stricti, teretes, pulvinis subrhombeis medio dorso con- 
„vexis dense obsiti phylhilisque orbicuhiribus areolati, glabri, 
„cinereo-flavescentes. Gemmae pcrulatae, ovata?, acutiusculae v. 
„obtusaj, valde resinosae. Perulfe numerosa?, pluriseriata? , arcte 
„imbricat8e, tandem in basi ramuli in tubum cylindricum con- 
yjgestaj et phires per annos persistentes, ovatse, obtusae, integer- 
^rimae, carinata?, coriaceae, glabras, interiores longiorcs, tene- 
„riores et rubro suffusae. Folia septimum in annum persistentia, 
„valde'sibi approximata, alterna, subdistiche sursunrflexa, basi 
„torta, minus attenuata quam dilatata in petiolum brevissimum 
„peltatum, linearia, acutiuscula v. obtusa, plerumque breviter 
„exciso-bicuspidata, intec^errima, plana, subtus carinata et sto- 
„matum striis duabus albis notata^ superne laete vircntia, nitida, 
„coriacea, firma, 6 — 10'" longa. Amenta mascula non observata. 
„Amenta feminea lateralia, solitaria e gemmis axillaribus dense 
„et imbricatim perulatis. Perulae ut in gemmis foliiferis, sed 
„interiores longiores oblongae , membranaceae , flaccidae, purpuras- 
„centes. Amenta ipsa 1 — 2" longa , cylindrica, obtusa, deorsum 
„flexa et saepe curvata , sessilia. Bracteae squamaH|ue numerosa*, 
„dense imbricatae, sub foecundatione magnitudine aeque ac figura 
„plane inter se conformes, ex ungue brevi cylindrico orbiculares 
„rotundatae, margine irregulariter crenato-denticulatae, concavae, ABIES. 103 

„radiatim venosae, glabrae, subporiaccfe, pulchre coccineaj. Ovula 
„ut in congeneribus." Zuccarini f. c. 

16. PlNUS BALSAMEA Lilin. 

Abies foliis subsecundis linearibus planis obtusis sa^pe 
breviter bicuspidibus subtus albidis, strobilis erectis ovato- 
cylindricis, bracteis breviter exsertis suborbiculatis abrupte 
cuspidatis erectis , squamis e basi anguste cuneata abrup- 
tim dilatatis, transverse ellipticis. 

Abies minor peJ^tinatis foliis vira^iniana conis parvis suhrotundis 

Pluknef. Almag. II. t. 121. f. 1. Rai Dendrolog. 8. Duha- 

mel Arbr. L 3. 
Abies foliis solitariis confertis obtusis membranaceis Claylon 

Virg. 191. Gronov. Virg. 152. 
Pinus balsamea Linfi. Spec. 1421. Wangenh. Beitr. 40. Duroi 

Harbk. Ed. Pott. 144. Wilfd. Baum%. 276. Lambert Pin. Ed. 

1. /. 48. t. 31. Ed. 2. /. 72. t. 41. Antoine Conif. 66. t. 26. f. 3. 
Abies balsamea Milt. Dict. n. 3. Marsh. Arbr. 102. Richard 

Conif. 74. t. 16. Pinet Woburn. 109. t. 37. Link in Linnwa 

XV. 530. 
Abies balsamifera Michaux Ffor. Bor. Amer. II. 207. Michaux 

fit. Arb. forest. I. 145. t. 14. 
Picea balsamea Loudon Arboret. brit. IV. 2339. f. 2240. 2241. 
Balm of Gilead Fir Angf. Amer. 
3, longifolia, fofiis tongioribus Loudon I. c. 

Habitat in America boreali-orientali , imprimis in Nova 
Scotia , Canada , Noveboraco boreali et Nova Anglia , spora- 
dice cum Pinu nigra et Pinu canadensi proveniens, nec non 
in cacuminibus jugi Alleghaniensis et in monte Grand-father 
Carolince borealis. 

Arbor quadrag:inta v. quinquaginta pedum altitudinem vix su- 
perans, nec diuturnse durationis, trunco sursum versus insigniter 
attenuato, coma pyramidali, ramis divaricato patentissimis. Ra- 
muli minute pubescentes, fusci, adultiores pulvinis breviter de- 
currentibus asperi. Folia numerosisslma, conferta, disticha, ad 
superiorem ramorum faciem densius conversa, ad inferiorem laxius- 
cula et incurvato-patentiuscula, 6 — 8 lincas longa, basi orbicu- 104 ABIES. 

lari dilatata inserta, supra basini attenuata , supra vix canalicu- 
lata, subtus pr»ter carinain et margines candicantia, apice vario 
in eodem ramulo in aliis obtuso v. i-etuso aut etiam emarginato- 
bicuspidato, in aliis acutiusculo. Amenta staminifera Juxta in- 
feram ramulorum faciem et eorundem latera dense conferta, so- 
litarie axillaria, subgloboso-ovata foliis breviora, basi squamis 
membranaceis, rufis, interioribus majoribus margine lacero-ciliatis 
perulata. Antherarum crista depresso pentagona, purpurea. Amenta 
pistilligera in ramis sparsa, ex superna eorundem facie assur- 
gentia, stipitulo brevi crassiusculo cylindrico fulta, oblongo ovata 
basi squamis rufidulis villoso-fimbriatis laxe perulata. Bracte» 
submembranaceaj orbiculata), abruptim subulato acuminatse, eroso- 
denticulatae , citrino hitea^ Squama? 2:emmaliferfe bracteis mul- 
toties minores, subreniformes, minutissime ciliata^, crassiuscule 
carnosae, sanguineo-purpurefe. Strobili cylindraceo-oblongi ob- 
tusi purpurascentes^ squamae e basi anguste cuneata sursum in- 
signiter dilatatae, 9'" longfe, 8"' latae, bracteis multo angustio- 
ribus acuminatis parum superatae. Semen 2'" longum, ala 6 
lineas longa, tres lata, basi angustata, purpurascente, hinc juxta 
seminis latus decurrente et reflexa. 

** Bractece inclusce. 

17. PlNLS AMABILIS Dougl. 

Abies foliis pectinato-distichis planis acutis subtus ar- 
genteis , strobili cylindrici bracteis inclusis e basi stipitata 
ovalibus obtusis, squamis late cuneatis. 

Pinus araabilis Douglas In Bot. Mag. Comp. 11. 152. Antoine 

Conif. 63. t. 25. f. 2. 
Picea amabilis Louilon Arboret. Brit. IV. 2342. f. 224? — 2248. 
Abies amabilis Pinet. Woburn. 125. t. 44. 

Habitat in Ayfierica boreali occidentali. 

Species P. grandi affinis et simillima, distincta tamen foliis 
acutis, quae levem quidem nec oranino constantem caractcrem prae- 
bent, et strobilis majoribus, squamarum denique et bractearum 
forma, qu» in icone Pineti Woburnensis et in reliquis ex illo 
mutuatis haud bene redditur. ABIES. lO^ 

18. Pl>US GRAXDIS DoUgl. 

Abies foliis pectinato-distichis planis obtusis emarginatis 
subtus argenteis, strobili ovati bracteis inclusis cuneatis 
truncatis apice abruptim breve cuspidatis , squamis e basi 
anguste cuneata abruptim dilatatis. 

Pinus grandis Donglas msc. Lambert Pin. III. t. 94. Hooker 
Flor. Bor. Amer. II. 1G3. Antoine Conif. G3. t. 25. f. 1. 

Abies g:randis Lindley in Penny Cyclop. n. 3. Spacli Hist. nat. 
veg. phan. A7. 422. Pinef Woburn. 123. t. 43. (mal.) 

Picea grandis Loudon Arboret. Brit. IV. 2344. f. 2245. 2246. 

Habitat in Californice borealis vallibus irriguis. 

,,Arbor maxima" (170 — 200 ped.) „cortice fusco. Folia pec- 
„tinato-disticlia, patula, linearia, apice rotundata, emarginata, 
„margine callosa, integerrima, supra viridia, nitida, siibtus ar- 
„gentea, apicem versus paululum dilatata, pollicaria. Strobili 
„laterales solitarii, cylindracei, obtusissimi, P. Cedro omnino 
„simillimi, sed majores, scxunciales, colorebadio; squamis trans- 
„versis , latissimis, lamelliformibus , basi stipitatis , margine in- 
„curvis , integerrimis. Bracteolaj ovatae, acuminatae, margine 
„eroso crenulataj, squamis multo breviores, inclusae. Semina 
„oblonga, testa coriacea, ala latissima, dolabriformi , apice trun- 
„cata, tenuissime scarioso-membranacea, fragili, nitida, pallida." 
Lambert l. c. 

19. Pi>rus LASiocARPA Hook. 

Abies foliis linearibus obtusis utrinque concoloribus , 
strobili bracteis late obovatis vix denticulatis mucronato- 
acuminatis squama late subrotunda extus dense fusco pu- 
bescente subduplo brevioribus. 

Pinus (Abies) lasiocai^pa Hooker Flor. Bor. Amer. II. 163. 
Habitat in interioribus Americce boreali-occidentalis. 

„Folia uncialia et sesquiuncialia, unicolora, supra linea media 
„exarata, subtus linea media elevata, marginibus paullulum in- 
„crassatis. Coni integri non visi.'' Hooker l. c. 106 ABIES. 

20. PiNus PiNDROw Royle. 

Abies foliis distichis longe linearibiis planis apice biden- 
tatis supra cinereis siibtus argenteis , strobiii erecti o\ ato- 
subglobosi bracteis inclusis obcordatis, squamis e basi late 
cuneata dilatato-reniformibus. 

Taxus Larabertiana Wallich Cat. n. 6056. 

Pinus Pindrow Royle Himalay. 354. t. 86. Lambert Pin. III. 

t. 92. Antoine Conif. 02. t. 24. f. 1. 
Picea Pindrow Loudon Arboret. Brit. IV. 2346. f. 2254. 2255. 
Abies Pindrow Spach Ilist. nat. veg. phaner. XI. 423. Iloffmeist. 

in Bot. Zeit. 1840. p. 184. 
Pindrow. Morin. Murinda. Morindaun. 

Hahitat in montibus Himalayce , alt. 8000 — 9500' supra 
mare , in valle Sutledsh jjerpetua viticulturce comes, 

„Arbor formosissima 80 — lOOpedum, trunco strictissimo, cor- 
„tice cinereo, ramis verticillatis, supra decompositis, patentissi- 
„mis, dense foliosis. Folia bipollicaria, 1"' lata, alterna, ses- 
„silia, disticha, basi torta, linearia, margine laevissima, apice 
„l)identata, denticulis acutis, callosis, inaequalibus, plana, supra 
„nitida subcanaliculata, subtus subcarinata, utrinque argentea. 
„Amenta mascula lateralia sparsa, cylindrica, unciam longa, 
„squamulis imbricatis plurimis, obtusis, convexis, margine sca- 
„riosis, saturate flavis. Anthera; concolores, biloculares, abortu 
„quandoque uniloculares, tumida?, cuneato-lineares, crista bre- 
„vissima, coriacea, rigidula, bilobo-corniculata, corniculis di- 
„vergentibus. Strobili laterales, sparsi, solitarii, erecti, ovales, 
„obtusissimi, 5 pollices longi, griseo-brunnescentes. Squamfe tra- 
„pezoideo corniformes , rigidae, coriaceae, striatae, margine su- 
„periore rotundato inflexo integrfe, lateribus dilatatas, reflexae, 
„rotundatae, membranaceo-lacerae. Semina parva, brunnea, ni- 
„tida, testa in alam dolabriformem , dilute brunneam, endopleura 
„nucleo adpressa a testa solubili in brevissimam crenulatam di- 
„latatis." Don apud Royle l. c. 

21. PixLS Webbiana Wall. 

Abies foliis subsecundis linearibus planis apice biden- 
tatis supra viridibus subtus niveis, strobili erecti cylindrici ABIES. 107 

bracteis inclusis ovalibus, squamis e basi late cuneata dila- 
tato-reniformibus. 

Pinus striata Hamilt. msc. 

Pinus spectabilis Lambert Pin. Ed. 1. //. 3. t. 2. Don Prodr. 

Flor. nepal. 55. 
Pinus tinctoria Wallich msc. 
Pinus Webbiana Wallich msc. Lambert Pin. Ed. 2. /. 77. t. 44. 

Antoine Conif. Gl. t. 24. f. 1. 
Abies AVebbiana Lindleij in Penny Cyclop. n. 7. Pinet Woburn. 

117. t. 41. Link in Linntea X\'. 533. Hoffmeister in Bot. Zeit. 

1846. p. 184. 
Abies spectabilis Spach Hist. nat. Yeg. phaner. XI. 422. 
Picea Webbiana Loiidon Arboret. Brit. B. 2344. f. 2251—2253. 
Kumz. Chilrow. Gobrea. Sallur. Ponuni s. Oonum. 

Babitat in Himalaija occidentali (SO^ 30'— 32^ L. B.) 
6500—10000 ' elevatione. 

^Arbor magna, formosa, pyramidata, 80— 90 pedalis, diametro 
,,trunci juxta basim 3 — 4pedali. Rami numerosi , horizontales, 
„decomposite ramulosi, dense foliosi, ad nodos verticillati , cor- 
y,tice pallide cinereo, ru^oso tecti, apicibus assurgenti incurvi. 
..Liginuni compactum, albo-roseum. Folia linearia, solitaria , 
-conferta, secunda, patentia, coriacea, glaberrima, lucida, ses- 
..qui- V. bipollicaria, 2 lineas lata, sopra intense laeteque viridia, 
,.linea depressa medio canaliculata. marg:ine subdeflexa, inteser- 
„rima, subtus nivea, apice emarginata. Amenta lateralia sessilia 
,.basi squamis numerosis brevibus appresse imbricatis (mascu- 
„loram) rotundatis membranaceis, ([femineorum) late ovatis cincta, 
,,mascula numerosa, cylindrica, gracilia, simplicia, e latere 
yjinferiore ramulorum extimorum enata, staminibus monadelphis, 
y.antheris brevibus, cuneatis, breve pedicellatis, retrorsum imbri- 
yjCatis, apice crista convexa subreniformi, superne conice bicorni 
„coronatis, coniiculis brevissimis. obtusis, divaricatis: feminea 
,,solitaria, oblonsa, cylindracea, erecta, uncialia, atropurpurea. 
.psquamis brevibus cuneato-rotundatis , raargine membranaceis, 
„repando denticulatis, apice recurvatis, mucronatis. Strobili so- 
r,litarii, erecti, obtasi, cylindracei, 4—6 pollices longi, diametro 
..sesqui- v. biunciales, faciei superiori ramulorum extimorum ad- 108 ABIES. 

„nati , intense purpurei , resina turgidi , ejusque globulis nume- 
„rosis, crystallinis, pendulis irrorati, pressione succura intense 
,,purpureum tinctoribus usitatum largientesj squamis brevibus, 
„latissime cuneatis, apice valde dilatatis coriaceis, circumscrip- 
y,tione rotundatis integerrimis , inflexis, dense imbricatis , basi 
„squamula (bractea) brevissima, mutica, persistente auctis. Se- 
„mina ovali-oblonga, angulata, testa crustaceo-coriacea, crassa, 
^gustu intense resinoso-acri. Ala tenuis, membranacea, lata, 
„integerrima , obovata, dolabriformis." Lambert l. c. 

22. Piivus PiCHTA Fisch. 

Abies foliis undique erecto-patentibus linearibus obtusis 
acutisque planis, strobili ovato-conici bracteis inclusis tra- 
pezoideis mucronatis, squamis late cuneatis margine ro- 
tundatis. 

Abies foliis solitariis apice emarginatis GmeUn. Flor. Sibir. l. 

17G. n. 27. e.vcl. synon. 
Pinus Picea Pallas Flor. Ross. I. 7. excl. synon. etplant. caucas. 
Pinus Piclita Fischer ex Loddig. Cat. 1836. p. 50. 
Abies sibirica Ledebour Flor. AU. IV. 202. Illustr. t. 500. 

Spach Hist. nat. veg. phaner. XI. 420. 
Picea Pichta Loudon Arboret. Brit. IV. 2338. Encyclop. of trees 

1043. f. 1951. 
Pinus sibirica Steudel Nomencl. II. 338. Antoine Conif. 64. t. 

26. f. 1. 
Pichta Russ. Ak-cherscha? Tatar. Niu Permiens. Chadsura 

Mongol. Naantka v. Gangta Tungxis. 

Hahitat in montibus Sibiricis et Altaicis a radice ad alti- 
iudinem 2000' rara, elevalione 2i00' frequentior, inde ra- 
rescente sensim P, obovata sylvas densas constituit , usque ad 
5272' elevationem adscendens. 

„Arbor excelsa, cortice Ifeviori obducta, ramis horizontalibus 
„v. deflexis, sed minus elongatis, quam in Picea vulgari , quo 
„fit, ut habitum graciliorem induat. Folia linearia, vix dimidiam 
„lineam lata, supra canaliculata, subtus linea plus minus glauca 
„ad utrumque carinae latus prominente praedita, subdisticha, in 
,,arbore juniore ita ut in rarais sterilibus recta, 9 — 15 lincas ABIES. 109 

vilonga, obtusa, in ramis, qui flores masculos proferunt, breviora, 
„6 — 8 lineas longa, incurvata, obtusa v. subemarg:inata ; in rarais 
„floribus femineis onustis , qui semper sursum crescunt et reli- 
„quis robustiores sunt, primo obtusa, demum acuta, subpungentia. 
„Amenta mascula versus apicera ramulorum anni praeteriti con- 
„ferta, 3 — 4 lineas lone^a, liorizontall-patentia, feminea in quovis 
„ramulo solitaria, pollicem v. 15 lineas longa, stricta, erecta. 
^Bracteae subquadrangulcTB , margine subraerabranaceae , denticu- 
„latae, mucrone elongato terminatfc, juniores reflexa; v. raarj^ine 
,,subrevoIutfe. Strobili erecti, cylindracei, 2 — 3 pollices long:i 
„diaraetro transversali 15 lineas metiente. Rhacliis lio^nosa 
„persistens. ►Squanu-e quibus bractea? adnata? sunt, post fruc- 
„tuum maturitatem una cum his deciduae , e basi cuneata 2 '/^ 11- 
„neas long^a abrupte dilatatae in laminam GV2 lin. long^am ad 
„basim 5 lin., sub apice 9 lin. latara, subtrapeziforraem , marH- 
,,nibus lateralibus fere rectilineis, denticulatis , inferiori parum 
„exciso, superiori subrotundato. Fructus 3 V2 lineas long:us, ultra 
„1V2 lin. latus. Ala 5 lin. longa, S'/^— 4 lin. lata, utroque 
„raargine fere recto, angulo apicali exteriore taraen rotundato, 
„C8eterum versus apicem parura latior." Ledebour l. c. 

23. PiNus Pi>SAPO Boiss. 

Abies foliis ramorum sterilium lincaribus planis acutis, 
fertilium undique laxe imbricatis subtereti sediformibus, 
strobili erecti ovato-cylindrici bracteis inclusis obovatis 
emarginatis mucronatis, squamis stipitatis late cuneatis 
margine rotundatis. 

Pinus Pinsapo Boissier msc. Antoine Conif. 65. t. 26. f. 2. 
Abies Pinsapo Boissier in Biblioth. univ. Genev. 1838. Febr. 

Elench. pl. Hisp. n. 197. Voy. Espagn. 584. t. 167 — 169. 

Spach Hist. nat. veg. phaner. XI. 413. 
Picea Pinsapo Loiidon Encyclop. of trees 1041. 
Pinsapo Hispan. (strobili „CarjueIos" dicti). 

Habitat in regione montana et alpina inferiore regni Gra- 
natensis occidentalis sijlvas efformans, in Sierra Benneja , 
supra Estepona in parte superiori , in Sierra de la Nieve a 
dimidia altitudine usque ad cacumen, verosimiliter etiam in 110 ABIES. 

monte Cerro de San Christoval provincicB Ronda , alt. 3500 
— 6000', nec non uti videtur etiam in vicince Africce regno 
Maroccano. 

„Arbor jam prope basim ramosa, GO— 70 pedes alta, aspectu 
„P. Piceam referens. Rami verticillati, horizontales. Ramuli, 
„in ramis inferioribus prsesertim, regulariter oppositi, angulo 
„recto et veluti cruciatim dispositi. Folia secus spiras approxi- 
„matas angulo fere recto nascentia, basi minime flexa (et ideo 
„ramuli semper cylindrici*, nec ut in P. Picea subdistiche com- 
„pressi) glaucescentia, utrinque concolora, nec bilineata, rigida, 
„plus minusve acuta, nunquam emarginata, brevissima lineas 
„3 — 5 longa, in ramis inferioribus sterilibus acutissima, com- 
„pressa^ fere plana, subtus medio nervosa, in superioribus fruc- 
„tiferis breviora, obtusiora, subteretia sediformia, facie infe- 
„riore valde nervosa et utrinque bisulcata, saepe subincurvo- 
„falcata, omnia basi paululum dilatata, desiccatione facile deci- 
„dua et cicatrices orbiculares albidas in medio depressas in 
„cortic6 relinquentia. Folia primordialia evoluta aliis multo 
„longiora, sfepe pollicem longa, subtus aliquando bilineata. 
„Amenta raascula ad extremitatem ramorum in facie inferiore 
„conferta, a tertia parte altitudinis arboris usque ad cacumen 
„numerosissima, sessilia, basi squamis membranaceis, rufescen- 
„tibus, obtusis, sublaceris, extus valde resinosis et in involucrum 
„per plures annos persistens basi coalitis circumdata, ovoidea, 
„intense purpurea, folia intermixta vix superantia. Antherae 
„sessiles , obpyramidatae , biloculares , facic superiore carinato- 
„nervosae, inferiore ad mediam partem per fissuram transverse 
„dehiscentes , apice truncatae , submarginatae medioque umbili- 
„cato depressiB. Pollinis granula mag:na, spha^-ica, pallide lutea. 
„Amenta foeminea in ramorum terminalium arboris facie supe- 
„riore solum obvia, sessilia et ad basim involucro e squamis 
„bractealibus sterilibus minoribus membranaceis constante, ex- 
„tus resinoso vaginata, cylindrica, erecta, sesquipollicem ad 
„duos pollices longa, virescenti fusca. Squama} bracteales per 
„anthesim rotundatae, margine late membranaceae, crenulatae, 
„apice subemarginatae nervoque cxcurrente apiculatae, convexae, 
„utrinque glabrae. Squamae carpellares pcr anthesim squama 
„bracteali dimldio breviorcs , carnosae, subsemicirculares, sed ABIES. 111 

„paullo latiores quara longa;, in duas partes a costa media valde 
„prominula, ad apicem usque non porrecta facie superiore divisae, 
„eodem latere circa marginem et margine ipso papilloso cilia- 
„tul8e, per totam faciem inferiorem etiam breviter papillosae. 
„Perigonium utriusque floris ut in genere postice porrigitur 
„in infundibulum subbilabiatum , secus axim hians, labiis cre- 
„natis, superiore ad nervum medium lateraliter elongato. Stro- 
„bili saepe approximati, erecti, sessiles, cylindrico-ovoidei, ob- 
„tusi, sajpe breviter urabonati, iis P. Picete vix longiores, sed 
„crassiores. Squamae carpellares subtriangulares, apice obtussimae 
„et rotundatae, maturatione serainum cum iis deciduae. Squamae 
„bracteolares ad earum basim exteriorem sitae, cum eis coalitae, 
„ovatae, emarginatae, breviter mucronatae et squaraa carpellari 
„quintuplo seu sextuplo breviores. Alae serainura raerabranaceae, 
„subpellucidae , margine subcrenatae, longitudine squamam car- 
„pellarem subaequantes, seraen raarginibus revolutis subtus in- 
„volventes. Membrana serainis e pericarpio et episperraio coa- 
„litis formata, coriacea, brunea, vesiculis olei suaveolentis abunde 
„tecta. Alburaen albura, farinosura. Erabryo centralis. Cotyle- 
„dones septera." (Boissier L c) 

Species dubia, 

24. PiNUS Mertensiana. Bong. 

Abies foliis linearibus obtusiusculis basi in petiolum 
attenuatis integerrimis , strobili squamis reniformibus in- 
tegris. 

Pinus Mertensiana Bongard Veg, Sifch. in Iflem. Academ. St. Pe- 
tersb. VI. Ser. II. 163. 

Habitat in insula Sitcha. 

„Raraosissiraa, rarai raraulique delapsis foliis valde tubercu- 
„losi. Folia solitaria, approxiraata, linearia, basi in petiolum 
„minutum attenuata, obtusiuscula, supra plana, subtus nervo 
„medio prorainulo, integerriraa, 5" longa, lineaque paullo an- 
„gustiora. Strobili solitarii , sessiles , oblongi , obtusi , sesqui- 
„pollicares plus rainus. Squamae reniformes, integrae, 5" et 
„quod excedit latae.'' Bongard l. c. 112 PICEA. 

Skctio III. PICEA. Strobili squamae persistentes, brac- 
teis inclusis. Folia sessilia, vel brevissime petiolata, te- 
tragona, pulvinis decurrentibus sursum incrassatis, apice 
attenuato libero squarrosis, cicatricibus rhombeis. 

Picea Link in Linnwa XV. 516. AbiesZ>OM inLoudon Arboret. 
Brit. IV. 2293. 

25. PiNUS Menziesii Dougl. 

Picea foliis compresso-tetragonis acutis strictis, strobili 
cylindrici nutantis squamis scariosis rhombeis margine 
erosis. 

Pinus Menziesii Douglas msc. Lambert Pin. III. t. 89. Ed. 2. 

App. Anfoine Conif. 85. t. 33. /*. 1. 
Abies Menziesii Loudon Arboret. Brit. IV. 2321. /*. 2232. Pinet. 
Woburn. 93. t. 32. 

/^. crispa Antoine l. c. t. 33. f. 2. squamis laxioribus nndu- 
lato-crispis. 

Habitat in America boreali-occidentali. 

„Rarai et ramuli tuberculati. Folia uudique versa, baseos con- 
„torsione resupinata, linearia, mucronulata, incurva, subtus 
„argentea, tuberculo elevato articulata, semipollicaria. Strobili 
„cylindracei , tripollicares, squamis obtusis, laxis, cartilagineo- 
„scariosis, margine erosis. Bracteae lanceolatae, acutae , in- 
„clusae." Lamb. l. c. 

26. PlNUS ALBA Ait. 

Picea foliis tetragonis incurvis, strobili subcylindracei 
laxi nutantis squamis late obovatis indivisis integerrimis. 

Abies canadensis MiUer Dict. n. 1. 

Pinus canadensis Duroi Observ. bot. 38. Harbk. ed. 1. 124. 

Wangenh. Beitr. V. t. 1. f 2. 
Pinus laxa Ehrhart Beitr. III. 24. 
Pinus alba Aiton Hort. kew. ed. 1. ///. 371. Willd. Baunm. 

221. Lambert Pin. Ed. 1. /. 39. t. 26. Ed. 2. /. 61. t. 36. 

Antoine Conif 86. t. 34. f 1. 
Pinus elauca 3Idnch Wei.fsenb. 73. PIGEA. 118 

Pinus tetragona Monch Method. 364. 

Abies alba Michaux Flor. Bor. Amer. II. 207. Michaux f. 

Arb. forest. I. 133. t. 12. Loudon Arboret. Brit. IV. 2310. 

f, 2224. Spach Hist. nat. veg. phan. XI. 412. Pinet. Wo- 

burn. 95. t. 33. 
Abies curvifolia Uort. 
Picea alba Link in Linnwa XV. 519. 

B, nana. Abies alba nana Loudon Arboret. Brit. IV. 2311. 

Habitat in America boreali , a lO^ ad 4S^ L. B. diffusa, 
versus poUim rarior planitierum incola , austrum versus in 
montes adscendens. 

Arbor pro soli coelique ratione variae altitudinis, raro quin- 
quaginta pedes superans, ad limitem borealem adhuc vigintipe- 
dalis. Truncus rectus, vix unquam sesquipede crassior. Rami 
horizontales , apice saepe sursum flexo, ramuli deflexi. Folia 
dense undique inserta, recta v. inprimis in juventute incurva, 
6 — 9"' longa, compresso tetraquetra, angulis obtusis laete viri- 
dia, faciebus stomatum fasciis glauco-albentia, in mucronem 
brevem obtusum, flavo rufum desinentia, basi in petiolum an- 
gustata, pulvinulo dilute fusco, apice breviter squarroso patulo 
imposita. Amenta mascula versus apices ramorum adultorum in 
pedunculo fere pollicari, basi perulis ciliato laceris cincto nutan- 
tia, cylindrica, obtusa, antherarum crista purpurea, ciliato- 
lacera. Strobili in pedunculo fere pollicari penduli, cylindrici 
V. ovoideo oblongi, utrinque obtusi, 2 — ^/o" longi, diametro 
maximo semipollicari, e squamis semipollicaribus, circiter quin- 
que lineas latis, obovatis, integerrimis, primo viridibus, macula 
rubente pictis, tandem dilute fuscis compositi. Bracteae cuneatae, 
rotundatae, squamis multoties breviores. Semen lineam longum; 
ala triplo longior, margine hinc recto, illinc convexo, medio 
flavida, caeterum alba. 

• 27. PiNus RUBRA Lamb. 

Picea foliis tetragono - subulatis acuminatis, strobili 
ovato-oblongi obtusi squamis late obovatis bilobo laceris 
margine integerrimis. 

8 114 PICEA. 

Pinus rubra Lamberf Pin. Ed. 1. 43. t. 28. Ed. 2. I. 66. t 38. 

Antoine Conif. 87. t. 34. /". 2. 
Pinus americana rubra Wangenh. Beitr. 75. t. 16. /". 80. 
Pinus americana Gartner Friict. et sem. II. 60. t. 91. 
Abies rubra Poiret Dict. VI. 520. Loiidon Arboret. Brit. IV. 

2316. f. 2228. Pme^ TiToAj/rn. 101. t. 35. 
Picea rubra LmA: in Linnmi XV. 521. 
Abies nigra var. Michaux f. Arb. forest. I. 124. -S/;acA ^I5/. 

nat. veg. phaner. XI. 411. 

B. viOLACEA, foliis brevioribus tenerioribus , strobilis 
glaucescentibus. 

Abies rubra violacea Loitdon Arboret. Brif. IV. 2316. 
Abies caerulea Pinet. Wobiirn. 99. 
Picea caerulea Link in Linncea XV. 522. 

Hahitat in Nova Scotia et Novafundlandia. 

Arbor triginta pedum altitudinem vix superans, a sequente 
specie notis non ita gravibus, foliis nempe acutioribus, conis 
majoribus, juventute virentibus, squamis constanter ut videtur 
irregulariter lacero (issis, caeterum margine integerrimis, ligno 
denique rubente, fortassis non satis diversa, et jam a Millero 
nonnisi pro hujus varietate habita. Folia dimidio pollice vix 
longiora, subulato acuminata, angulis versus basim hebetatis, 
sursum acutioribus. Gemmarum perulae inferiores nervo excur- 
rente longe acutato rubente, superiores obtusae, scariosae, rubrae. 
Strobili primum virides, deinde laete fusco rubentes. 

B. „Arbor in horto 8 pedes alta. Ramuli squamis densis, nigris 
,,tecti, sterigmatibus subnudis. Folia parva, 8 — 9 lineas longa, 
„glaucescentia, nam latcra duo series habent tres punctorum seu 
„glandularum cingulo albo cinctarum, reliqua latera series ha- 
„bent duas ejusmodi giandularum. Folia foliis P. rubrae similia, 
„sed breviora et tenuiora, mucrone magis fere exquisito. Tcg- 
„menta nervo inferiore excurrente longe acutato ut in praece- 
„dente, superiora obtusa, scariosa ut in omnibus, sed non ru- 
„bentia ut in P. rubra. Strobili P. rubrae strobilis similes, sed 
„squamae glaucescentes." LinJe l. c. PICEA. 115 

28. PlMS NIGRA ^\it. 

Picea foliis tetragonis stiictis acutis , strobili ovati acuti 
nutantis squamis late obovatis indivisis eroso denticulatis. 

Abies Piceae foliis brevioribus, coiiis biuncialibus laxis Miller 

Ic. L t. \. 
Abies mariana Miller Dicf. n. 2. Wangenheim Beifr. 75. 
Pinus nigra Aiton Hort. kew. ed. 1. III. 370. Willd. Baumx. 

220. Lambert Pin. Ed. L 41. t. 27. Ed. 2. /. 04. f. 37. An- 

toine Conif. 88. t. 34. f. 3. 
Pinus mariana Duroi Observ. bof. 38. Ehrhart Beitr. HI. 23. 
Pinus marylandica Horf. 
Abies denticulata Poiref Dicf. VL 520. Michaux Ffor. Bor. 

Amer. IL 206. 
Abies nigra Michaux f. Arb. foresf. I. 123. t. 11. Loudon Ar- 

boref. IV. 2312. f. 2225. 2220. Spach Hisf. veg. phaner. XL 

410. excl. ^, Pinef. Woburn. 97. f. 34. 
Picea nigra Link in Linmea XV. 520. 
Epinette noir ef Epinette a la biere, Canad. Double-Spruee et 

Black-Spruce, Anglo-Americ. 

Habitat in America boreali, inter M—b3^L.B. et 55 — 
750 £. occ. 

Arbor octoginta pedes alta, trunco diametro pedali sesquipe- 
dalique, recto, laevi, sensim attenuato , turione hornotino termi- 
nali pedem saepe longitudine superante. Ramuli squamis densis, 
longe acutatis, demum nigricantibus tecti. Folia undique dense 
inserta, stricta, tetraquetra, obtusa v. brevi mucrone raunita, 
pollicem lono*a, faciebus albo punctatis. Gemmarum perulae ex- 
teriores nervo in acumen longum nigricans producto. Amenta 
staminigera breviter pedunculata, stricta, conica, basi perulis 
integerrimis stipata, antheris rutilo-maculatis, crista rotundata, 
minute denticulata. Strobili breviter pedunculati, nutantes, ses- 
quipollicares, primum purpurascentes , deinde fusco rubri , squa- 
marum ambitu primum dilutius marg:inato , deinde undulato la- 
cero. Bracteae squamis multoties breviores, rigidae, acuminatae. 
Semen lineam longum, nigrum, ala triplo longiore late cuneata, 
oblique rotundata flavescente. 

8- 116 PICEA. 

Arboris lignum ob (luritiem et egregiam durationem multiplicis 
usus. Ramulorum usus in coquendo potu vulgo Spruce beer dicto 
notissimi apud Boreali-americanos usus. 

29. PlMS ORIENTALIS Linii. 

Picea foliis subtetragonis acutis, strobili subcylindrici 
acuti nutantis squamis rbombeo-ovatis apice rotundatis 
subintegerrimis. 

Elate trapezuntica Toiirnefort Voy. II. 104. 

Abies orientalis folio brevi et tetragono, fructu minimo et deor- 

sum inflexo, Elate Graecorum recentiorum Tournef. Corol- 

lar. 41. 
Pinus orientalis Linn. Spec. 1421. Lambert. Pin. Ed. 1. /. 45. 

t. 29. f. a. Ed. 2. /. G8. t. 39. f. a. (excl. reliq. icon Aubri- 

etiana e membranis Musei Paris.J Bieberst. Flor. Taur.-cau- 

cas. III. G24. Steven in Bullet. Soc. nat. Mosq. 1838. p. 48. 

Antoine Conif. 89. t. 35. f 1. 
Abies orientalis Poiret Dict. VI. 518. Jaubert et Spach Plant. 

orient. I. 30. t. 14. (icon Aubrietiana.) 

Habitat circa Trapezuntum (Tournef.) et in summis Ime- 
retice montibus, in Mingrelia superiore, nec non inter Guriel 
et montes Adscharienses (Steven). 

„Arbor excelsa. Folia illis Pini Abietis L. dimidio breviora, 
„itidera tetragona, acuta sed non pungentia, nequaquam disticha, 
„ut vult Tournefortius , sed undique ramos obteg:entia, ut Abietis 
„L. Strobili usque ad tres pollices long:i , subcvlindrici , squamis 
„cum nuculae maturescunt laxius imbricatis : inferioribiis late ro- 
„tundatis, superioribus nonniliil acutatis, denticulis minutis, raris, 
„saepe omnino nuUis." Steven l. c. 

Species post Tournefortium solis Ousleyo et Stevenio visa, in 
collectionibus desideratur. 

30. Pi>us PiCEA du Roi. 

Picea foliis compresso-tetragonis , strobili cylindrici nu- 
tantis. squamis planis rbombeis apice truncato excisis. 

^EKdr^f] 7] ^T^kela Tkeophrast. Hist. Plant. III. 10. PICKA. 117 

Picea Plinius Hist. nat. XVI. 10. Matthiol. Valgris. 107. Clu- 

sius Hist. pl. 33. 
Abies Dodonceus Penipt. 863. 

Picea Latinorum s. eKdt^J aQQJJV J. Bauhin Hist. I. 2. 238. 
Picea major prima sive Abies rubra C. Bauhin Pin. 493. 
Abies tenuiore folio fructu deorsum inflexo Tournef. Inslif. 585. 
Pinus Abies Linn. Spec. 1421. Flor. suec. 789. Fior. Lappon. 
347. Willd. Baumz. 221. Lambert Pin. Ed. 1. /. 37. t. 25. 
Ed. 2. /. 59. t. 35. IVahienb. Flor. Carpat. 312. Flor. suec. 
630. Flor. Lappon. 256. Gaudin Flor. Ilelv. VI. 191. Koch 
Synops. 769. Antoine Conif. 90. t. 35. f. 2. 
Pinus Picea du Roi Obs. bot. 37. Harbk. ed. Pott. II. 156. 
Pinus excelsa Lani. Flor. franc. ed. 1. //. 202. 
Abies Picea Miller Dict. n. 3. Desfonf. Hort. Paris. ed. 3. 

Spach Ilist. naf. veg. phaner. XI. 405. 
Pinus cinerea Rohling Deufschl. Flor. 376. 

Abies excelsa DC. Flor. franc. III. 275. Richard Conif. 69. t. 15« 
Loudon Arboref. IV. 2293. f. 22 12. Pitiet. Woburn. 87. Schouw 
in Annal. sc. nat. 3. Ser. III. 239. 
Picea vulgaris Link in Abhandl. der Berl. Academ. 1827. p. 180. 
Picea cxcelsa Link in Linnwa XV. 517. 

Pezzo Ital. Pesse, Epicia, Pinesse, Serente Gall. Fichte, 
Schwarztanue, Feuchtanne, Rothtanne , Pechbaum, Gi-rinl>aum, 
Kienbaum, Kiefer (^in germ. boreal.) Germ. Gran Suec. Kuosa 
s. Quesa Lappon. Kuusi Fenn. Smrek Slav. Szemerke-fennyo 
et Keresztes fcnnyo Hung. 
Var. a, vulg:aris Loudon l. c. foliis brevibus lcete viridibus. 

R, viminalis Wahlenb. Flor. suec. 630. ramis feretibus 
simpUciusculis virgatis. Pinus viminalis Alsfrom in 
Vetensk. Academ. Handling. 1777. p. 310. t. 8. 9. 
y, nigra Loudon l. c. foliis vafidioribus obscuris . conis 

majoribus. 
J. carpatica Loudon l. c. foliis validis Iwte virentibus. 

Pinus carpatica Hort. 
S, variegata Loudon l. c. foliis flavo maculatis. 
t, clanbrassiliana Loudon l. c. fruficosa, dumosa, conis 
proliferis. Pinus clanbrassiliana Loddig Cat. 1836. p. 50. 
fj, conica fruticosa , trunco nudo, coma conica. A. clan- 
brassiliana stricta Loudon l. c. 118 PICEA. 

^. pygniaea Loudon l. c. humilis fruticosa conica. Abies 

nana Hort. 
l, tenuifolia Loudon f. c. ramis foliisque tenuioribus. 
Z. gigantea Loudon l. c. trunco ramisque validis. 
X, monstrosa Loudon l. c. trunco simplici conico foHoso, 
ramis nullis. 

Hahitat in alpium Europce medice iractu, in Helvetia et 
Tyroli inter 4000 — 6500 pedum elevationem frequens, inter- 
dum ad 7000' elevationem ( Stilfserjoch) adscendens , sed 
tunc nana , rara in Pyrenceis borealibus , frequens in Carpa- 
thi exterioris subalpinis usque 4500 ', et in centrali a planitie 
usque 4700' elevationem copiosissima , nec rarior in Germa- 
nica et Sarmatica planitie , et in Scandinavia usque ad 67 ^ 
L, B.; arborum europcearum procerrima , sylvas vastas 
« editis in altum ramis, et pura inter truncos humo » omnium 
fere aliarum stirpium impatientes efformat ; ex Hispania , 
Gallia atlantica et mediterranea , Apennino, Grcecia et Cau- 
caso exul. 

Arbor 150 pedum altitudinem non raro attingens, trunco lonffis- 
simo columnari , ramisque decussatis pyramidatis, patulis v. diva- 
ricatis speciosissima. Cortex coriaceus, flexilis, tenax. Lignum 
album , tenerum, longitudinaliter fissile. Folia conferta, juven- 
tute saepe incurva, 5 — 6 lineas longa, rigide brevi mucronata, 
laete viridia v. obscurius tincta aut interdum etlam glaucescentia, 
petiolo brevissimo crasso pulvinulo squarroso insidentia. Amenta 
staminigera versus ramulorum annotinorum apices subopposita, 
breve pedunculata, fere pollicaria, staminibus laxis, antheris 
magnis flavo virentibus, crista purpurea rutundata, crenulata, 
reflexa. Amenta gemmulifera terminalia, primum erecta, purpu- 
rea, demum fusca. Strobili penduli, cylindrici, saepe utrinque 
acuti, et nonnihil incurvi , sex pollices longi, diametro pollicari 
bipollicarive. Squamae fere cartilagincae, nitidae , 8 circiter 
lineas longae, G — 7 latae, apice truncato eroso denticulatae, intus 
pro recipiendis seminibus foveolis duobus exsculptae , dorso con- 
vexiusculae. Bracteae lanceolate 2 — 3 lineas longne. Semen lineam 
longum, nigio fuscuiii , basi acutuin, ala rigida, truiicala, diiute 
fusca. Cutyledones 2 — 3. PICEA, 119 

^Haec omniuiu maxinie memorabilem formam assumit, dum in 
^summo septemtrione crescere desistit. Assurgit enim semper in 
^altum tam gracilis, ut per se stare vix queat , ramulis tantum mi- 
„noribus emortuis deflexis nigricantibus inferne instructa, apice 
„solo viridi. Res ita sese liabere videtur, quod rami ejus infe- 
„riores eito v. intra paucos annos a frigore vehementi quasi exsic- 
„cantur et pereunt, simulque vegetatio in exterioribus circulis 
„trunci refrigerati labefactatur, unde semper novas productiones e 
„summo apice emittere cogitur et in centro mag:is vegetare. Repit 
,,quasi in altum, et adeo loca quam maxime occulta , a nullis ven- 
„tibus vexata sibi in ullimis his locis semper exposcit, ubi in alti- 
„tudinem octo v. deceni saltem orgyarum adscendere potest. Ace- 
„res quoque et Tilias septemtrionem versus gracilescere obser- 
^vavi." Wahlenberg Flor. Lapp. 257. 

31. Pi>'us OBOVATA Ledeb. 

Picea foliis tetragonis acuminatis, strobili ovati obtusi 
squamis late cuneato-obovatis margine rotundato integer- 
rimis. 

Abies foliis solitariis apice acuminatis Gmelin Flor. sibir. I. 175. 

n. 26. exclus. sijnon. 
Pinus Abies Pallas Flor. ross. I. 6. e.vcf. synon. 
Picea obovata Ledebour Flor. Alt. IV. 201. Illustr. t. 499. Link 

in Linncea XV. 518. 
Abies obovata Loudon Arboref. Brit. IV. 2329. Spach Hisl. nat. 

veg. phaner. XI. 409. 
Pinus obovata Antoine Conif. 96. t. 37. f. 2. 
Kara-Schersae Tatar. Chatsora Uigur. 

Per omnem Sibiriam et regionem Altaicam a montium ra- 
dice ad iOOO ' elevationem sylvas vastas efformat , inde ad 
5272 ' elevationem rarior. 

„Arbor excelsa, habitu Picene vulgaris. Ramuli juniores parce 
„piIosi. Folia 8 — 9 lineas longa, acuta, parum curvata. Strobili 
„rainores ac in P. vulgari , plerumque 2 '/2 ? rarius 3 aut 2 pollices 
„long:i, poilicem fere v. rarius 15 lineas in diametro tenentes, cy- 
„lindracei, basi rotundati, apicera versus parura angustiores. 
„Squam« patentes, cuneato-obovata?, integerrimae , apic« rotun- 120 PIGEA. 

„dat{e, nec ut in P. viilgari apice productje, tiuncataj, eroso den- 
„ticulatae, qua nota una cum strobilorum magnitudine primo in- 
„tuitu a vulgari dignoscitur." Ledebour l. c. 

32. PiNus ScHREXKiANA Fisch. et Mey. 

Picea foliis tetragonis acutis seriatim albo punctatis, 
strobilis cylindraceis erectis, squamis cuneato - obovatis 
apice rotundatis integerrimis planiusculis , ramentis sca- 
riosis dilatatis. 

Picea Schrenkiana Fischer et C. A. Meyer Plant. Schrenk. II. 12. 
Pinus Schrenkiana Antoine Conif. 97. 

Habitat in Sibirice jugo Khulasu. 

„Ad P. obovatam Ledebour proxime accedit, sed diversa ramen- 
^tis, prajsertim ad strobilorum basim longc majoiibus, foliis cras- 
5,sioribus longioribusque , plerumque pollicaribus , rarius paullo 
„brevioribus , saepe longioribus , 15 - 16 lineas longis, (in P. obo- 
„vata folia duplo circiter breviora, plerumque 6 v. 7 lineas longa, 
„sa?pe breviora, rarius paulo longiora, ad summum 9 lineas longa), 
„minus exquisite acuminatis, minus nitentibus, punctis albis seria- 
„tis, praesertim subtus notatis. Strobili erecti, cylindracei, 3 poll. 
„Iongi, 10 lin. in diametro. Squamae illis P. obovata? similes sed 
„latiores et apice sublruncatae. P. Khutrow a nostra distat ra- 
„mentis non dilatatis, strobilis multo majoribus ovato-oblongis 
„nutantibus, forsan et aliis notis^ cum reliquis hujus generis 
„speciebus nostra commutari haud potest." Fisch. et Mey. l. c. 

33. PiNis JEzoENSis Sieb. et Zucc. 

Picea foliis compresso-tetragonis spinescenti-mucrona- 
tis, amenti gemmuliferi oblongi squamis oblongis ellipticis 
bractea spathulato-rhombea acuta multoties longioribus. 

Abies jezoensis Siebold et Znccarini Flor. Japon. II. 19. t. 110. 
Pinus jezoensis Antoine Conif. 97. t 37. f. 1. 
Jezo-matsu Qi. e. Pinus ex insula Jezo) Japon. 
Sjung V. Sirobe Aino. 

Habitat in insulis Jezo et Karajto, et cotitur in hortis proce- 
rum circa urbem Jedo Japoniw. ^r PICEA. 121 

„Arbor magna, ligno molli, Ifevi. Rami juniores cylindrici, 
„sed pulvinis convexis v. linearibus et »qui crassis v. sursum cras- 
„sioribus, apice semper a ramo divergentibus et prominentibus 
„angulati pliyllulisque transveisim rhombeis notati, crassi, flaves- 
„centi-ferruginei , glabri, strictissimi. Gemmse perulatae, crassae, 
„breviter cylindricae , apice truncato-concavae et rosulatae. Perulac 
„numerosissima3 , multiseriatae , densissime imbiicatae , exteriores 
„breviores, late deltoideae , acutiusculae , carinatae , erectae et in 
„cylindi-um congestae , interiores majores, oblongae , apice reflexae 
„et hoc modo rosulam in gemraae vertice formantes, onmes coria- 
„ceae , glabrae , ferrugineo-fuscae. Folia septimum in annum per- 
„sistentia, spiraliter alterna nec disticha, sessilia, aceroso-linearia, 
„acuta et spinescenti-mucronata, integerrima, plana, sed nervo 
„medio utrinque prominente utrinque et carinata, indeque obsolete 
„subtetragona , subtus striis duabus stomatum raultiseriatis albis 
„notata, supra la?te virentia, 8 — 12 lineas longa. Araenta mas- 
„cula non observata. Amenta ferainea solitaria, oblongo-cylindrica 
„subcurvata. Bracteae minutae, e basi attenuata, rhorabeo-spathu- 
„latae, acutae v. cuspidatae, margine irregulariter crenulatae, squa- 
„mae, qua multoties breviores, adpressae. Squamas numerosae, 
„irabricata? , oblongo-ellipticae, obtusae , margine irregulariter cre- 
„nulataj, membranaceae, glabrse , biovulatae. Strobili desunt." Zuc- 
carini l. c. 

34. PiNus POLiTA Sieb. et Zucc. 

Picea foliis tetragonis abrupte mucronatis, strobili erecti 
ovati obtusi squamis e basi cuneata obovatis margine Pinus Abies Thunberg Flor. Japon. 275. excl. synon. 

Abies Torano Siebold in Verhandl. van het Batav. Genotschap. 

XIl. 12. 
Abies polita Siebold et Zuccarini Flor. Japon. II. 20. t. 111. 
Pinus polita Antoine Conif. 95. t. 36. f. 1. 
Jo-bi-sjo Sin. Toranowo-momi C^. e. Abies caiida Tigridis) 

Japofi. 

Habitat in Japonia in jugo montium per provincias boreali- 
orientales Dewa et Matsu insulw Nippon excurrens , nec non 
in Corea , passim in Japonum lucis sacris culta. 132 PIGEA. 

„Arbor insignis, toto habitu Abietis excelsac. Rami juniores 
„cjlindrici , sed pulvinis convexis, apice valde protractis, horizon- 
„taliter a ramo divergentibus angulati et quasi echinati , ceterum 
„glabri, dilute ferruginei. Phjllulae tranversim rhombeje in pro- 
„tracto pulvinorum vertice. Gemmaj perulatje, crassfe, ovatae, 
„acutiuscul{e. Perulae numerosae , multiseriatae, densissime imbri- 
„cataj, ovato-rhombeae, obtusae v. acutiusculae , subcarinatae , fir- 
„mae, glabrae et quasi politae, bruneae , margine fere nigricante 
„cinctae, post frondescentiam in basi ramulorum plures per annos 
„remanentes et in tubum cylindricum 4—6 lineas longum arctis- 
„sime congestae. Folia septimum in annura persistentia, spirali- 
„ter alterna nec disticha, sessilia, aceroso-linearia , parum ar- 
„cuata, cuspidato-acuta et subpungentia , integerrima, propter 
„nervum medium utrinque valde prominentem tetragona, faciebus 
„parum excavatis , et omnibus stria stomatum pluriseriata notatis, 
„rigida, glabra, laete virentia, 6 — 10'" longa. Flores non ob- 
„servati. Strobili maturi elliptici, utrinque rotundati, 4 — 5 pol- 
„lices longi, 2" crassi, solitarii in vertice ramulorum basi perulis 
„gemmae foliiferae persistentibus cincti. Squamae intimaj reliquis 
„pluries minores, inanes, superiores e basi late cuneata obovatae 
„v. obovato subrhombeae, rotundatae, margine attenuatae, atque 
„irregulariter crenulatae , pro ratione magnitudinis tenerae , coria- 
,^eae , glabrae , laete castaneae. Bracteae minutae, lineares, obtusae, 
„integerrim8e , coriaceae , vix quartam squamae partem aequantcs." 
Zuccarini l. c. 

35. PiNus Khutrow Royle. 

Picea foliis tetragoiiis mucronato-acuminatis, strobili cy- 
lindrici penduli squamis late obovatis inaequaliter fissis 
margine integerrimis. 

Pinus Smithiana Lambert Pin. III. t. 88. Wallich Plant. As. 

rar. III. 24. t. 246. 0«. mal.) Antoine Conif. 95. t. 36. 
Abies Smithiana Pinet. Woburn. 103. t. 30. London Arboret. 

Brit. IV. 2317. f. 2229. Spach Hist. nat. veg. phaner. XI. 413. 
Pinus Morinda Hort. 
Abies Morinda Hort. 
Pinus Khutrow Royle Himalay. 353. t. 84. f. 1. Antoine Conif. 

94. t. 36. f 2. PICEA. 123 

Picea Morinda Link in LinncBa XV. 522. Hoffmeister in Bot. 

Zeit. 1846. p. 184. 
Roi, Marin, Khutrow. 

Habitat in Himalaija occidentali, alt. 6o00—i0000 pedum, 

Arbor quinquagintapedalis , cortice pallide ;^riseo, ramulis 
pulvinis prominentibus asperis , flavicantibus. Folia sesquipoUi- 
caria, recta v. subarcuata, tetrag:ona , apice in mucronem car- 
tilagineum attenuata, stomatum g:laucescentium fasciis duabus 
V. tribus, sjepius interruptis in omnibus faciebus notata. Stro- 
bili P. Piceae strobilis similes, crassiores. Squamae lignosfe, la- 
tissime obovatae , margine superiore rotundato infequaliter fissaj. 
Semen ovatum, crassum, atro-caeruleum, duas fere lineas lon- 
gum. Ala flavo fusca cuneata, rotundata, lineis obscurioribus 
longitudinaliter picta, dimidium pollicem longa, 4 — 5'"lata. 

Species non satis nota, 

36. PlXUS SITCHENSIS BoDg. 

Picea? foliis linearibus subtetragonis acuminatis mu- 
cronatis, strobili squamis oblongis obtusis tenuissime den- 
ticulatis. 

Pinus sitchensis Bongard Veg. Sitch. in Mem. Academ. St. Pe- 
tersb. VI. Ser. U. 104. 

Habitat in insula Sitcha. 

„Rami teretes, lapsls foliis valde tuberculosi. Folia solitaria, 
„linearia, nervo medio utrinque prominulo subtetragona, acumi- 
„nata, mucronata, basi truncata, 7 — 81ineaslonga, linea paullo 
„an^ustiora. Strobili aggregati , ovati v. oblongi, pollicem v. 
„sesquipollicem longi. Squamje oblonga; , obtusae, apice sub- 
„emarginatae, undulata? s. tenuissime et irregulariter denticulatae, 
„5 lineas longae, 3 lineas lata?. Bracteola) ovato-lanceolatae acutae, 
„squaraa duplo breviores.^' Bongard l. c. 

APPENDIX. SPECIES PENITUS DUBIJE. 

Coronidis loco addimus Abietum species sex boreali America- 
nas, a Rafinesqueo (Atlantic Journal, 119.^ e descriptionibus pe- 
regrinatorum Lewis ct Clarke ( Travels to Ihe source of fhe 124 PIGEA. 

Missouri-River and across the American continent to the Pacific 
Ocean, in the years 1804—1806. London 1814. p. 455 — 458.^ 
confictas. Harum pleraeque inter species recentiorum botanico- 
rum industria advectas olim ab autoptis recognoscenda) , e de- 
scriptionibus stylo parum botanico exaratis vix divinabuntur. 

1. „Abies trigona Raf. Gigantic Fir. {First Fir Lewis and Clarke) 
„bark and branches scaly, leaves densely scattered, petiolate tri- 
„gone acuminate and stiflT. — Stated to be the largest tree of 
„North-America, some reaching 300 feet high, 200 without 
„branches , and 42 feet around. Petiols trigone also, leaves 
„3— 4ths of an inch long, 1— lOth wide." Raf. 

„The first species grows to an immense size, and is very 
„conimonly twenty-seven feet in circumference, six feet above 
„the earth's surface : they rise to the height of two hundred and 
„thirty feet, and one hundred and twenty of that height without 
„a limb. We have often found them thirty-six feet in circum- 
„ference. One of our party measured one, and found it to be 
„forty-two feet in circumference, at a point beyond the reach 
„of an ordinary man. This trunk for the distance of two hund- 
„red feet was destitute of limbs ; this tree w as perfectl}^ sound, 
„and at a moderate calculation its size may be estimated of three 
„hundred feet. The timber is throughout, and rives better than 
„any other species^ the bark scales ofTin flakes irregularly round, 
„and of a reddish brown colour, particularly the younger growth. 
„The trunk is simple, branching and not very proliferous. The 
„leaf is acerose, one tentli of an inch in width, and three fourths 
„in length, firm , stiff and acuminate. It is triangular, a little 
„declining, thickly scattered on all sides of the bough, and springs 
„from small triangular pedestals of soft, spongy, elastic bark 
„at the junction of the boughs. The bud scales continue to en- 
„circle their respective twigs for several years. Captain Lewis 
„has counted as many as the growth of four years beyond the 
„scales. It yields but little rosin , and we have never been able 
„to discover the cone, although we have killed several." Lewis 
and Clarke. 

2. „Abies heterophylla Raf. Odd leaved Fir. {Second Fir Lewis 
„and Clarke), bark rimose, leaves distichal pctiolate , very un- 
„equal , sulcate above , glaucous beneath , cones terminal ovate PICEA. 125 

^minute flexible. — Reachin^ 180 feet higrh and 6 feet diametre. 
„Leaves firom 1 — 4th to one inch long:, but all 1 — lOth wide. Is 
„it a variety of the Spruce-Fir?"' Raf. 

..The second is a much more common species, and constitutes 
„at least one half of tlie timber in this neighbourhood. Is seems 
„to resemble a Spruce, rising from one hundred and sixty to 
y,one hundred and eighty feet, and is from four to sis in dia- 
„meter, straight, round and regrularly tapering:. The bark is 
,.thin , of a dark colour, much divided in small longitudinal in- 
„terstices : the bark of the boughs and youn^ trees is somewhat 
,^mooth, but not equal to the balsam fir: the wood is white, 
„very soft, but difflcult to rive : the trunk is a simple, bran- 
„chin5 and diffuse stem, not so proliferous as the pines and firs 
„usually are. It puts forth buds from the sides of the small 
^bouffhs. as well as from their extremities : the stem terminates 
„like the Cedar, in a slender pointed top. The leaves are petio- 
„late, the footstalks short, acerose , rather raore than half a 
„line in width , and very unequal in len^th. the £:reatest length 
„seldom exceed a quarter of an inch. The leaf has a sraall lon- 
„gitudinal channel on the upper disk, which is of a deep and 
^glossy green, while the under disk is of a whitish green only: 
„it yields but little rosin. What is remarkable, the cone is not 
„longer than the end of a man's thumb , it is soft , flexible , of 
„an ovate forra , and produced at the ends of the sraall twigs.^ 
Leicis and Clarke. 

„Abies aromatica Raf. Aroraatic-Fir. (Third Fir Lewis and 
„Clarke), branches bullate balsaraiferous, leaves densely scat- 
^tered, forrain^ 3 rows, sessile, lanceolate, obtuse, flexible, sul- 
,.cate and shining: above, ^ibbous beneath. Reaehing: 100 feet 
„high^ blisters on the branches filled with a fine aroraatic bal- 
„sam. Leaves very sraall, 1 — 8th of an incli lonff, 1 — 16th 
,.wide." Raf. 

„The third species resembles in all points.the Canadian Bal- 
,.sam-Fir. It grows from two and a half to four feet in dia- 
y,raeter, and rises to the height of eighty or one hundred feet. 
„The stem is simple branching: and proliferous, its leaves are 
„sessile, acerous, one eighth of an inch in len^th, and one six- 
-teenth in width , thicklv scattered on the twi^s, and adhere to 126 PICEA. 

„the three uiidcr sides only, gibbous, a little declining, obtusely 
„pointed, soft and flexible. The upper disk is longiludinallj' 
„marked with a slight channel, of a deep, glossy green^ the 
„under of a pale, not glossy green. This tree afTords in con- 
„siderable quantities , a fine deep aromatic balsam, resembling 
„the balsara of Canada in taste and appearance. The small pistils 
„filled, rise like a blister on the trunk and the branches. The 
„bark, Ihat envelops these pistils, is soft aud easily punc- 
„tured: tlie general appearance of the bark is dark and smooth : 
„but not so remarkable for that quality as the white Pine of 
„our country. The wood is white and soft." Lewis and Clarke. 

4. Abies microphylla Raf. Small leaved Fir. (^Fourth Fir Lewis 

,,and Clarke), bark rimose, branches not bullate, leaves densely 
„scattered, forming 3 rows, sessile, sublanceolate , acute. — 
„Reaching 150 feet high. Like the last, but yielding no bal- 
„sam, and with leaves still more minute, not lucid above, only 
„1 — 12th of an inch long, and 1 — 24th wide. Wood white and 
„tough." Raf. 

„The fourth species in size resembles the second. The stem is 
„simple, branching, ascending and proliferousj tlie bark is of a 
„reddish dark brown, and thicker than that of the third species, 
„dividedby small longitudinal interstices, not so much magnified as 
„in the second species. The relative position of the leaves resem- 
„ble those of the balsam Fir, excepting that they are only two- 
„thirds the width, and little more than half the length, and that 
„the upper disk is not so green and glossy. The wood yields no 
„balsam, and but little rosin. The wood is white and tough, 
„although rather porous." Lewis and Clarke. 

5. „Abies mucronata Raf. QFiffh Fir Lewis and Clarke), bark 

„sealy, branches virgate, leaves scattered very narrow, rigid, 
„and obliquc, sulcate above, palc beneath. Cones ovate acute, 
„scales rounded, nervose mucronate. — Rises 150 feet, leaves sub- 
„balsaniic, one inch long, 1 — 20th wide, cones very large, two 
„and half inches long." — „Var. palustris. Grows in swamps, 
„only 30 feet high , and with spreading branclies." Ilaf. 

„The fifth species in size resembles (he second , and has a 
„trunk simple, branching and proliferous. The bark is of a thin 
„dark brown, divided longitudinally by interstices, and scaling PICEA. 127 

„ofF in thin rolling flakcs. It yiclds but little balsam : two-thirds 
„of the diameter of the tnink in the ccntrc , prcsents a reddish 
^white: the remainder is white, porous and tough: the twigs 
„are much longer and more slender than in cither of thc other 
„species; the leaves are acerose, one twentieth of an inch in 
„width , and one inch in lenffth; sessile, inserted on all sides of 
„the bough, straight . and obliquely pointinff towards the extre- 
„mities. The upper disk has a small longitudlnal channal, and 
„is of a deep green , and not-so glossy as the balsam Fir. The 
,,under disk is of a pale green. — We have seen a specics of this 
,.Fir on low marshy grounds, resembling in all points the fore- 
,,going, except that it branches more diffusively. This tree is 
„generally thirty feet in height, and two iu diametcr. The dif- 
„fusion of its branches may result from its open situation, as it 
„seldom grows in the neighbourhood of another tree. The cone 
„is two and half inches in length, and three and three quarters 
„in its greatest circumference. It tapers regularly toapoint, 
„and is formed of the imbricated scales of a bluntly rounded form. 
„A thin leaf is inserted in the pith of the cone, which overlays 
„the centre of, and extends half an inch beyond the point of 
„scale." Leti-is and Clarke. 

6. „Abies falcata Raf. QSevenfh Fir Lewis and Clarke), bark 
„scaly, leaves tristichal or in 3 rows , in 2 rows upright , in 
„lower row declinate falcate, all linear lanceolate, with trigone 
„petiols. Cones fusiforms obtuse at both ends. Only on the sea 
„shore of Oregon, rising only 35 feet, leaves 3 — 4th inch long, 
,4 — 5thwide." Raf. 

„The seventh species grows in low grounds, and in places fre- 
„quently overflown by the tide , seldom rising higher than thirty- 
„five feet, and not more than from two and a half to four in 
„diameter: the stem is simple, branching and proliferous, the 
„bark rcsembles that of the first species, but more rugged: the 
„leaves are acerose, two-tenths*of an inch in width, three-fourths 
„in lenght, firm, stiff, and a little acuminated: they end in 
„short pointed tendrils, gibbous, and thickly scattered on all 
„sides of the branch, though they adherc to the three under 
„sides only: those inserted on the under side incline sidewise , 
„with upward pointsj presenting the leaf in the shape of a sithe : 128 LARIX. 

„the others are pointing upwards , sessile and like those of the 
„first species, grovv from the sraall triangular pedestals, of a 
„bark , spungy, soft and elastic. The under dlsk is of a deep 
„glossy green, the other of a pale whitish green: the boughs 
„retain the leaves of a six years growth : the bud scales resemble 
„those of the first species: the cone is of an ovate figure, three 
„and a half inches in length, and three in circumference, thickest 
„in the middle, and tapering and terminating in two obtuse points: 
„it is composed of small , flexible scales , imbricated, and of red- 
„dish broAvn colour. Each of these scales covers two sraall seeds, 
„and is itself covered in the centre by a small, thin, inferior 
„scale, acutely pointed: these scales proceed from the sides of 
„the bough, as well as frora its extreraities. It was nowhere 
„seen above the Wappatoo." Lewis and Clarke. 

Sectio IV. LARIX. Strobili squamae persistentes, 
bracteis inclusis. Folia sessilia, annua, plana, fascicu- 
lata, tandem solitaria, pulvinis decurrentibus , lineari- 
bus, nec sursum incrassatis, totis adnatis, cicatricibus 
rhombeis v. triangularibus. Amenta staminigera ex apici- 
bus gemmarum foliiferarum. 

Larix Link in Linncea XV. 533. Laricis spec. Tournef. Abietis 
sp. Amt. 

37. PiNus DAHURiCA Fisch. 

Larix arctica foliis subclavato-tetragonis obtusis lineis 
duabus glaucescentibus, strobilis nutantibus, bracteis in- 
clusis e basi ovata cuspidatis, squamis laxis ovatis apice 
truncato emarginatis, seminum ala lacera. 

Abies foliis fasciculatis obtusis GmeHn Flor. Sibir. T. 176. n. 28. 

excl. synon. 
Pinus Larix americana Pallam Flor. Boss. I. 2. t. 1. f. 2. 
Pinus dahurica Fischer msc. 
Larix dahurica Turasaninoio in Bullet. soc. nat. Mosqu. 1838. 

p. 101. Trautvetter Imag. plant. 48. t. 32. 
Abies Graelini Rupprecht in Beitr. f&ur Pflant&enkund. des Rus». 

Reich. U. 50. LARIX. 129 

Habitat in Sibiria arctica ad fluvium Boganida et Novaja 
sub 12^2^ L. B. ■Middendorp), nec non in Dahuria (Tur- 
czanin). 

„Fruticulus humills, trunco prostrato, abbreriato, tortuoso 

„divaricato ramoso, ramis adscendentibus, brevibus. Folia ace- 

„rosa, annua, angustissime linearia, obtusiuscula, basin versus 

„parum attenuata, compressa, utrinque longritudinaliter bisulcata 

„indeque quadrangulata, v. latere altero sublaevia, altero bisul- 

„cata, viridia, circiter 3/^ unciam longa, e gemmis subglobosis 

„v. subcylindricis, apice hiantibus erumpentia, primum fascicu- 

„Iata, demum in ramulis hornotinis sparsa. Flores praecoces, 

r,nudi , perianthio corollaque destituti , dispositi in amenta late- 

^ralia, monoica, e gemmis globosis v. cylindricis, apice hianti- 

„bus prodeuntia. Amenta mascula subglobosa, minuta, basi 

„squamis gemmarum cincta, e staminibus axi communi abbre- 

„viato undique confertissime insertis composita. Amenta femi- 

„nea basi squamis gemmarum nec non foliis acerosis cincta, 

„conflata e squamis (phyllis carpellaribus, ovariis apertis Auct. 

„pedunculis metamoi*phosatis nob.} persistentibus, demum eximie 

„increscentibus, lignescentibus, singulis ovula 2 gerentibus, axi 

„communi confertissime impositis, imbricatis, singulis e bracteaa 

„membranacefe, coloratae, persistentis axilla enatis. Ovula nuda, 

„ovario destituta, lateri superiori cujusvis squamae gemminatim 

„inserta, collateralia, inversa. Fructus strobili nutantes, ellipso- 

„ideo ovoidei, parvi, foliis duplo breviores v. ea vix aequantes, 

„•/2 — ■'/-* pollicem longi : squamae latissimae, orbiculatae, v. ovatae, 

«planiusculae, dorso parura convexiusculae , supra parum conca- 

„viusculae , marginem versus undique attenuatae , apice truncatae 

„simulque profunde emarginatae , rectae, pcrsistentes, lignosae, 

„nitidae, omnino glaberrimae : bracteae ovatae v. lanceolatae, acu- 

„minatae v. ex emarginatura longe raucronatae, squarais demum 

„3/4 — i/j breviores. Semina glaberrima, margine exteriore pro- 

„ducta in alam semiovatam, sublanceolatam, acutiusculam, semine 

„ipso triplo quadruplove longiorera, serainis latus squaraam spec- 

„tans tegentem, maturitate difficilius a seraine solvendara." Traut- 

vett. l. e. 130 LARIX. 

38. Pmus LEPTOLEPis Sieb. et Zucc. 

Larix japonica foliis linearibus obtusis, strobili ovati 
rotundati bracteis inclusis , squamis e basi attenuata orbi- 
cularibus emarginatis v. rotundatis teneris striatis margine 
reflexis et undulato-laceris. 

Seosi vulgo Kara maatz nomi, Larix conifera, nucleis pyrami- 
datis, foliis deciduis Kampfer Amcen. exot. 883. 

Pinus Larix Thunberg Flor. Japon. 275. 

Abies leptolcpis Siebofd et Zuccarmi Flor. Japon. 11. 12. t. 103. 

Larix japonica Hort. 

Fu si-matu (Abies twdosa) et ^ i^^i^ Kin - t'sian -soung 
(Pinvs nnmmnfariaj Ofofan%an Kwa-i IV. 1. 

Rax-j6-sjo, (i. e. Pinns fofiis deciduis) Sin. 

Fusi-matsu et Kara-mats Jupon. 

Kiii , apud aborigines Aino insulw Je^o. 

Habitat in Japonia septemtrionali , in montibus insulce 
Nippon inter So — ki^ L. B. in monte Fakone cum Thuiopsi 
dolabrata , Pinu densiflora aliisque Coniferis, frequens in in- 
sulis Jezo et Karafto usque 48 ^ L. B, 

„Arbor habitu Laricis nostratis, ligno tenaci, adulto fusces- 
„centi rubro. Rami teretes, glabri, sordide cinereo-flavescentes, 
,guniores magis f uscescentes , stricte patentes , pulvinis angulati 
„decurrentibus nequicrassis convexis, totis ramo adpressis et plivl- 
„lule semiorbiculari coronatis. Gemmae per totam longitudinem 
„ramorum sparsae, perulatae, perulis alternatim imbricatis late 
„ovatis rotundatis, coriaceis, glabris, nitidis, fuscis, post frondes- 
„centiam in basi rainorum involucri annularis in modum persisten- 
„tibus. Folia annua, solitaria, in ramulis vegetis distincte alterna, 
„in lateralibus abbreviatis valde approximata et quasi in verticil- 
„lum V. fasciculuni polypliyllum cong:esta, acerosa, angustissime 
„linearia, acuta v. obtusiuscula, mucronata, basim versus sfe- 
„pius attenuata et subpetiolata, margine integerrima, plana, 
„nervo medio subtus prominente et utrinque sccus eum stomatum 
„stria multiseriata notata, novella G — 8, adulta 12 — 14 lincas 
„long:a. Flores non observati. Strobili ex apice ramulorum ab- 
„breviatorum lateralium uncinato-reflexi , ovati, rotundato-obtusi, LARIX. ISl 

^primo anno raaturescentes, post seminum lapsum inanes rema- 
^nentes. Bracteae lanceolatae, acutae, raro mucronatae . integer- 
„rimje, membranaceo-aridae, glabrse, nervo raedio percursae , 
,.sordide fuscae , squama dimidio breviores. Squamae numerosae , 
,.arcte alternatim imbricat.ie, basi attenuata breviter stipitatae, 
,.sursum orbiculares. emarginatae v. truncatae , margine reflexae, 
..undulatae et submembranaceae , ceterum coriaceae , tenuiter pa- 
„rallele striatae, g:labrae, pallide cinereo-fuscescentes. Semen 
„obovato-subtri^onum , inaequilaterum, compressiusculum, dorso 
,.nudum: ala membranacea cuhriformis, obtusa, ventre semini 
^adnata et basi micropylen amplectens, sauamam aequans, 4 li- 
^neas circiter lon^a. Albumen et erabryo haud suppetunt.'' Zuc- 
carini l. c. 39. PixTS Ledebourii Endl. 

Larix sibirica foliis lineari-tetragonis obtusiusculis, stro- 
bilis adscendentibus , bracteis ellipticis mucronatis, squa- 
mis ovatis margine integerrimo recurvato convexis. 

Pinus Larix Pallas Flar. ross. 1. 1. t. 1. qnoad pl. sibiric. 
Larix sibirica Ledebour Flor. alt. IV. 204. Link in Linntea 

XV. 535. 
Pinus Pseudolarix Steudel Nomencl. II. 337. 
Abies Ledebourii Rupprecht in Beitr. -zur Pflanx-enkund. des 

Russ. Reich. II. 56. 
Tyt V. Tet-agatsch Tatar. Sibir. Karagus Baschkir. Schinaessu 

Mongol. 

Habitat per omnem Sibiriam, in montibus aliaicis inter 
2580 — 5500 ' elevationem gregaria. longitudine angustiora, juventute mucrone tenuissimo munita, 
eodem raox evanescente obtusa, strobili rainores et graciliores, 
squamarum apice rotundato margine circacircum inflexo. Brac- 
teae rotundatae, apice mucronatae, raucrone multo ac in nostrate 
breviore. 

9- m LARIX. 

40. PiNus PENDULA Soland. 

Larix foliis lineari-tetragonis obtusiusculis , strobilis ad- 
scendentibus, bracteis panduraiformibus mucronatis, squa- 
mis ovatis integerrimis margine inflexis. 

Pinus Larix nigra Marshall Arb. 103. 

Pinus pendula Sohtnd. in Aiton Hort. kew. ed. 1. ///. 309. La7n- 

bert Pin. Ed. 1. /. 53. t. 30. Ed. 2. 11. 80. t. 49. 
Pinus laricina Duroi Observ. bot. 49. Harbk. ed. 1. 83. Wan- 

genh. Beifr. 42. t. 10. f. 37. 
Larix pendula Salisbury in Linn. Transact. VIIL 313. Pinet. 

Wobiirn. 137. t. 40. 
Larix intermedia Loddig. Cat. 1830. p. 50. Pinet Woburn. 141. 

Link in LimKBa XV. 535. 

Habitat in America boreali. 

Species dubia a botanicis boreali-americanis melius quam in 
hortis europaeis extricanda. Synonymiae etiam mira confusio ob 
Laricis nostratis varietatem pcndulam. Folla in stirpe culta 
biorgyali sesquipoHicaria et bipollicaria, lineam fere lata, supra 
convexiuscula, marginibus subreflexis. Vaginae breves. Amenta 
staminigera perulis latc obovatis, roseis, ciliatis stipata. Stro- 
bili unciales laxi , margine ut in L. sibirica inflexi. Odorem 
gravem , quam cl. Link in stirpe horti Berolinensis observavit, 
in nostra observasse non memini, 

41. PiNus MiCROCARPA Lamb. 

Larix americana foliis lineari-tetragonis obtusiuscuHs, 
strobilis adscendentibus, bracteis elbpticis obtuse acumina- 
tis subexsertis, squamis ovatis integerrimis margine in- 
flexis. 

Abies foliis fasciculatis acuminatis setaceis cinereis Gronov, 

Virgin. 153. 
Pinus Larix rubra Marsh. Arb. 103. 
Pinus intermedia Duroi Harbk. ed. Pott. II. 114. 
Pinus microcarpa Lambert Pin. Ed. 1. /. 50. t. 37. Ed. 2. IL 

87. t. 50. Antoine Conif. 54. t. 21. f. 1. LARIX. 133 

Larix raicrocarpa Pinet. Woburn. 139. t. 47. Spack Hist. nat. 

veg. phan. XI. 436. Link in Linncea XV. 536. 
Jjarix americana Michanx Flor, Bor. Amer. 11. 203. Michaux 

f. Arbr. III. 38. t. 4. London Arboret. Brif. IV. 2399. 
Larix tenuifolia Salisburi/ in Linn. Transact. VIII. 313. 
Hakmatak et Tamarak Colon. in Amer. bor. 

Habitat in America boreali a Canada ad Virginiam borea- 
lem, inter 45 — 50 ^ L, B. sylvas vastas efformans. 

Arbor lOOpedalis, ramulis laxe pendulis, foliis paulo quam in 
Larice nostrate minoribus, gemmarum tegraine etiam breviore. 
Amenta staminigera brevissima, globosa. Antherarum crista 
mutica, deflexa. Strobili vix dimidio poUice longiores, ovales 
aut subrotundi, squamis paucis, latis, basi nonnlliil angustatis, 
Tintice rotundatis ut in Larice sibirica inflexis integerrimis. Se- 42. Pixus Larix Linn. 

Larix europaea foliis lineari - tetragonis obtusiusculis, 
strobilis adscendentibus, bracteis inclusis v. exsertis pan- 
duraeformibus cuspidatis, squamis ovatis retusis, seminum 
ala rotundata integerrima. 

Larix Plin. H. N. XVI. 19. Dodon. Pempt. 608. C. Bauhin 

Pin. 493. 
Larix folio deciduo conifera J. Banhin Hist. I. 205. Tournef. 

Inst. 580. Duham. Arb. I. 332. 
Pinus Larix Linn. Spec. 1420. Trew in N. A. N. C. III. App. 

t. 13. /". 8 — 28. Willd. Baumfs. 274. Lumbert Pin. Ed. 1. 

/. 53. t. 35. Ed. 2. //. 83. t. 48. Wahlenb. Flor. Carp. 313. 

Gaudin Flor. Ilelv. VI. 188. Koch Synops. 709. Antoine Co- 

nif. 50. t. 21. f 2. 
Larix decidua Bliller Dict. n. 1. 

Abics I><arix Lam. Illustr. t. 785. f. 2. Richard Conif. 05. t. 13. 
Larix pyramidalis Salisbury in Linn. Transact. VIII. 313. 
Larix europaea DC. Fl. franc. III. 277. Loudon Arboret. Brit. 

/V. 2350. /^. 2258 — 2202. Pinet. Woburn. m. Link in Lin- 

ntea XV. 534. Schouto in Annaf. sc. nat. 3. Ser. II. 241. 134 LARIX. 

Larix excelsa Link in Abhandl. der Berl. Akadem. d. Wissensch. 

1827. p. 182. 
Larix vulgaris Fischer ex Spach Hisf. nat. veg. phaner. XI. 
432. p. p. 

Larice, Ital. Meleze, GaU. Larche , Larbaura , Germ. List- 
veniza, Russ. Modrzew, Polon. 

Varr. a, communis Laws. Man. 386. ramis patentibus , coma 
pyramidata. 
3, pendula^ ramis ramulisque pendulis Larix europsea 

pendula Pinet. Woburn. 136. 
y, russica, cortice griseo fere Iferi, conis minoribus. 
Larix archangelica Laws. Man. 389. Larix rossica 
Sabine in Hort. Transact. IV. 416. 
S, Paxa Laws. l. c. ramis horizontalibus diffusis. 
£, compacta Laws. l. c. ramis densis horiz-ontalibus v. 

defleaus. 
/•, repens Laws. l. c. ramis dependentibus apice prostra- 

tis repentibus. 
^, rubra Horf. Transact. IV. 416. amentis purpureis. 
3. rosea, amentis roseis. 
t,, alba Hort. Transact. IV. 416. amentis albis. 

Hdbitat in Alpibus EuropcB medice imprimis in Rhceticis et 
Vallesiacis usque ad 5000' elevationem, in montibus Carpaihis 
cum Piceis mixta et paullo illarum limitem excedens, in mon- 
tibus Sudetis et in Russia cis Uralensi, in montibus gypsosis ad 
Pinegam fluvium (Gh- ° L. B.), in quo larigni trabes Archan- 
gelopolem vehuntur. 

Arbor centumpedalis, cito crescens. Materies praestans, in- 
corrupta duratione raori recusans, rubens praeterea et odore acri. 
Coraa pyramidata, ramulis gracilibus, subpropendentibus. Folia 
9 lineas ad pollicem longa, dimidiam lineam lata, supra con- 
vexiuscula, sulco parum profundo impressa, subtus carina acute 
prorainente, e gemmis globosls raagno numero fasciculatim na- 
scentia. Gemmae in ramulis annotinis sparsce, aliae minores fo- 
liiparae, aliae majores florifer.Te, omnes ex axilla pulvinuli anno- 
tini solitarie ortae, e numerosis perulis squamaeformibus subor- 
biculatis, margine erosis, multiseriatim imbricatis composita; sunt, CEDRUS. 135 

quorum alicc in ramuluin elongantur basi perulis in annulum 
coalitis stipatum, foliisque vestitum, e quorum axillis novfc 
gemmae oriuntur, alipe parum elonsatae foliorum fascieulum si- 
stunt brevi duraturum, favente coelo gemmae novse terminalis 
incremento in ramura elongandae, v. foliis delapsis morientur 

Species inquirenda. 

43. PlM S KAMTSPHATIKA. 

Abies kamtscliatika Rupprecht in Beitr. z-ur Pflaii^enkund. des 
Russ. Reiches 11. 57. 
Habitat in Kamtschatka ad Portum SS. Petri et Pauli. 

A Pinu dahurica strobilis quidquam majoribus et squamarum 
configuratione differre, et a Pinu leptolepi diversa esse dicitur. 

Sectio V. CEDRUS. Strobili squamae apice veiTuca 
deplanata persistentes, bracteis iuclusis, tandem obiite- 
ratis. Folia sessilia, perennia, fasciculata, tandem soli- 
taria, puhiuis linearibus baud incrassatis ramo adnatis^ 
cicatricibus rbombeis. Amenta staminigera in apicibus 
ramorum. 

Cedrus Link in Linncea XV. 537. Laricis sp. Tournef. Abie- 
tis sp. Amt. 

kk. Pixus Deodara Roxb. 
Cedrus indica ramis pendulis, foliis patentibus laxiuscu- 
lis, strobili squamis basi baud intlexis. 

Pinus Deodara Roxburgh Flor. Lid. or. IIL G51. Lambert 
Pin. Ed. 1. //. 8. t. s. n. Ed. 2. II. 93. t. 52. Antoine Conif. 
59. t. 22. f. 2. 
Cedrus Deodara Loudon Arboret. Brit. IV. 2428. f 2283 — 2286. 
Pinet. Woburn. 149. t. 48. 49. Link in Linncea XV. 538^ 
Spach Hist. nat. veg. phaner. XI. 430. Iloffmeister in Bot. 
Zeit. 1846. p. 185. 
Abies Deodara Lindley in Penny Cyclop. 9. 
Derva-daru Sanskr. Kjelmang Hindost. 
Habitat in JSepalicB et Tilbeti alpibus, alt. 8000 — 1*2000' 
supra mare. 136 CEDRUS. 

„Arbor maxima (150 pedumj trunci ambitu quadragintapedali), 
„lignum densum , optimum , terebinthino passim maxime imprae- 
„gnatum, prrestans, trunco crassissimo, adusque 3 — 4 pedum dia- 
„metro. Rami ampli, patentissimi , superne foliosi, cortice albi- 
„cante. Ramuli assurgentes, tuberculosi e foliorum basi persistente, 
„cortice cinereo obducti. Folia in fasciculis, (ramulis nondum 
„evolutis) numerosa , rigida, perennantia, triquetra, sesqui- v. 
„bipollicaria, acicularia, viridia, lucida, bicanaliculata , apice 
„acuta, callosa, in arbore juveni, ut in Abiete, semper sparsa, 
„rigida, pungentia. Amenta mascula ovali-oblonga, obtusa, 
„subclavata. Strobili pedunculo tereti, crasso, dichotomo saepius 
„gemini, ovales, obtusissimi, erecti, quadri- v. bipollicares, cras- 
„sitie unciales aut biunciales et ultra, squamis latissimis, trans- 
„verse oblongis, lamelliformibus, ferrugineo-fuscis, adpresse im- 
„bricatis, demumreflexo-patulis, margine integerrimis atque planis, 
„fere membranaceis. Semina parva, cuneata, ala obovata, mem- 
„branacea, fusca." Lambert l. c. 

45. PiNUS Cedrus Linn. 

Cedrus Libani ramis reclis, foliis arrectis densis, strobili 
squamis basi sub angulo recto inflexis. 

p fc^ //. Chron. 2. 8. 

Kii^QOq ^avftag?) h l^VQia Theophr, Hist. plant. V. 8. 

Cedrus magna s. Cedrelate Plinius H. N. XIII. 11. XXIV. 11. 

Alta Cedrus Bellon. Conif. 3. 

Cedrus Bellon. It. 1G2. Treiv in N. A. N. C. III. App. 445. t. 13. 

/■.1-7. 
Cedrus magna s. Libani conifera ./. Bauhin Hist. I. 277. 
Cedrus conifera foliis Laricis C. Bauhin Pin. 490. 
Larix orientalis fructu rotundiore obtuso Tournefort Instit. 586. 
Cedrus phoenicea Renealm. Specim. 27. 
Cedrus Libani Barrelier Ic. 499. Loudon Arboret. Brit. IV. 2402. 

f. 22G7 — 2282. Pinet. Woburn. 145. Spach Hist. nat. veg. 

phaner. XI. 427. Link in Linntea XV. 538. 
Pinus Cedrus Linn. Spec. 1420. Lambert Pin. Ed. 1. /. 58. t. 

37. Ed. 2. //. 89. t. 51. Antoine Conif. 55. t. 22. f. 1. 
Larix Cedrus Miller Dict. n. 3. CEDRUS. 137 

Larix patula Salisbury in Linn. Transact. VIII. 314. 

Abies Cedrus Poiret Dict. VI. 510. Richard Conif. 62. t. 14 el 17. 

Babitat in Libano et Tauro montihm. 

Arbor 50 — 80 pedum , coma umbracullformi. Folia in eodem 
fasciculo circiter 30, rigida, carinis in utraque, imprimis tamen 
in inferiore pagina prominentibus marginibusque acutis tetragona. 
Strobili ut in Deodara sa;pe in eodem pedunculo gemini, oblongi, 
obtusi, arctissime clausi. Squamae ungue cuneato , horizontali, 
supra medio acute carlnato, utrlnque juxta carinam foveola pro 
recipiendo semine exsculpta, lamina quadrata cum ungue angu- 
lum rectum formante, superne in marginem nonnihil crassiorem, 
Cembrarum Stroborumque umbonem dimidiatum praeformantem 
incrassata. Semen ungue paullo brevius , ala squamam longitu- 
dine subaequante ad angulum rectum inflexa. 

Species inquirenda. 

46. PmUS ATLANTICA. 

Cedrus atlantica Manetti Cat. Hort. Madoet. Suppl. 9. 

Habitat in Atlanfe. 

Plantulae semipedales e horto Madoetensi benigne cuni Vindo- 
bonensi communicatJe manifeste propriam speciem arguunt, foliis 
brevioribus, crassioribus, glaucescentibus, patentiusculis a Cedro 
Libani diversam. Folia carina dorso imprimis prominente tri- 
gona, angulis obtusis, sulcis utrinque juxta carinam satis pro- 
fundis. Mucro brevissimus. Certiora coni docebunt et anni, a 
quibus favente coelo laetum pullorum incrcmentum speramus. 

B. PiNus. Amenta staminigera lateralia, in infima ra- 
mulorum novellorum parte congesta, indeque in spicam 
compositam disposita. Amenta gemmulifera terminalia, 
solitaria v. fasciculatim congesta. Bractece sub anthesi 
distinctae, demum obliteratae. Strobilus secundo v. tertio 
anno maturus, squamis coriaceis v. lignosis apice apo- 
physi dimidiata v. pyramidata incrassatis, apophysi ver- 
tice umbonata, persistentibus. Semina alata v. rarius 1 38 GEHBRA. 

aptera. — Ramuli omnes verticillatim alterni. Gemmce peru- 

latce ; perulce numerosissimce , per frondescentiam a se invi- 

cem remotce et per totum ramum foliorum loco dispositce 

membranacece , aridce, in axillis iterum gemmiferce, gem- 

mis floriferis v. foliiferis, foliiferis in ramulum brevissimum 

foliis geminis ternis v. quinis, approximato fasciculatis, per 

triennium virentibus onustum explicatis et ulteriore incremento 

orbatis. Folia dorso convexa, facie si gemina concava, si 

terna v. plura argute carinata v. trigona , stomatibus in 

utraque facie in series simplices , numerosas dispositis. Cel- 

lulce radiorum medullarium poro unico aut rarissime duo- 

bus instructce. 

Pinus Linn. Gen. ed. 1. Jussieu l. c. Zuccarini l. c. 

Pini subgenus Peuce Grisebach Spicileg. Flor. Rumel. II. 347. 

Sectio VI. CEMBRA. Squamarum apophysis dimidiato- 
pyramidata, umbone terminali. Semina aptera. — Folia 
quina, aut interdum quaterna v. sena. Strobili ovativ. cy- 
lindrici, erecti. 

Cembra Spach Hist. nat. veg. phaner. XI. 398. 

47. Pmus PARViFLORA Sicb. et Zuccar. 

Cembra foliis quinis, strobilis ellipticis, squamis obovatis 
rotundatis cocbleari-concavis, apophysi dimidiato-pyrami- 
data obtusissima, umbone obsoleto, antherarum crista 
subnuUa. 

Pinus Cemlbra Thunberg Ffor. Japon. 274. excl. synon. 

Pinus parviflora Siebold et Zuccarini Flor. Japon. II. 27. t. 115. 

S ^i ^tix Go sju sjo. Sin. 

Goyono-matsu ^i. e. Piniis pentaphylla) Japon. 

Tsika fup. Aino. 

Habitat in Japonice provinciis borealibus , circiter a 35 ° 
L. B. in insulas Kuriles usque (kb — 40° L. B.) procedens. CEMBRA. 139 

Amat sponte nascens altiorum montium , t?. c. montis Fakone 
acclivia , culta passim in hortis. 

„Arbor mediocris. Ramuli cortice obscure cinereo vestiti , te- 
„retes, perularum rudimentis notati, novelli pilis brevibus fusces- 
„centibus hirti. Gemma3 ovatfe , obtusa?, perulatae, perulae lanceo- 
^latcB, acuta', membranaceo-aridse ciliatae, parvae, post vernationem 
„a se invicem remotae , tandem fere ad basim usque deciduae. 
„GemmaB secundariae foliiferae oblongae, e squamis coraposita5 
„8 — 10 ovato-oblongis obtusis membranaceis aridis, post verna- 
„tionem in vaginam seu tubum cylindricum brevissimum foliorum 
„basim cingentem junctis. Folia in quovis fasciculo (gemma) 
„quinque, fasciculis valde approximatis, per triennium virentia, 
„acerosa, rigida, plerumque parum arcuata v. torta, breviter 
„acuta, dorso convexa v. plana, facie argute carinata indeque 
„trigona, margine et in carina remote serrulata, magnitudine in 
„eodem ramulo inter 8 et 20 lineas variantia^ stomata in facie 
„folii utrinque secus carinam pluriseriata, in dorso nulla. Amenta 
„mascula in inferiore parte ramulorum novellorum, perulata, 
„numerosissima, et in spicam cylindricam, 1 — 2pollicarem dense 
„congesta, congenerum fortassis minima et vix quatuor lineas 
„superantia, sessilia, oblonga. Stamina numerosa, dense im- 
„bricata5 filamenta teretia, recta, apice ultra antherae locula 2 
„postice rima longitudinali dehiscentia appendicis loco in mu- 
„cronem brevissimum obtusum tantum extensa. Flores feminei 
„non observati. Strobili secundo anno maturescentes , erecti , 
„ovato-elliptici, obtusi , e squamis circiter viginti compositi, vix 
„bipollicares, squaraae e basi late cuneata suborbiculares , rotun- 
„datae, coriaceo-crassae et sublignescentes , cochleari concavae, 
„sordide cinereo-fuscfe, dispermae. Bracteae obsoletae. Semina 
„ovato- V. obovato-elliptica, utrinque obtusa, iis Cembrae nos- 
„tratis similia sed majora, aptera. Testa ossea, ochraceo-fusca, 
„glabra, tunica interior membranacea, fusca. Albumen crassum, 
„aequabile, oleosum. Embryo axilis, inversus, radicula longa, 
„cylindrica, micropylen spectante , cotyledonibus brevibus 8 — 10 
„Iinearibus, verticillatis, conniventibus." Zuccarini l. c. 140 CEMBRA. 

48. PiNUS KORAiENSis Sieb. et Zuccar. 

Cembra foliis quinis, vaginarum elongatarum squamis 
interioribus linearibus flaccide patentibus integerrimis , 
strobilis cjlindricis, squamis cuneatis, apophysi dimidiata 
late rhombea obtusissima margine undulata incurva, um- 
bone obsoleto. 

Pinus Strobus Thunberg Flor. japon. 275. excl. synon. 
Pinus koraiensis Siebold et Zuccarini Flor. Japon. II. 28. t. 116. 
y-% ^i^ "? Hai-sung-tse C/. e. Pinus maritima) Sin. 
Wumi matsu (i. e. Pinus maritima) Japon. 

Hahitat in Koraia , nec non in Kamtschatka ad portum 
SS. Petri et Pauli et in insula Koraginsh. Colitur in hortis 
Japonice. 

„Arbor humilis, 10 — I2pedalis, habitu praecedentis. Ramuli 
„teretes, cinereo-fuscescentes, novelli parce pubescentes, perula- 
,,rum delapsarura cicatricibus parvis notati. GemmcC secundariae 
„foliiferae lineari oblongae, e perulis 8 — 10 compositae, quarum 
„exteriores abbreviatae, obovatae, obtusee, interiores elongat<e, 
„lineares, flaccido-patentes, omnes integerrimae, tenerae, aridae, 
„dilute fuscescentes, longe ante folia deciduse. Folia in quovis 
„fasciculo (gemma) 5 per triennium virentia, acerosa, filiformi- 
„tenuia, acuta, nec tamen pungentia, dorso plana, facie argute 
„carinata indeque trigona, margine et in carina remote serru- 
„lata, 3 — 4 pollices longa, stomata in facie folii utrinque secus 
„carinam pluriseriata, in dorso nulla. Flores non observati. 
„Strobili biennes , erccti, subsessiles, ovato-cylindrici, obtusi, 
„crassi, magnitudine pugni. Bracteae evanidae. Squamae nume- 
„rosae, e basi late cuneata subrhombeae, acutae, sursum reflexo 
„patentes, coriaceo lignescentes glabrae, longitudinaliter rugosae, 
„6ordide flavescenti bruneae, dispermae et pro recipiendis semini- 
„bus concavae. Semina magna, crassa, aptera, obovata, cora- 
„pressiuscula, subangulata, raagnitudine fere ut in Pinu Picea. 
„Testa ossea, dura, cinereo fusca, glabra, tunica interior mera- 
„branacea, fusca. Alburaen crassura, aequabile , oleosum. Em- 
„bryo axilis; rectus, albuminis longitudine, radicula longa, cy- CEMBRA. 141 

^lindrica, hilum spectante, cotyledonibus 11 — 13 verticillatis, 
„erecto conniventibus." Zuccarini L c. 

Species cum Pinu Cembra, B. pumila accuratius comparanda. 
49. PiNus Cembra Linn. 

Cembra foliis quinis, interdum quaternis v. senis, vagi- 
narum elongatarum squamis interioribus spathulato linea- 
ribus integerrimis flaccide patentibus, strobilis ovatis ob- 
tusis basi subumbilicatis, squamis cuneatis, apophjsi di- 
midiata late rhombea obtusa, margine plana v. subreflexa, 
umbone terminali late lanceolato, antherarum crista reni- 
formi crenata. 

Pinaster Bellon. Conif. 19. Micheli Nov. gen. 223. t. 19. 
Pinus sylvestris aspectu Piceae sed foliis Pini, nucleis fragili- 

bus, quem Cerabrum vocant Ccesalpin. de Plant. III. 52. 
Pinus sylvestris Cembro Matthiol. Valgris. 102. 103. Camerar. 

Epit. 42. 
Pinus sylvestris altera Dodon Pempt. 8G0. 
Pinus cui ossicula fragili putamine s. Cembro /. Bauhin. Hist. 

II. 2. 250. 
Pinus sylvestris montana III. C. Bauhin Pin. 491. 
Larix sempervirens , foliis quinis, nucleis edulibus. Breyn. in 
Ephemer. Naf. Cur. 1719. Cent. VII. Obs. II. t. 1. /*. 3 __ 5. 
Pinus sativa, cortice fisso, foliis setosis subrigidis ab una theca 

quinis Amann. Ruth. 178. 
Pinus foliis quinis triquetris Haller Heiv. n. 1G59. 
Pinus foliis quinis, cono erecto, nuce eduli Gmelin Flor. Sibir. 

I. 179. Duhamel Arbr. II. 127. n. 30. t. 32. 
Pinus Cembra Linn. Spec. 1419. Duroi Ilarbk. ed. Pott. II. G9. 
Vi^ilfd. Baumis. 212. Loisl. in Nouv. Duham. V. 5G. t. 77. 
LambcrtPin. Ed. 1. /. 34. t. 23. Ed. 2. / 48. t. 30. 31. Pi- 
net. Woburn. G9. t. 27. Loudon Arboret. Brit. IV. 2274. f. 
2188—2192. Eficgclop. of trees lOlG. f. mZ — m5. Link 
in Linmea XV. 513. Antoine Conif. 45. t. 20. f. 2. 

Villars Flor. Delph. III. 800. Allion Flor. Pedem. II. 179. 
DC. Flor. franc. III. 275. Gaudin Flor. Helv. VI. 186. Host 
Synops. 523. Flor. austr. 11. 629. Wahlenb. Flor. Carpat. 309. 
Baumg. Flor. Transylv. II. 304. 142 CEMBRA. 

Pallas Flor. ross. l. 3. t. 2. Ledebour Flor. alt. IV. 200. 
Pinus montana Lamark Flor. franc. IIL 651. 

A. COMMUiMS 

a, vulgaris, „conis saturate violaceo brunneis, nucibus con- 

coloribus." Clairville apud Gaudin l. c. 
^, helvetica, „conis virentibus, nucibus minoribus , subfus- 
cis." Clairvilh l. c. 
Cenbrot, Eouve, Tinier, GalL 
Alvies, Helvet. Arvel, Arbe, Zarbel, Ziirbel, Zierruss, Lein- 

baum , Germ. 
Lirabove drewo, Sfav, Carpath. Limba , Polon. 
Tzirbolya, Ilung. Transsylv. 

Kedr, Riiss. Kussoch, Kussuk, Kusu agatsch, Tataris Sibirite. 
Syra, Tomensibiis. Sus-pu, Permcecis et Sircejiis. Taet, 
Vogulis. Olba, Vogulis ad Tschussovajam-, Ulpe, ad Sosvam. 
Laegal , Liggal , Ostiacis ; lilgat, Vassuganis. T\AA\ , Samoje- 
dis obensibus ; Tiddek, ad Ketam; Tyri, ad leniseam; Tydeng, 
Samojedis monticolis ; Njarga, Tomensibus; Tjadyng, Cama- 
schis, Imp'hai , Arin%is ; Py, affinibus Pumpocofiensibus ; 
Hai, Inba^Jeiensibus ^ Pei, Assanis. Clmtschi , Buraetis ^ Cho- 
schi , Mongofis. Taktykan , Tungusis. 

B. PUMILA, trunco fruticoso huraili, rarais elongatis prostratis 
decurabentibus v. adscendentibus , foliis brevioribus, fasciculis 
magis confertis, strobilo serainibusque minoribus. 

Pinus foliis quinis, cono erecto, nucleo eduli, puraila nucleis mi- 
noribus Gmelin Ffor. Sibir. I. 179. t. 39. 

Pinus Cembra B. puraila Paffas Ffor. Ross. l. 5. /. 2. f, e — h. 

Pinus pygmaea Fiscfier msc. 

Pinus Cerabra pygrasea Loudon ff. cc. 

Slanez, Russ. Bolgikda, Tungus. Bolgytt, Lamut. Sutum v. 
Schotom, Kamtscliad. Katschivok, KoraeJi. Paxepni, Kurif. 

Habitat in toto Alpium jugo (a Galloprovincia et Delphi- 
natn ad Styriam et Austriam supra Onasum, et a Salis- 
burgensibus alpibus ad Montem Cenisium partim sporadice 
plerumque supra terminum Abietis, alt. 4000 — 6500 ' occur- 
rens , partim sylvas integras efformans) ; in Carpathis con- 
valles intimas subalpinas (a Raczkowa ad Weissensee comita- CE3IBRA. 143 

tus Scepus) sparsim incolit (alt. 3900 — 4800' j, infra ter- 
minum Abietis incipiens, ejiisdem limitem excedens; in Tran- 
sylvania subalpina , in sylvis Btstricensibus et Rodnensibus 
hdud rara. Trans jugum Uralense per omnem Sibiriam 
borealem et alpinam frequens , in montibus altaicis ' inter 
4000 — 6541') gregaria. 

B. In Sibiria ultra Lenam , in Eamtschatka et in insulis 
Kurilibus latos terrce tractus tegit. 

Arbor speciosa, 50 pedum altitudinem raro excedens, ramis 
tortuosis, coraa irreg^ulari , cortice g:riseo, scahrido, rimoso. 
Folia 2 — 3 pollices longa, latitudine diniidiam lineam vix aequan- 
tia, saturate yirentia, rigida, carina argute prominente trique- 
tra, subtus eonvexa, ad angulos marginales et ad carinam aspera, 
faciebus utrinque juxta carinam stomatum fasciis aliquot albentia. 
Va^inarum basis ut in affinibus corticosa, dura, duas lineas vix 
sequans, vag^ina seraipollicaris e squamis aliquot componitur spa- 
thulato linearibus obtusis, membranaceo aridis fuscis, margine 
scarioso integerrimis, primum sat arcte in tubuli speciem imbri- 
catis, mox laxe patentibus et cito deciduis. Rami cuticula sece- 
dente superne pubescentiam mox evanidara mentiuntur. Araenta 
starainigera subterrainalia, ag:gregata 6 — 8 pollices longa oblongo- 
cylindracea obtusissima, basi bracteis aliquot oblongis, obtusis, 
fusco nitidis, margine scariosis calyculata. Antherfe sulphure», 
loculorum marginibus et connectivo purpureo violaceis, illo in 
cristam producto brevem, concolorem, reniformi emarginatara, 
argute crenulatam. Pollen adeo copiosura, ut tlorescentijB tem- 
pore terra sub arbore pulvere sulphureo sit constrata. Strobili 
juniores terminales, inter folia latitantes. ovato oblonffi, violacei 
V. virescentes, s»pe glauco v. caesio pruinosi, nunquam taraen 
pubescentes, adulti ob subsequam rami elongationera axillares 
sessiles, erecti, ovali, obtusi, duos plerumque pollices long;!, in- 
terdura minores , rarius e forma ovata in cylindricam abeuntes. 
Apophysis convexiuscula, saepe laevis et adpressa, interdum ut 
in Strobis longitudinaliter rugosa, marg-inibus seraper raaturitate 
anguste reflexis, in umbonem lanceolatum plus minusve patentem 
desinens. Squamarura basis late cuneata, intus pro recipiendis 
serainibus profunde excavata. Seraen osseura, prorsus apterum, 
obovatura, basi acutum , apice obtusissimum , dorso gibboso- 144 CEMBRA. 

convexum, hinc planiusculum, integumento crasso, osseo, in acie- 
bus duabus oppositis pericarpii pellicula adnata contectum. Al- 
bumen firmum, sapide oleaginosum. Cotyledones G — 13. Forma 
B. propria ut videtur species cum Pinu koraiensi Sieb. et Zucc. 
studiosius comparanda. 

Nuclei CembrcB nostratibus inter cupedias numerati, SibiriaB 
populis annonae loco sunt. 

50. PiNUS Peuce Griseb. 

Cembra foliis quinis, vaginarum abbreviatarum squamis 
oblongo-linearibus inaBqualibus alboscariosis, strobilis cy- 
lindricis utrinque attenuatis, squamis late ovatis apophysi 
dimidiata late rotundata margine attenuata longitudina- 
liter sulcata, umbone terminali transverse lanceolato pla- 
niusculo subtruncato. 

Pinus Cembra var. fruticosa Crrisebach Reise in Rumelien II. 

189-191. 
Pinus Peuce Grisebach Spicileg. Flor. Rumel. II. 349. 

Habitat in Scardo australi, in monte Peristeri supra Bi- 
toliam , alt. 2400 — 5400' cum Juniperis mixta fruticosa ^ 
inde inter 5400 — 5800 ' elevationem in granite sylvam effor- 
mat, truncis distantibus ad limitem superiorem tortuosis in- 
terruptam, 

„Arbor in regione alpina mediocris, trunco nunc erecto 30 — 40 
„pedali, nunc Pumilionis instar tortuoso, in regione montana in 
„fruticosam staturam, ssepe quadripedalem , depressa. Rami cor- 
„tice fusco, ruguloso, cicatricibus transverse ovalibus planius- 
„culis, ramulique cylindrici dense foliosi , epidermide Isevi , ru- 
„fescente, glaberrima. Vaginula pentaphylla^ mox abbreviata, 
„squamis nempe deciduis oblongo linearibus acutiusculis, glabris, 
„aIboscariosis , inaequalibus , longioribus fere 5 — C" longis. 
„FoIia laete viridia, rigida, erectiuscula, 2 '/2 — 3" longa, an- 
„gustissima, supra canaliculata, subtus carina arguta prominula 
„triquetra, apice acutiuscula, margine scabriuscula , basi verti- 
„cillatim coarctata. Flores ignoti. Strobili maturantes subses- 
„siles, erecti , viridi-Iutescentes , parum versus apicem attenuati, 
^utrinque obtusi, 3 — 4" longi, — 12'" diamet. squamis la- STROBUS. 145 

r,tissimis, tertiam fere peripheriae partem prehendentibus, 9 — 10'" 
„latis, 6 — 8'" longis, latissime rotundatis, a basi ad apicera 
„sulcato-rugulosis , in dorso rugularum nitide laivigatis, patulis, 
„margine tenui foliaceis , medio cartilagineis, apice obtusissimo 
„in apophysim (umbonem) transverse lanceolatam planiusculam, 
„subtruncatam excurrentibus, intus squamas accessorias mem- 
„branaceas obtegentibus eisque adnexis. Semina ala rudimentaria 
„'/2'" breviori cincta, flavo-cinerea, ovoideo-oblonga, utrinque 
„obtusa, lateribus convexa, 3'" longa, 2'" lata, l'/^'" crassa, 
„ex traditione accolarum ut videtur non edulia, testa lignosa fra- 
,,gili , membrana interiore tenui albumen carnosum includente." 
Grisebach l. c. 

Species Strobo similior quam Cembrae, cujus specimina cla- 
rissimi inventoris humanitati gratus debeo. 

Sectio VII. STROBUS. Squamarum apophvsis dimi- 
diato pjramidata, umbone terminali. Semina alata. — 
Folia quina. Strobili elongato cylindracei , penduli, 

Strobus Spach Hist. nat. veg. phaner. XI. 394. 

50. Pmus EXCELSA Wall. 

Strobus foliis carinato-trigonis elongato-filiformibus te- 
nuibus, strobilis elongato conicis obtusis, squamarum apo- 
pbysi dimidiato pyramidata obtusa convexiuscula adpressa, 
umbone terminali acuto , antberarum crista ovali truncata 
lacera. 

Pinus Strobus Hamilton Account of Nepal. 83. 
Pinus Chylla Loddig. Cat. 1836. 50. 
Pinus Dicksonii Hort. 

Pinus excelsa Wallich. msc. Don in Lambert Pin. ed. 2. I. 55. 
t. 33. Wallich List n. 6059. Plant. As. rar. II J. 1. t. 201. 
Forbes Pinet. Woburn. 75. t. 29. Loudon Arboret. Brit. IV. 
2285. f. 2197 — 2202. Encyclop. of frees 1022. f 1915 — 1918. 
Link in LinntBa XV. 515. Spach Hisf. nat. veget. phanerog. 
XI. 396. Antoine Conif. 42. f. 20. f. 1. Hoffmeist. in Bot. 
Zeit. 1846. p. 184. 
Lem-shing, Bhotan. Chylla, Nepat. Kuel s. Tschir et Tschil, 
Guricall et Sirmur. Racsula , Hindost. Weeping:-Fir, Angfor. 

10 146 STfiOBUS. 

Habitat in australi et occidentali HimalaycB jugo, in Bhotan 
(C. W. Webb), Nepal (in monte Sliiwapuri , ad septemtrio- 
nem urbis Khatmandu , Wallich), in Gurhwal et Sirmur, 
inter 77 — 9'2^ Lat. or. et 27 — 32 ^ Lat. bor., elevatione 
7Q00 — 10600' partim sylvas constituens, partim cum Pinu- 
bus longifolia et Morinda mixta. 

Arbor excelsa, pyramidata, trunco ex Don nonaginta ad centum et 
viginti pedum altitudinem atting;ente, in Himalaya occidentali ex 
HofTmeister quinquaointa pedum altitudinem vix superante, cortice 
laevi rimosove , molli, plumbeo cinereo, ligno albo, durabili, 
resina terebinthacea limpida turgido. Rami verticillati, adscen- 
dentes v. juniores nutantes. Foliorum fasciculi sparsi, conferti, 
versus ramulorum apices comoso approximati. Folia quina, tri- 
quetra, 5 — Tpollices longa, paullo quam in P. Strobo latiora, g:lauco- 
viridia, lenta, ntmniliil incurva, acuta, mucrone calloso terminata, 
supra carina argute prominenie, sulco utrinque juxta carinam 
glaucescente, subtus plana, ad angulos denticulis minutis rigidis 
aspera. Vagina? semipollicares, laxa?, late lineares, acuta?, caducae. 
Strobili 3 — 4, pedunculati, i»endull, ci'asse cylindraceo conici, 
sex — septem pollices long:i, diametro maximo sesquipollicari bi- 
poUicarique , versus apicem attenuati, obtusi. Squama? coriaceo- 
lignosae, adpresse imbricata?, apophysi magis ac in P. Strobo 
obtusa , paullo etiam convexlore , longjtudinaliter rugoso sulcata, 
caeterum nitida , lutco_ fusca. Umbo terminalis crassus, acutus, 
nigro fuscus, basi nonnihil constrictus. Semen 3 circiter lineas 
longum , ancipiti compressum , integuraento osseo , nigricante , 
cinereo-maculato. Ala semine quadruplo fere longior acinacifor- 
mis, medio G lineas lata, acuta, tenuissime membranacea, ferru- 
ginea, reliculala. Embryonis cotyledones 12. 

51. PiMS Strobus Linii. 

Strobus foliis carinato-trigonis elongato-filiformibus te- 
nuissimis laxis, strobilis subfusiformi cylindricis gracilibus 
acutis , squamarum apopbysi dimidiato pyramidata obtusa 
planiuscula adpressa, umbone terminali obtusiusculo, an- 
therarura crista minima bipartita, lobis subulato-seta- 
ceis. STROBUS. 147 

Pinus virginiana, conis longis non ut in vulgari echinatis Pluk- 

net Almag. 297. 
Pinus americana quinis ex uno folliculo setis longis tenuibus 

triquetris ad unum angulum per totam longitudinem minutis- 

simis crenis asperatis, Pliiknet Amalth. 171. 
Larix canadcnsis longissimo folio Tournefort Instit. 58G. 
Pinus foliis longissimis ex una theca quinis , the White Pine 

nostratibus Colden Novebor. n. 229. in Act. Upsal. 1743. 
Pinus canadensis quinquefolia, floribus albis conis oblongis pen- 

dulis squamis Abieti fere similibus Duhamel Arbr. II. 127. 
Pinus foliis quinis margine. scabris cortice laevi Gronov. Virgin. 

152. 
Pinus Strobus Linn. Spec. 1419. Duroi Harbk. ed. Pott. II. 78. 

Wangenheim Beitr. I. t. 1. f. 1. Marsch. Arb. amer. 101. 

Willd. Baumz. 271. Michaux Flor. Bor. Amer. II. 205. Mi- 

chaux fil. Arb. forest. I. 103. t. 10. Lambert Pin. Ed. 1. /. 

31. t. 22. Ed. 2. /. 51. t. 32. Pinet. Woburn. 83. Loudon 

Arboret. Brit. IV. 2280. fig. 2193 — 2196. Encyclop. of trees 

1018. fig. 1906—1908. Link in Linntea XV. 515. Antoine 

Conif. 43. t. 20. f. 3. Spach Hist. veget. phan. XI. 394. 
White-Pine. Purapkin-Pine. Sapling-Pine, Americ. Lord-Whey- 

mouths-Pine, Anglor. 
Varietates hortenses. 

a, alba Hort. (Loudon Arboret. IV. 2208^, cortice albido, fo- 
liis paUidioribus. 

^, brevifolia Hort. (Loudon l. c.)^ foUis abbreviatis. Pinus 
Strobus nova Loddig. Catalog. 1836. Pinus compressa 
Booth. 

Crescit in America boreali orientali cis fluvium Mississipi, 
a lacu St. Joannis (48 — 48° 51 ' L. B.) usque ad montium Al- 
leghany jugum boreale , copiosissime inter 47 ^ et k3^ L. B., 
solo imprimis pingui et juxta rivulos ccenoso et sphagnoso. 

Arbor statura juxta soli indolem varia, locis opportunis cen- 
tumpedalis, interdum ducentorum pedum altitudinem attingens. 
Truncus pro ratione altitudinis validus, cortice griseo, juventute 
laevissimo, tandem rugoso, rimoso vestitus, usque ad tres quartas 
altitudinis suae partes simplex, inde exserens ramos verticillatos, 

10- 1 18 STROBUS. 

patentes, breves, in sese excipientibus verticillis sensim brevio- 
res, coraam pyramidalem formantes. Folia quinata, quatuor ad 
sex pollices longa, vix dimidiam lineam lata, carina supra pro- 
minente acute trigona, subtus plana, canaliculata, glauco-viridia, 
faciebus juxta carinam stomatum fasciis albicantibus nolata, an- 
guHs marginalibus argute minutissime serrulata, angulo carinali 
integerrima, flaccidula, jestate divaricata, hieme adpressa. Va- 
gina pollicaris, e squamis lineari acuminatis, tenue membrana- 
ceis, integ:errimis, caducissimis. Strobili plerumque geminati, 
in pedunculo bievi penduli, 4 — 8 pollices long^i, g:raciles, cylin- 
drici, diametro maximo sesquipollicari bipollicarive, utrinque, 
imprimis tamen apice attenuati, inde subfusiformes, basi obtusi, 
apice acuti et saepe incurvi. Squamarura apophysis fere pollicem 
longa, latitudine maxima 7 linearum, planiuscula, adpressa, pri- 
mum pallide viridis, deinde flavo fusca, juventute laevis , aetate 
longitudinaliter rugosa. Umbo sabquadrangulus, obtusus, resinae 
limpidje g:uttulas stillans. Semen ancipiti compressum, duas cir- 
citer lineas longum, integumento fuligiineo, maculis pallidioribus 
notato, ala 5 linearum longitudinera vix excedente, latitudine maxi- 
ma duarum linearum, pallide testacea, lineis fuscis longitudina- 
libus picta, apice obtuso , suboblique truncato. Embryonis co- 
tyledones C. 

52. PlNUS MONTICOLA Dougl. 

Strobus foliis carinato-tri^onis abbreviato-filiformibus 
rigidis, strobilis conico cylindricis acutis, squamarum apo- 
physi dimidiato pjramidata obtusa planiuscula, umbone 
terminali acuto. 

Pinus monticola Donglas msc. Lambert Pin. Ed. 1. ///. t. 87. 
Ed. 2. //. 132. Pinet. Woburn. 81. ^.31. Loudon Arboret. 
Brit. IV. 2291. f. 2208. 2209. Encijclop. of trees 1021. f 1913. 
1914. Anloine Conif. 40. t. 18. f. 3. 

Habitat in America boreali occidentali, in montibus ad 
cataractas Columbice {Kettle Falls) et ad fluvium Spokan. 
/Douglas.) 

Arbor resinosa, cortice fuscescenti , Strobo admodum affinis, 
sed foliis multo brevioribus, rigidis, ramos dense vestientibus STROBUS. 149 

diversa et facie aliqiiomodo aliena, Folia quina, sesquiptJlicaria 
et tripollicaria, rigida, obtusiuscula, s^lauco viridia, carina acute 
prominente trigona, angulis marginalibus obsolete serrulata, cari- 
nali integerrima, planis juxta carinam albido stig^matosa. Vagi- 
narum squamae laxe imbricata?, ovato-acuminatae, fuscescentes, 
obtusae, caducissimae. Strobili paullo quani in praecedenti specie 
validiores, 6 — 8 pollices longi , basi vix anffustati, apice minus 
attenuati, squamarum apophysi adpressa, aut maturitate tindem 
corrugata et patentiuscula. Umbo nigro-fuscus, subquadrangulus, 
acutus. Semen duas lineas vix excedens, ala novem lineas paullo 
superans, acuta, integumento fulvo-fuligineo concolor. 

53, Pi>us Ayacahuite C, Ehrenb. 

Strobus foliis carinato-trigonis filiformibus rigidis , stro- 
bilis cylindrico-pjramidatis praelongis, squamarum apo- 
physi dimidiato pyramidata acuminata apice recurva» 
umbone terminali obtuso. 

Pinus Ayacaliuite C. Ehrenberg msc. Schlechfend. in Linnwa 
XII. 492. Loudon Encyclop. of frees 1023. f. 1919—1921. 
Antoine Conif. 47. Spach Hist. nut. veget. phaner. XI. 47. 

Crescit in montibus provinciarum Chiapa et Oaxaca Mexici 
(16—18 L. B.). 

Arbor centumpedalis. Rami juniores pube ferruginea , demura 
evanida vestiti , adulti foliorum delapsorum pulvinulis asperi. Pe- 
rulae breves, lineari triangulares, demum reflexa?. Folia quina, 
vaginula brevi , laxa, tres v. quatuor pollices longa, tertiam li- 
neae partem latitudine vix superantia, dorso plana, supra carina 
prominente bisulca, sulcis albido stigmatosis , angulis margina- 
libus minutissime serrulatis. Strobilus 8 — 14 pollices longus, 
cylindrico-conicus, e basi tripollicari sensim attenuatus, rectus 
V. plus minus incurvus. Squamae fere bipollicares cum apophysi 
8 — 10 lineas metiente, haec glauco virens v. stramineo-fusca, 
dimidiato pyramidata, circurascriptione rhombea (rJ^ombi long. 
9'", lat. max. 3 lin. supra basim 7'"}, acurainata, apice patula 
v. in squamis infimis sterilibus recurva , in oranibus rugis plu- 
rirais longitudinalibus exarata. Urabo terniinalis obtusus , duas 
fere lineas longus, crassus, fragilis. Seraen obovatum, ancipiti 150 «. 8TR0BUS. 

<?ompressum , 2" loiigum, integumento duro testaceo fusco, ala 
12 lineas longaj latitudine maxima 5'", oblique truncata, semini 
concolor, lineis longitudinalibus obscurius tinctis exarata. Coty- 
ledones 12. 

54. PlNUS LAMBERTIANA Dougl. 

Strobus foliis carinato-trigonis filiformibus rigidis, stro- 
bilis crasse cylindricis utrinque obtusis, squamis laxis, 
apophysi lata dimidiato pyramidata, umbone terminali 
dilatato obtusissimo. 

Pinus Lambertiana Douglas in Litm. Transact. XV, 500. Lam- 
bert Pin. Ed. 2. I. 57. t. 34. Hook. Flor. Bor. Amer. IL 161. 
Loudon Arbor. Brit. IV. 2288. f. 2203 — 2207. Encyclop. of 
frees 1019. f. 1909 — 1912. Pinet. VVoburn. 77. t. 30. Antoine 
Conif. 41. t. 19. Spach Hisf. nat. vegef. phanei;. XI. 397. 

Nat-cleh, Umptaqiiens. Ind. 

? B. brevifolia, foliis brevioribus, rigidioribus. Hook. l. c. 

Habitat in America boreali occidentali , inter 40 — 43 ° 
L. B. centum milliarium itinere a maris littore , inter alias 
Pinuum species sporadica. B. in montibus scopulosis, loco 
dicto « Height of Land. » 

Arbor gigantea, trunco saepe 150 pedes metiente, nonnunquam 
ducentenos excedente , ambitu vicenorum sexagenorumve pedum, 
strictissimo, plerumque ad duas tertias altitudinis suae partes sim- 
plici, deinde efFuso in ramos nutantes, comam pyramidatam for- 
mantes. Cortex Itevis , in arboris latere austro adverso pallide 
fuscus, qua boream respicit exalbidus. Folia quina, vaginulis ut 
in Strobo caducis primum inclusa, quatuor v. quinque pollices 
longa, rigida, laete viridia, haud nitentia, carinato-trigona, ad 
angulos marginalcs denticulis minimis aspera, ad angulum cari- 
nalem laevissiraa. Strobili extrcmis ramis innascentes, primum 
erecti, altero demum anno penduli, crasse cylindrici, versus 
apicem e basi 10 — 12 pollices ambitu nietiente parum attenuati, 
12 — 10 pollices longi. Squama? lax», apophysi late dimidiato- 
pyramidata obtusissima, rhombea (rhombi long. 10'", lat. max. 
3'", supra basim 14'"), nitide badia, la;vissima. Umbo apicalis 
latus, obtusissimus, nigro fuscus, Semen obovatum, ancipiti PSEUDO-STROBLS. 151 

compresslusculum , 3 '/2'" loiisjufn; ala «lolubriformis , poHicem 
longa, obtusa, latitudine maxima T" metiens, fuliginea, tenuis- 
sime membranacea, ductibus resinosis tenuissimis serpcntinis 
scatens. Cotyledones 12 — 13. 
Varietas B. foliis vix 2 — 3 pollices longis rigidioribus, trunco 40 
— 50 pedum altitudinem vix excedenle, a cl. llooker 1. c. com- 
memorata, summopere dubia est, strobilis nemini adhuc visis. 
Pinus Lambertiana resina; limpidfe copia , qua? si igne e truncis 
elicitur dulcis evadit et sacchari loco est, deinde seminibus, quae 
tosta Cembras in modum eduntcr, autochthonibus Umptaquensibus 
utilis. Sectio yill. PSEUDO-STROBUS. Squamarum apo- 
physis pyramidata, umbone centrali. Semina alata. Folia 
quina, 

55. PiNLS Ehrenbergii Endl. 

Pseudostrobus foliis quinis abbreviatis (SV^ — 3") rigi- 
dis, vaginis brevibus (3'") squamosis, strobilis ovatis (2"), 
squamarum apophysi depresse pyramidata rhombea, trans- 
versim acute carinata, latere inferiore angustiore, um- 
bone excentrico orbiculari in mucronem acutum recurvum 
producto. 

Pinus Ehrenbergii Endl. nisc. 

Habitat ad Real del Monte Mexicanorum, arbor centum- 
pedalis. (Ehrenb.) 

56. PiNus RUDis Endl. 

Pseudostrobus foHis quinis brevibus (5") rigidis, vaginis 
squamosis abbreviatis (3'"), strobilis oblongis obtusis (3"), 
squamarum apophysi rhombea pyramidata, angulo supe- 
riore obtuso, inferiore acuto, carina transversa elevata, 
umbone lato depresso mucrone tuberculiformi. 

Pinus rudis Endl. msc. Babitat in Mexico. (Ehrenberg. 1 52 PSEUDO-STROBUS. 

57. PiNus Hartwegh Lindl. 

Pseudostrobus foliis quaternis v. quinis longis (6 ") rigi- 
dis, vaginis scariosis elongatis (1"), strobilis oblongis 
(4 — 5 ") pendulis aggregatis, apophysi depresse pyrami- 
data, angulis obtusiusculis , margine incrassato rugosa, 
carina transversa parum elevata, umbone rhombeo de- 
presso mutico. 

Pinus Hartwegii Lindley in Bot. Reg. 1839. App. p. 62. Spach 
Hisf. nat. veg. phancr. XI. 402. Lottdon Encyclop. of trees 
1000. f. 1875. 1876. 

Habitat in Mexici monte Campanario , 9000' elevatione, 
supra Pinus religiosw terminum. 

Folia in nostris speciminibus ssepissime quina, rarius quaterna. 
Apud Loudon 1. c. quina bene pinguutur, et constanter esse di- 
cuntur quaterna. 

58. Pmus oocARPA Schied. 

Pseudostrobus foHis quinis tenuibus elongatis (6 — 12"), 
vaginis membrauaceis longis (9'"), strobiHs ovatis acutis 
(3 — 5"), apophysi pyramidato-tetra — pentagona, angulo 
superiore obtuso inferiore acuto, carina transversa parum 
elevata, superiore obsoleta, inferiore acuta, umbone sub- 
orbiculari depresso mutico. 

Pinus oocarpa Schiede in Linncea XII. 491. Loudon Encyclop. 
of trees 1012. f. 1894—1896. Antoine Conif. 39. t. 17. f. 2. 
3, OOCARPOIDES Benth. msc. strobilis minoribus, apophysi ele- 
vatius pyramidata. 

Habitat inter Ario et montem ignovum Jorullo , in regione 
calida et temperata Mexicanorum, 

59. PiNus RussELLiANA Liudl. 

Pseudostrobus foliis quinis longis (6 — 8''), vaginis squa- 
mosis elongatis (1"), strobilis oblongis (6'') horizontali- 
bus V. subcernuis verticillatis sessihbus , squamarum apo- 
physi rhombea depresso pyramidata, carina transversa PSEUDO-STROBUS. 153 

acuta, latere superiore angustiore, umbone iato plano 
conico umbonulato. 

Pinus Russelliana Lindley in Bot. Reg. 1839. App. p. 63. Spach 
Hisf. nat. veg. phaner. XI. 402. Loudon Encyclop. of trees 
1003. f. 1879. 1880. 

Habitat prope Real del Monte Mexicanorum, ad viam 
inter S, Pedro et S. Paolo. (Hartweg.) 

60. Pixus Devomaxa Lindl. 

Pseudostrobus foliis quinis elongatis (8 — 9'M, vaginis 
squamosis longis (l"j, strobilis solitaiiis pendulis ob- 
longo-corniformibus obtusis (6"), squamarum apophysi e 
basi rbomboidea depresse pyramidata, linea transversa 
parum elevata, umbone iato obtuse umbonulato. 

Pinus Devoniana Lindley in Bot. Reg. 1839. App. p. 62. Spach 
Hist. nat. veg. phaner. XI. 402. Loudon Encyclop. of trees 
1001. f. 1877. 1878. 

Pino blanco, Pino real Mexican, 

Habitat in monte OcotiUo Mexicanorum , inter Real del 
Monte et Regla, arbor sexaginta — octogintapedalis, 

61. Pevus MACROPHixLA Lindl. 

Pseudostrobus foliis quinis longissimis (sesquipedalibus), 
vaginis longis (1") squamosis, strobilis elongato ovatis 
(6"), squamarum apophysi e basi transversim rhomboidea 
abruptim compresso pjramidata uncinata, umbone con- 
tinuo discolore obtuso. 

Pinus macrophylla Lindley in Bot. Reg. 1839. App. p. 63. Spach 
Hist. nat. veg. phaner. XI. 402. Loudon Encyclop. of trees 
1006. f. 1885. 1886. 

Habitat in Monte Ocotillo Mexicanorumf arbor humilis. 

62. Pmrs apulcexsis Lindl. 

Pseudostrobus foliis quinis tenuibus bre^ibus [6") glau- 
cis, vaginis squamosis longis (9"), strobilis pendulis ver- 154 PSEUDO-STROBUS. 

ticillatis ovatis acutis (4"), squamarum apophysi e basi 
rhomboidea elevato-pyramidata, umbone continuo recto 
V. recurvo. 

Pinus apulcensis Lindley in Bot. Reg. 1839. App. p. 63. Spach 
Hist. nat. veg. phaner. XI. 403. Loudon Encyclop. of trees 
1014. f. 1899. 1900. 

Habitat in faucibus montium prope Acapulco Mexicanorum , 
arbor quinquagintapedalis. (Hartweg.) 

63. PiNus MoNTEzuTtf^ Lamb. 

Pseudostrobus foliis quinis longis (pedalibus sesquipe- 
dalibusque) rigidis glaucescentibus , vaginis squamosis 
(poUicaribus), strobilis oblongis (spithameis), squamarum 
apophysi elevato - pyramidata obtuse tetragona, carina 
transversa acuta, umbone depresso mutico. 

Pinus occidentalis Humb. Bonpl. et Kunth Nov. gen. et sp. 11. 

4. Deppe in Linncea V. 76. non Swart-z. 
Pinus Montezumae Lambert Pin. Ed. 2. /. 39. t. 22. Schlech- 

tend. iti Linncea XII. 489. Antoine Conif. 38. t. 17. f. 1. Spach 

Hist. nat. veg. phaner. XI. 401. Loiidon Encyclop. of frees 

1004. f 1881. 1884. 

^, Lindleyi Loudon l. c. f. 1882. 1883. squamarum apophysi 
depressiuscule pyramidata. 

Habitat in Orizaba aliisque montibus Mexici. 

64. PiNus occiDENTALis Swartz. 

Pseudostrobus fohis quinis elongatis (8 — 10") tenuibus 
nitidis, vaginis squamosis abbreviatis, strobilis peduncu- 
latis cernuis conicis (2 — 3"), apophysi plano depressa, 
umbone foliaceo mucronato. 

Larix americana foliis quinis ab eodem exortu Tournef. Inst. 586. 
Pinus foliis quinis ab eodem exortu Pfumier Cat. 17. Plant. 

Amer. 154. t. 161. 
Pinus occidentalis Swartfs Prodr. 103. Flor. Ind. occid. II. 1230. 

Loisleur in Nouv. Duham. V. 250. t. 72. *i*. f. 2. Lamberi PSEUDO-STROBUS. 155 

Pin. Ed. 2. I. 40. L 23. Antoine Conif. 40. t. 18. f. 1. Lou- 
don Arboret. Brit. IV. 2271. f. 2183. Encyclop. 1015. f. 1901. 

Hahitat in montibus Hispaniolce, Quartier du Pin (Swartz), 
et Quartier St. Suzanne (Poiteau). 

65. Pixus TE>uiFOLiA Benth. 

Pseudostrobus foliis quinis elongatis (8 — 10") tenui- 
bus nitidis, vaginis squamosis [Vi"), strobilis ovoideis 
(ly^'')? apophjsi oblique rhombea plano depressa mar- 
gine incrassata, umbone mutico. 

Pinus tenuifolia Bentham Plant. Hartweg. p. 92. n. 620. 

Habitat in montibus prceriiptis i<Canalesy) dictis, nec non 
ad pagum Chinanta prope Guatemala et in summo jugo 
Choacas prope Salama. (Hartweg.) 

66. Pixus LEioPHYLLA Schied. et Depp. 

Pseudostrobus foliis quinis elongatis (3 — 5") tenuissi- 
mis glaucescentibus , vaginis squamosis caducis, strobilis 
ovatis (114 — 2") horizontalibus geminis pedunculatis, 
squamarum apophysi rhomboidea plano-depressa, umbone 
mucrone deciduo centro excavata. 

Pinus leiophylla Schiede et Deppe in Linntea V. 354. XH. 490. 
Lambert Pin. Ed. 2. /. 38. t. 21. Loudon Arboret. Brit. IV. 

2273. f. 218G. 2187. Encxjclop. of trees 1011. f. 1891 — 1893. 
Pinet. Woburn. 74. f. 28. Antoine Conif. 39. t. 18. f. 2. 

Habitat in Mexico inter Cruz blanca et Jalacinga regionis 
frigidce , prope Aganguco, et in provincia Michuacan prope 
Tajimaroa. 

67. Pixus FiLiFOLiA Lindl. 

Pseudostrobus foliis quinis longissimis (IV^')» vaginis 
squamosis (1"), strobilis conicis elongatis (7 — 8") obtusis, 
squamarum apophysi rhombea depresso-pyramidata, ca- 
rina transversa acuta , umbone calloso obtuso. 156 TiEDA. 

Pinus filifolia Lindley in Bof. Reg. 1840. App. p. 61. Lottdon 
Encyclop. of trees 1008. f. 1889. 1890. 

Hdbitat ad vulcanum del Fuego Guatemalce. (Hartweg.) 

68. PiNus PsEUDOSTROBus Lindl. 

Pseudostrobus foliis quinis elongatis ( 10 " ) tenuissimis 
glaucescentibus, vaginis squamosis (1"), strobilis borizon- 
talibus verticillatis ovalibus (4"), apophjsi rhombea pyra- 
midata recta carina transversa acuta margini superiori 
admota, umbone obtuso. 

Pinus Pseudostrobus Lindley in Bot. Reg. 1839. p. 63. Loudon 
Encyclop. of trees 1008. f. 1888. 

Habitat ad Anganguco Mexicanorum, 8000' elevatione. 

69. PiNus ORizABiE Gord. 

Pseudostrobus foliis quinis elongatis (9 — 8 " ) filiformi- 
triquetris angulis asperrimis, vaginis squamosis (V^") y 
strobilis aggregatis deflexis ovatis obtusis (k — 5"), squa- 
marum apophysi e basi transversim rhombea abruptim de- 
flexo-pyramidata nitida, umbone obtuse uncinato. 

Pinus Orizabae Gordon in Journal Horticul. Soc. L 237. c. fig, 
Habitat in monte Orizaba Mexici. Sectio IX. TiEDA. Squamarum apophysis pyramidata, 
umbone centrali. Semina alata. Folia terna. 

70. PiNus Teocote Cham. et Schlecht. 

Taeda fohis ternis tenuibus flexuosis (3 — 5"), vaginis 
( 1 " ) persistentibus fimbriatis , strobilis deflexis ovatis 
acutis (2 — 3"), squamarum apophysi depresso-pyrami- 
data, umbone rhombeo plano medio tuberculo conico. 

Pinus Teocote Chatn. et Schlechtend. in LinntBa V. 76. XIL 487. 
Lambert Pin. Ed. Z. L 37. t. 20. Loudon Arboret. Brit. IV. TJEDA. 157 

2266. /*. 2173. 2174 Encyclop. of trees 991. f. 1852 — 1854. 
Antoine Conif. 35. t. 16. f. 3. Link in Linneea JTF. 505. 
Teocote et Ocote Mexican. 

HaUtat in Mexico in adscensu montis Orizabce , inter Cruz 
blanc et Julacingo, nec non inter Anguanguco et la Vendilla , 
et prope Real del Monte , arbor centumpedalis. 

71. PiNus PATULA Schied. et Depp. 

Taeda foliis ternis tenuissimis flaccidis (8 — 9"), vaginis 
(1 V2") persistentibus ciliatis, strobilis ovato-oblongis ob- 
tusis (3 — 6"), squamarum apopbjsi depresso-pyrami- 
data angulata, umbone conico recto medio tubercu- 
lato. 

Pinus patula Schiede et Deppe in Linnwa XII. 488. Lambert 
Pin. Ed. 2. /. 36. t. 19. Loudon Arboret. Brit. IV. 2266. f. 
2175. 2176. Encyclop. of trees 992. f. 1855. 1856. Antoine 
Conif. 35. t. 16. f. 2. 

^, stricta Benth. Plant. Hartweg. n. 442. foliis strictis, stro- 
bilis minoribus. 

Habitat in Mexici regione frigida , ad Malpays de la Joya, 
las Cruces, inter Lerma et Toluca et ad Real del Monte. 

72. PlNUS INSULARIS Eudl. 

Taeda foliis ternis tenuissimis flaccidis (6 — 9"), vaginis 
(4'") persisteatibus, strobilis ovatis acutis (3''), squama- 
rum apophysi pyramidata angulata, umbone minimo tu- 
berculiformi conico. 

? Pinus timoriensis Loudon Arboret. Brit. IV. 2269. 
Habitat in insulis Philippinis. (Cumming: n^. 956. ) 

73. PiNus PERSiCA Strangw. 

Taeda foliis ternis quaternisve rigidis squarrosis (2 — 3"), 
vaginis persistentibus laxis, strobilis subcylindricis obtusis 
(1 — iV^")* squamarum apopbysi late rhombea nitidissi- 158 TJEDA, 

ma, carina transversa acutissima, umbone plano, tuber- 
culo minimo supra carinam percurrentem sito. 

Pinus persica FoxStrangways in Gardn. Magass. XV. 130. 

Habitat in Persia australi. 

74. PiNus sixENSis Lamb. 
Taeda foliis ternis rariusve geminis tenuibus squarrosis 
(5"), vaginis persistentibus ( V^")» strobilis ovatis acutis 
(2"), squamarum apopbysi trigono pyramidata , umbone 
rhombeo plano medio minutissime tuberculato. 

Pinus sinensis Lambert Pin. Ed. 2. I. 47. t. 29. Loudon Ar- 
boret. Brit. IV. 22G4. f. 21G7 — 21G9. Encyclop. of trees 999. 
f. 1873. 1874. Antoine Conif. 1. /. 1. f. 1. Pinet. Woburn. 
39. t. 12. 

Pinus Keseya Royle msc. Gardners Magafs. 1840. p. 8. 

Pinus nepalensis Pinet. Wobiirn. 34. 

Pinus Cavendisliiana Hort. 

Habitat in China. 

75. PlNUS LONGIFOLIA Roxb. 

Taeda foliis ternis elongatis (ultrapedalibus) tenuissimis 
demumpendulis, vaginis (l")laxis laceris, strobilis ovato- 
conicis (5 — 7"), squamarum apopbysi trigono-pyrami- 
data crassa recurva, umbone brevi acuto, antberarum 
crista crenulata. 

Pinus longifolia Roxb. msc. Fl. Ind. or. III. 651. Latnbert Pin. 

Ed. 1. /. 29. t. 21. Ed. 2. /. 43. t. 2G. 27. Royle Himalay. 

32. t. 85. f. 2. Loudon Arboret. Brit. IV. 2252. f. 2148 — 2152. 

Encyclop. of trees 99G. f 18G5. 18GG. Pinet. Woburn. 55. t. 

20. Antoine Conif. 29. t. 9. Link in Linnwa XV. 508. Spach 

Hist. nat. veg. phaner. XI. 390. Ho/fmeister in Bot. Zeit. 1846. 

p. 184. 
Tschelu, Tschir, Tschil, Kil et Thansa, Ind. 

Habitat in Nepalia et Kaschemir. alt. 5000 — 8000 ' supra 
mare, Coniferarum in moniibus Emodi vulgatissima , quin- 
quaginta v. octogintapedalis , in Indi(e borealis planite culta. T^DA. 159 

76. Pi>us Gerardiaxa Wall. 

Taeda foliis ternis brevibus (2") glauco virentibus, vagi- 
nis laxis deciduis, strobilis ovato-oblongis ( l/^')» squama- 
rum apophysi elongato pyramidata convexo plana recurva, 
umbone continuo valido obtuso, antberarum crista fim- 
briato-lacera. 

Pinus Gerardiana WaUich msc. Lambert Pin. Ed. 2. //. 145. 

f. 79. Roijle Himalaij. 32. t. 85. f. 2. Loudon Arboret. Brit. 

IV. 2254. f. 2153 — 2155. Encijclop. of trees 998. f. 18G9. 

1870. Pinet. Woburn. 53. t. 19. Antoine Conif. 29. t. 10. Hoff- 

meister in Bof. Zeif. 1846. p. 184. 
Pinus Neosa Govan. msc. 
Neoza Ind. 

Habitat in Himalaijce jugis, altitudine 5800 — 9400', arbor 
quinquagintapeda lis . 

^Arbormagna. Ramuli cortice spadiceo,laevi. Folia terna, abbre- 
„viata , mucronulata, recta, glauco-viridia, supra bicanaliculata, 
„subtus convexa, jugo intermedio marginibusque obsolete crenu- 
„latis, bipollicaria v. paullo longiora. Vaginae laxae, deciduae, 
..squamis lanceolatis, scariosis, nitidis, spadiceis. Squamae sti- 
-pulares ovatae, acutae, cartilaginese, fulvae, margine integerrimse, 
y^laeves. Strobili ovato-oblongi , fuscescentes, longitudine 9 — 10 
,,unciales, circumferentia prope basim 17 pollicares : squamis 
y,crassis. latissimis, cuneatis, suberosis: apicibus elevatis, crassis, 
yjobtusis, dilatatis, recurvaiis. Semina oblonga , basi subteretia, 
„fusca: ala lata, dolabriformis , sordide fusca, nitida.^ Lam- 
bert l. c. 

77. Pixus Sabixiaxa Dougl. 

Taeda foliis ternis quaternisque elongatis tenuibus (5 — 
15"), vaginis (!') laceris, strobilis ovatis (9 — 12") squa- 
mis connatis , apopbysi ancipiti, umbone valido elongato 
subulato { 1 " j uncinato incurvo acuto, seminibus alae lon- 
gitudine. 

Pinus Sabiniana Douglas msc. Lamherf Pin. Ed. 2. //. 14G. /. 
80. Loudon Arboref. Brit. IV. 224G. f 2138—2140. 2142. 2143. 160 TiEDA. 

Encyclop. of trees 982. f. 1834 — 1838. Pinet. Woburn. 63. t. 
23. 24. Antoim Conif. 30. ^.11. Link in LinniBa XV. 509. 
Spach. Hisl. nat. veg. phaner. XJ. 390. 
? Pinus macrocarpa Lindley in Bot. Reg. 1840. App. p. 61. 

Habitat in Americce boreali-occidentalis jugo subalpino Novcb 
Albionis, sub 40 ^ L. B. 1600 ' infra nivis (Bternce terminum, 
in solo ex aquce dulcis sedimento composito, nec non humiliore 
statura sub 31° L. B. in jugi littoralis graniiici verticibus. 

„Arbor mediocris, 40 — 120 pedes alta. Ramuli cortice luteo- 
„fuscescenti , laevi. Folia terna, pedalia, lenta, subflexuosa, ju- 
„cundissime viridia, supra bicanaliculata, jugo intermedio elevato 
„marginibusque obsolete crenulatis, subtus convexa, la;via, hieme 
„flaccida et pendula. Vaginae pollicares, et sa;pe paullo ultra, 
„cinereo-fusca3, nitidje , ore nunc subintegro. Squama; stipulares 
„IaneeoIatae , acuminatae , ferrugineae, margine fiinbriato-lacerae. 
„Strobili aggregati (3 — 9), ovati, echinati, spadicei, cernui, lon- 
„gitudine 9 — llunciales, circumferentia prope basim 16 — 19 pol- 
„Iicares : squamis spirali modo eleganter dispositis , cuneatis , 
„osseis, latissimis : apicibus elongato-subulatis, compresso-tetra- 
„gonis, uncinato incurvatis, spinosis, validissimis. Semina ob- 
„Iong;a, ossea, fusca, ala brevi, rotundata, fusca, nitida." Lam- 
bert l. c. ' 

78. PlNUS COULTERI DOD. 

Taeda foliis ternis quaternisque elongatis tenuibus (4 — 
15") vaginis (1") laceris, strobilis oblongo-conicis (1'), 
squamis connatis apophysi ancipiti in umbonem longissi- 
mum [V/2 — 3') subulatum validum uncinato-incurvum 
continuo, seminibus ala quadruplo brevioribus. 

Pinus Coulteri Don in Linn. Transact. XVII. 440. Lambert Pin. 
lU. t. 83. Loudon Arboret. Brit. IV. 2250. f. 2144—2147. 
Encyclop. of trees 985. f. 1839 — 1841. Pinet. Woburn. 67. t. 
25. 26. Link in Linnwa XV. 510. Antoine Conif. 31. t. 12. 13. 

Habitat in Californice montibus St. Lwci<B (36°L. B.) altit. 
3000 — 4000', cum Pinu Lambertiana. 

„Arbor magna, robusta, altitudine 80- v. lOOpedalis, cortice 
„spadiceo obducta, ramis amplis, apice diffusis. Ramuli e squa- T^DA. 161 

..marum stipularium basibus callosis toroloso-tuberculati, cras- 
..sitie pollicares. F'olia terna, raro quaterna v. quina, dodran- 
„talia, incurvata, compressiuscula, mucronata, supra bisulca, 
„subtus planiuscula, margine lineaque media elevata~tenuissime 
„serrulatis. Vaginae sesquiunciales, crassitie pennae corvinae, 
„basi tumida squamis ovato-lanceolatis, acuminatis, cartilagineis, 
„spadiceis, nitidis, adpressis, margine scarlosis, albis, filamen- 
„toso-laceris, inferioribus brevissimis carinatis, stipularibus majo- 
„ribus, longius acuminatis, basi cucullato-callosa indurata persi- 
„stente. Strobili omnium maximi, conico-oblongi , pedales et 
„ultra, diametro ad medium semipedem adaequant, et libras qua- 
„tuor circiter pondere: squamis cuneatis, apicibus elongatis, lan- 
„ceolatis, mucronatis, ancipiti-compressis, obsolete quadrangulis, 
^incurvato-aduncis, crassissimis, induratis, laevibus, nitidis, 
„spadiceis, margine acutis , 1 — 3uncialibus, inferioribus long:io- 
„ribus, deflexo-patentibus.'" Don l. c. 

79. PiNUS MURiCATA Don. 

Taeda strobilis aggregatis inaequilatere ovatis (3''), squa- 
marum apophysi elongata ancipiti compressa, umbone 
acuminato-lanceolato continuo. 

Pinus muricata Don in Linn. Transact. XVII. 441. Lambert III. 
t. 84. Loudon Arboret. Brit. IV. 22G9. f. 2180. Encyclop. of 
frees 989. f. 1819. Anfoine Conif. 32. t. 14. f 1. 

Habiiat in California ad San Luis Ohispo (35 ^L. B.), 
elevatione 3000 ' supra mare. 

„Arbor recta, mediocris, altitudine circiter 40 pedum. Stro- 
„bili aggregati 0^ — 3) ina?quilatere ovali, 3pollicares, squamis 
„cuneatis, crassissimis, apice dilatatis, obsolete quadrangulari- 
„bus, umbilico elevato-mucronatis, baseos extima? elongatis, an- 
„cipiti compressis, callosi^ rigidis, laevibus, nitidis, recurvato- 
^patentibus.'^ Don. l. c. 

80. PlNUS RADIATA DOU. 

Taeda strobilis aggregatis inaequilatere ovatis (6"), squa- 
marum apophysi ancipiti conica subdeflexa supernc radia- 
tim rimosa, umbone minimo excavato. 

11 I 62 iJ?DA. 

Pinus radiata Dou in Litm. Transact. XVII. 442. Lamb. Pin. 
1IL f. 8(). Loudon Arioref. Brit. IV. 2270. f. 2182. Encyclop. 
of frees 990. f 1851. Antoine Conif. 33. f. 14. /*. 3. 

Hahitat in California ad Montereij , prope littus maris 
(S6 L. B.), 

„Arbor rectissima, altiludinem circitcr 100 pedum attingens, 
„ramis late patentibus copiosis ad basim usque ornata. Strobili 
„a^gregati, ovati , Gpollicarcs, basi exteriore ventricosi, squa- 
„rais cuneatis, crassis , spadiceis, nitidis, apice dilatatis, depres- 
„sis, quadrangulis, radiato-rimosis, umbilico depresso, ad basim 
„exteriorem triplo majoribus, apicibus elevatis, gibbosis, subre- 
„curvis.^' Don l. c. 

81. Pl\US TUBERCULATA DOD. 

Taeda strobilis aggregatis inaiquilatere oblongis (4"), 
squamarum apopbysi elevato-pyramidata quadrangiila, um- 
bone depresso. 

Pinus tuberculata Don in Linn. Transact. XVII. 442. Lambert 
Pin. III. t. 85. Loudon Arboref. Brit. IV. 2270. f. 2181. En- 
cyclop. of trees 990. f. 1850. Antoine Conif. 33. t. 14. f. 2. 

Eabitat in California ad Monterey, prope littus maris ( 36 ° 
L. B.). 

„Arbor centumpedalis. Strobili oblon^i aggregati (3), fulvo- 
„cinerei, 4poIlicares, 2 '/2 uncias crassitie ada^quant : squamis 
„cuneatis apice dilatatis quadrangularibus, umbilico depresso trun- 
„catis, ad basim exteriorem majoribus, apice elevatis, conicis." 
Don l. c. 

82. Pl\US CALIFORMCA Loisl. 

Taeda foliis ternis elongatis ^acilibus, strobilis (pedali- 
bus) oblongis obliquis , apopbysi elevato pyramidata tetra- 
gona, umbone brevi uncinato. 

Pinus californica Loislenr in Nouv. Duham. V. 243. 

Plnus monteragensis Godefr. msc. 

Pinus adunca Bosc msc. 

Pinus Sinclairii Hooker et Arnott ad Beechey 392. t. 93. T^DA. 163 

Habitat in California, in collibus a Monterey ad Carmelo 
et ad Punta Pinos. 

83. PiNus iNSiGNis Dougl. 

Taeda foliis ternis quaternisque elongatis rigidis, strobilis 
ovatis(3''), squamarum apophysi elevato-pyramidata te- 
traquetra, umbone lato plana mucronulato demum mutico. 

Pinus insignis Douglas msc. ex Loudon Arboret. Brit. IV. 2265. 
2170 — 2172. Encyclop. of trees 988. f. 1847. 1848. Pinet. 
Woburn. 51. t. 18. Antoine Conif. 27. t. S. f. i. 

Habitat in California, 

84. PlNUS PONDEROSA Dougl. 

Taeda foliis ternis crassis elongatis subtortis, strobilis 
ovatis V. subclavatis ( 3 ") , squamarum apophysi depresso- 
pyramidata carina transversa acuta, umbone valido re- 
curvo. 

Pinus ponderosa Douglas msc. ex Loudon Arboret. Brit. IV. 
2243. f. 2132 — 2137. Encyclop. of trees 981. f. 1830—1833. 
Pinet. Woburn. 44. t. 15. Antoine Conif. 28. t. 8. f. 1. lAnk 
in Linncea XV. 506. 

Habitat in America boreali-occidentali ad fluvios Spokan, 
Flathead et ad Cataractas Columbice , arbor centumpedalis. 

85. PiNus SEROTiNA Michx. 

Taeda foliis ternis elongatis tenuibus rigidis (4"), stro- 
bilis solitariis geminisve patentibus subrotundo ovatis (2 — 
3"), squamarum apophysi depresse pyramidato-tetragona, 
umbone uncinato , seminum ala acinaciformi acuta. 

Pinus serotina Michaiix Flor. Bor. Amer. II. 205. Michaux f. 

Arbr. I. 86. t. 7. Lambert Pin. Ed. 1. L t. 19. Ed. 2. /. 35. 

t. 18. Loudon Arboret. Brit. IV. 2242. f. 2127 — 2130. En- 

cyclop. of trees 979. f. 1824—1827. Pinet. Woburn. 47. t. 16. 

Antoine Conif. 27. t. 8. f. 2. Link in Linnwa XV. 504. 
Pinus Taeda R, alopecuroidea Aiton Hort. kew. ed. 2. V. 317. 
Pond-Pine Anglo-Americ. 

11- 164 T.EDA. 

Habitat in Pennsylvanice et Carolino} paludosis maritimis, 
cum Lauris , Nyssis , Gordoniis et Magnoliis, arbor quadra- 
gintapedalis. 

86. PlMS IIIGIDA Mill. 

Taeda foliis ternis abbrevialis (2 — 3") rigidis, vaginis 
brevibus, strobilis confertis ovatis (2"), squamaruni apo- 
physi compresso-pjramidata, umbone uncinato, seminum 
ala dolabriformi. 

Pinus canadensis trifolia Ditham. Arbr. II. 12G. 
Pinus rigida Miffer Dicf. n. 10. Diiroi Harbk. ed. Pott. II. GO. 
Wangenheim Beitr. 41. Marsh. Arb. 101. Lambert Pin. 
Ed. 1. /. 25. t. 18. 19. Ed. 2. I. 32. t. 16. 17. Loudon Arboret. 
Brit. IV. 2239. f. 2123 — 212G. Encyclop. of trees 977. f. 1820 
— 1823. Pinet. Wobnrn. 41. t. 13. Antoine Conif. 2G. t. 7. f. 2. 
Link in Linncea AV. 503. 
Pinus Tfcda ri^ida Aiton Hort. kew. ed. 1. ///. 3G8. Wifld, 

Baunv:s. 210. 
Pinus Tfcda a. Poiret Dict. V. 340. 
Pinus Fraseri Loddig. Cat. 183G. p. 50. London Encyclop. of 

trees 979. 
Pinus Loddi2:esii Loudon Arboret. Brit. IV. 22G9. 
Pitch-Pine et Sap-Pine Angf. Amer. 
Habitat in America boreali , pro soli coelique indole magni- 
iudine varia , in arenosis Novce Anglice et districtus Maine 
duarum orgyarum altiludinem raro excedens, in jugi AUeglia- 
nensis collibus humilioribus triginta pedum magnitudine, in 
paludosis Pennsylvanice et Marylandia^ scepe arbor octoginta- 
pedalis. 

87. PiMS Tj5da Linn. 

Taeda foliis ternis elongatis tenuibus (3 — 5"), vaginis 
longis, strobilis geminis patentibus ovato-oblongis (3"), 
squamarum apophjsi compresso-pyramidata recta, um- 
bone uncinato, seminum ala utrinque aiquali. 
Pinus vir2:iniana tenuifolia Pfuknet Afmaq. 297. 
Pinus foliis longissimis Colden Nov. Ebor. in Act. Upsal. 1743. 
n. 230. 1\£DA. 165 

Pinas foliis ternis GroKOV. Virgin. 152. 

Pinas Taeda Linn. Spec. 1419. Willd. Baxim^. 2G9. Lambert 

Pin. Ed. 1. /. 23. t. IG. 17. Ed. 2. I. 30. t. 15. Loudon Arbo- 

ref. Brit. I\\ 2237. /". 21 18 — 2122. Encyclop. of trees 97G. f. 

181G— 1819. Pinet. Woburn. 43. t. 14. Antoine Conif. 25. 

^ 7. /*. 1. Link in Linncea XV. 503. 
Old field Pine, Frankincensc Pine, LobloUv Pine, Anrflo-Anier. 

Habitat in Florida et Virginia , agros sabulosos desertos 
occupans et sylcas vastas efformans , arbor octogintapedalis. 

88. PiMS AiSTRALis Michx. 
Taeda foliis ternis loiig;issimis teiiuibiis pedalibusj, va- 
ginis elongatis apice circinnatis , strobilis longe cylindricis 
(6 — 8" , squamarum apophvsi elevato-pvramidata, um- 
bone conico inflexo. 

Pinus ameiicana palustris Hort Angl. 88. Duhamel Arbr. II. 12G. 
Pinus palustris Miller Dicf. n. 14. Sofander in Aiton Horf. kew. 
ed. 1. IH. 3G8. Duroi Harbk. ed. Poft. II. GG. Wangenheim 
Beitr. 78. Wilfd. Baumz. 270. Lambert Pin. Ed. 1. /. 27. 
f. 20. Ed. 2. /. 41. f. 24. 25. Pinef. Woburn. 59. t. 22. An- 
toine Conif. 23. f. G. f. 2. Link in Linncea XV. 50G. 
Pinus australis Michau.v Arbr. I. G2. t. G. Loudon Arboret. Brit. 
IV. 2255. f. 215G — 21G0. Encgcfop. of trees 087. f. 1842— 1845. 
Broom-Pine. Red-Pine. Piich-Pine. Angfo-Amer. Gcorgia Pitch- 
Pine, Xyfopot. 
3, excelsa. Pinus palustris excelsa Booth Cat. 1830. 

Eabitat in Yirginia et Florida solo sicco et arenoso, non 

longe a littoribus oceani , nequaquam vero in paludosis , ar- 

bor septuagintapedalis , ligno commendatissimo et multo cir- 
cumlato commercio. 

89. PixLS CAXARiExsis Chr. Smith. 

Taeda foHis ternis lono^issimis tenuibus '7 — 8"), vaginis 

apice laceris, conis longe cyhndricis ovatisve , squamarum 

apophysi pyramidata tetraedra, umbone lato complanato. 

Pinus canariensis Chr. Sniifh in Buch Beschr. der Canar. in- 

seln 159. DC. Pfant. rar. horf. genec. l. 1. /. 1. 2. Lamhert 166 PINASTER. 

Pin. Ed. 2. I. 45. t. 28. Loudon Arboret. Brit. W. 2261. f. 
2162 — 2166. Encyclop. of trees 994. f 1861 — 1864. Pinet. 
Woburn. 57. t. 21. Antoine Conif. 33. t. 15. Spach Hist. nat. 
veg. phaner. XI. 393. Link in Linnwa XV. 508. Webb. et 
Berth. Flor. canar. geograph. bot. p. 21 et 148. 
Tea Canar. 

Habitat in Teneriffce et magnce Canarire montibus, 3198 — 
6000 ' elevatione regionem peculiarem constituens, 

Species non satis nota. 

90. PlIVUS BUNGEANA ZuCC. 

Taeda foliis ternis rigidis (2 — 3"), fasciculis ad innova- 

tiones verticillatim approximatis, amentis staminigeris intra 

gemmam terminalem conicam [V-i") squamosam, squamis 

membranaceo scariosis spadiceis acutis. 

Pinus Bungeana Zuccarini msc. 

/L Bii-^ Kieu-lung-mu, (i. e. arbor novetn Draconum) Sin. 

Habitat in China boreali. (Bunge.) 

Ramulum vidi pedalem subsimpllcem, penna anserina tenerio- 
rem, cortice griseo nitido, cicatricibus parum prominulis trans- 
versim rhombeis asperum, ad innovationes pollicem v. sesqui- 
pollicem inter se distantes aliquantulum incrassatum, annulato 
rugosum, ibique foliorum fasciculis triphyllis verticillatim ap- 
proximatis onustum, cetera aphyllum. Folia terna, vix lineam 
lata, 2 — 3" longa acuta, rigidissima, dorso convexa, facie acute 
carinata, marginibus Ifcvia. Gemmfe terminales staminigerae, 
dimidium pollicem longfc, ovato-conicc, acutiie, e squamis late 
ovatis, 4 lineas longis, acutis, integerrimis, spadiceis, nitidis com- 
positae, amenta plurima staminigera includentes. 

Sectio X. PINASTEB. Squamarum apophysis pyrami- 
data, umbone centrali. Semina alata. Folia gemina aut 
rarissime terna. 

91. PiNus PUNGENS Michaux. 

Pinaster foliis geminis brevibus , strobilis ovato-conicis, 
squamarum apophjsi compresso-pyramidata recta patente PINASTER. 167 

V. ad basim strobili rerurva , umbone conico acuto un- 
cinato. 

Pinus pung:ens Michaiix Arbr. forest L Gl. t. 5. Lamberf Pin. 
Ed. Z. L 91. t. 17. London Arhoret. Brit. IV. 2197. f. 2077 — 
2080. Pinet. Woburn. 17. t. 5. Antoine Conif. 18. t. 5. f. A. 

Habitat in montibus Carolince Table Mountains and Grand- 
father, nec non in Virginice montibus cceruleis. 

92. Pi\us ixops Soland. 

Pinaster foliis geminis brevibus rigidis, strobilis oblongo- 
conicis recurvis, apophysi elevato pyramidata tetraquetra, 
umbone subulato recto. 

Pinus virg:iniana Miller Dicf. n. 9. Diiroi Observ. bot. 43. Harbk. 

ed. Pott. II. 47. Wangenheim Beitr. 74. 
Pinus inops Sofand. e.v Aiton Hort. kew. ed. 1. ///. 367. Wilfd. 
Baumz. 208. Lambert Pin. Ed. 1. /. 18. t. 3. Ed. 2. /. 18. 
t. 12. Loudon Arboref. Brit. IV. 2192. f. 20G8 — 2071. Pinet. 
Woburn. 15. t. 4. Antoine Conif. 17. t. 6. f. 3. Link in Lin- 
ntea XV. 500. 
Scrub-Pine. 
Habitat in America boreali a dextera Hudsonis ripa ad 
Carolinam usque, in solo arido et arenoso cum P. miti mixta, 
arbor interdum 30 — h-Opedalis. 

93. PiNus MiTis Michx. 

Pinaster foliis geminis praelongis tenuibus, strobilis par- 
vis saepe solitariis conoideo-ovatis, apophysi depresso-pyra- 
midata, umbone mucronato. 

Pinus variabilis Pursh Flor. Bor. Amer. G43. 

Pinus mitis Michaux Flor. Bor. Amer. 11. 204. Loudon Arbo- 

ret. /F.2195. f. 2072—2076. Pinet. Woburn. 37. Antoine Conif 

16. t. 5. f. 1. 

Habitat in Americce borealis solo macro , in ripa dextera 
Hudsonis prope Albany, ad fontes Delawaroe , et sporadice 
usque ad Louisianam , frequentissime in Marylandia litto- 
rali, arbor 50 — GOpedalis. 1 68 PINASTER. 

94. PiNus VARiABiLis Lamb. 

Pinaster foliis geminis vel ternis , strobilis ovato-conicis 
subsolitariis , apopbysi pyramidata, umbone conico in- 
curvo. 

Pinus Taeda y. variabilis Aifon Hort. kew. ed. 1. ///. 368. 
Pinus echinata Miller Dicf. n. 12. Wangenh. Beifr. 74. Marsh. 

Arb. 100. Duroi Ohserv. hot. 44. Harbk. ed. Pott. II. 51. 
Pinus variabilis Lambert Pin. Ed. 1. /. 22. t. 15. Ed. 2. /. 29. 
t 14. Pinet. Woburn. 35. t. 11. Antoine Conif. 15. t. 5. f. Z. 
Link in Linncea XV. 502. 

Habitat in Americce borealis arenosis maritimis. 

95. PlNUS CONTORTA Dougl. 

Pinaster foliis geminis , strobilis ovatis parvis , squama- 
rum apophysi depresse pyramidato-tetragona, umbone 
mucronato. 

Pinus contorta Douglas msc. ex Loudon Encyclop. of trees 975. 

f 1814. 1815. 

Habitat in Americce boreali occidentalis paludosis mariti- 
mis , ad Cap Disapointement ( 46 *^ 15 ' L. B. ) et ad Cap 
Lookout (45 30' L. B.). 

96. PiNus PiNASTER Solaud. 

Pinaster foliis geminis elongatis, strobilis verticillatis 
confertis ovatis sessilibus, squamarum apopbysi elevato 
pyramidata, umbone acuto. 

Pinus maritima altera C. Bauhin Piu. 492. Duham. Arbr. II. 

125. t. 29. 
Pinus sylvestris maritima conis firmiter ramis adhaerentibus 
J. Bauhin Hist. I. 345. Tonrnef Inst. 586. Gerard Flor. 
Gall. prov. 546. 
Pinus sylvestris /?. Linn. Spec. 1418. 
Pinus sylvestris Miller Dict. n. 1. 

Pinus Pinaster Soland. in Aiton Hort. kew. ed. 1. ///. 367. Lam- 
bert Pin. Ed. 1. /. 9. t. 4. 5. Ed. 2. /. 21. t. 9. Loudon Ar- 
boret. Brit. IV. 2213. f 2100. 2101. Encyclop. of trees 961. f. PINASTER. 169 

1781. 1782. Antoine Conif. 18. t. Q. f. i. Pinet. Wobtirn. 29. 
Link in Linncea XV. 498. Schouw in Annal. sc. nat. 3. Ser. 
m. 235. 
Pinus maritima Lam. Dict. V. 337. DC. Fl. fr. 111. 273. v. 335. 

Notw. Duham. II. 4. t. 29. 
Pinus syrtica Thore Pronin. en Gascogne 161. 
Varr. Q, escarena foliis pallidioribus conis brevioribtis, avatis. 
— Pinus escarena Risso Hist. nat. Europ. merid. II. 
459. Pinus Pinaster Aberdonife Loudon Encijclop. of 
trees 963. 
y, Lemoniana, humifis fruticosa conis terminalibus, ra- 
mis ideo zigfsagflexis. Pinus Lemoniana Benth. in 
Horticult. Transact. 2. Ser. I. 512. t. 20. ( Loudon 
Encxjclop. of trees 963. f. 1783. 1784.; 
y. minor, conis muUo breuioribus. Pinus Pinaster minor 
Loisleur in Nouv. Duham. V. 242. t. 72 bis. f. 1. 
Pin du Mans. Pin du Trochet. 
J, variegata, foliis variegafis. 

Hahitat in mariiimis EuropcB , in Gallice littore atlantico, 
usque ad kS^ L. B. (var. y.), in Lusitama , in Hispania} 
provincia Estremadura , in Galliw ora mediterranea , et in 
Jtalia superiore , in Appeninis borealibus et centralibus a lit- 
tore usque ad 2800' elevationem adscendens. 

Arbor nunc per culturam etiam trans Capricornum propagata 
est, unde semina in Europam remissa plantulas dederunt, variis 
nominibus exoticis (Pinus chinensis , P. nepaleiisis . P. Novee 
Hollandice, Pinus Novce Zeelandiw, Pinus St. Helenica etc.) in 
dendropolarum catalogis propositas, quae ad unam omnes ad Pi- 
nastrum et Pinum halepensem, simili mortalium studio late dis- 
seminatam referendae sunt, nec porro vanis titulis et irrito labore 
curatius in pinetis alendce. 

97. PiMS poiiLio Haenk. 

Pinaster trunco humifuso a basi ramosissimo torto, foliis 
geminis abbreviatis rigidis, strobilis parvis ovatis obtusis 
geminis v. ternis, junioribus subsessilibus erectis demum 
horizontalibus, squamarum apophysi planiuscula rhombea 170 PINASTER. 

V. elevato - pyramidata subincurva, umbone plano excen- 
trice mucronulato. 

Pinaster Pumilio Clusius Pannon. 15. 

Pinaster quartus austriacus Clusius Hist. I. 32. 

Pinaster conis erectis C. Bauhiii Pin. 492. 

Pinus conis erectis Tournef. Inst. 58G. 

PinuR sudeticus s. carpathicus Ungrisch. Maga%. III. 38. 

Pinus tatarica Miller msc. in Herb. Banks. 

Pinus Mughus Scopoli Flor. Carn. II. 242. Duroi Harbk. ed. Pott. 

II. 41. Willd. Baumfs. 206. Wahlenb. Flor. carp. 311. 

Koch Synops. 767. excl. var. ci, 
Pinus sylvestris y. montana Aiton Hort. kew. ed. 1. ///. 366. 
Pinus Pumilio Hcenke Reise in das Riesengeb. 68. Waldst. et 

Kitaibel Plant. rar. Hung. II. 160. t. 149. Link in Linntea 

XV. 490. Schouw in Annal. sc. nat. 3. Ser. III. 232. 
Krummholz, Knieholz, Latsche, Spere, Zelte, Sandrin. Germ. 

Habitat in alpibus Europce medice imprimis calcareis, in 
Helvetia inter kOOO — 7500' elevationem, in Carpathis supra 
terminum Picece (4100 — 5600' elev.) regionem propriam 
constituens , nec non in Sudetis, locis imprimis uliginosis. 

98. PiNLS UNCiNATA Ram. 

Pinaster trunco stricto v. a basi adscendente verticillatim 
ramosissimo, foliis geminis abbreviatis rigidis, strobilis 
parvis ovatis sessilibus primum erectis demum horizontali- 
bus V. deflexis, squamarum apophysi elongato inaequilatere 
pyramidata deflexa, umbone lato plano mutico v. mucro- 
nato. 

Pinus uncinata Ramond in DC.Flor. franc. III. 726. Antoine 
Conif. 12. t. 3. f 3. 

a. ROSTRATA Aut. l. c. squamarum apophysi elongata, umbone 
mucronato. 

Pinus sylvestris Mugho sive Crein J. Bauhin Hist. I. 2. 246. 
Pinus uncinata Cook- Widdrington Travels in Spain. II. 236. 

Koch Synops. 767. Link in Linncea XV. 492. 
Pinus Mugho Poiret Dict. V. 336. Pinet. Woburn. 4. t. 2. PINASTER. 171 

Pinus Pumilio Mughus Loudon Arboret. Brit. IV. 2187. f. 

2059. 2060. 
Pinus montana Baumann Cat. Bolwill. 
Pinus echinata Hort. (cfr. Link in Linncsa XV. 489. 490.^ 
b. ROTFIVDATA Ant. l. c. squamarum apophysi abbreviata, um- 
bone mutico. 

Pinus Mughus et uliginosa Koch Synops. 767. 
a, Pinus montana Duroi Observ. bot. 42. Hoffm. Flor. Germ. 
L 340. 

Pinus sylvestris montana Wahlenb. Flor. helv. 180. 
Pinus Mughus Hegetschweiler Helv. 11. 342. 
Pinus rotundata Link in Abhandl. der Berl. Akadem. 

1827. ;;. 168. 170. Flora 1827. p. 217 — 219. 
Pinus sylvestris 1. rotundata Link in Linncea XV. 486. 
8, Pinus humilis Link in Abhandl. der Berl. Akadem. 1827. 
p. 171. 
Pinus Pumilio Lambert Pin. Ed. 1. /. 5. t. 2. Ed. 2. /. 

6. t. 2. Pinet. Woburn. 1. t. 1. 
Pinus sylvestris 3. humilis Link in LinntBa XV. 488. 
y, Pinus sylvestris 2. brevifolia Link in Linnwa XV. 487. 
S, Pinus obliqua Saufer in Reichenb. Flor. excurs. 159. 
Pinus uliginosa Wimmer in Arbeiten der schles. Gesellr- 
sch. 1837. ;;. 95. 98. Weber Ibid. 1838. p. 135. 136. 
Elsner Flora Cervimont. 23. Schauer in Flora 1840. 
p. 41. 
Pinus pyramidalis Reum. 

Pinus sylvestris v. uliginosa Link in Linneea XV. 488. 
Spirtenholz Tyrolensium. 
Habitat in subalpinis et in turfosis montium Europce au- 
stro-occidentalis et medice. 

99. Pi>xs SYLVESTRis Linn. 

Pinaster trunco erecto stricto , foliis geminis abbreviatis 
rigidis glaucescentibus, strobilis in pedunculo uncinato 
nutantibus parvis ovatis, squamarum apophysi pyrami- 
data recta opaca rugosa, umbone truncato lato mutico. 

Illzvg ayQia Theophrast. Hist. pl. IH. 4. 
Taeda Plinius Hist. nat. XVI. 19. 172 PINASTER. 

Pinaster vulgaris prior Clusius Panon. 16. 

Pinus sylvestris vulgaris Genevensis J. Bauhin Hist. /. 2. 253. 

Pinus sylvestris C. Bauhin Pin. 491. 

Pinus sylvestris Linn. Spec. 1418. excl. var. Lambert Pin. Ed. 

l. L 1. f. i. Ed. 2. L i. t. 1. Richard Conif. t. ii. Loudon 

Arboref. Brit. IV. 2153. f. 2043. 2044. Antoine Conif. 9. /. 4. 

f. 3. Schouw in Annal. sc. nat. 3. Ser. IIl. 231. 
Pinus rubra Miller Dicf. n. 3. 
Pinus Mughus Jacq. Ic. rar. t. 193. 
Kiefer, Fohre, Germ. Scotch Fir, Angl. Betze, Lapp. Sosno, 

Russ. Vad Fenyo, Hung. 

a. COMMUMS, ligno albo flavescenfe , gemmis griseis , amenfis 
sfaminigeris lutescenfibus, strobilis soUtariis v. subsolitariis 
folia cBquanfibus. 

Pinus sylvestris Lamb. l. c. Nouv. Duham. V. t. G6. 

S, Pinus genevensis Hort. Pin de Tarare. — Pinus rigensis 

Hort. Pin de Riga Desfont. Hist. II. 61. Pin de Russie. 

Pin de Mafure. 

b. RUBRA, ligno rubro-ferrugineo, geinmis rubris, amenfis sta- 
minigeris roseis , strobilis plerumque verticillafis foliis bre- 
vioribus. 

Pinus sylvestris E. B. t. 2460. Pinus rubra Mill. Dict. n. 3. 
Nouv. Duham. V. t. 67. f. 1. Pinus scotica Willd. — Pinus 
horizontalis Hort. The Speyside Pin, fhe Highland Pin, 
— Pinus Hagenoviensis Hort. Rothfanne. — P. scariosa Lod- 
dig. Caf. 1836. p. 50. P. squamosa Bosc. — Pinus tortuosa 
Hort. — Pinus monophylla Hort. 

c. ARGENTEA, foUis albicaiifibus sfrobilos eequantibus. Pinus 
sylvestris arg-entea Steveti in Bullef. soc. Naf. 3Iosqu. 

Habitat in Europa media et boreali usque ad lO^L.B., 
in Asia boreali occidentali usque ad 63 ^ L. B. sijlvas effor- 
mans. 

100. PiNUS DENSiFLORA Sieb. et Zucc. 

Pinaster foliis geminis tenuibus strictis subglaucescen- 
tibus, strobilis in pedunculo uncinato nutantibus parvis co- 
nicis, squamarum apophysi pyramidato rhombea laevi, 
umbone argute cuspidato deciduo. PINASTER. 1 73 

Pinns densiflora Siehold et Zuccarini Flor. Japon. 11. 22. t. 112. 
Seki-sjo Sin. Me-matsu (Pinus femina) et Aka-matsu (Pinus 
rubra) Japon. 

Habitat per totam Japoniam, in provinciis australioribus 
rarior et passim culta , in mediis imperii regionibus cum 
Pinu Massoniana passim sijlvas vastas efformans , a planitie 
ad 1000 — 2000 ' elevationem adscendens, 

„Arbor ssepe quadraginta pedes alta v. altior, trunco tereti, 
„recto, cortice Isevi , cinereo-fuscescente vestito, ramulis sordide 
„cinereo fuscis, glabris, perularum basibus persistentibus et de- 
„currentibus notatis et subechinatis. Gemmae plerumque plures 
„in apice ramulorum verticillato-approximatfe , ovatse, acutae, 
„tot{e e perulis compositne numerosls, lanceolatis, acuminatis, ci- 
„liato-sphacelatis, basi sublignescentibus, persistentibus^ a medio 
„sursum membranaceis, demum aridis et deciduis fuscis, primura 
„dense imbricatis, serius sub vernatione a se invicem remotis, et 
„foliorum loco per totum ramulum alternatim distributis, gemmas 
„secundarias foliiferas v. florifcras in axillis foventibus. Gem- 
„maB hfe foliifera? perulatae, perulae 10 — 12 membranaceo-arida?, 
^sphacelatfe, persistentes, et post vernationem in tubum (vagi- 
• ,.nam3 brevem , cylindricum , foliorum fasciculum cingentem con- 
„gest{e. Folia in quovis fasciculo gemina , acerosa, tenuia, ri- 
„gida, acuta, marg:ine tenuissime serrulato - scabra , cfeterum 
„glabra, subglaucescentia, subtus convexa, superne concava et 
„utrinque seiiebus stomatum pluribus discretis notata, tres ad 
„quatuor pollices longa, per triennium virentia. Gemm» flori- 
„ferae mascul.T e perularum disjunctarum axillis in inferiore ra- 
„muli novelli parte , numerosre, et in spicam cjlindricam densam, 
„2 — 3 pollices longam congesta?, perulata?. Amenta ipsa sessi- 
„lia, abbreviata, ovato cylindrica. Stamina dense imbricata, 
^alternantiaj filamenta brevia, filiformia, apice extensa in con- 
„nectivi processum suborbicularem, tenuissime crenulatum mem- 
„branaceum, e cujus basi descendunt antherae locula duo, ellip- 
„tica, rima longitudinali postice dehiscentia. Amenta feminea 
„terminalia solitaria v. plura subverticillata , singula in ramulo 
„abbreviato, perulis lanceolatis, acutis, membranaceis dense ve- 
„stito, ovato-subglobosa, sub anthesi erecta et magnitudine pisi. 
„Squam.-e numerosae, dense alternatim imbricatae, brevissime sti- 1 74 PINASTER. 

^pitatfB obovato-orbiculares , longe cuspidatse, congenerum more 
„ovula duo ferentes, serius margine magis incrassatse et rhom- 
„bea5. Bracteae squamas fulcientes stipitatfe, stipite lineari brevi, 
„lamina obovato-spathulata obtusa, emarginata, squama triplo 
„fere breviores, serius evanida^. Strobili secundo anno matures- 
„centes, in stipite brevi , lignoso, deflexo nutantes, quam in Pino 
„sylvestri minores, basi rotundati, sursum conici, obtusi. Squa- 
„maB lignosfe, lineari-oblongae , apice incrassatae, rhombeo-trun- 
„catae , areolatae , cinereo-fuscescentes, basin versus praesertim 
„subtus nigricantes. Semina in quavis squama duo, elliptica, 
„apice oblique truncata, ala cultriformi obtusa, albida, e squamae 
„membrana adhaerente facta et ultra hilum producta, acuta. Testa 
„cinerascens, crustacea." Zuccarini l. c. 

101. Piivus Massoniana Lamb. 

Pinaster foliis geminis elongatis rigidis strictis glauces- 
centibus , strobilis in pedunculo patente deflexis parvis 
ovato-conicis, squamarum apopbysi depresse pjramidata 
laevi, margine superiore incrassato, umbone margini ap- 
proximato rhombeo minutissime tuberculato. 

Sjo vulgo Mats. Kdmpfer Amoen. exot. 883. • 

Pinus sylvestris Thunberg Flor. Japon. 274. excl. syn. 

Pinus Massoniana Lambert Pin. Ed. 1. /. 17. t. 12. Ed. 2. /. 20. 

t, 8. Siebold et Zuccarini Flor. Japon. II. 24. t. 113. 114. 
Pinus rubra Siebold in Verhandl van het Batav. Genotsch. XII. 
^ ;^ Kok sung (Pinus nigra) Sifi. 
Wo-matsu (i. e. Pinus mas) et Kuro-matsu CPinus nigra) 

Japon. 

R, variegata Hieb. et Zucc. l. c. Siraga matsu. 

y. monophylla Sieb. et Zucc. l. c. Fitots matsu. 

Habitat in China et per totam Japoniam vulgatissima , in 
planitiebus et acclivibus sylvas vastas constituens , in monti- 
bus altioribus 3000 ' elevatione in fruticem Pumilionis in mo- 
dum diminuitur, 

„Arbor magna, coma latissima, ramis patentibus, saepe elon- 
„gatis, ramulis firmis sordidc cincreis glabris, perularum basibus 
„persistentibus et decurrentibus notatis. Gemmae ut in pracce- PINASTER. 1 75 

„dente plerumque subverticillatae, ovatae, acut». Perulae lanceo- 
„latae, acumlnatae , margine longe sphacelato - ciliatae , aridae , 
„membranaceae , fuscescentes, primum arcte imbricatae et apice 
„reflexae, demum a se invicem remotae, basi lignescentes, gem- 
„mas secundarias foliiferas v. floriferas in axillis foventes. Gem- 
„mae hae foliiferae iterum perulatae , perulis 10 — 12 aridis, mar- 
„gine sphacelato filamentosis et intricatis, in tubum quatuor cir- 
„citer lineas longum foliorum fasciculum cingentem junctis. Folia 
„in quovis fasciculo s. ramulo abbreviato gemina, acerosa, rigida, 
„attamen saepius subflexuosa , breviter acuta, margine serrulato- 
„scabra, ceterum glabra, glaucescentia, subtus convexa, superne con- 
„cava et utrinque seriebus stomatum pluribus discretis notata, 4 — 
„G pollices longa, per trienniura virentia. Gemmae floriferae in infe- 
„riore ramuli novelli parte ex axillis perularum 10 — 20 in spicam 
„abbreviatam congestae, perulatae. Amenta mascula sessilia, cylin- 
„drica, pollicem fere longa. Stamina dense imbricata, alternantia. 
„FiIamenta brcvia, filiformia, apice dilatata in connectivi pro- 
„cessum suborbicularem, irregulariter crenulatum, aridum, sur- 
„sum flexum , e cujus basi descendunt antherae locula duo , postice 
„rima longitudinali bivalvia. Amenta feminea terminalia solitaria 
„v. subfasciculata, singula in ramulo abbreviato dense perulis 
„lanceolatis acutis serrulatis aridis vestito, elliptica, sub anthesi 
„erecta. Squamae numerosae , dense alternatim imbricatae , breviter 
„stipitatae, inde e basi late cuneata suborbiculares , rotundatae, 
„margine subincrassato, muticae v. brevissime mucronulatae , so- 
„lito more biovulatae. Bracteae e basi cuneata spathulatae, trun- 
„catae, retusae, squama plus quam duplo breviores, serius eva- 
„nida}. Strobili sccundo anno maturescentes , in stipite brevi 
„reflexi, conici, sesqui — bipollicares, basi rotundati, apicem versus 
„sensim attenuatij squamae lignosae, oblongae, sursum parum in- 
„crassatae, apice oblique rhombeae , areolatae, castaneae. Semina 
„subrhombea, ala cultriformi membranacea, tenuiter striata, ex 
„albo fuscescente et ipsis triplo longiore aucta. Testa crustacea, 
„fuscescens. Albumen aequabile, carnosum. Embryo in axi al- 
„buminis inversus , radicula cylindrica micropylen spectante , 
„cotylcdonibus plerumque sex, brevibus, oblongis, obtusis, con- 
„niventibus." Zuccarini l. c. 1 76 PINASTER. 

102. PiNUS Merkusii Jungh. et de Vriese. 

Pinaster foliis geminis longissimis flexuosis, strobilis 
ovatis erecto patentibus, squamarum apophysi elevato 
pyramidata radiatim striata nitida demum recurva, um- 
bone depresso. 

Pinus sumatrana Junghuhn msc. Bot. Zeit. 1846. p. 698. 
Pinus Merkusii Jungh. et de Vriese in Plant. Nov. Ind. Batav. 

5. t. 2. 
Tussam Battar. 

Habitat in insulce Sumatra regione Battarum, in montibus 
Tanna - Huring et Tobah , 3000 — 4000 ' elevatione supra 
mare. ( Jungh. ) 

„ Arbor gigantea , centum pedes alta^ ramis junioribus incurvis, 
„adscendentibus, cinereo-fuscis, perularum basibus, post folia 
„persistentibus , notatisj perularum cicatrlcibus apice tumidulo 
„dilatatis, sub carinae quasi forma deorsum productis, decurrenti- 
„bus, in crassiore ramorum parte sensim imminutis et tandem 
„evanescentibus ; apicibus ramulorum gemmuliferis ', gemmulis 
„foliiferis elongato-linearibus, subincurvis, phyllulis subulatis, 
„incumbentibus , squamis vaginarum 3 — 4 — 5 membranaceis, apice 
„truncatis, scariosis, margine albescentibus , lacero-ciliatis v. fim- 
„briatis, medio fuscis, ad basim perulatis, perulis revolutis de- 
„mumque deciduis. Folia in singula gemma bina, acerosa, ju- 
„niora 10 — 15 centim. aequantia, adulta 20 et qu.-e excurrit cent. 
„longa, basi vaginata, vaginis fere tubum formantibus et 1 cen- 
„tim. longis, obscure fuscis, exterioribus deciduis, interioribus 
„persistentibus, arcte adliserentibus, apice laceris, transverse ru- 
„gosisj folia in dorso fere hevia, sub microscopio vero conspecta 
„in raargine superiore scabriuscula, glanduloso-punctata^ qua vero 
„concava parte se invicem spectant, tenuissime glanduloso-striata^ 
„an glaucescentia? Flores masculini: Amenta raasculina 2 cen- 
„tim. longa , ramosa, infra gemnias folilferas ex axillis perularum 
„orta, per longitudinem compressa, complanata, obtusa, ad basim 
„bracteata, bracteis elongatis, elongato-laceris, vel etiam subna- 
^vicularibus complanatis, imbricatis, fere equitantibus, medio badlis 
„v. obscure fuscis, nitentibus, margine albido membranaceis, apice 
„lacero-ciliolatis. Anthera' distichas, rhachi communi pedicellis PIXASTER. 177 

„brevibus insertse, basi ang:ustatu' . sursum latiores, in partem api- 
„calem membranaceam, subpellucidam, quasi cucuUiformem ovato- 
,,acutam rotundatamve , medio badiam, marginibus subfuscam 
„suberosam, e carina dorsali productam terminatje^ juniores, id 
„est apicales, incurva?, omnes auteni apicibus sursum tendentes 
„et incumbentes aut imbricatse , biloculares. loculis efcetis, latc 
,,retrorsum dehiscentibus, septo autem intermedio loculorum longe 
„antrorsum piominulo. Pollen fflobosum , aureum, diametri fere 
r'^/ioo P^ii^tiuni millimetri. Strobilus ferc raaturus ovatus, 7 cent. 
^longus, in medio 3 — 3 /o cent. latus, brevipedunculatus, basi et 
,,apice attenuatus, pedunculo inflexo suberectus. Squam.-e car- 
,,pellares oblouga?, 2 '/2 cent. longw, 1 fere cent. lat» , lignosa?, 
„obscure fuscee , extus perparum convexiuscula" , intus imprimis 
„ad basim ad semina recipienda subexcavata? , apice incrassatae, 
„nitentes, medioque impressae, areolis e centro ad ambitum striatis. 
„Semina duo ad latera et prope basim nervi folii carpellaris, 
„propter alam oblongam triangularem , ultra centim. longam, 
„medio circiter '/^ centim. latam , flaviim , tenuem , pellucidam , 
„samaraeformia , caeterum rainutissima^ embryone in axi albumi- 
„nis inverso, radicula cylindrica , cotyledonibus vix conspicuis." 
Vriese l. c. 

103. PiMS Banksloa Lanib. 

Pinaster foliis geminis abbreviatis rigidis divaricato pa- 
tentibus, strobilis erectis cylindricis acutis incurvis, squa- 
marum apophysi nitida conyexa carina transyersa elevata, 
latere superiore convexiore, umbone rhombeo deflexo. 

Pinus canadensis foliis curtis er falcatis, conis raedio incurvis 

Duham. Arbr. //. 126. n. 10. 
Pinus sylvestris J. divaricata Aiton Hort. keic. ed. 1. ///. 366. 
Pinus hudsonica Lam. Dict. V. 339. 
Pinus rupestris Michaux Arbr. I. 49. /. 2. 
Pinus Banksiana Lam. Pin. Ed. 1. /. 7. t. 3. Ed. 2. /. 9. t. 3. 

Piiiet. Woburn. 13. t. 3. Loudon Arboret. Brit. IV. 2190. /*. 

2064 — 206?. Link in Linnwa XV. 491. Anfoine Conif. 8. /. 

4. f. 2. 
Scrub-Pine. Gry Pine. Hudsons-Ba.\-Pine. Pin de Labrador. 

i'2 1 78 PINASTER. 

Habitat in America boreali frigidiore usque ad 64 ^ L. B. 

Arbor quadras^intapedalis ramosissima, ramis patulis, foliis vix 
pollice longioribus, primum ultra mediam longitudinem vagina 
scariosa inclusis, demum divaricato patentibus, rigidis, mucro- 
natis. 

104. PiNUS RESINOSA Soland. 

Pinaster foliis geminis elongatis tenuibus rigidulis paten- 
tiusculis, strobilis ovato-conicis demum nutantibus, squa- 
marum apophysi nitida rhombeo-pyramidata recta carina 
transversa elevatiore recta, umbone elevato obtusissimo. 

Pinus canadensis bifolia, conis mediis ovatis Duhamel Arbr. II. 
. 125. n. 8. 
Pinus resinosa Soland. inAiton Hort. kew. ed. 1. ///. 367. Willd. 

Baumsi. 267. Lambert Pin. Ed. 1. /. 20. t. 14. Ed. 2. /. 27. 

t. 13. Pinet. Wobnrn. 19. t. 6. Loudon Arboref. Brit. IV. 

2210. f. 2094 — 2097. Link in Linntea XV. 501. Antoine 

Conif. 7. t. 4. f. i. 
Pinus rubra Michaux F. Arbr. I. 45. t. 1. 
Red-Pine Americ. 

Habitat in America boreali inter 41 — 48 ^ L, B. 

Arbor ad 80 pedum altitudinem crescens. Folia 5" longa, 
vaginis semipollicaribus. Strobili bipollicares. 

105. PiNus Laricio Poiret. 

Pinaster foliis geminis longis erectis aut rarius patenti- 
bus, strobilis solitariis geminis v. pluribus subsessilibus 
ovoideo-conicis rectis v. incurvis, squamarum apophysi 
nitida convexa carina transversa elevata, latere superiore 
convexiore, umbone rhombeo mutico v. carina produc- 
tiore subspinoso recurvo. 

Pinus Laricio Poiret Dict. V. 339. Anloine Conif. 3. 

a. PoiRETiANA, ramis subpyramidatis, ramulorum cortice dilute 
badio, foliis subpatentibus flexibilibus, squamarum ungue intus 
ad sulcum medianum et marginem areae seminum alis sub- 
tens<e obsolete sphacelatis. PUTASTER. 1 79 

PevxT^ Homer. II. 23. 328. 
Pevy.7l I8aia Theophrast. Hist. pl. III. 4. 
Pinaster Plin. Hist. nat. XVI. 17. 

Pinus sylvestris £. maritima Aiton Hort. kew. Ed. 1. ///. 366. 

Pinus Laricio Poiret Dict. V. 339. Nouv. Dnham. V. t. 67 

et t. 71. f. 2. Lambert Pin. Ed. 1. //. 28. t. 9. Ed. 2. /. 

11. ^ 4. Pinet. Woburn. 23. Loudon Arboret. Brit. IV. 220. 

f. 2081 — 2084. Link in Linnwa XV. 494. Schomc in An- 

nal. sc. nat. 3. Ser. III. 234. 

Pinus maritima Aiton Hort. keic. ed. 2. V. 315. 

Pinus altissima Hort. P. caramaniea Hort. P. calabrica Hort. 

P. romana /^or^ 
Pin de Corse. 
?/?. raagellensis , fruticosa ramis prostratis. foliis stBpe 
ternis rigidis, gemmarum perulis elongatis basi nigri- 
cantibus persistentibus. 
Pinus Pumilio Tenore Flor. neap. V. 269. 
Pinus Mughus Gussone Plant. rar. Sic. 259. 
Pinus magellensis Schouw in Annal. sc. nat. 3. Ser. III. 
233. 
6. AUSTRIACA, ramis horizontalibus, ramulorum cortice cineras- 
centi fuliginoso, foliis patentibus rigidis, squamarum ungue 
intus ad sulcum medianum et marginem areae seminum alje 
subtensae distinctissime sphacelatis. 
Pinaster vulgaris alter Clusius Pannon. 16. 
Pinus nigricans Host Flor. Austr. II. 628. Link in Linnwa 

XV. 491. 
Pinus nigra Link in Abhandl. der Berl. Akadem. 1827. p. 173. 
Pinus austriaca Hoss Anleit. p. 6. Monograph. der Schwarsi- 
Fohre. Wien. 1831. foL Loudon Arboret. Brit. IV. 2205. 
Pinus sylvestris Baumgarten Flor. Transylc. II. 303. 
Pinus Pinaster Besser Flor. Galic. II. 294. Rochel Plant. 
Banat. rar. 79. t. 38. f 81. Bluff et Fingerh. Flor. Germ. 
n. 540. 
Schwarzfbhre. 
c. Pallasia^a, ramis horizontalibus, ramulorum cortice fulvo, 
foliis rigidis erectiusculis, squamarum ungue haud sphacelato. 
Pinus maritima Pallas Index taur. 
Pinus Pinea Hablit'Z. Tanr. 97. 

12- 180 PINASTER. 

Pinus halepensis Biebentt. Suppl. 111. G23. 

Piniis Pallasiana Lambert Pin. Ed. 1. 11. 1. t. 1. Ed. 2. L 

13. t. 5. Pinet. Wohnrn. 21. /. 7. Loudon Arboret. IV. 

2206. f. 2086 — 2087. 
Pinus taurica Hort. Pinns tatarica llort. 
Tzaani Tatar. 

Habitat in Europa australi, orientali et Tauria, a, (Poire- 
tiana ) m iytspama , Corsica, in Apenninis, Calabria, Sicilia 
(in monte Aetna 4000 — 6000' elev.), in Grcecice monte Athos 
et Taygeto nec non in Cretce Ida ( (j. magelleiisis , in monte 
Amaro Magellce 5600 — 8300' elev.); — b. (austriaca) fre- 
quens in montibus calcareis Corinthice , Stijrice , Austrice in- 
ferioris , Moraviw , Galicice { nuspiam in Carpathis Euronoto 
subjectis) , Transylvanice et Banatus; — c. (Pallasiana) in 
Taurice occidentalis montibus cretaceis. 

106. PiALS PYRE\AiCA Lapejr. 

Pinaster foliis geminis aut rarius ternis rigidis strictis 
ad apices ramoruni penicillatim confertis, strobilis pedun- 
culatis conicis patentibus, squamarum apophjsi conica ni- 
tida carina transversa acuta, latere superiore convexiore 
nitido, inferiore longitudinaliter sulcato. 

? Pinaster III. hispanieus Clnsias Ilist. Plant. 33. 

Pinus pyrenaica Lapeyr. Suppl. 63. London Arboret. Brit. IV. 
2209. f. 2090 — 2093. Antoine Conif. Z. t. \. f. 4. 

Pinus penicillus Lapeyr. Hist. pl. Pyren. 63. 

Pinus hispanica Cook Sketches in Spain II. 237. 

Pinus halepensis major Annal. d'Hortic. Paris XIII. 187. 

Pin Nazaron Ilisp. 

Habitat in Hispanice Sierra de Segura et Sierra de Cuenca, 
nec non in Pyrenccorum vallibus Plun , de la Pez et Campo. 

Species ulterius inquirenda, et acuratius cum diversis P. La- 
ricionis et P. halcpensis formis comparanda. 

107. PlNUS HALEPENSIS Mill. 

Pinaster foliis geminis strictis tenuibus glaucescentibus 
strobilum aequantibus, strobilo pedunculato reflexo ovato- PINASTER. 181 

oblongo, squaraariim apophysi planiuscula transversim 
argute carinata laevi , umbone elevato , seminum ala nu- 
cleum duplo superante. 

Tibulus Plinius Hist. nat. XVI, 17. 

Pinus hierosolymitana Duliain. Arbr. 11. 126. 

Pinus halepensis ?Iiller Dicf. n. 8. Ic. t. 2lG. Lambert Pin. Ed. 

1. /. 15. t. 11, Ed. 2. /. 18. t. 7 (excl. fig. c). WiUd. Baunns. 

267. Pinet, Woburn, 25. t. 8. Link in Linnmi XY. 496. Gri- 

sebach Spici/eg. Ffor. Rum. II. 348. 
Pinus genuensis Cook. 

Habitat per totam regionem mediterraneam , ab Hispania ad 
Syriam. 

108. PiMS MARiTDiA Lamb. 

Pinaster foliis geminis strictis elongatis tenuibus strobi- 
lum duplo superantibus, strobilo pedunculato reflexo ovato, 
squamarum apophysi depressiuscula ecarinata nitidaversus 
umbonem planum radiatim striata, seminum ala nucleum 
ter superante. 

IIevy.71 ^agaUaq Tkeophr. Hist. pt. III. 4. 

Pinus maritima Lambert Pin. Ed. 1. //. 30. f. 10. Ed. 2. /. 16. 

f. 6. Link iti Linneea XV. 495. Grisebach Spicileg. Flor. 

Rumel. II. 348. 
Pinus Pithyusa Fox Sfrangicays e.v Gardn. Magaz^. 1840. p. 638. 
Ilevz)] et ^avy.oq Neogr. 

Habitat in Grcecia , in montibus Atticce , ad Isthmum et in 
Achaia , a littore ad 1200 ' elevationem. 

109. PixLS BRUTiA Tenor. 

Pinaster foliis geminis longissimis tenuibus strobilo multo 
[ongioribus, strobiHs glomeratis subnutantibus ovatis, squa- 
maium umbone convexiusculo , carina transversa arguta , 
latere superiore convexiore la3vi, inferiore longitudinaHter 
rugoso, umbone argutissimo. 

Pinus biutia Tenore Flor. Neap. Prodr. 69. Synops. Ed. 2. p. 66. 
Flor. Neap. t. 200. Lambert Pin. III. t. 82. London Arboret. 182 PINEA. 

Brit. IV. 2234. f. 2114 — 2116. Pinet. Woburn. 27. t. 9. An- 
toine Conif. 1. t. 1. f. 2. Link in Linncea XV. 497. Schouw 
in Annal. sc. nat. 3. Ser. IIL 238. 
Pinus congloraerata Grajfer msc. 

Hahitat in Calabrice monte Aspero, elev. 2400 — 3600 '. 

Sectio XI. PINEA. Squamarum apophjsis pyramidata, 
umbone centrali. Semina aptera. Folia gemina aut raris- 
sime terna. 

110. Piivus PiNEA Linn. 

Pinea ramis fastigiatis, foliis geminis strictis elongatis 
strobilum aequantibus, strobilo pedunculato reflexo ovato- 
rotundato, apophysi late depresso pyramidata nitida , um- 
bone lato plano, seminum ala rudimentaria. 

Plrvg Homer Iliad. XIIL 390. XVL 483. Herodot. Hist. VL 37. 

Pinus Plin. Hist. nat. XVI. 16. 

Pinus domestica Matthiol. Valgris. 87. 

Pinus sativa C. Bauhin Pin. 491. 

Pinus ossiculis duris foliis longis J. Bauhin Hist. I. 248. 

Pinus Pinea Linn. Spec. 491. Duroi Harbk. Ed. Pott. 11. 52. 

Lambert Pin. Ed. 1. /. 11. ^ 6 — 8. Ed. 2. /. 23. t. 10. 11. 

Loudon Arboret. Brit. IV. 2224. f. 2106— 2109. Antoine Conif 

20. t. 3. f. 2. Link in Linnwa XV. 499. Grisebach Spicileg. 

Flor. Rumel. II. 347. Schomo in Annal. sc. nat. 3. Ser. IIL 

236. 

^. fragilis Nouv. Duham. V. 242. seminum testa fragili. — 
Pinhao Mollar Lusit. Pignuolo niolese Neap. 

y, cretica Hort. foliis tenuioribus. 

Hahitat per totam regionem mediterraneam sata et hinc 
inde efera, in insula Creta ut opinor spontanea, nuspiam 
ultra 1500' elevationem supra mare adscendens. 

111. PiNus CEMBROiDES Zuccar. 

Pinea foliis geminis saepiusve ternis abbreviatis plerum- 
que incurvis , strobilis parvis subglobosis, squamarum un- 
gue excavato, apophysi rhombea convexiuscula, carina PINEA. 183 

transversa aciita lougitudinali parum elevata, umbone 
lato depresso, seminibus apteris. 

Pinus cembroides Zticcarini in Flora 1832. Beibl. II, 93. "?*? 

Pinus Llaveana Schiede et Deppe in Liniiceu A7/. 488. Loudon 

Encijclop. of trees 993. f. 1858 — 1860. Pinet. Wobtirn. 49. t. 

17. Antoine Conif 30. t. 10. f 1. 

Habitat in Mexico in syhis inter Zimapan et Real del 
Oro, nec non prope Sultepec. 

Arbor tri^intapedalis , seminibus esculentis (Pinones) Pineae 
aeniula. 

112. PiNxs Fremoxtiaxa Endl. 

Pinea foliis geminis saepissime conglutinatis abbreviatis 
rigidis pungentibus, strobilis ovatis, squamarum ungue lato 
excavato, apopbysi pyramidata recurva, umbone truncato, 
seminibus apteris. 

Pinus monophyllus Torrey et Fremont in Report of the exploring 
ea:pedition to the Rockij Moiintains in 1842, and to Oregon and 
North-California in 1843. 1844. (Washingt. 1845.^ p. 319. ^ 4. 

Habitat in Californice borealis montibus inter 111 — 120^ 
Long, Occ, 

Arbor ramis verticillatis. Gemmje clavato cylindricae y, pollic. 
Folia 1 — 2y2''Ionga, saepissime incurva, rigida, gemina, semi- 
cylindrica, rarissime discreta, plerumque in folium unicum cy- 
lindricum coalita, in acunien punsens desinentia. Strobili 2 '2" 
longi, basi IV4" lati. Squamoe pallide brunete, crassae, apophysi 
obtuse pyramidata recurva. Semina oblonga, 6 lin. longa, plane 
aptera, nucleo sapido. 

Species penitus dubice. 

113. PiM s ABABICA Siebcr ex Spreng. Syst. III. 880. P. foliis ge- 

minis laxis elongatis glaberrimis, primordialibus subciliatis. — 
Pinus australis Hort. Berol. ex Steudet Nomencl. IL 337. — 
Habitat in Palfestina et Arabia. 

114. Pi>us Fi>laysoma:na Wallich Cat. n. 6062. Pinus sylvestris 

Herb. Fintays. — Cai-thoung. — Habitat in Cochinchina. 184 ARAUCARIA. II. ARAUCARIA Juss. 

Araucaria Jussieu Gen. 413. Richard Conif, 153. Dombeya La- 
mark IUustr. t. 828. Colymbea et Eutassa Salisbury in Linn. 
Transact. VIIL 315. Altinajia Don in Loudon Hort. Brit. 40G. 
Araucaria et Eutacta Link in Linncea XV. 541. 543. 

Flores dioici. Amenta staminigera terminalia, solitaria, 
cylindrica, saepe elongata, nuda v. perulis inclusa. Sta- 
mina plurima, axi inserta, imbricata; filamenta horizon- 
talia, linearia, compressa, apice in connectivi processum 
squamaeformera subcoriaceum, lanceolatum , incurvatum 
producta, antherce loculi 12 — 20, e connectivi basi bise- 
riatim penduli, cjlindrici, filamento paralleli, ante an- 
tbesim inflexi, postice rima longitudinali aperti. Seminif. 
Amenta solitarie terminalia, nuda. Squamce plurimae, 
ebracteatae, axi insertae, dense imbricatae, apicem versus 
incrassatae et in mucronem subfoliaceum productae. Gem- 
mula sub quavis squama unica, eidem prope apicem lata 
basi inserta , inversa , atropa , integumento exteriore 
squamae faciei toto adnato loculum solo apice biantem 
formante, basi ad cbalazam in lobulum brevem alaefor- 
mem liberum producto, nucleo intra loculum libero, 
vertice breviter exserto. Strohilus globosus, e squamis in- 
crassatis, lignescentibus, densissime imbricatis, plerisque 
gemmulae abortu sterilibus, ab axi solvendis. Semina 
sub quavis squama solitaria, inversa, intra loculum ex 
integumento exteriore lignoso, cum squama concreto for- 
matum, basi in lobulum brevem alaeformem productum 
apice hiantem hilo lato inserta, libera, vertice brevis- ARAUCARIA. 185 

sime exserto, integumento proprio membranaceo. Em- 
bryo in axi albuminis carnosi antitropus , ejusdem longi- 
tudine, cotyledonibus 2 — 4 semicylindricis, radicula cylin- 
drica, infera. 

Arbores excelsce , ramis verticillatis, gemmis nudis. Folia 
plana , sessilia , dense imbricata , utrinque prceter nervum 
medium stomatum fasciis notata , v. in planta juniore hete- 
romorpha , a lateribus compressa , margine altero sursum 
altero deorsum spectante et in ramo decurrentia , lineari- 
falcata , acuta , rigida. Maturatio biennis. 

I. CoLYMBEA. Strobili squamce obsolete alatcB. Seminum 
appendix basilaris obsoleta, Antherarum loculi 12 — 20. 
Cotyledones 2 — 4, germinatione hypogece. — Folia plantce 
juvenilis homomorpha. — Species americanae. 

Colymbea Salisburi/ l. c. Araucaria Link l. c. 

1. Araucaria brasiliensis A. Rich. 

Colymbea coma effusa, ramis hoiizontalibus adscenden- 
tibusque elongatis denudatis apice confertim ramosis, foliis 
patentibus, caulinis tandem retrorsum imbricatis, omnibus 
longe acutatis pungentibus subtus carinatis glaucescenti- 
bus, strobih squamis acumine recurvo, seminis ala basi- 
lari obsoleta. 

Pinus dioica Arrabida Flor. Flum. X. t. 55. 56. 

Columbea angustifolia Bertoloni Piante del Brasile. Bologn. 

1820. p. 7. 
Araucaria brasiliensis A. Richard in Dicf. class. hist. nat. I. 512. 

Lambert Pin. Ed. 1. //. 12. t. 5. Ed. 2. 11. 110. t. 58 — 60. 

Loudon Arboret. Brit. IV. 2439. Pinet. Woburn. 161. f. 53. 54. 

Link in Linncea XV. 543. Antoine Conif. 111. t. 51 — 53. 
Araucaria Ridolfiana Savi in Atti defla terza riunione degli scien- 

ziati italiani tenuta in Firenze ( 1841 ) ;;. 458 et 783. t. 2. 3. 

et Giornale botanico IL 1846. p. 52. 186 ARAUGARIA. 

Araucaria di Bibbiani Hort. Ital. 

Pinheiro branco et Pinheiro verraelho, BrasU. Lusitan. Curi-y, 
Guaran. Curi-uva, Tupin, 

Habitat in Brasilia inter 15 — 2o^ L. A. monticola, sylvas 
vastas efformans, arbor excelsa. 

Semina esculenta. „Resina rutilans ex hac arbore stillat gra- 
„tissimi odoris, iisdem indicationibus inserviens, quibus inter nos 
„Terebinthina." Martius Systema mat. med. Brasil. 117. 

2. Araucaria imbricata Pavon. 

Goljmbea coma pyramidalo conica, ramis horizontalibus 
V. pendentibus foliosis , foliis imbricatis ovato - lanceolatis 
acutis pungentibus subtus haud carinatis viridibus, strobili 
squamis acumine incurvo, seminis ala basilari minima. 
Pinus araucana MoUna Chili 182. 
Dombeya chilensis Lamark Dict. II. 301. 
Dombeya araucana Rceuschel Nomencl. 
Abies araucana Poiret. Suppl. V. 35. 
Abies columbaria Desfont. Hort. Paris. 212. 
Colymbea quadrifaria Salisbury in Linn. Transact. VIII. 315. 
Araucaria imbricata Pavon in Mem. Academ. Madrit. I. 197. 
Lambert Pin. Ed. 1. //. 9. t. 4. Ed. 2. //. 106. t. 56. 57 C^t 
56. 57 bisj. Poppig Reise in Chili I. 400. Pinet. Woburn. 163. 
t. 55. 56. Loudon Arboret. Brit. IV. 2432. f. 2286—2293. Link 
in Linnwa XV. 542. Antoine Conif 107. t. 48 — 50. 
Araucaria chilensis Mirbel in Mem. Mus. XIII. 49. 
Araucaria Dombeyi Richard Conif. 86. t. 20- 21. 
Pehuen Chil. 
Habitat in montibus Chile australis , inter 35 — 50^1-. A. 
sylvas vastas constituens, arbor excelsa , materie durabili et 
seminibus esculentis utilis. 

II. Eutacta. Strobili squamce late alatce. Seminum ap- 
pendix basilaris manifesta. Antherarum loculi 6 — l^. Co- 
tyledones 4, germinatione epigece. — Folia plantce juvenilis 
scepe heteromorpha. — Species australasicae. 
Eutassa Salisbury l. c. Eiutacta Link l. c. ABAUCARIA. 187 

3. Araucaria Bidwilli Hook. 

Eutacta ramulis oppositis, foliis planis ovato-lanceolatis 
pungenti acuminatis, junioribus subsecundis, adultioribus 
undique patentibus, strobili squamis acumine uncinato 
reflexo. 

Araucaria Bidwilli Hooker in London Journ. of Bot. 11. 498. t. 

18. 19. Antoine Conif. 106. t. 46. 47. 
Banza-tunza s. Banya-tunya Aufochthon. Nov. Holl. 

Habitat in montibus Brisbane, ad euronotum sinus Moreton 
Novce Hollandice orientalis. 

Seminibus integra; autochthonum tribus victitant. 

4. Araucaria Cunniivghami Ait. 
Eutacta ramulis distiche alternis, foliis subulatis com- 
presso-quadrangulis, ramorum sterilium remotiusculis pa- 
tentibus rectis, florigerorum undique imbricatis introrsum 
falcatis mucronatis , strobili squamis acumine uncinato re- 
curvo. 

Araucaria Cunninghami Aiton msc. ex Sweet Hort. Brit. 475. Lam- 
bert Pin. HI. t. 96. Loudon Arboret. Brit. IV. 2443. f. 2303 
— 2305 et Suppl. p. 2603. f 2545. Antoine Conif 102. t. 43. 44. 
Altingia Cunninghami G. Don in Loudon Hort. Brit. 408. 
Eutacta Cunninghami Link in Linncea XV. 545. 
Eutassa Cunninghami Spach Hist. nat. veg. phaner. XI. 362. 
I^, LONGIFOLIA, foliis longioribus patentissimis (Antoine Co- 

nif. t. 44. f Z.) 
y, GLAUCA, foliis glaucis patentissimis subfalcatis. 
Araucaria glauca Antoine Conif. 105. t. 44. 

Habitat in Nova Hollandia orientali ad sinum Moreton inter 
14 — 29 ^2° L. A. sylvas vastas constituens, ad ostia Brisbani 
(27^ 30' L. A.) arbor excelsa, Araucarice Norfolkicw cemula, 
in interioribus juxta eundem fluvium humilior. 

5. Araucaria excelsa R. Br. 
Eutacta ramulis distiche alternis, foliis subulatis com- 
presso - quadrangulis , ramorum sterilium remotiusculis 1 88 DAMMARA. 

pateiitibus falcatis, florigerorum undique imbricatis iuflexis 
muticis, strobili squamis acumine uncinato incurvo. 
Cupressus coluranaris Forster Floriil. austral. n. 351. p. p. 
Araucaria excelsa R. Brown in Aiton Hort. keic. ed. 2. V. 412. 

Lambert Pin. ed. 2. 11. 112. t. 61. 62. Pinet. Woburn. 153. t. 

50. 51. Loudon Arboret. Brit. IV. 2440. f. 2297 — 2302. An- 

toine Conif. 99. t. 38 — 42. 
Dombeya excelsa Lambert Pin. Ed. 1. /. 87. t. 39. 40. 
Eutassa heterophylla Salisbury in Linn. Transact. VIII. 316. 

Spach Hist. nat. veg. phaner. XI. 362. 
Altingia excelsa Loudon Hort. Brit. 406. 
Colyrabea excelsa Sprengel Syst. Cur. post. 315. 
Eutacta excelsa Link in Linnwa XV. 

Habitat in insula Norfolk , scopulisque minoribus adjacen- 
tibus. 

Arbor 160 — 200 pedum altitudinera attingens, trunco diametro 
sfepe decempedali, ad centum pedum elevatlonem simplici, deinde 
in comam pyramidatam , ramis verticillatis , elongatis , horizon- 
talibus V. apice nutantibus expanso. Lignum album, tenax, cortcx 
resinifluus. 

Species indescripta. 
6. Araucaria Cookii R. Broivn ex Don in Linn. Transact. XVIII. 
164. Cupressus columnaris Forst. Floind. austral. n. 351. p.p. — 
Habitat in Novae Caledoniae promontorio australi , Queen Char- 
lottes Foreland a Cookio dicto, nec non in Pinuum insula Novw 
Caledoniae ad austrum adsita. 

III. DAMMARA Rumph. 

Dammara Rumph Herb. Amboin. II. 174. Lambert Pin. Ed. 2. 
II. 97. Endl. Gen. pl. n. 1798. Meisner Gen. 353. (^263.^ 
Agathls Sa/isbury in Linn. Transacl. VIII. 311. Richard Conif. 
151. t. 19. 

Flores dioici. Amenta staminigera axillaria v. extraaxil- 

laria, cylindrica, basi perulata. Stamina plurima, axi 

inserta, imbricata, fdamenta brevissima borizontalia , in DAMMARA. 189 

connectivuni crassiim, cuneatum v. orbiculatum producta, 
antherce loculi nunc quinque v. sex uniseriati, nunc sex 
ad quindecim biseriati, e connectivi basi penduli, cylin- 
drici, lilamento paralleli et aequilongi, postice longitudi- 
naliter debiscentes. Seminif. Amenta terminalia, solitaria 
V. gemina. Squamce plurima?, ebracteata^, axi insertae, 
dense imbricata?, apicem versus sensim crassiores. Gem- 
mula sub quavis squama unica, eidem prope apicem 
inserta, inversa, libere pendula, atropa, apice deorsum 
spectante aperta. Strobilus ovato-globosus e squamis 
coriaceo lignosis, dense imbricatis , demum ab axi solutis. 
Semina sub quavis squama solitaria, inversa, libere pen- 
dula, ovata, compressa, hilo transversim lineaii, integu- 
mento membranaceo utrinque in alam producto, ala al- 
tera angusta marginiformi , altera cultriformi squama 
latiore. Embryo in axi albuminis carnosi antitropus, 
ejusdem longitudine, cotyledonibus duabus semicjlindricis 
obtusis, radicula cylindrica infera. 

Arbores excelsce, in insulis Moluccis et in Nova Zeelandia 
crescentes, resinifluce. Folia alterna et subopposita, oblongo 
lanceolata , integerrima , crassa, enervia , striata , facie in- 
feriore tola stomatum seriebus dense sibi oppositis. 

1. Dammara orientalis Lamb. 

Dammara foliis petiolatis, amentis staminigeris extra- 
axillaiibus , antberarum loculis 6 — 15 biseriatis crista 
cuneiformi orbiculari, strobili subglobosi squamis ad- 
pressis apice rotundatis, seminum ala borizontali. 

Daraniara alba Rnmph. Herb. Ainboin. II. 174. t 57. 
Arbor javancnsis Visci foliis latioribns conju2:atis, Dammara alba 
dicta Shorard in Rai Hist. III. Dendrolog. 130. 190 DAMMARA. 

Pinus Dammara Lambcrt Piu. Ed. 1. /. 61. ^ 38 ef 38 */."f. Voigt 

in Syllog. plant. II. 53. 
IMnus sumatrana el .Abies sumatrana Hovt. lielred. 
Abies Dammara Poiret. Dicf. V. 35. 
Agathis loranthifolia Sali.sfjury in Linn. Transact. VIIL 312. t. 

15. Blume Ennm. pl. Jav. 90. 
Agathis Dammara Richard Conif. 83. t. 19. 
Dammara orientalis Lamhert Pin. Ed. 2. //. 97. t. 54. Loudon 

Arboret. Brit. IV. 2447. f. 2308. 2309. 
Dammara Malay. 

Habitat in montibus insularum Moluccarum , Javce et 
Borneo. 

Arbor trunco elato stricto, octo ad decem pedum diametro, in- 
ferne nodis resiniferis toroso, coma exili. Ex disrupto istarum 
arborum cortice , imprimis autera e stirpibus fructiferis , qui in 
universum staminigeris validiores sunt, resina effluit pellucida, 
primo mollis et viscosa, sed intra paucos dies in lapidis duri- 
tiem coalescens, et conorum glacialium in speciem alba et pel- 
lucida e trunco pendula, serius in succini colorem transit. Minor 
est resinae dignitas, quae e trunco ipsisque radicibus cultro in- 
cisis, variis plerumque sordibus inquinata, obtinetur. 

2. Dammara australis Lamb. 

Dammara foliis sessilibus , amentis staminigeris axillari- 
bus, antberarum loculis 5 — 6 uniseriatis crista suborbicu- 
lari, strobili obovati v. subturbinati squamis apice patulis 
acutis, seminum ala deflexa. 

A^athis australis Salisbury in Linn. Transact. VIII. 312. 

Dammara australis Lambirt Pin. Ed. 1. //. 14. t. 6. Ed. 2. //. 
102. t. 55. A. Cunningham in Annal. of nat. hist. L 211. Lou- 
don Arboret. Brit. IV. 2449. f 2310. 2311. Zuccarini in Ab- 
handl. der mathem. phys. Klasse der Berl. Akadem. IIL t. 1. 
f 21. t. 2. f 16 C^rr.) et 17. 

Podocarpus zamiaefolius A. Richard Flor. Nov. Zeet. 360. 

Kauri s. Kouri Nov. Zeel. 

Habitat in Nova Zeelandia boreali , in sylvis juxta Ta- 
mesim, ad sinum Mercurii, ad littus boreale sinus insu- DA!VOIARA. 191 

larum et ad Wangaroa , nec non ad Hokianga in littore 

occidentali. 

„Arborvasta, 80 v. 140 pedes alta. Truncus strictissimus, 40 
„v. TOpedalis ad usque ramos, diametro 4— Tpedali, cortice in- 
„tegro, crassissimo, plumbeo tectus. Rami numerosi , patentes, 
„subremoti, crassitudine corporis humani, in ramulos iterum et 
„iterum divisi, superne adscendentes, frondosi, inferne delapsu 
„foliorum nudi. Li^num album , resina liquida terebinthacea 
„turgidum. Folia numerosa, opposita, nunc in arbore adultiore 
„s£epe alterna, sessilia, lineari-oblonga v. rarius elliptica, iis 
„Buxi textura atque facie fere similia, obtusa, integerrima, mar- 
„ginata, coriacea, rigida^ erecto-patentia, unum v. sesquipolli- 
„cem , nunc tantum semiunciam longa, 3 lineas v. rarius semi- 
„unciam lata, utrinque plana, nitida, enervia, pallide viridia, 
„basi latiuscula, vix angustata (ut in D. orientali). Amenta so- 
„litaria, in apice ramulorum axillaria, pedicello crasso, brevis- 
„simo suffulta^ mascula cylindrica, erecta, uncialia, diametro 
„bilinearia, valde compacta, imbricata, dura, basi nonnullis brac- 
„teolis rotundatis instructa : antheris in singula squama 5 v. 6 
„pendulis, sub pelta v. crista convexa suborbiculata, crassa, ossea, 
„integerrima adnatis, vix inter se coalitis, circa latus inferius 
„coluraell{e dispositis, singulis polline sulphureo turgidis, unilo- 
„cularibus, rima longitudinali dehiscentibus j feminea erecta, ob- 
„longa, uncialia, pedicello brevissimo crassissimoque ligneo suf- 
„fulta. Strobili sparsi, in summo ramulorum solitarii, turbinati, 
„erecti, pedicillati: squamis brevibus, latissime cuneatis, crassis, 
„coriaceis , arcte imbricatis , intus ferrugineis , margine dilatatis 
„undulatis atque membranaceis, extus versus apicem crassiori- 
„bus, ligneis, cartilagineis , laevissimis, duris, plumbeo cinereis, 
„apice patulis acutis. Semina bina, cuneata , fusca, apice ala 
„tenuissime membranacea integerrima obliqua, pallida instructa." 
Lainb. l. c. 

Semen sub quavis squama unicum, nec gemina ut cl. Lambert 
asserit, nec unquam aequaliter bialatum, quale a cl. Zuccarinio 
pingitur, inter centena et millena vidi. 

Arbor resinam plorat masticatoriam, Novae Zeelandia? autoch- 
thonibus Vare , Anglis KoMrf«-yOMW dictam , e qua indigenie pig- 
menti speciem {ngarahu') obtinent, quo in fucandis indclebili 
stigmate corporibus utuntur. 192 CU\>f IXGH AMI A . IV. CUrvrVirVGHAMIA R. Br. 

Cunninj>:hamia /f. Bvown ex Biclwrd Conif. 149. L 18. Endlicher 
Gcn. pL n. rm. Meisner Gen. 353. ^203.; Belis Salisbnry 
in Linn. Tramact. VIII. 315. 

Flores iii diversis ramis monoici. Staminig. Amenta 
terminalia capitato-aggregata, cylindrica, foliis abbre- 
viatis cincta. Slamina plurima , axi filiformi laxe inserta ; 
fdamenta iiliformia, in connectivi squamulam ipsis bre- 
viorem, verticalem producta, anthercB loculis tribus, con- 
nectivi basi continuis discretis, parallelis, postice longi- 
tudinaliter bivalvibus. Seminif. Amenta terminalia fasci- 
culata, ovata, sessilia, basi foliis abbreviatis cincta. 
Squamce gemmuliferaB plurimae ebracteatae, basi unguicu- 
lata insertae, imbricatae, supra unguem toro transverso in- 
crassato. Gemmulce sub quavis squama tres, toro trans- 
verso insertse , inversae , libere pendulae , atropa? , ala 
ambiente, ad micropylen breviter tubulosam emar^inata. 
Strobili ovato subglobosi , squamis coriaceis imbricatis 
apice laxe patentibus. Semina sub quavis squama 3, ex 
ejusdem toro transverso libere pendula, ovata, compressa, 
hilo basilari transverse lineari , integumento crustaceo, 
undique in alam membranaceam rotundatam expanso , 
ala in utroque margine aequali, basi binc ultra bilum 
producta, iliinc ad micropylen emarginata. Embnjo in axi 
albuminis carnosi antitropus, ejusdem longitudine, cotij- 
ledonibus duabus obtusis, radicula cjlindrica, infera. 

Arbor chinensis sempervirens , ramis primariis verticil- 
latis , secundariis distichis. Folia altema , distiche patentia ARTHROTAXIS. 193 

adnato-decurrentia , longe lineari falcata, rigida, pungenti 
acuta , margine serrulata , uninervia , subtus utrinque juxta 
nervum et marginem stomatum multiseriatorum fascia albida 
notata. 

1. CiJNNINGHAMIA SINENSIS R. Br. 

Abies major sinensis pectinatis Taxi foliis subtus caesiis, conis 

grandioribus sursum rigentibus, foliorum el squamarum apicu- 

lis spinosis Pluknet Amalth. 1. t. 351. f. 1. 
Pinus Abies Loureiro Ffor. cochinch. II. 710. excl. synon. 
Pinus lanceolata Lainbert Pin. Ed. 1. /. 52. t. 34. 
Abies lanceolata Desfont. Cat. Hort. Paris. ed. 3. p. 356. 
Belis jaculifolia Salisbury in Linn. Transact. VIII. 315. 
Belis lanceolata Sweet Ilort. Brit. 
Cunninghamia sinensis R. Brotcn in Richard Conif. 80. t. 18. 

Hooker in Bot. Mag. t. 2743. Loudon Arboret. Brit. IV 2445. f. 

2306. 2307. Siebold et Zuccarini Flor. Japon. II. 7. t. 103. 104. 
Araucaria lanceolata Hort. 

^^ fel San-shu Chin. Ouantaha Mandsch. Liu-kiii-momi et 
Olanda-momi Japon. 

Habitat in China australiore , unde primum anno 1702 a 
Jacobo Cunningham, deinde iterum 1804 a Stauntonio Ba- 
roneto in Europam relata, vulgaris nunc hortorum hospes, 
Colitur in Japonia , ex insulis Liii-kiu advecta. V. ARTHROTAXIS Don. 

Arthrotaxis Don in Linn. Transact. XVIH. 171. Cunninghamim 
spec. Zuccarini in Siebold Flor. Japon. II. 7. 

Flores in diversis ramis monoici. Staminig. Amenta 
terminalia solitaria, foliis abbreviatis cincta, brevissima, 
laxa. Stamina plurima, axi subulato undique inserta; 
fllamenta j&liformi complanata, in connectivi squamulam 
ipsis breviorem verticalem producta, antherce loculis duo- 

13 194 ARTHROTAXIS. 

bus connectivi basi continuis, discretis, divaricatis, postice 
longitudinaliter bivalvibus. Seminif. Amenta terminalia 
solitaria, subglobosa, sessilia, basi foliis abbreviatis cincta. 
Squamce gemmuliferai plurimae, ebracteata?, basi ungui- 
culata inserta?, imbricatae, supra unguem toro transverso 
incrassatae. Gemmulce sub quavis squama 3 — 5, toro 
transverso inserta3, inversae, libere pendulae, atropae, ala 
ambiente, ad micropylen breviter tubulosam emarginata. 
Strobili ovato subglobosi, squamis lignescentibus imbri- 
catis. Semina sub quavis squama 3 — 5 v. abortu pau- 
ciora, e squamae toro transverso libere pendula, ovata, 
compressa, bilo basilari transverse lineari, integumento 
crustaceo, undique in alam membranaceam rotundatam 
expanso, alam utroque margine aequali v. in altero an- 
gustiori, basi hinc ultra hilum producta, illinc apice ultra 
micropylen extensa. Embryo . . . 

Arbores v. arbusculce tasmannicce , lycopodiiformes , sem- 
pervirentes, ramosissimce. Rami cylindrici, foliis squamce- 
formibus, quadrifariam v. undique imbricatis basi dilatata 
decurrenti adnatis tecti. Gemmce nudce. Amenta stamini- 
gera brevissima , tenuissima, seminifera vix Avellana majora. 

1. Arthrotaxis selagixoides Don. 

Arthrotaxis ramis crassis, foliis undique imbricatis laxius- 
culis erecto-incurvatis lanceolato-acuminatis dorso con- 
vexo carinatis facie canahculatis , antherarum coiinectivo 
elliptico acuto. 

Arthrotaxis selaginoides Don in Linn. Transact. XVIII. 171. /. 

14. Huoker Ic. f. 574. 
Cunnin^haniia selaffinoides Zuccarini in Sie6old Flor. Japon. 

II. 9. in nol. ARTHROTAXIS. 195 

Habitat in Tasmannia , ad cataractas Meandri. 

„ArbuscuIa ut videtur depressa, sempervirens , trichotome v. 
„rarius dichotome ramosissima. Truncus et rami adultiores in- 
„ferne basibus foliorum adnatis persistentibus subquadratis parum 
„elevatis undique muniti. Lignuni album, compactum, contextus 
„fibrosi vasa tenuissima, extremitatibus plerumque truncatis ap- 
„plicata, punctorum singulo ordine in utroque latere tubi parie- 
„tum notata, puncta haecce sunt parva, orbiculata. Ramuli bre- 
„ves, conferti, densissime foliosi. Folia undique conferta, laxe 
„quinquefariam imbricata, spirali modo disposita, lanceolata, 
„acuminato-mucronata, incurva, coriacea, rigida, vix semipolli- 
„caria^ supra plana, subtus (extus) convexa, obsolete carinata, 
„laevissima, nitida, viridia, margine pallidiore calloso integer- 
„rimo, basi dilatata decurrenti adnata. Flores in ramulorum apice 
„terminales, capitati, monoici. Amenta mascula solitaria, sessilia, 
„multiflora, laxa, foliis immutatis, squamisque (foliis mutatis) 
„oblongis, obtusis, concavis, tenuissime serrulatis , fulvis, conni- 
„ventibus, margine scariosis involucrata, axi brevissimo, subu- 
„lato, squamarum stipitum basibus persistentibus scabro. Squa- 
„mfe antheriferae longe unguiculatae, subfastigiatre , ungue lineari- 
„angustissimo compressOj limbo ovato-lanceolato, mucronulato, 
„membranaceo , concavo, fulvo , margine scarioso. Antherarum 
„theca^ 2, e baseos angulis squamarum limbi ortum ducentes, 
„ovato-oblongae , obtusae , opposite distantes, divaricato-patentes, 
„ad peripheriam inferam rima bivalvi dehiscentes, valvulis cum 
„squamfe ipsius substantia continuis. Amenta feminea solitaria, 
„sessilia, multiflora, subrotundo-conica, squamis e pericarpio 
„bracteaque conferruminatis (?) compositis, indefinite numerosis, 
„ovato-lanceolatis, acutis, planiusculis, coriaceis, imbricatis, re- 
„gione placentifera protuberante. Ovula 3, atropa, obcordata, 
,,complanata, spadicea, margine membranaceo alata, apice fora- 
„mine brevissimo tubuloso brunnescenti , ore aperto requali pro- 
„minulo instructa, integumento simplici. Strobill subrotundi, 
„Juglandis minoris magnitudine, squamis crassioribus lignosis, 
„haud peltatis , stipitatis, stipite crasso, subtetragono , regione 
„seminifera valde incrassata, apice ovato, acuto, coriaceo, incum- 
„bente. Semina 3, v. s.fpius tertio abortiente 2, ferruginea, 
„margine altero exteriore dilatato-alato, altero rectiore vix alato, 

13- 196 ARTHROTAXIS. 

,,ala e testje epidermide tantum constituta. Testa tenuis, cru- 
„stacea." Don l. c. 

2. Arthrotaxis cupressoides Don. 

Arthrotaxis foliis quadrifariam imbricatis late-rhombeo 
ovatis obtusis adpressis obtuse carinatis, antherarum con- 
nectivo elliptico obtuso. 

Arthrotaxis cupressoides Don in Linn. Transact. XVIII. 173. t. 

13. f. 2. Hooker Ic. t. 559. 
Cunning:Iiamia cuprcssoides Zuccar. in Siebold Flor. Japon. II. 9. 

Habitat in Tasmamiia , ad lacum St. Claire et ad Pine- 
River, 

„Arbuscula erecta, raraosissima, sempervirens" (ex Hooker 
arbor trigintaped.alis). „Lignum ut in praecedente, nisi quod 
„vasa quandoque duplici ordine punctorum notata. Rami conferti, 
„cylindracei, facie Cupressi torulosae , sed triplo crassiores. Folia 
„creberrima, parva, adpressa, quadrifariam imbricata, ovata, ob- 
„tusa, coriacea, laivissima, nitida, viridia, 1 — 2 lineas longa, 
„hinc obsolete carinata, inde concava , basi lata adhjierentia, 
„margine perangusto scarioso. Amenta mascula in ramorum apice 
„solitaria, sessilia, laxe capitata, basi squamis (foliis mutatis) 
„pluribus, oblong:is, obtusissimis, inde concavis, margine scarioso- 
„membranaceis involucrata. Squamae antheriferae pauciores et 
„majores, ellipticfe, obtusae, inde concavae, rufescentes, margine 
„membranaceae , ungue anguste lineari , compresso. Antherarum 
„thecae 2, ovatae, obtusae, ad peripheriam inferam rima bivalvi 
„dehiscentes. Amenta feminea subrotundo-ovata, omnino ut in 
„praecedente, sed squamae pauciores, et paullo latiores. Strobili 
„duplo minores, subrotundi, squamis cuneato lanceolatis, lignosis, 
„stipitatis , reg:ione placentifera maxime protuberanti , quasi sub- 
„peltata, trigona, superficie inaequali : stipite compresso tetra- 
„gano, apice triangulari-ovato acuto incumbente." Don l. c. 

3. Arthrotaxis laxifolia Hook. 

Arthrotaxis ramis tenellis, fohis quadrifariam imbricatis 
laxis erecto-incurvatis ovato-lanceolatis acutis dorso con- 
vexo carinatis facie concavis. SEQLOIA. 197 

Arthrotaxis laxifolia Hooker Ic. t. 573. Hooker f. iii London 
Journ. of Bot. IV. 149. 

Habitat in Tasmannia , ad cataractas Meandri. 

Species floribus plane igrnotis dubia. 

VI. SEQUOIA Endl. 

Sequoia Endf. Gen. pl. Suppl. IV. inedit. Condyiocarpus Salisbnry 
msc. Taxodii sp. Lamb. 

Flores in diversis lamulis monoici. Staminig. Amenta 
axillaria globosa, siil^spicata, perulata. Stamina plurima, 
axi inserta; fdamenta brevissime filiformia, in connectim 
squamulam late ovatam , verticalem producta, antherce 
loculis duobus, connectivi basi continuis, discretis, pa- 
rallelis , postice lono^itudinaliter bivalvibus. Seminif. 
Amenta .... Strobilus subglobosiis, squamis coriaceo 
lignosis, suborbicularibus , ungue brevi excentrico pelta- 
tis, lamina rugosa margine involuta, medio breviter mu- 
cronata, persistentibus. Semina sub quavis squama 5 — 7, 
infra ejusdem marginem superiorem libere pendula, tu- 
berculis minutis hilo orbiculari inserta, elliptica, com- 
pressa, integumento subcrustaceo utrinque in alam mem- 
branaceam rigidam, latiusculam, basi ad hilum emargi- 
natam , apice versus micropylen deorsum spectantem 
sensim angustatam producto. Albumen carnosum. Em- 
bryo . . . 

Arbores CaliforniccB , gigantea^. Rami alterni , teretes , 
foliis abbreviatis anguste lanceolatis longe adnato decurren- 
tibus vestiti ; ramulorum foliis linearibus , alternis distiche 
lineari- subfalcatis , obtusiusculis v. acutis, rigide coriaceis. 
persistentibus , supra lucidis , sulco longitudinali e.xaratis , 198 SEQUOIA. 

tubtus nervo valido , et utrinque juxta nervum stomatum 
fasciis albidis notatis. Gemmce terminales perulatce, perulis 
ad innovationes persistentibus, Amenta staminigera in ra- 
mulis axillaribus brevissimis solitaria, scepe spicam foliatam 
referentia. Strobili in ramulis brevibus , perulis imbricatis 
tectis ad innovationes solitarii, nucis Avellance magnitudine, 
squamis in rhachi persistentibus. 

1. Seqloia sempervirens Eiidl. 

Sequoia foliis linearibus ( V^ — 1 " ) obtusiusculis subtus 
albidis. 

Taxodium sempervirens Lambert Pin. ed. 2. 11. t. 64. 
Taxodium nutkaense Herb. Lamb. 

Habitat in America boreali occidentali ad sinum Nutka, 
(Menzies, Nee, Hanke.) 

2. Sequoia gigantea Endl. 

Sequoia foliis linearibus ( 1 V2 — 2") acutis subtus 
glauco pulverulentis. 

Taxodii species Douglas in Bot. Mag. Comp. II. 150. 
Abies religiosa Hook. et Arnott ad Beechey 160. non Humb. 
Taxodium sempervirens Hook. et Arnott ad Beechey 392. Hooker 
Ic. t. 379. 

Habitat in California. ( Dougl. ) 

Arbor trecentorum pedum altitudinem attingens, trunci ambitu 
trigintapedali. VII. SCIADOPITYS Sieb. et Zucc. 

Sciadopitys Siebold et Zuccarini Flor. Japon. II. \. t. 1. 2. Taxi 
sp. Thunb. 

Flores dioici? Staminig. Amenta terminalia subglobosa, 
capitato-aggregata , subsessilia , singula bractea arida SCIADOPITYS. 1 99 

perulisque minoribus basi cincta. Stamina plurima, axi 
inserta , dense imbricata , filamenta brevissima in connec- 
tivi squaraulam late ovatam verticalem producta, antherce 
loculis duobus, connectivi basi continuis, discretis, paral- 
lelis, postice longitudinaliter bivalvibus. Seminif. Amenta 
e gemmis perulatis solitaria. Squamce gemmuliferae plu- 
rimae, semiorbiculares, dense imbricatae, bractea demum 
adnata stipatae. Gemmulce sub quavis squama 7 — 8, squamae 
infra apicem insertae, inversae, libere pendulae, atropae, 
marginibus imbricatae , ala ambiente ad micropylen emar- 
ginata cinctae. Strobilus subglobosus, squamis e basi cu- 
neata semiorbicularibus lignoso coriaceis, margine reflexis, 
bracteis dimidio brevioribus obliteratis adnatae. Semina 
sub quavis squama 7 — 8, libere pendula, elliptica, com- 
pressa, integumento coriaceo in alam membranaceam an- 
gustam ambientem, basi et apice emarginatam producto. 
Albumen carnosum. Embryo .... 

Arbor japonica, 12 — 15 pedes alta , trunco erecto , coma 
patente. Rami alterni v. innovando verticillati , teretes, 
prceter apicem et annorum prcecedentium innovationes aphylli 
et perulis tantum persistentibus a se invicem remotis obsiti , 
adultiores earum cicatricibus notati, Gemmce terminales 
verticillatce , perulatce , flori- v. foliiferce, nunquam mixtcB , 
perulis numerosis, coriaceis, serius valde a se invicem remo- 
tis, per triennium persistentibus. Folia in apice ramulorum 
sessilia , 30 — 40 alterna, sed densissime inter se approxi- 
mata et umbraculi in modum in orbem horizontaliter ex- 
pansa , per triennium persistentia , elongaia , anguste linea- 
ria, subfalcata, integerrima, apice subemarginata , coriacea, 
glabra , subtus binervia , medio dorso inter nervos exarata , 200 SCUDOPITYS. et stria solitaria stomatum notata. Flores vernales, coceta- 
nei, e gemmis propriis. Strobili secundo anno maturescen- 
tes, squamis in rhachi persistentibus. 

1. SCIADOPITYS VERTICILLATA Sieb. et ZuCC. 

Taxus verticillata Thunberg Flor. Japon. 276. excl. Synon. 

Ktempf. 
Pinus verticillata Siebold in Verhandeling van het Batav. Ge- 

notsch. XII. 12. 
Sciadopitys verticillata Siebold ef Zuccarini Flor. Japon. II. 3. 

t. 101. 102. 
■^ ^ Kin-sung Chin. 
Koja-maki Japon. 

Habitat in regionibus orientalibus insulce Nippon , in monte 
Kojd-san provinciw Kii , rarior in insula Sikok, passim per 
omnem Japoniam in lucis templorum culta. 
COLYMBEA. EUTACTA. PODOCARPE:*;. ORUO III. Poaoearpew. Arbores procerae lig-no duro, rarius frutices. Folia 
perennia, nunc sparsa, linearia, v. ovata, uniner- 
via V. enervia , plana , subtus v. rarius utrinque 
stomata g:erentia, sessilia et adnato decurrentia v. 
interdum petiolata, nunc opposita, subacicularia 
V. squamaeformia, imbricata, quandoque dimorpha. 
Gemmje nud[e v. perulatae. 

Flores dioici aut saepissime in ramis diversis 
monoici, staminihus circa axim communem im- 
bricatis amenta terminalia formantibus 5 squamis 
gemmuliferis in spicam laxam , v. saepissime abbre- 
viatam uni — bifloram dispositis, abortu plerumque 
solitariis. 

Ame^ta staminigera nunc ramulos continue ter- 
minantia ovoidea abbreviata, nunc in axillis folio- 
rum V. e gemma terminali erumpentia, solitaria 
sive agg^reg^ata , crasse cylindrica v. filiformia. Sta- 
mina plurima, ebracteata, axi undique inserta, 
conferta. Filamenta brevissima, superne in con- 
nectivum squamaeforme , rarissime obsoletum pro- 
ducta. Anther(e biloculares, loculis ovatis v. sub- 
globosis , appositis , transversim v. lonjj^itudinaliter 
ruptis. PoUen g^lobosum. 204 

Flores gemmuliferi nunc in apice ramulorum 
solitarii, nunc in spicam laxam dispositi v. saepis- 
sime in spica abbreviata subsolitarii , spica? rhachi 
nuda, incrassata v. cum bracteis concrescente re- 
ceptacuUim fructus carnosum formante. Squamee 
g^emmuliferae nudae v. basi bractea stipatae, sub- 
cymbaiformes. Gemmula unica, squama^ medio v. 
pauUo infra apicem lata basi inserta atropa, in- 
versa, libera v. squamae adnata, integumento du- 
plici, exteriore nunc interius omnino teg:ente, v. 
exteriore laxo abbreviato , interiore lon^e exserto. 

Frlctus : Semen nunc in squama immutata tan- 
dem erectum, integumento exteriore laxo, carnoso, 
interius osseum disci in modum cing-ente, nunc in 
squama carnosa inverso-adnatum , integumento ex- 
teriore succoso cum squama saepe in apiculum 
chalazaeformem producta confluente, interitis osseum 
penitus includente. 

Embryo iii apice albuminis farinacei antitropus, 
cotyledonibus duabus semicylindricis , radicula ob- 
tusa, seminis verlicem spectante. 205 DIAGNOSIS GE1VERU3I. 1. PoDOCARPis. Semen squam(B inverso-adnatum , inte- 

gumento exteriore carnoso interius os- 
seum tegente. 

Nageia. Receptaculum e spicae abbreviatae rhachi 

cum bracteis connala. Folia opposita, 
enervia, 

Eupodocarpus. Receptaculum e spicae rhachi abbreviata 
cum bracteis connata. Folia alterna , 
uninervia. 

Stachycarpus. Receptaculum carnosum nullum. Folia 
allerna, uninervia. 

Dacrycarpus. Receptaculum e spicae abbreviatae rhachi 
carnosa ebracteata. Folia disticha , ace- 
rosa. 

2. Dacrydium. Semen in squama tandem erectum , in- 

tegumento exteriori carnoso abhreviato 
disciformi, interiore osseo exserto. 

3. MiCROCACHRYS. Semen erectum integumento membrana- 

ceo scarioso hyalino. 306 I. PODOCARPUS Herit. 

Podocarpus Heritier msc. Kunth in Humb. et Bonpl. Nov. gen. 
et sp. II. 2. Richard Conif. 124. Endl. gen. pL n. 1800. Mei8~ 
ner Gen. 353. (264.) R. Brown in Horsfield Plant. Jav. rar. 35. 
Nageia Garfner Carpolog. I. 191. t. 39. Taxi spec. Thunb. Willd. 
Wickstr. Juniperi sp. Roxb. Pavon. IVIyrlc.ie sp. Thunb. 

Flores dioici aut rarius in diversis ramis monoici. Sta- 
minig. Amenta terminalia aut saepius axillaria, solitaria v. 
plura in pedunculo communi fasciculata, laxe spicata 
aut subracemosa, nuda basi bracteis imbricatis cincta, 
crasse cylindrica v. filiformi gracilia. Stamina plurima 
axi inserta, filamenta brevissima, antherce biloculares, 
connectivo squamaeformi , interdum minimo obsoleto su- 
peratae, loculis appositis extrorsum dehiscentibus. Flores 
gemmuliferi spicati, spica rarissime laxa, sa^pissime ab- 
breviata, uni — biflora, bracteis cum rbachi carnosa coalitis 
et solo apice Hberis, v. rhachi carnoso incrassata ebrac- 
teata semini receptaculum succosum praebentibus. Squama 
ebracteata v. in bracteae axilla solitaria subcjmbaeformis, 
infra apicem gemmulifera. Gemmula unica, infra apicem 
squamae sessihs, inversa, squamae juxta totam longitudi- 
nem adnata, integumento exteriore in collum breve pro- 
ducto integumentum iuterius tegente. Semen inversum, 
integumento exteriori carnoso cum squama apice saepis- 
sime in apiculum brevem producta omnino connato, in- 
teriore vero osseo drupaceum. Embryo in apice albu- 
minis farinacei antitropus. 

Arbores excelsce v. rarius frutices , in extratropicis hemi- 
fiphwrce australis et in Japonia frequentes , in regionibua PODOCARPUS. fClt 

tropicis Asice et Americce rariores. Folia rarissime opposita 
et tunc enervia late ovata , scgpissime sparsa, linearia, uni- 
nervia ; quandoque quinquefariam imbricata aut distiche 
patentia , enervia, et Cupressinarum in modum dimorpha , 
subtus V. rarius utrinque stomata gerentia. Gemmm perulatce, 

I. NAGEIA. Flores monoici v. dioici. Receptaculum car- 
nosum , e spicce abbreviatoe scepissime unillorw rhachi cum 
bracteis apice tantum liberis connata formatum. — Folia oppo- 
sita, multinervia , utrinque v . subtus tantum stomata gerentia, 

1. PODOCARPUS NaGEIA R. Bf. 

Nageia foliis oppositis v. subalternis oblongo lanceolatis 
utrinque angustatis acutis v. calloso-obtusis subtus tantum 
stomata gerentibus, floribus dioicis, amentis staminigeris in 
pedunculo communi axillari 3 — 5 subracemosis cjlindricis, 
spicis 1 — 2floris receptaculo pedunculo vix crassiore, se- 
mine globoso. 

-^^^5 Tceu pe (i. e. Cupressus bambusacea) Ololaufsan 

Kwa-i IV. 2. 
fBp Na vulgo Nagi, item Tsikkura-Siba, Laurus julifera folio 

specioso enervi Kampfer Amoen. exot. 773. c. ic. 874. 
Myrica Nagi Thunbevg Flor. Japon. 76. 
Nageia japonica Gartner Carp. I. 191. t. 39. 
Podocarpus Nageia R. Brown ex Mirbel in Mem. Mus. XUL 

75. 76. Siebold et Zuccarini Flor. Japon. fam. nat. 11. 109. 

Flor. japon. t. 135. 

Habitat in Japonia , frequens in montibus Katsuga provin- 
cice Jamato insulce Nippon , vix tamen ullra 36 ^ L. B. 

Arbor magna 30 — 60pedalis, trunco stricto, coma expansa. 
2. PodOCARPUS CUSPIDATA Eudl. 

Nageia foliis oppositis ellipticis basi angustatis apice longe 
cuspidatis acutis, subtus tantum stomata gerentibus . . . , • 

Podocarpus cuspidata Endl. msc. 208 PODOCARPUS. 

Hahitat verisimiliter in Japonia , in horto Vindobonensi 
culta. . 

3. PODOCARPUS GRANDIFOLIA Endl. 

Nageia foliis oppositis oblongo lanceolatis multinerviis 
calloso marginatis stomata utrinque gerentibus. 

Podocarpus grandifolia Endf. msc. 

Habitat verisimiliter in Japonia , in horto Hiigeliano culta. 

Differt a Podocarpo latifolia foliis majoribus (6" : 1 V2") crassis 
rigidis, ramis rubicundis, gemmis obtusis. 

4. PODOCARPUS LATIFOLIA Wall. 

Nageia foliis suboppositis ovatis acuminatis multinerviis 
stomata utrinque gerentibus, amentis staminigeris in fasci- 
culis axillaribus pedunculatis, seminis receptaculo pedun- 
culo crassiore cjlindrico squamoso. 

Podocarpus latifolia WalUch Plant. As. rar. I. 26. t 30. Hoo- 
ker London Journ. of Bot. L 658. t. 23. noti alior. 

lidbitat in montibus Punduce. 

5. PoDOCARPUS Blumei Eudl. 
Nageia foliis suboppositis late lanceolatis nervosis rigidis. 

Podocarpus latifolia Blume Enum. pl. Jav. 89. 
Kibima Sund. 

Habitat in sylvis montis Salak insulce Java. 

„Arbor procera, ramis oppositis , junioribus compressis. " 
Blume l. c. 

n. EUPODOCARPUS. Flores dioici. Receptaculum car- 
nosum, e spicce abbreviatce , scepissime uniflorce rhachi cum 
bracteis carnosis apice tantum liberis coalita formatum. — 
Folia quinquefariam inserta , undique versa , linearia v. ob- 
longa, uninervia , stomata in inferiore pagina tantum ge- 
rentia. PODOCARPIS. 209 

a. Species americance. 
6. PoDOCARPis Sellowii Klotzsch. 
Eupodocarpus foliis elongato-lanceolatis (1 V^ — S" : 
3 — 6"'j acutis basi augustatis, amentis staminigeris axil- 
laribus solitariis elongato-robustis, antherarum crista ovata 
acuminata denticulata, pedunculis fructiferis receptaculum 
biflorum abortu monospermum vix aequantibus, seminibus 
laevibus. 

Podocarpus Sellouii Klotz-sch msc. 

Habitat in Brasilia. 

7. PODOCARPUS OLEIFOLIA Don. 

Eupodocarpus foliis lanceolatis (1 — 1 V^" : 2 — 3'") 
acutis, amentis staminigeris axillaribus solitariis cjlindri- 
cis, antherarum crista semicirculari integerrima undulata, 
pedunculis fructiferis filiformibus receptaculum bilobum 
monospermum aequantibus, seminibus ovalibus la^vibus. 

Podocarpus oleifolia Don in Lambert Pin. Ed. 1. II. p. 20. Ed. 

2. //. n. 72. ^ 

Habilat in Chile. 

,,Arbor frondosa. Rami conferti, foliosi , cortice luteo-fusco, 
yilaevissimo vestiti. Folia lanceolata, acuta , integerrima, unum 
„v. sesquipollicem longa, 2 — 3 lineas lata, coriacea , utrinque 
„glabra, uninervia, supra ad nervum linea depressa exarata, 
„basi attenuata. margine parum reflexa. Amenta mascula soli- 
^taria, sessilia, cylindrica, uncialia, basi squamis pluribus im- 
y,bricatis subrotundis munita, antheris brevissimis, cuneatis, 
„subtus duplici rima dehiscentibus, apice auctis appendice semi- 
„orbiculari , membranacea, integerrima, undulata. Drupae ova- 
y,les, solitariae, laevissimae, cernu;ie. Pedunculi filiformes, glabri, 
„semiunciales. Spatha campanulata, e medio pedunculi ortum 
nducens, bivalvis, limbo bilobo." Don l. c. 

8. PoDOCARPus SALiciFOLiA Klotzsch el Karst. 

Eupodocarpus foliis oblongis (3 — 4" : 4 — 5'") utrin- 
que angustatis subfalcatis , perulis ovatis acuminatis apice 

14 210 PODOCARPUS. 

recurvato-squarrosis, amentis staminigeris axiiiaribus soli- 
tariis pedunculatis cylindricis obtusis, antherarum crista 
semiorbiculari dentato-crenata, pedunculis fructiferis fili- 
formibus receptaculo bilobo monospermo longioribus, se- 
minibus oblongo-globosis brevissime apiculatis glabris. 

Podocarpus salicifolia Klotf&sch et Karsten msc. 

Habitat in Columhia. 

„Folia 3 — 4 poll. longa, 4 — 5 lin. lata, basi breviter, apice 
„longissime attenuata, coriacea, rigida , pallide viridia, supra sub- 
„nitida. Anienta cylindrica, obtusa, versus apicem parum in- 
„curva, poUicem longa, basi imbricatim squamosa et pedunculo 
„triangulato glabro instructa. Antherarum appendices semiorbi- 
„culares, nitidae, margine dentato-crenatfe. Pedunculi fructuum 
„7 — 8 lin. longi, sursum incrassati." Klofxsch in litt. 

9. PODOCARPUS CORIACEA Rich. 

Eupodocarpus foliis elliptico-lanceolatis acutis basi an- 

gustatis, amentis staminigeris pedunculis fructiferis 

receptaculum bifidum monospermum a^quantibus, semini- 
bus subglobosis oblique obtuse apiculatis. 

Podocarpus coriacea Richarcl in Annal. Mus. XVI. 297. Conif. 

11. t. 1. f. 3. Hooker in London Journ. of Bot. I. G56. t. 21. 
Podocarpus Autillarum R. Brown ex Mirbel in Mem. Mus. 

XIII. 75. 
Podocarpus Yacca Don in Loudon Ilort. Brit. 388. 
? Taxus lancifolia Wickstroni Flor. Guadeloup. in Vetensk. Aca- 

dem. Handling. 1827. p. 79. 
Yacca Jamaic. 

Hahitat in Antillis , in insula Montserrat , in montibus 
cceruleis Jamaicce et verisimiliter etiam in Guadeloupe. 

10. PODOCARPUS PURDIEATVA Hook. 

Eupodocarpus foliis obovato oblongis (5 — 6")obtusis 
cum mucrone obtuso basi angustatis, amentis staminigeris 
pedunculis fructiferis receptaculo bifido monosper- PODOCARPUS. 211 

mo brevioribus seminibus subglobosis apiculo obtuso vix 
obliquo. 

Podocarpus Purdieana Hooker Ic. t. 624. 

Habiiat in Jamaica orientali ad Dunrobin Castle, eleva- 
tione 2500 — 3600 pedum. 

Species a praecedente etiam statura differre dicitur, quae in illa 
50 pedes vix excedit , in hac centum et viginti interdum aequat. 

11. PoDOCARPus Lamberti Ivlotzsch. 

Eupodocarpus foliis anguste linearibus acutis basi an- 
gustatis, amentis staminigeris brevibus in pedunculo axil- 
lari fasciculatis basi perulatis perulis dentatis, pedunculis 
fructiferis receptaculo monospermo longioribus, seminibus 
globosis nitidis. 

Podocarpus Lamberti Klotzsch msc. 

Habitat in Brasilia. 

Arbor valida, e cujus trunco asseres scinduntur. 

12. Podocarpus rigida Klotzsch. 

Eupodocarpus foliis lineari-lanceolatis rigidis pungenti- 
acutis, amentis staminigeris abbreWato-cylindraceis in pe- 
dunculo axillari fasciculatis basi perulatis, perulis inte- 
gerrimis. 

Juniperus rigida Pavon msc. 

Podocarpus glomerata Don in Lambert Pin. Ed. 1. //. p. 21. Ed. 

2. //. n. 73. 
Podocarpus rigida Klotzsch msc. 

Habitat in Peruvia ad Panao. 

„Arbor. Rami numerosi, teretes, foliosi, cortice luteo-fusco 
„laevi tecti. Folia lineari-lanceolata, acutissima, integerriraa, 
^plana, uninervia, alterna, conferta, basi subattenuata, utrinque 
„glabra, lucida, pollicaria et sesquipollicaria, unam v. sesquili- 
,,neam lata. Amenta mascula brevia, cylindracea, semiuncialia, 
„semilineam crassa, plura (5 — 6) in glomerulis oppositis, pe- 

li- 212 PODOCARPIS. 

^dunculo fillformi g^labro sulFulta, basi squamis pliiribus imbri- 
^catis munita. Antherte parvae , subrotundfc , angulatae , apice 
y,appendice minuta, circumscriptione rotundata, membranacea, 
„lacerata auctae." Don l. c. 

12. PoDOCARPus CHiLiXA Rich. 

Eupodocarpus foliis lineari-lanceolatis acutis subfalcatis, 
amentis staniinigeris terminalibus aggregatis filiformi-gra- 
cilibus, pediinculis fructiferis receptaculo monospermo 
multoties longioribus, seminibus ovatis oblique obtuse 
apiculatis nitidis. 

Podocarpus chilina Richard in Annal. Mvs. XVI. 297. Conif. 11. 

t. 1. f. 1. 
Podocarpus salig^na Don in Lambert Pin. Ed. 1. //. p. 20. Ed. 

2. 11. n. 71. 
Maniu et Manigue Chilen. 

Habitat in Chile. 

„Arbor mediocris C^O'} ramosissima, ramis vage alternis, 
„rarius oppositis seu ternatis, ramillis basi squamulis imbricatis 
„persistentibus munitis. Folia sparsa, approximata, sessilia, 
- „patentia, lineari -ianceolata , integerrima, subfalcata, plana, 
„laevia, nervis, nisi medio longitudinali destituta, 2 — 3 et se- 
„mis, rarius 4 uncias longa, 2 — 3 lineas et semis lata. Flores 
„dioici. Masculi in amcnta ad apicem ramillorum nascentia, 
^sessilia, filiformia, uncialia dispositi; feminei pedunculi uni- 
„flori solitarii , sive ex axillis foliorum sive squamarum orti." 
Richard l. c. 

b. Species australasicce, 

13. PODOCARPUS TOTARA DOU. 

Eupodocarpus foliis undique patentibus lineari-lanceo- 
latis pungenti-acuminatis , amentis axillaribus cjlindricis 
elongatis robustis, pedunculis fructiferis axillaribus solita- 
riis receptaculo globoso mono — dispermo brevioribus, se- 
minibus ovatis. PODOGARPUS. 213 

Podocarpus Totara Don in Lambert Pin. Ed. 2. //. App. ea-cl. 

synon. A. Cunningh. in Annal. of naf. hist. I. 212. Hooker 

in London Journ. of Bot. I. 572. /. 19. 
Totara Noc. Zeeland. 

Habitat in Nova-Zeelandia boreali. 

Arbor nonazintapedaHs, tiunci anibitu vigintipedali. 

14. PODOCARPLS ELATA R. Br. 

Eupodocarpus foliis undique patentibus elongato-linea- 
ribus [%" : 4'" utrinque angustatis obtusis, amentis sta- 

minigeris pedunculis axillaribus solitariis mono- 

spermis receptaculum cylindrico-subclavatum aequantibus, 
seminibus globosis. 

Podocai-pus elata R. Brown e.c Mirhel in Meni. Mus. XUI. 75. 

Habitat in Nova Hollandia orientali. 

15. PODOCARPl S SPIMLOSA R. Br. 

Eupodocarpus foliis undique patentibus linearibus '1 ' '/' : 
i'") utrinque angustatis acuminato-pungentibus uniner- 
viis mai-gine incrassatis , perulis acutis, amentis stamini- 
geris axillaribus glomeratis, pedunculis frucliferis ad basim 
ramuli axillaris superne foliosi racemosis bractea squama?- 
formi subtensis , receptaculo cylindrico-subclavato mono- 
spermo longioribus. 

Taxus spinulosa Sniifh in Rees Cijclop. n. 7. 

Podocarpus spinulosa R. Brotcn ex Mirbel in Mem. Mus. XUI. 75. 

Podocarpus pungens Caley msc. Don in Lambert Pin. Ed. 1. 

//. p. 23. Ed. 2. //. n. 7G. 
Podocarpus excelsa Loddig. Cat. 1836. p. 37. 
Habitat in Nova Hollandia orientali. 

* Species australasicce non satis notce. 

16. PoDOCARPLS BiDwiLLi Hoibr. 
Eupodocarpus foliis undique patentibus lineari-lanceo- 214 PODOCARPUS. 

latis (1" : iVz") utrinque angustatis mucronatis enerviis, 
perulis acutis. 

Podocarpus Bidwilli Hoibrenk in Hort. Hiigel. 
Habital in Nova Hollandia orientali. 

17. PoDOCARPUs L^TA Hoibr. 

Eupodocarpus foliis undique patentibus lineari subfal- 
catis [iV^" ' ^%'") mucronatis uninerviis, subtus juxta 
nervum utrinque linea glauco viridi notatis, perulis obtusis. 

Podocarpus Iteta Hoibrenk in Hort. Hiigel. 

Habitat in Nova Hollandia orientali. 

18. PODOCARPUS NIVALIS Hook. 

Eupodocarpus foliis undique patentibus oblongis obtuse 
apiculatis recurvis basi angustatis margine incrassatis, 
amentis staminigeris in pedunculo axiliari folia superante 
ternis basi perulatis. 

Podocarpus nivalis Hooker Ic. pl. t. 582. 

Habitat in Novce Zeelandice borealis monte Tongariro, ad 
nivis ceternce limitem, fruticulus humilis. (Colenso.) 

19. PoDOCARPUs Lawrencii Hook. fil. 

Eupodocarpus foliis laxis subdisticbe patentibus lineari- 
bus utrinque angustatis pungentibus. 

Podocarpus Lawrencii Hooker fil. in London Journ. of Bot. 
IV. 151. 

Habitat in Tasmannia. (Gunn.) 

20. PODOCARPUS ALPINA R. Br. 

Podocarpus alpina R. Brotcn ex Mirbel in lllem. Mus. XIII. 75. 
Bennett in Ilorsfield Plant. Jav. rar. 40. Ilooker fil. in Lon- 
don Journ. of Bot. IV. 150. 

Habitat in Tasmannice monte Wellington (^IOOO' elev.) et in 
planitie elevata prope Marlborough (^3000' elev.). PODOCARPLS. 215 

21. PODOCARPUS ENSIFOLIA R. Br. 
Podocarpus ensifolia R. Brown ex Mirbel in Mem. Mus. XIU. 75. 

Habitat in Nova Hollandia orientali intertropica. 

c. Species asiaticce, 

22. PODOCARPUS CHINENSIS Wall. 

Eupodocarpus foliis linearibus acutiusculis margiiie re- 

volutis, amentis staminigeris pedunculis fructiferis 

axillaribus solitariis receptaculisque squamoso-bracteatis. 

Taxus chinensis Roxburgh Hort. Bengal. 73. 
Juniperus chinensis Roxburgh Flor. Ind. or. III. 840. 
Podocarpus chinensis Wallich List. n. G051. 
^ y^ fe Lo-han-sung Chin. 
Habitat in China. 

23. PODOCARPUS NEREIFOLIA R. Br. 

Eupodocarpus foliis lanceolatis acuminatis margine re- 

volutis, amentis staminigeris pedunculis fructiferis 

axillaribus racemosis basi bracteatis. 

Podocarpus nereifolia Don in Lambert Pin. Ed. 1. II. p. 21. Ed. 

2. IL n. 74. pro parte excl. synon. 
Podocarpus macrophylla Wallich List. n. 6052. A. 
Podocarpus nereifolia R. Brotcn in Horsfield Plant. Jav. rar. 40. 

Habitat in Nepalia. 

Fructus edulis, sapide dulcis. 

24. PODOCARPUS POLYSTACHYA R. Br. 

Eupodocarpus foliis lanceolatis acuminatis margine re- 
volutis, amentis staminigeris axillaribus subternis crassis 
basi involucrato-bracteatis , pedunculis fructiferis axillari- 
bus solitariis. 

Podocarpus nereifolia Don in Lambert Pin. Ed. 1. 11. p. 21. 

Ed. 2. //. n. 74. pro parte excf. synon. 
Podocarpus macrophylla Wallich List. n. 6052. B. 
Podocarpus polystachja R. Brown in Horsfield Plant. Jav. rar. 40. 216 POUOCARPUS, 

Habitat in Sincapur et in Prince of Wales Island, ubi vulgo 
« Wax-Dammar » colonis dicitur. 

Arbor magna, trunco stricto, lievi, coma frondosa. 
25. PODOCAllPLS BllACTEATA Blum. 

Eupodocarpus foliis approximatis liiieari lauceolatis 
longe acuminatis margine planis, amentis staminigeris fas- 
ciculatis elongato-filiformibus basi squamis persistentibus. 

Lignum emanum Rumpk Amboin. III. 47. t. 26. 
Podocarpus bracteata B/ume Enum. pl. Jav. 88. 
Kimerak , Kiputri Sund. Essojr s. Ayewan Amboin. 

Habitat in Amboina et in temperatis montis Burangrang 
insulw Java, 

Arbor octogintapedalis, ramis nutantibus, foliis passim verti- 
cillatim approxiniatis. 

26. PODOCARPUS MACROPHYLLA Don. 

Eupodocarpus foliis lineari-lanceolatis elongatis obtusis 
margine planis, gemmis perulatis roseis, amentis stamini- 
geris axillaribus quinis basi bracteatis , pedunculis fructi- 
feris axillaribus solitariis monospermis apice bibracteolatis» 

j^^ Sin vulgo Maki s. Fon-Maki, i. e. Maki legitima, item Ksa- 

Maki, i. e. Maki foetens, Kcimpfer Amoen. exot. 780. 
Taxus macrophylla Banks Ic. Kdmpf. t. 24. 
Podocarpus macrophylla Don in Lambert Pin. Ed. 1. //. p. 22. 

Ed. 2. //. n. 75. Siebold et Zuccarini Flor. Jap. fain. naf. 

II. 108. Flor. Japon. t. 133. non WaU. 
Podocarpus verticillata Hort. quorund. 
Podocarpus longifolia Hort. 
B. Maki, humilior rarais erectis densis, foliis niinoribus angustio- 

ribus. Sieb. et Zttcc. l. c. t. 134. 
'flli ^Q Keu sin item Sen baku vulgo Inu-maki, i. e. Maki spuria 

Kdmpfer Amoen. exot. 780. 
Taxus macrophylla Thunberg Flor. Japon. 276. 
Podocarpus Maki Siebold msc. PODOCARPUS. 217 

Podocarpus Makoyi Hort. Lovan. 
Taxus Makaya Pinet. Wobttrn. 218. 

Habitat in Japonia usque ad 40^ L. B. — /?. in hortis culta. 

Arbor 40 — SOpedes alta, var. ^, hortensis, niulto minor v. nana. 

27. PoDOCARPus JAPOxiCA Hort. Bogor. 
Eupodocarpus foliis lineari-lanceolatis elongatis obtusis 
crasse coriaceis rigidis, gemmis perulatis albidis . . . 

Podocarpus japonica Hort Bogor. ex Siebold in Annuaire de la 
Soc. d'HorNc. des Pays-Bas. 1844. /'. XXXVI et 35. 

Habitat in Japonia. 

28. PODOCARPUS KORAIANA Sicbold. 

Eupodocarpus ramis erectis virgatis strictis, foliis alter- 
nis approximatis exacte linearibus subfalcatis mucronato- 
pungentibus coriaceis firmis, gemmis perulatis, perulis 
numerosissimis imbricatis carinatis acuminatis. 

Podocarpus koraiana Siebold in Anmiaire de la Soc. d'Hortic. 
des Pays-Bas. 1844. p. 35. Zuccarini in litf. 

Habitat in Corcea , in hortis Japonice culta. 

29. PODOCARPUS A3IARA Blum. 

Eupodocarpus foliis disticbis lineari-lanceolatis margine 
planis, amentis staminigeris fasciculatis cylindraceis bre- 
vibus basi nudis. 

Podocarpus amara Blume Enum. pl. Jav. 88. 

Kimerak Sund. 

Habitat in insula Java. 

Arbor vasta, ramis verticillatis. 

d. Species capenses. 
30. PoDOCARPus Thuxbergii Hook. 
Eupodocarpus foliis oblongo-lanceolatis obtusis sphace- 
lato-mucronatis , pedunculis axillaribus solitariis recep- 218 PODOCARPUS. 

taculum angulatum subaequantibus , seminibus elliptico- 
subrotundis. 

Taxus macrophylla Banks msc, in Herb. Jacq. 
Taxus latifolia Thunberg Flor. cap. ed. Schiilt. 547. 
Podocarpus latifolia R. Brown ex Mirbel in Mem. Mus. XUI. 75. 

non Wall. nec Blum. 
Podocarpus Thunlbergii Hooker in London Journ. of Bot. L 

657. t. 22. 
Podocarpus nobilis Hort. quorund. 
Geelhout Colon. Cap. 

Habitat in Capite bonce Spei, 

31. PODOCARPUS ELONGATA Heiit. 

Eupodocarpus foliis lineari subfalcatis acutis, pedunculis 
fructiferis receptaculo tereti bilobo longioribus, seminibus 
globosis. 

Taxus elongata Solander in Aiton Hort. kew. ed. 1. ///. 415. 
Taxus capensis Lam. Dicf. III. 229. 

Podocarpus elongata Heritier msc. ex Richard Conif. 13. 1. 1. f. 2. 
Podocarpus pruinosa E. Meyer msc. 

Habitat in Capite bonw Spei. 

32. PoDOCARPUs Meyeriana Endl. 

Eupodocarpus foliis anguste lanceolato-ellipticis obtusis 
mucronatis, pedunculis axillaribus solitariis squamosis, 
receptaculo pedunculo vix crassiore, semine globoso. 

Podocarpus elongata E. Meyer msc. 
Habitat in Capite bonce Spei, 

III. STACHYCARPUS. Flores dioici. Receptaculum car- 
nosum nullum. Flores spicati, bracteati, bracteis saepe 
omnibus praeter unicam supremam efoetis. — Folia quin- 
quefariam inserta , scepissime disticha , linearia , uninervia , 
stomatibus in inferiore tantum pagina notata. PODOCARPUS. 219 

33. PODOCARPUS FALCATA R. Br. 

Stachycarpus foliis subdistichis lineari-subfalcatis acutis 
mucronatis, spicis axillaribus abbreviatis monospermis , 
semine globoso basi attenuato. 

Taxus falcata Thunberg Flor. Cap. ed. Schulf. 547. 
Podocarpus falcata R. Brown ex Mirbel in Mem. Mus. XIII. 75. 

Hahitat in Capite bonce Spei, 

34. PoDOCARPus TAXiFOLiA Humb. et Bonpl. 

Stachycarpus foliis distichis late linearibus obtusis sub- 
tus pallidioribus , spicis ramulos axillares terminantibus 
bi — trifloris abortu monospermis , seminibus ovato - sub- 
globosis umbonatis. 

Taxus raontana Willdenow Spec. IV. 857. 

Podocarpus taxifolia Humb. Bonpl. et Kunth Nov. gen. et sp. II. 

2. t. 97. Richard Conif. 15. t. 29. f. i. B. C. 
Podocarpus montana Loddiges Cat. 1836. p. 37. 
Dacrydium distichum Don in Lambert Pin. Ed. 2. II. n. 70. 
CC. coMMUNis Kunth l. c. Taxus montana /^. Willd. l. c. 
/>. DENSIFOLIA Kuiith l. c. folHs densioribus duplo bremoribus. 
Taxus montana a. Willd. l. c. 

Habitat in monte Saraguru , inter pagum Ona et Loxam 
Peruanorum, /?. in montis Quindiu regione subfrigida inter 
el Moral et Passo del Machin , altit. 1100 — ISOO hexapedum. 

„Arbor subdecemorgyalis, resinifera, ramis alternis, teretibus, 
„rugoso-squamatis, fuscis, glalbris. Folia sparsa, approximata, 
„disticha, brevissime petiolata, late linearia, acuta aut obtusa, 
„coriacea, uninervia, plana, glabra, supra saturate viridia, ni- 
„tida, subtus pallidiora, 10 — -11 lineas longa, sesqui- rarius 
„duas lineas lata." Kunth l. c. 

35. PODOCARPUS ANDINA Popp. 

Stachycarpus foliis distichis anguste linearibus acutis 
subtus glaucis, spicis axillaribus nutantibus bi — trifloris 
abortu monospermis , semine globoso. 220 PODOCARPUS. 

? Taxus spicata Dombey msc. ex Mirbel in Mem. Mus. Xlll. 76. 

Podocarpus andina Poppig msc. 

Podocarpus spicata Poppig Nov. gen. et sp. III. 18. 

Habitat in Chile australis alpinis frigidis , locis umbrosis 
convallis Quillai-Leuvu versus Antuco. 

„Arbor mediocris altitudinis, decem ad viginti pedes alta. Trun- 
„cus teres, cortice glabro, obscuro, ligno duro, flavo. Rami nu- 
„merosi, valde ramulosi, apice laxi, teretes, cortice Isevi, badio, 
„foliis delapsis cicatrisato vestiti , superne penna corvina pauUo 
„crassiores. Ramuli sparsi v. subalterni , patuli, inaequales, 
„breves, apice angulosi. Folia inferne sparsa, superne disticha, 
„petiolo brevissimo fulta, potius sessilia dicenda, angusto linearia 
„utrinque obtuse acuta, margine paulisper revoluta, supra plana, 
„atroviridia, nitida, enervia, subtus glauca, sub lente tenuissime 
„squamulosa, nervo prominulo tanquam carinata, coriacea, rigida, 
„glaberrima, densa , adulta vix pollicem longa, sjiepissime dimi- 
„dium pollicem longa, lineam sesquialtcram lata. Flores masculi 
„ignoti, feminei spicati, alterni, pauci in pedunculis axillarum 
„supremarum angulosis, demum deflexis folium vicinura vix su- 
„perantibus, bracteola parva, sessili fulti. Discus calyciformis 
„ovatus, apice in collum obscure trilobum, obliquum elongatus, 
„carnosus, persistens ad fructus maturitatem usque , lajvis, pur- 
„pureus , irroratus, lineas duas ad quatuor longus. Drupa in 
„disci apice sessilis, globosa, glabra, viridis, carne mucilaginosa, 
„succulenta, unilocularis, monosperma. Semen globosum, testa 
„ossea, durissima, nucleum Cerasi communis magnitudine aequans, 
„albumine copioso, farinaceo, apice embryonem fovente. Coty- 
„ledones breves, ovales, radicula infera. — Arbor loca obscura 
„vallium accessu difficillimarum colens, habitu perquam tristi, 
„fructus prfebet numerosos, qui propter dulcedinem a pueris inter 
„delicias habentur." Poppig l. c. 

36. PODOCARPUS FERRUGINEA Don. 

Stachycarpus foliis distichis anguste linearihus suhfal- 
catis acutis suhtus ferrugineis, amentis axillarihus solitariis, 
spicis fructiferis axillarihus strictis multihracteatis unifloris, 
semine ovali pruinoso. PODOCARPUS. 221 

Podocarpus ferruginea Don in Lambert Pin. Ed. 2. 11. App. A. 

Cunningh. in Annal. of naf. hist. I. 212. Hooker Ic. t. 542. 
IVliro s. Mairi Nov. Zeel. 

Habitat in Nova Zeelandia boreali. 

Arbor 40 — GOpedalis, trunci ambitu biorgyali. Lignum durum, 
eleganter rubens. Fructus Cohimbarum ^ratissima esca. 

37. PODOCARPIS SPICATA R. Br. 

Stachycarpus foliis distichis anguste linearibus obtusis 
subtus glaucis, amentis staminigeris axillaribus spicatis, 
spicis fructiferis axillaribus laxis polyspermis, seminibus 
subglobosis. 

Dacrydium taxifolium Banks et Soland. msc. Lambert Pin. Ed. 

\. U. 25. t. 7. f. 2. Ed. 2. //. n. G9. 
Dacrydium Mai .4. Cunningh. in Annaf. of nat. hist. I. 213. 
Podocarpus spicata R. Brotcn in Horsfield Plant. Jav. rar. 40. 

Hooker lc. t. 543. 
Mai Nov. Zeel. 

Habitat in sijlvis Novm Zeelandice borealis. 

„Arbor procera in uliginosis proveniens. Truncus crassus, stric- 
„tissimus. Rami et ramuli numerosi, patentissimi, flexuosi, cortice 
„rufo obducti. Folia distantia, duplici serie ordinata, patula, late 
„linearia, acuta, ut plurimum falcata, instar eorum Taxi atque 
„simul colore opaco-viridi gaudentia, margine deflexa, basi obli- 
„que intequalia, pollicem longa, lineam aut nunc rarius ultra lata, 
,,petiolo brevissimo exili stipitata. Amenta mascula plura (10 — 
„20} distantia, sessilia, patula, in spicas laterales, nunc termi- 
„nales digesta, semiuncialia, oblonga, cylindracea, patula, cras- 
„sitie bilinearia. Drupae plures (4 — 7), spicatae, subsessiles, 
„ovales, mucrone brevi terminat.ie.'' Lambert l. c. 

IV. DACRYCARPUS. Flores dioici. Receptaculum car- 
nosum, e rhachi ebracteata formatum, uniflorum, floris 
secundi rudimento foliaceo. — Folia quinquefariam inserta, 
subtriquetra , acerosa, appressa , in ramis junioribus et steri- 
libus plerumque disticha , aversa , falcata , omnia undique 
stomatibus instructa. 222 PODOCARPUS. 

38. PODOCARPUS CUPRESSINA R. Br. 

Dacrycarpus foliis aliis lanceolatis spinuloso-mucronatis 
arcte qiiinquefariam imbricatis, aliis lineari-lanceolatis 
aversis falcatis elongatis distiche horizontaliter patentibus, 
seminibus ramulos breves, saepissime cernuos terminan- 
tibus. 

Podocarpus cupressina R. Brown ex Mirbel in Mem. Mus. XIll. 

75. Bennett in Horsfield Plant. Jav. rar. 35. t. 10. 
Podocarpus Horsfieldii Wallich List. n. G049. 
Podocarpus imbricata Blume Enum. pl. Jav. 89. 
Kiputrie s. Kimerak Sund. 

Habitat in insula Java , Pulo-Penang et in insulis Philip' 
pinis. 

„Arl)or procerrima (180'). Ramuli teretiusculi , frequentis- 
,,sime divisi et subdivisi , foHis undique tecti. Folia quinquefa- 
„riam inserta, sesquilineam v. duas lineas longa , imbricatira 
„adpressa, acerosa, subtriquetra, lanceolato-subulata, spinuloso 
„mucronulata, stomatibus undique instructaj in ramulis juniori- 
„bus, sterilibus et annotinis pleruraque distiche patentia, aversa, 
„elongata, lineas 3 — 8 longa, linearia, sursura falcata. In ra- 
„mulis quibusdara folia distiche patentia, basim et apicem occu- 
„pant, dum spatium intermedium foliis quinquefariam adpressis 
„vestitur5 in aliis pars apicalis tantura illa gerit, dum haec par- 
„tem ambiunt inferiorem^ in aliis denique folia omnia ejusdem 
„ramuli v. distiche patentia v. quinquefariam adpressa. Haec sola 
„m ramis ramulisque fertilibus cernuntur. Fructus solitarius, 
„ramulorura brevium , nutantium terrainalis, foliis circumdatus 
„quibusdam paullo longioribus et patentioribus, forma tantum et 
„dispositione cum reliquis congruentibus. Pedicellus nullus, nisi 
„receptaculum carnosura, fructus fere longitudine, crassiusculum, 
„squamulis nullis distinctis nisi una omnino libera, lateraliter 
„apicali teretiuscula, obtusa, aperturae seminis opposita, altera 
„minore collaterali quandoque comitata. Squamula bracteolaris 
„nulla. In semine adhuc parvulo squaniula fructifera (illae Pini 
„generis analoga) testaj serainis oranino adnata, nisi ad apicera 
„seraen paullo superantem cucullato-inflexum. Testa seminis in- 
„versa , ovata , initio a squamula fructifera facile separabilis, PODOCARPUS. 223 

^demum cum illa confluens et in unum corpus coalita, apice (ad 
^basim scilicet fructus) foramine conspicuo perforata. Membrana 
^seminis interna testae cavitatem implens et cum illa pro maxima 
„parte coliaerens , superne in brevi spatio libera, aperturae mar- 
,,ginibus in tubum longiusculum cyllndricum , apice breviter 4 — 
„5fidum, extra foramen testae prominulum productis. Nucleus 
„cum basi membranae internae cohaerens. Seraen penitus maturum 
^haud visum, sed paullo ante maturitatem drupam siccam aemu- 
,,1ans, subglobosum, mucronulo inconspicuo ex apice squamula? 
,,persistenti instructumj superficie uniformi, lani, vix ulla squa- 
„mulae testaeque distinctione manente : membrana interna facilius 
„quam in semine juniore solubili." Bennetl l. c. 

39. PODOCARPUS DACRYOIDES A. Rlch. 

Dacrjcarpus foliis omnibus subulatis compresso-tetra- 
gonis mucronatis glaucis aliis laxe imbricatis aliis subdi- 
stiche patentibus, seminibus ramulos breves strictos ter- 
minantibus. 

Dacrydium thuioides Banks et Soland. msc. 

Dacrydium excelsum Don in Lambert Pin. Ed. 2. //. App. A. 

Cunningh. Annal. of nat. hisf. I. 213. 
Podocarpus dacryoides A. Richard Flor. Nov. Zeel. 358. t. 39. 
Podocarpus thuioides R. Broicn in Horsfield Plant. Jac. rar. 35. 
Kahi-Katea Nov. Zeel. 

Habitat in Nova Zeelandia boreali, solo juxta rivos ccenoso, 
sylvas densas efformans. 

„Arbor procera, resinosa, usque ad 200 pedes alta, pyramida- 
„lis. Rami teretes, cortice griseo-albescente vestiti. Folia par- 
„vula, subtrifariam imbricata, appressa aut patula , sessilia , 
„ramulo continua et quasi decurrentia, linearia, mucronata, la- 
„teraliter compressa, glaberrima, 1 — 2 lineas longa. Flores fe- 
„minei ramulos terminantes, solitarii, sessiles, inversi: squamula 
„lateralis carnosa, involucro adnata , apice tantum ad basim floris 
„sito libera, obtusa. Involucrum inversum , ovoideum , apice con- 
„tractum et tubulosum, ore obtuse subbilobo terminatum. Fruc- 
„tus sicut flos inversus. subdrupaceus. pislformis , crustaceus^ 
,.ovoideus, apice inverso apiculatus. Endospermium carnosum, 224 DACRYDIUM. 

^vesiculas resinifluas in substantia continens. Embryo brevis, 
y,inelusus, inversus, teretiusculus." A. Richard I. c. 

40. PODOCARPUS BIFORMIS Hook. 

Dacrycarpus? foliis undique insertis aliis uncialibus laxe 
patentissimis linearibus, supra planis dorso obscure cari- 
natis, aliis squamaeformibus arcte quinquefariam imbricatis 
ovato-rhombeis obtusis medio affixis dorso praeprimis su- 
perne carinatis. 

Lycopodiura arboreum Banks et Soland. msc. 
Podocarpus biformis Hooker Ic. t. 544. 

Habitat in Nova Zeelandia australi. 

II. DACRYDIUM Soland. 

Dacrydium Solander ex Forster Plant. esc. 80. Lambert Pin. Ed. 
1. 93. Richard Conif. 127. Endl. Gen. pl. n. 1801. Meisner 
Gen. 353. (264.) Alania Colenso in London Journ. of Bot. 
I. 301. 

Flores dioici. Staminig. Amenta terminalia solitaria 
ovoidea minuta, basi bracteis imbricatis cincta. Stamina 
plurima, axi inserta; filamenta brevissima, antherce bilo- 
culares, connectivo squamaeformi superatae, loculis appo- 
sitis extrorsum dehiscentibus. Flores gemmiiliferi solitarii 
ad ramulorum apicem laterales v. rarissime in spicam 
terminalem collecti. Squama ebracteata subcvmbaeformis 
medio gemmulifera. Gemmula unica in media squama 
sessilis, inversa, integumento exteriori laxo, interioris apice 
in coUum breve producto exserto. Semen tandem erec- 
tum, squamae haud accrescenti insidens, integumento exte- 
riore laxo carnoso, ore lato hiante , nucleo multo breviore, 
disciformi, interiore osseo. Embryo in apice albuminis 
farinosi antitropus. DACRYDIUM. 225 

Arbores procerw , sempervirentes , in India orientali et in 
Nova Zeelandia indigenai , ramosissimce , ramis scepe pen- 
dulis. Folia acerosa, decussatim opposita, decurrentia, un- 
dique stomatigera. Flores terminales , exiles. Gemmcenudce. 

1. Dacrydioi cupressinoi Soland. 
Dacrydium foliis subulatis squarroso-patentibus y. laxe 

imbricatis, seminibus in ramulorum apice cernuo solitariis. 

The Spruce Fir of New-Zealand Cook II. Voy. I. 70. t. 51. 

Dacrjdium cupressinum Solatider in Forster Plant. esc. 80. Prodr. 
92. Lambert Pin. Ed. 1. 93. t. 41. Ed. 2. II. t. 69. Richard 
Conif. 16. t. 2. f. 3. A. Richard Flor. Nov. Zeeland. 361. A. 
Cunningh. in Annal. of nat. hist. I. 214. 

Thalamia cupressina Sprengel Syst. III. 890. 

Dium s. Rium Nov. ZeeL 

Habitat in Nova Zeelandia media et australi, sylvas vastas 
efformans. 

Arbor excelsa, interdum 200' altitudinem aequans, ramis pro- 
pendentibus, ramulis foliatis, multipliciter dichotome ramulosis, 
gracilibus. Folia decussatim opposita, quadrifariam patentia, 
teretiuscula, sursum attenuata, acuta et subpungentia, basibus 
adnato decurrentibus contiguis ramulos tegentia. 

„Reperitur in Nova Zeelandia, ubi Cookius e junioribus ra- 
„musculis, foliis tenellis onustis, et materie resinosa amaricante 
,,scatentibus potum cerevisia? quodammodo similem parari jube- 
,,bat, cujus pnestantiam in morbo scorbutico disertis verbis ex- 
..tollit in hodoeporico et succedaneum potum cerevisiae, e taleis 
,,Pini canadensis confecti, inque Amerioa septemtrionali et inter 
„nautas notissimi , vul2:o Spruce-beer esse voluit. Non tamen 
„negandum est, hunc e Dacrydio cupressino paratum potum je- 
,junis nauseam et vertiginem induxisse, parvo temporis spatio 
„interjecto transeuntem." Forster l. c. 

2. DACRYDimi LAXIFOLIUM Hook fil. 

Dacrydium foliis aliis acicularibus obtusis palentibus, 
aliis ovatis dorso carinatis imbricatis, seininibus in ramu- 
lorum apice stricto solitariis. 

15 226 DACKYDIUM. 

Dacrydiuin laxifolium Hooker fil. in London Jonrn. of Bof, 

IV. 143. 
Habitat in Novce Zeelandiw monte Tongariro, 

Fruticulus humilis, spithamam altus, ramis prostratis, laxe 
ramosis, gracilibus. Folialaxa, flaccida, maxima duas lineas lon- 
gitudine haud excedentia , dorso convexa, facie plus minus con- 
cava, basi contracta et haud decurrentia, suprema imbricata. 

3. Dacrydium elatl^i Wall. 

Dacrydium foliis aliis acicularibus tetragonis acutis 
erecto-patentibus , aliis squama3formibus ovatis obtusis 
aut rarius acuminatis arcte adpressis , seminibus infra ra- 
mulorum apices solitariis. 

Juniperus rigida Wallich in Herb. Sieber. 

Juniperus Philippsiana WalUch msc. 1824. 

Juniperus elata Roxburgh Flor. Ind. or. III. 838. 

Dacrydium elatum WaUich Catal. n. G045. Hooker in London 

Jonrn. of Bot. II. 144. t. 2. 
Gambinur Sumatr. Junghuhn in Bot. Zeit. 1846. p. 678. coU. 
Schlecht. Ibid. p. 753 — 757. 

Eabitat in Pulo-Penang et in Sumatra. 

Arbor vasta, ramis ramosissimis, ramulis corymboso fastigiatis 
dense foliosis. Semina ovata, obtuse tetragona. 

4. Dacrydium Colensoi Hook. 

Dacrydium foliis dense quadrifariam imbricatis ovato- 
rhombeis obtusis basi solutis dorso carinatis minute resi- 
noso-punctatis , seminibus infra ramulorum apices soli- 
tariis. 

Alania Colenso msc. Lond. Journ. of Bot. I. 301. 

Dacrydium Colensoi Hooker Ic. t. 548. 

Habitat in Novce Zeelandice borealis ora occidentali. 

Arbor quinquagintapedalis, trunci diametro 2 '/2 pedum. Cortex 
in laminas squamosas deciduas solutus. Lignum durum, incor- 
ruptae durationis, unde arbor alias etiam rara, magno apud au- 
tochthones praetio, et pro ducum heroumque loculis seposita. MICROCACHRYS. 227 

5. Dacrydium Franklim Hook. fil. 

Dacrydium foliis dense quadrifariam imbricatis rhombeo- 
ovatis subacutis dorso carinatis , seminibus in spicam ter- 
minalem collectis. 

Dacrydium huonense A. Cunningh. msc. 

Dacrydium Franklini Hooker f. in London Joiirn. of Bot. IV. 

152. t. 6. 
Huon-Pine Colon. Angl. ( Lampriere in Tasmanian Journ. of 

nat. sc. 11. 110 ss.^ 

Habitat in Tasmannia, ad fluvium Huon et ad portum 
Macquarie. 

Arbor centurapedalis , trunci ambitu vigintipedali, pyramidata, 
raraulis nutantibus. Lignum in architectura navali commenda- 
tissimum. 

GENUS DUBIUM. 

III. MICROCACHRYS Hook. fil. 

Microcachrys Hook. fil. in London Journ. of Bot. IV. 149. Ar- 
throtaxis sp. Hook. 

Flores in ramis diversis monoici. Staminig. Amenta 
terminalia ovata. Stamina axi inserta, imbricata. Fila- 
menta brevissima, antherce biloculares, loculis lateralibus 
subglobosis, e connectivi squamaeformis basi pendulis , 
transversim bivalvibus. Seminig. ^mejga decurva v. cer- 
uua. Squamw laxe imbricatae patentes, ovatae , naviculari 
concavae. Gemmulm ad basim squamaium solitariae. Amenta 
fructifera subcylindrica, ramuio vix crassiora, e squamis 
divaricatis, foliis subconformibus sed minoribus, patenti- 
bus, apicibus acuminatis, recurvis, medio concavis. Se- 
mina solitaria, erecta, omnino nuda, squama submajora, 
integumento scarioso, membranaceo, hyalino. 

15- 228 MICROCACHRYS. Arbuscula Tasmannica, ramulis tetragonis, foliis decussa- 
tim oppositis, in ramulis adultioribus adpresse imbricatis, 
squamceformibus, rhombeo ovatis» Amenta in ramulis termi- 
nalia. 

1. MlCROCACHRYS TETRAGONA Hook. fil. 

Arthrotaxis tetragona Hooker Ic. t. 5G0. 

Microcachrys tetragona Hooker fil. in London Journ. of Bot. 
IV. 150. 

Habitat in Tasmannia, frequens ad ripas lacus St.-Clair. 

Arbuscula procera, 15 ad 25 pedes alta, facie verisimiliter Cu- 
pressi^ sed foliis Dacrydii. Folia in plantis junioribus quadrifa- 
riam inserta, in senioribus imbricata, ramo adpressa, rhombeo- 
ovata, dorso carinata. Amenta ad apices ramulorum plurima, 
mascula erecta, sub 2 lin. longa, cylindraceaj feminea curvata, 
cernua, repandula, e squamis 8 — 10 formata. Hook. fil. l. c. 

© 
® 


Q 

© 

© 

© 

© e 


^ 


^ B. g PODOCARPVS TOTARA. PODOCARPVS FALCATA. TAXI1\E^. ORDO IV. TnxinetK. Arbores y. rariiis frnitices^ ramis sparsis aut rariiis 
verticillatis, oontiniiis, ramulis interdum phvllodineo 
dilatatis. Folia sempervirentia sparsa, integ-errima, 
linearia, rio-ida , rarius annua, subfaseiculata, fla- 
belliformia, lobata , interdum rainute squama^for- 
mia, ramulos foliiformes in axilla (jerentia. Gemmce 
perulat*, perulis decussalim imbricatis, 

Flores dioici , staminiijeri in amenta subg:Iobosa 
V. elongata dispositi , gemmaliferi solitarii v. in spi- 
cam abbreviatam collecti, nudi v. bractea stipati, 
bracteis uni- aut rarissime bifloris. 

Ame>ta STA3JIMGERA nuda V. basi perulata. Sta- 
mina plura v. plurima axi undique inserta. Fila- 
menta brevia, in connectivum squamieforme antherce 
loculos 2, 5 V. 4 |>:erens producta, v. in connec- 
tivum peltatum , subtus loculos 8 adnalos ferens 
dilatata, loculis longitudinaliter dehiscentibus. 

Flores pistilligeri nudi v. bracteati, sub quavis 
bractea solitarii aut rarius jyemini, interdum in 
spicam abbreviatam collecti. Discus cupul^formis 
bre^is, demum increscens. Gemmula unica , in cen- 
tro disci sessilis, erecta, atropa, micropijle supera. 232 

Frlctus e disco et semine constans, rarissime 
bracteis auctis stipatus, nunc tlisco clauso et cum 
semine nucamentaceo connato vere drupaceuSy nunc 
disco abbreviato v. apice saltim aperto, seminis nu- 
camentacei v. integ-umento exteriore carnoso dru- 
paeformis basim recipiente spurie drupaceus. 

Semek erectum, tntegiimento exteriore osseo aut 
rarissime carnoso, interiore plerumque membrana- 
ceo, interdum transversim rugoso, plicis in albu- 
men sese insinuantibus. * 

Embrio in axi albuminis carnosi densi v. subfa- 
rinacei antitropiis, cotyledonibus duabiis semicylin- 
dricis, radicula cyUndrica, siipera. DIAGINOSIS GENERUM. 1. Phyllocladus. 2. Salisburia. 3. Cephalotaxus. 4. TORREYA. 5. Taxus. Antherce biloculares. Semen nucifor- 
me basi disco carnoso bracteisque auc- 
tis cinclum. Folia squamwformia. 
Rami phyllodinei. 

Antherce biloculares. Semen drupce- 
forme basi disco abbreviato stipatum. 
Folia flabelliformia. 

Antherce triloculares. Fructus disco 

clauso adnato semen includente dru- 

paceus. Albumen cequabile. Folia li- 

nearia. 

Antherce quadriloculares. Fructus disco 

clauso adnato semen includente drupa- 

ceus. Albumen ruminatum. Folia li- 

nearia. 

Antherce octoloculares. Semen nuca- 

mentaceum, intra discum carnosum 

apice pervium liberum. Folia linearia. 334 I. PHYLLOCLADUS L. C. Rich. 

Phyllocladus Richard Conif. 129. t. 3. Endl. Gen. pl. n. 1802. 
Meisner Gen. 353. (264.) Brownetera Richard msc. Bobertia 
Rich. msc. Thalamia Sprengel Anleit. 11. 218. Phyllocladi spec. 
Labill. 

Flores in diversis ramis monoici. Amenta staminigera 
terminalia, conferta, cjlindrica, basi perulis cincta. Sta- 
mina axi inserta, plurima; filamenta brevissima, in con- 
nectivi processum squamaeformem lacerum producta, an- 
therce biloculares, loculis connectivo adnatis, latere lon- 
gitudinaliter dehiscentibus. Flores gemmuliferi. Amenta 
pauciflora in racemos terminales aggregatos disposita, 
rhachi carnosa. Squamce gemmuliferce alternae, navicula- 
res, summae efoetae. Gemmula sub quavis squamaunica, 
sessilis, atropa, basi disco urceolari cincta, apice in col- 
lum brevem oblique truncatum producta. Fructus in 
quovis amento unicus, e bracteis in urceolum carnosum 
connatis semen basi cingentibus. Semen erectum, basi 
disco cupulari cinctum, integumento osseo nuciforme. 
Embryo in axi albuminis farinaceo - carnosi antitropus , 
cotyledonibus duabus brevissimis, radicula cyUndrica, su- 
pera. 

Arbores in Tasmannia et in Nova Zeelandia indigencc. 
Rami verticillati , foliis minutis squamceformibus vestiti. Ra- 
muli distichi verticillative phyllodineo-dilatati , rhombei v. 
cuneati, flabellatim v. pinnatim venosi , margine folia squa- 
mceformia, apice gemmam perulatam gerentia. PHYLLOCLADUS. 235 

1. PmXLOCLADlS TRICHOMA^OIDES Don. 

Phyllocladus phyllodiis distichis verticillatisve oblique 
cuneatis peiminer\iis lobato - pinnatifidis , lobis truncatis 
dentatis. 

Phyllocladus trichomanoides Don in Lambert Pin. Ed. 2. II. 
App. A. Cunningh. in Annal. of nat. hist. I. 211. Hooker Ic. 
t. 549 — 551. 
Phyllocladus rhomboidalis A. Richard Flor. Nov. Zeef. 363. non 

L. C. Rich. 
Tauehaha, Tanekaha, Toa-Toa Noi\ Zeeland. 

Habitat in sylvis Novcb Zeelandice horealis jua:ta Tamesim. 

Arbor sexagintapedalis, trunco stricto, diametro tripedali. Rami 
ramulique primarii verticillati semiteretes , secundarii distiche 
alterni phyllodinei, e gemma terminali novum ramulorum simi- 
liter phyllodineo-ramulosorum verticillum explicantes. 

2. Phyllocl-adus rhomboidalis Rich. 

Phyllocladus phyllodiis distichis rhomboideis flabellatim 
lineatis inciso serratis, ramorum infimis connatis adnato- 
decurrentibus. 

Podocarpus asplenifolia LabilL Nov. Holl. 11. 71. t. 221. 
Salisburia Billardierii L. C. Richard msc. 

Phyllocladus rhomboidalis L. C. Richard Conif. 130. t. 3. f. 2. 
Phyllocladus Billardierii Mirbel in Mem. JIus. XIII. 76. 
Phyllocladus aspleniifolia Hooker fil. in London Journ. of Bot. 

IV. 151. 
Thalamia aspleniifolia Spreng. Syst. III. 890. 
Celery-topped et Adventure Bay Pine Colon. 

Hahitat in Tasmanniw montanis humidis. 

„Arbor septem- ad novemorgyalis, trunco bipedeni et ultra crasso, 
,.ramis patentibus, partim vestitis foliolis squama?formibus, ovatis. 
„acutis, sesquilinearibus, imbricatis, verticillatis. Folia (phyllodia) 
„crassiuscula, Aspleniorum more nondum fructiferorum utrinque 
,,lineata, striata, oblonga, rhombea, alterna aut opposita, raro 
«tria subverticillata, singula foliolo unico, caeteris verticillatis 
„supra dictis consimili, itentidem deciduo infra stipata, qusedam 23ir SALISBURIA. 

„composita plurimis infra coalitis inter se, decurrentibus, supra 
„serrata, ut plurimum incisa. Flores ad apicem ramulorum mon- 
„oici, foliolis obvallati squamaeformibus, imbricatis, caeteris prae- 
„terea verticillatis supra dictis conformibus." LabiU. l. c. II. SALISBURIA Smith. 

Salisburia Smith in Linn. Transact. IIL 330. Richard Conif. 133. 
Endl. Gen. pl. n. 1803. Meisner Gen. 353. (264.) Ginkgo Kdm- 
pfer Amoen. exot. 811. Linn. 

Flores dioici. Amenta staminigera axillaria, filiformia, 
pedunculata , laxa, nuda. Stamina plurima, juxta axim 
inserta; filamenta brevia, connectivo in squamulam ab- 
breviatam, laceram producto, antherw biloculares, loculis e 
connectivo pendulis, demum divaricatis, longitudinaliter 
dehiscentibus. Flores gemmuliferi in pedunculis axillari- 
bus simplicibus v. fasciculatim ramosis sursum crassio- 
ribus solitarie terminales. Discus cupulaeformis, e pedun- 
culi apice incrassato gemmulae basim cingens. Gemmula 
unica, in centro disci sessilis, atropa, vertice umbilicato 
pertusa. Semen basi cupula carnosa cinctum, integumento 
exteriore carnoso, interiore osseo drupaeforme. Emhryo 
in axi albuminis carnosi antitropus, ejusdem longitudine, 
cotyledonibus duabus linearibus elongatis, radicula brevis- 
sima, incrassata, supera. 

Arbor in China indigena et in Japonia passim culta, 
trunco strictOf coma pyramidali. Rami verticillati patentes, 
secundarii penduli. Ramuli alterni breves, tuberculiformes, 
foliis tribus v. quinque verticillatis infra gemmam terminalem 
perulatam sitis, quotannis deciduis. Folia late rhomboideo- 
subflabelliformia, in petiolum angustata , coriacea, inciso CEPHALOTAXUi. 237 

bifida V. lobata, flabellatim nervoso-striata , subtns tantum 
stomata gerentia. 

1. Salisburu. ADiAXTiFOLiA Smith. 

Pr; •^ Ginkgro, vel Gin an. vulgro Itsjo. Arbor nucifera folio 

adiantino Kdmpfer Amoen ea'of. 811. 813. c. ic. 
Ginkgo hiloba Linn. Jlant. II. 313. 314. Thunberg Flor. Japmi. 
358. Gouan. Description du Ginkgo biloba. Monfpell. 1812. 8'^. 
c. ic. Jacquin fil. Ueber den Ginkgo in Oesterr. Med. Jahrb. 
1819. c. ic. DecandoUe in Biblioth. unir. Genev. 1821. VII. 130. 
Salisburia adiantifolia Smith in Linn. Transacf. III. 330. Ri- 
chard Conif. 133. t. 3. f. 1 et t. 3. b. Bunge Enum. pl. Chin. 
bor. 62. Loudon Arboret. Brif. IV. 2094. f. 1992. Siebold et 
Zuccarini Flor. Jap. Fam. nat. II. 109. Flor. Japon. f. 136. 
Babitat in China et Japonia, ubi olim e China advectam 
tradunt, in hortis et ad Buddhistarum templa passim culta, 
loco natali nondum cognito. 

Embryones in uno semine saepissime duo v. tres imo pluresj 
qui ubi germinant in plantulas excrescunt pressim contiguas, qua- 
rum trunci piima ssepe jetate in unicum confluunt : id quod hor- 
tulani Sinj^ et Japones stirpem e surculis multiplicantes artifi- 
ciose imitantur, ut arbori validitatem concilient. quee ita unica 
e pluribus composita in arborem excrescit trunco interdum im- 
mani et coma late expansa decoram. Plantae juniores e semini- 
bus sub nostro c^lo enatis satje folia ferunt ad basim usque bi- 
partita , quse f ucum faciunt dendropolis novas varietates fluxasque 
stirpium formas avide venantibus. 

III. CEPHALOTAXLS Sieb. et Zucc. 

Cephalotaxus Sieb. et Zucc. in Endl. Gen. pl. SuppL II. 27. 

Flores dioici. Amenta staminigera axillaria, e gemmis 
propriis, decussatim perulatis composita, ameniuUs plu- 
ribus, bracteis suffultis capitata. Stamina in quo^is amen- 
tulo 4, 6 V. plura, axi alternatim inserta. Filamenta te- 23B CEPHALOTAXUS. 

retia, in connectivi processum brevem, squamaeformem, 
margine inferiore antherce loculos tres, pendulos, postice 
longitudinaliter dehiscentes gerentem producta. Amenta 
gemmulifera ex axillis perularum hornotinarum gemmae 
foUifera3, in stipite nudo tetragono capitata. Squamce 
gemmuliferae plerumque octo , decussatae , coriaceai. 
Gemmulce sub quavis squama 2, sessiles, singulae urceolo 
praeter apicem pervium adnato inclusae, atropae, micro- 
pyle supera, plurimae abortivae. Fructus in quovis capi- 
tulo 2 V. 3, urceolo adnato clauso, crasse carnoso dru- 
pacei. Semen erectum, integumcnto exteriore osseo, laevi, 
interiore membranaceo, albumini aequabili, nec corrugato 
adhaerente. Embryo antitropus, axilis, cotyledonibus dua- 
bus brevibus, radicula cyKndrica, supera. 

Arbores jajponicce , ramis secundariis distichis. Gemmce 
perulatce , perulis persistentibus, arcte decussatim imbricatis. 
Folia alterna , subdisticha , brevissime petiolata , petiolis de- 
currentibus linearia , mucronato-acuta , parum falcata , uni- 
nervia, subtus fasciis duabus stomatum latis , multiseriatis 
percursa , per triennium virentia. Amenta staminigera ex 
axillis foliorum, stipitibus dense imbricatim bracteatis insi- 
dentia, gemmulifera ex axillis perularum interiorum in sii- 
pitibus nudis. Fructus secundo anno maturi. 

1. Cephalotaxus pedunculata Sieb. et Zucc. 

Cephalotaxus foliis subdistichis subsessilibus lineari-fal- 
catis (1^/^ — 2" : 2'") cuspidatis, subtus utrinque a nervo 
medio albido lineatis, amentis staminigeris globosis pedun- 
culo bracteato , amentulis bractea ovato-lanceolata v. lan- 
ceolato-acuminata brevioribus. CEPHALOTAXUS. 239 

Taxus Harringtonia Knight ex Pinet. Woburn. 217. /. 68. Lou- 

don Encyclop. of trees 942. f. 1753. 1754. 
Cephalotaxus pedunculata Siebold et Zuccarini Flor. Japon. Fam. 

nat. 11. 108. Flor. Japon. II. t. 133. 

Hahitat in Japonia. 

2. Cephalotaxus drupacea Sieb. et Zucc. 

Cephalotaxus foliis subdistichis subsessilibus lineari-fal- 
catis (1" — iV^ : 2'"] cuspidatis, subtus utrinque juxta 
nervum medium albido-lineolatis, amentis staminigeris 
globosis pedunculum bracteatum superantibus , amentulis 
squamam ovatam acutam aequantibus. 

Taxus baccata Thunberg Flor. Japon. 275. excl. syn. 
Ceplialotaxus drupacea Siebold et Zuccarini Flor. Japon. fam. 

nat. II. 108. Flor. Japon. II. t. 130. 131. inedit. 
? Taxus Inukaja Knight ex Loudon Encyclop. of trees 943. 

Habitat in Japonia , prope Nagasaki culta et spontanea , in 
montibus usque ad 2000 ' elevationem, 

Species dubice. 

3. Cephalotaxvs vihbeacvlifera Siebold msc. ramis primariis ver- 

ticillatis horizontalibus , secundariis distichis, foliis subdisti- 
chis subsessilibus lineari-subfalcatis (^7 — 8"' : 1 '/2'"} cuspi- 
datis, subtus pallidioribus approximatis rigidissimis. 

Habitat in Japonia. 

4. Cephalotaxvs tardiva Siebofd msc. ramis primariis verticillatis 

horizontalibus, secundariis distichis, foliis subdistichis subses- 
silibus ovalibus (2 — 3'": IV2'") utrinque obtusissimis bre- 
vissime mucronatis, subtus utrinque juxta nervum medium glauco 
lineolatis remotiusculis rigidissimis. 

Ilabitat in Japonia. 240 TORREYA. 

IV. TORREYA Arnott. 

Torreya Arnott in Annal. of nat. hist. I. 126. Endl. Gen. pl. Suppl. 
II, 27. Caryotaxus Zuccarini msc. 

Flores dioici. Amenta staminigera axillaria solitaria, e 
gemmis propriis decussatim perulatis. Stamina axi in- 
serta, plurima. Filamenta linearia, in connectivi proces- 
sum brevem squamaeformem , margine inferiore loculos 
quatuor pendulos, postice longitudinaliter dehiscentes 
gerentem producta. Flores gemmuliferi axillares, solitarii 
gemini v. terni, ad basim ramuli hornotini ex axiUis 
perularum interiorum, perulis decussatis tecti. Gemmulce 
solitariae, urceolo coriaceo, apice pervio inclusae et basi 
eidem adnatae, atropae, micropyle supera. Fructus ima 
basi perulis stipatus, urceolo demum clauso, crasse car- 
noso j&broso et adnato drupaceus. Semen erectum, in- 
tegumento osseo, laevi, interiore membranaceo, albumini 
carnoso, extus sulcis plicisque corrugato arcte adhaerente. 
Embryo antitropus, axilis, albumine multo brevior, cotyle- 
donibus duabus linearibus, radicula cylindrica, supera. 

Arbores in America boreali calidiore et in Japonia indi- 
gence. Gemmce perulatce , perulis persistentibus, arcte imbri- 
catis, Folia alterna , subdisticha , breviter petiolata , petiolis 
anguste decurrentibus , arcte imbricatis , linearia, acuta v, 
cuspidata, scepius falcata, uninervia, juxta nervum lineis 
duabus opacis notata , stomatibus destituta, per quadrien- 
nium virentia. Fructus altero anno maturus. 

1. TORREYA NUCIFERA Sicb. et ZuCC. 

Torreya foHis subdistichis breviter petiolatis e basi ro- 
tundata lineari-falcatis cuspidatis subpungentibus rigidis. TORREYA. 241 

amentis stauiinigeris ovato-cylindricis, floribus gemmuli- 
feris geminis v. teruis in pedunculo bre^i glomeratis. 

tM ^h vulgo Eaja, Taxus nucifera Kainpfer Amoen. exot. 814. 

815. c. ic. 
Taxus nucifera Linn. Spec» 1472. Thunberg Flor. Japon. 275. Gdrt- 

ner Carp. 11. 65. f.^l.f.G. Richard Conif. 21. /. 2. f 3. non Wall. 
Podocai^pus ? nucifer Persoon Encheir. 11. 633. 
Caryotaxus nucifera Zuccarini 7nsc. 
Torreya nucifera Siebold et Zuccarini Flor. Japon. II. Fam. nat. 

II. 108. Flor. Japon. II. t. 129. 
Habitat in montibus insularum Nippon et Sikok , culia per 
totam Japoniam. 

„Diftert a sequente foliis latioribus, multo brevioribus (6 — 
,.10" longis} et magis falcatis. Semina magnitudine nucis Avel- 
«.lanae, quse in Torreya taxifolia magnitudine nucis Juglandis." 
Zuccarini Utf. 

2. TORREYA TAXIFOLIA Arn. 

Torreya foliis subdistichis bre^issime petiolatis e basi 
rotundata linearibus apicem versus attenuatis acuminato- 
cuspidatis, amentis staminigeris demum linearibus, flori- 
bus seminiferis sessilibus. 

Taxus montana Nuftall in Joum. Acad. Philudelph. VII. non Willd. 
Torreya taxifolia Arnotf in Annal. of nat. hiM. I. 130. Hooker 
Ic. t. 232. 233. • 

Habitat in Florida media , in rupibus calcareis ad ripam 
orientalem Appalachce , prope fiuvios Flint et Chattahuchi con- 
fluentes, nec non ad Flat-Creek Appalachce et Aspalagce, 

„Arbor mediocris, undique glaberrima. Rami patentes, ramuli 
„distiche furcati, petiolis decurrentibus angulati. Folia approxi- 
„mata, solitaria, disticha, patentia, ad ang. 50 — 70^, brevissime 
^petiolata, petiolo vix semilineam longo , crassiuscula, linearia, 
„10 — 15 lineas longra, versus apicem curvilineo-acutata, mucrone 
„longiusculo, pungrente, acutissimo, supra convexiuscula, viridia, 
„nitida, subtus pallidiora, glaucescentia . nervo lato , utrinque 
„rubro limitata.-*- Arnoft f. c. 

16 242 TAXUS. 

V. TAXUS Tournef. 

Taxus Tournef. Inst. 362. Linn. Gen. n. 1135. Gartner Carp. II. 
65. t. 91. Schkithr Handb. t. 339. Richard Conif. 131. t. 2. Nees 
jun. Gen. pl. Flor. Germ. II. 14. Endl. Gen. pl. n. 1799. Meis- 
ner Gen. 353. (264.) 

Flores dioici. Amenta staminigera axillaria e gemmis 
propriis decussatim perulalis, simplicia, subglobosa. Sta- 
mina plura, ad apicem axeos alternatiui conferta; fda- 
menta brevissima, antherce loculis octo, connectivo peltato 
deplanato sublobato subtus adnatis, longitudinaliter de- 
hiscentibus. Amenta gemmulifera uniHoTai aLxiWaniai , perulis 
imbricatis cincta. Discus cupulaeformis, brevissimus, de- 
mum increscens. Gemmula unica, in centro disci sessilis, 
atropa, apice pertusa. Fructus drupaceus, disco accreto 
carnoso v. rarius membranaceo arido semen laxe invol- 
vente, apice ostiolo orbiculari aperto. Semen nuciforme, 
erectum, integumento osseo. Embryo in axi albuminis 
farinaceo-carnosi antitropus, cotyledonibus duabus brevis- 
simis, radicula crassiuscula, apice attenuata, supera. 

Arbores v. frutices in regionibus temperatis et frigidius- 
culis hemisphcercB borealis crescentes, ramis sparsis oppositis- 
que, foliis decurrentibus angulatis. GemmoB perulatce , substi- 
pitatce, perulis arcte decussatim imbricatis. Folia alterna, 
subdisticha, breve petiolata, petiolis decurrentibus, linearia , 
acuta, uninervia, subtus stomaligera. Amenta axillaria, so- 
litaria, staminigera spicam foliatam referentia, gemmulifera 
rariora. 

1. Taxus baccata Linn. 
Taxus foliis linearibus falcatis acuminatis margine vix 
revolutis, perulis ovatis obtusis ecarinatis. TAXus. 243 

*0 f/tlog Theophr. Hist. pl. III. 4. 6. 7. 

^f/lla^ ij zd^og Galen. Simpl. 8. Diosc. IV. 80. 

Taxus Plin. Hist. nat. XVI. 20. 33. Matthiol. Valgris. 444. f. 

Bauhin Hist. I. 241. 
Taxus baccata Linn. Spec. 1472. E. B. f. 746. Schkiihr t. 339. 
Richard Conif. 19. t. 2. Loudon Arboret. Brit. IV. 2066. /". 
1981 — 1991. Encyclop. of trees 939. /". 1751. 1752. 
CC* vulgaris, ramis patentibus, foliis distichis, cupula rubra. 
/?. sparsifolia Loud. Encycl. 940., ramispatentibus, foliis sparsis. 
y* fasti^iata Lindl. Loud. l. c. ramis fasHgiatis, foliis sparsis. 

Taxus hibernica Mackay Flor. hibern. 260. 
O, variegata Loud. l. c, foliis variegatis. 
£. lutea, cupulis luteis. 
MaVQalaroq, Neogr. Tasso, Ital. Texo, Hisp. If, Gall. 
lew, Angl. Eibenbaum , Rotheibe , Germ. 
Habitat per omnem Europam , arbor hodie nullibi frequens, 
etiam in Caucaso et in Indiw montibus reperta. In montibus 
Pyrenceis, in Alpibus (^IOOO ' elev.), in Apenninis (^2000 ' elev.) 
et in GrcBcioi montibus sparsim provenit, frequentior in insulis 
Britannicis usque ad 58 ^ L. B., in Scandinavia usque ad 61° 
L. B. habitat. 

2. Taxus canadensis Willd. 

Taxus foliis linearibus subfalcatis cuspidatis margine re- 
volutis, perulis ovatis obtusis subcarinatis. 

Taxus baccata /^. minor Michaux Flor. bor. Arn. II. 245. 
Taxus canadensis Willd. Spec. IV. 856. 
Taxus procumbens Loddig. Cat. 1836. p. 67. 

Habitat in America boreali a Canada ad fluvium Columbia, 

3. Taxus cuspidata Sieb. et Zucc. 

Taxus foliis linearibus rectis breviter cuspidatis, perulis 
ovatis mucronatis carinatis. 

Taxus cuspidata Siebold et Zuccarini Flor. Jap. fam. nat. II. 

108. Flor. Japon. t. 128. 
Araragi Japon. 

Habitat in insula Jezo, arbor 15 — 20pedalis. 

16- 244 TAXUS. 4. Taxus Wallichiana Zuccar. 

Taxus foliis lineari falcatis apicem versus attenuatis acu- 
tis, perulis carinatis obtusis, alabastri staminigeri bracteis 
distantibus, interioribus longioribus obovato-spathulatis. 
Taxus nucifera WalUch Tent. Flor. Nepal. 44. t. 57. excl. synow 
Taxus Wallichiana Zuccarini in Abhandl. der mathem. phys. 
Klasse der bayr. Akadem. III. 803. t. 5. 
Habitat in Nepalia. 

5. Taxus globosa Schlechtend. 

Taxus foliis lineari-falcatis apice cuspidatis mucronatis, 
perulis acute carinatis obtusis, cupula cylindrico-campa- 
nulata, semine depressiuscule globoso. 

Taxus globosa Schlechtend. in Linncea XII. 496. 

Hahitat in Mexico, ad Real del Monte. 

Species penitus dubia. 
6. Taxus tomentosa Thunb. 
Taxus foliis oppositis lanceolatis subtus tomentosis. 

Taxus tomentosa Thunb. Flor. Cap. ed. Schult. 547. 
Habitat in Capite bonce Spei. 

„Ai'buscula erecta, ramosissima. Rami et rarauli oppositi, te- 
„tragoni, verticillato nodulosi, erecti, virgati, glabri. Folia bre- 
„vissime petiolata elliptica, acuta, supra glabra, suleata, sca- 
„brida, subtus costata, marginibus revoluta, flavescentia, polli- 
„caria et ultra. Folia inferiora interdum latiora, ovato lanceo- 
„lata, superiora semper minora. Ramuli quandoque tomentosi. 
„Flores axillares glomerati." Thunb, l. c. 
G1\ETACE.«;. ORDO V. GneMaceie. Arbores V. ARBLSCLL^ ramosissimaB , aiit frutices, 
interdiim sarmentosi, v. suffrutices hiimiles, ramis 
oppositis V. fasciculatis, nuiic foliis late ovatis, pen- 
ninerviis, integerrimis, nunc vayiiiis ad arliculos 
aphyllis v. folia minuta setacea gerenlibus vesliti. 

Flores in amenta monoica v. dioica dispositi, 
vag-inis v. paleis setaceo laceris stipati. Staminigeri 
vaginuLa propria bifida cincti. Stamen unicum v. 
plura in coiumnam connata, anlherce bi — quadri- 
loculares, loculis apice poro oblonoo dehiscenlibus. 

Gemmll^ sessiles, erectae , atropa?, integiimento 
praeter membranam nuclci duplici v. triplici, extimo 
ore an|>'usto aperto, intimo in tubulum hnoe exser- 
tum, limbo obliquo , discoideo v. fimbriato lacero, 
persistentem , tandem evanidum producto. 

Semen integumento exteriore coriaceo indurato v. 
carnoso nucamentaceum aut di-upaceum. 

Embryo in apice albuminis carnosi antitropus, 
cotyledonihus duabus, radicula supera. DIAGNOSIS GENERUM. 1. 


Gnetum. 
Gnemon. 
Thoa. 


2. 


Ephedra, Discopyle. Plagiophyle. Thraupalos. 
Polycomptos. Amenta interrupte verticillata. GemmulcB 

integumento triplici. Folia lata. 

Caulis arboreus erectus. 

Gaulis fruticosus sarmentosus. 

Amenta imbricata. Gemmulce integumento 

duplici. Vagince aphijllce. 

Amenta gemmulifera biflora , seminifera 

sicca. Microp^^^ies tubulus apice truncatus 

discoideus. 

Amenta gemmulifera uni — biflora, semini- 

fera carnosa. Micropyles tubulus limbo li- 

gulato. 

Semina 2 , hinc conyexa inde plana. 

Semen 1 , utrinque conyexum. 249 I. GrVETLM Linn. 

Gnetum Ltnn. Mant. 125. Blum. Nov. fam. ExposU. 25. Brongn. 
ad Duperr. 5. Endl. Gen. pl. n. 1805. Meisner Gen. pl. 352. 
(263.) C. A. Meyer Ephedr. 63. Thoa Anblet Guian. 11. 874. 
Abutua Loureiro Flor. cochinch. II. 775. Gnemon Rumph Am- 
boin. I. t. 71. 72. Ula Rheede Malab. VII. t. 22. 

Flores monoici aut rarius dioici. Amenta cvlindracea, 
articulata, interrupte verticillata , verticillis singulis invo- 
lucro annulari cinctis. Flores paleis setaceo laceris im- 
mersi, nunc stamina et gemmulae in eodem verticillo 
mixtae, nunc in verticillos diversos v. in amenta propria, 
interdum in diversa stirpe segregatae. Staminig. Vaginula 
membranacea , clavato-prismatica , transversim bivalvis. 
Stamen unicum e fundo vaginse ortum; filamentum sim- 
plex V. apice bifidum , anthera bilocularis, didyma, loculis 
contiguis v. in filamenti cruribus sejunctis, apice poro 
oblongo dehiscentibus. Gemmulce paleis immersae, vagi- 
nula nulla, sessiles, erectae, atropae, integumento triplici, 
extimi ore angusto, interioris latiore, intimo in tubulum 
longe exsertum apice fimbriato-lacerum producto. Semen 
integumentis exterioribus rigide coriaceis v. succulentis 
drupaceum v. nucamentaceum. Embryo in apice albu- 
minis dense carnosi antitropus, subclavatus, cotijledonibus 
duabus minimis denticuliformibus , radicula in filum lon- 
gissimum flexuoso intricatum desinente. 

Arbores erectce v. fruiices sarmentosi , in Asia tropica et 
in Guiana Americce crescentes. Rami geniculato-nodosi. Folia 
opposita, ovata, penninervia, coriacea, lucida, integerrima, 
Amenta axillaria v. terminalia , cylindrica. 250 GNETUM. 

Sectio I. GNEMON. Caulis arboreus, erectut. 

1. Gnetum Gnemon Linn. 

Gnemon foliis elliplico - oblongis utrinque angustatis, 
amentis monoicis solitariis v. subumbellatis, drupis sessili- 
bus ellipsoideis acutiusculis. 

Gnemon-boom Valent. Ind. III. 174. 

Gnemon domestica Rumph Amboin. I, 181. t. 71. 72. 

Gnetum Gnemon Linn. Mant. 125. Bhime Nov. fam. 30. Bron- 

gniart ad Duperrey 6. t. 1. 
Tankil s. Kitankil Sund. Maningjo s. Meningjo Malai. 
B. OVALIFOLIUM ( Blume l. c. ), foliis minoribus subacutis, drupis 
obtusioribus. 

Wilde Gnemon-boom Valent. Ind. III. 174. f. 22. 
Gnemon sylvestris Rumph Amboin. 1. 183. t. 73. 
Gnetum ovalifolium Poiret Supplem. II. 810. 
Gnetum sylvestre Brongniart ad Duperrey 12. 

Hahitat in cultis per omnem archipelagum malaicum et mo' 
luccensem , B. in Java et aliis Moluccis ad radices mpntium 
altissimorum spontaneum. 

„Arbor ramis articulatis, ad articulos nodosis, cylindricis, lae- 
„vibus. Folia opposita, breve petiolata, ovato-lanceolata v. ovato- 
„oblonga, acuta, integerrima, nervis pinnato-reticulatis. Amenta 
„axillaria solitaria, breve peduuculata, articulata. Flores circa 
„axim nodosum verticillati, verticillis multifloris androgjnis, in- 
„volucro integro, urceolato obvolutisj floribus masculis circiter 
„triginta submarginalibus, femineis subduodecim , circa axim in- 
„sertis, pilis numerosis, fasciculatis, articulatis, submoniliformi- 
„bus, flores .-equantibus et intermixtis. Flores masculi. Calyx, 
„vel involucrum proprium, obconicus, truncatus, mutua pressione 
„obpyramidatus, undique clausus, irregulariter v. subbivalvim de- 
„hiscens. Stamen unicum, calice primum inclusum, filamento 
„brevi, deinde calice rupto exsertum , filamento elongato, supe- 
„rius incrassato. Anthera bilocularis, loculis discretis, termina- 
„libus, ovatis, rima longitudinali superne dehiscentibus. Pollen 
„tenue, ovatum v. subglobosum, pellucidum , non distincte rum- 
„pens, granula minuta, ^phfcrica emittens. Flores feminei. Ovu- GNETUM. 251 

„lum nuduin , erectum , ovatum , apice in junioribus late apertum, 
^foramine in adultioribus contracto, vix distincto, membrana cx- 
„terna (testa, primina Mirb. ) interna crassior, fusca, striata, 
„interna (secundina Mirb.) tenuissima, deinde crassior evadens, 
y,supcrne in collo constricta, ore aperto, intima, seu membrana 
„nuclei (tertina Mirb.) basi nucleo adnata, superne producta, 
„in ovulis magis evolutis ad anthesin aptis , in tubulo filiformi , 
M,longe exserto, styliformi , ore bi- seu tridentato. Nucleus spon- 
yigiosus, mamillo conico incluso superatus, deinde (in seminibus 
„imperfectis ) medio excavatus , embryonisque rudimentum , ad 
y,apicem cavitatis suspensum, includens." Brongniart l. c. 

2. GXETOI LATIFOLIUM Blum. 

Gnemon foliis ovalibus acutis v. obtusis basi subrotun- 
datis , amentis dioicis subracemosis , drupis breviter pedi- 
cellatis ellipsoideis obtusis. 

Gnetum latifolium Blume Nov. fam. 30. 

Easunka Javan. 

Habitat in Javce montibus, imprimis calcareis, nec non in 
Nova Guinea, 

„A Gneto Gnemon L. satis diflfert foliis latioribus, minus acutis, 
„ad basim quoque minus attenuatis, ac amentis unisexualibus, 
„vulgo in racemum dispositis. Illius speciei folia exsiccatione 
„semper in colorem pallide luteo-viridem vertuntur, quod crebra 
„confirmant exempla, quaedam ex herbario Burmannij Gneti au- 
y,tem latifolii etiamsi summa prudentia siccata, semper nigres- 
„cunt, id quod etiam Gn. fiiniculari, et minori gradu Gn. eduli 
^accidit." Blum. l. c. 

Sectio II. THOA. Caulis fruticosus , sarmentosus. 

3. Gnetum edule Blum. 

Thoa foliis oblongo-ellipticis subcuspidatis basi rotun- 
datis V. acutiusculis, amentis dioicis solitariis aut fascicu- 
lato confertis, drupis breviter pedicellatis ellipsoideis ob- 
tusis. 

Ula Rkeede Hort. Malab. VII. 41. /. 22. 252 GNETUM. 

Funis gnemonifonnis Rumph Amboin. V. 11. /. 7. 
Thoa edulis Willd. Spec. IV. 477. 
Gnetum edule Blume Nov. fam. 31. 
Gnetura Ula Brongn. ad Duperr. 12. 
Gnetum gnemonoides Brongn. ad Dupen\ \2. 
Tali Gnemon, Malai. Tankil assu, Javan. Tankil-burrit Ja- 
van. montic. 

Habitat in sylvis montanis Malabarice , insularum JavcB et 
Moluccarum. 

4. Gnetum FUNICULA.RE Blum. 
Thoa foliis oblongis utrinque subattenuatis, amentis 
dioicis subracemosis, drupis pedicellatis ellipsoideis acutis. 
Gnemon funicularis Rumph Amboin. V. 12. t. 8. 
Abutua indica Loureiro Flor. cochinch. 630. Jussieu in Poiret 

Supplem. 1. 35. 
Gnetum funiculare Blume Nov. fam. 32. Brongniart adDuperr. 12. 
Tali-Gnemon , Malai. Kasunka-burriet , Jav. mont. 

Habitat in umbrosis ad radices montium Javce , Molucca- 
rum et Cochinchinw. 

5. Gnetum urens Blum. 
Thoa caule subscandente , foliis ovato oblongis acutis 
integerrimis, ramis florentibus dichotomis, floribus stami- 
nigeris amentaceis, verticillis approximatis , gemmuHferis 
solitariis sessiHbus , seminum integumento fragili sicco, 
pilis prurientibus mixto. 

Thoa urens Aublet Guian 11. 874. t. 336. Lam. Illustr. t. 784. 
Gnetum urens Blume Nov. fam. 32. 
Gnetum Thoa Brongniart ad Duperr. 12. 

Habitat in Guiana. 

6. Gnetum nodiflorum Brongn. 
Thoa caule .... foliis obovato oblongis acutis integer- 
rimis, amentis staminigeris 4 — 5pollicaribus, verticillis 
globosis pollice distantioribus. 

Gnetum nodiflorum Brongniart ad Duperr. 12. 
Habitat in Guiana. (Poit. ) EPHEDRA. 253 

Species indescripta. 

7. Gnetum Bruxomanum Griffith in Lindley Veget. King- 
dom 233. f. 164. — Hahitat in India orientali. 
Species involucro obsoleto aliisque notis insignis. 

II. EPHEDRA Tournef. 

Ephedra Tournef. CoroIIar. 53. Linn. Gen. n. 113G. Richard Conif. 
135. t. 4. et 29. Nees jun. Gen. pl. 11. 13. Endl. Gen. pl. n. 1804. 
Meisner Gen. 352. (203.) C. A. Meijer Ephedr. G3. 

Flores dioici aut rarius in diversis ramis monoici. Amenta 
subglobosa. Staminigera e vaginis decussatis composita. 
Flores in vaginarum axilla solitarii, vaginula membra- 
nacea, compressa, transversim bilida cincti. Stamina e 
vaginula3 fundo solitaria v. plura, fdamenta in columnam 
apice ramosam coalita , antherce terminales , bi — quadri- 
loculares, loculis apice poro obliquo debiscentibus. Amenta 
gemmulifera e vaginis decussatis, demum succulentis v. 
siccis composita, intima gemmulam unicam v. saepius 
duas collaterales gerente. Gemmulce in vaginae fundo ses- 
siles, erectae, atropae, integumento duplici, exterioris ore 
angusto, interiore in tubulum longe exsertum, limbo obli- 
que ligulato v. disciformi producto. Sijncarpium ex 
amenti squamis succulentis v. aridis, semen unicum v. 
gemina, integumento exteriore coriaceo indurato nucu- 
laeformia, interioris apice tubuloso exserto apiculata ge- 
rens. Emhryo in axi albuminis cai-nosi antitropus, ejus- 
dem fere longitudine, cotyledonihus duabus oblongis, ra- 
dicula cylindrica, supera. 

Frutices, interdum arbusculiformes , ramosissimi , erecti v. 
scandentes, aut suffrutices humiles, anabasiformes, in regione 254 EPHEDRA. 

temperata calidiore hemisphcBrcB borealis crescentes. Rami 
graciles, articulati, vaginati, vaginis bi — tridentatis, aphyllis 
V. foliis setaceis 2 — 4 terminatis. Amenta e vaginarum axillis 
lateralia , sessilia v. pedunculata. 

I. DiscopiXE. Amenta gemmulifera biflora, e vaginis 5 
V, 6 composita , fructifera sicca. Micropyles tubulus apice 
truncatus, discoideus. — Species americance. 

Discostoma sect. Ephedra C. A. Meyer Ephedr. 96. 
1. Ephedra Tweediana C. A. Mey. 

Discostoma dioicum, ramis laxis flexuosis subtuberculatis, 
amentis ad ramorum articulos sessilibus aggregatis, an- 
theris subquinis mediis substipitatis, gemmuliferis subova- 
tis bifloris , vaginis subsenis marginatis profunde bifidis, 
intima nuculis breviore, micropyles tubulo brevi recto 
limbo discoideo. 

Ephedra Tweediana C. A. Meyer Ephedr. 97. t. 7. f. 9. 

Habitat in Buenos-Ayres, prope Bahia-Blanca. 

Frutex ramis laxis flexuosis, subscandentibus, ramis tuberculis 
raris scabriusculis v. fere lajvibus, internodiis 1 — 2pollicaribus. 
Vaginae profunde bifidae, acuminatiie. Amenta sessilia, gemmu- 
lifera deflorata SVo' ' longa, e vaginis coriaceis margine albido 
lato cinctis, inferioribus acutis , superioribus obtusis composita. 
Nuculae vagina intima fere quadrante longiores. 

2. EpHEDRA A3IERICANA WiUd. 

Discostoma monoicum, ramis strictis scabris, amentis 
ad ramorum articulos breviter pedunculatis, antheris sub- 
quinis sessihbus, gemmuliferis ovatis bifloris, vaginis sub- 
quinis marginatis bifidis , intima nuculas aequante , micro- 
pyles tubulo brevi recto limbo discoideo. 

Ephedra americana Willdenow Spec. IV. 860. Humb. Bonpl. et 
Kunth Nov. gen. et sp. 11. 1. Richard Conif. 31. t. 29. E. Meyer 
Ephedr. 97. EPHEDRA. 255 

Habitat in regni Quitensis crepidinibus et ruderatis ad flu- 
vium (ruallabamba , alt. 7200'. 

Frntex ramosissinius. erectus v. subrepens. ramuHs fascicu- 
lato-verticillatis, teretibus. Va^infe bipartitae, laciniis ovatis, 
acuminato-subulatis. Amenta e nodis subquaterna. staminiflora 
grani Cannabini magnitudine subgloboso-tetragona c vaginis 8 — 10 
composita, geraraulifera ovata, tres circiter lineas longa. 

3. Ephedra rupestris Benth. 

Discostoma dioicum procumbens,ramisflexuosis, amentis 
gemmuliferis bifloris, vaginis subquinis fere ad basim bi- 
fidis, intima nuculas aequante. 

Ephedra rupestris Benthum Planf. Harticeg. 253. 

Habitat in fissuris rupium montis Antisana regni Quitensis. 

Amenta et fructus fere americanae, sed ramuli breves, cras- 
siusculi, difluse ramosissimi, et vaginae inferiores fere ad basim 
bifidae. 

n. Plagiopixe. Arnenta gemmulifera bi — uniflora , e 
vaginis 2 — 4 composita, drupacea. Micropyles tubulus apice 
oblique abscissus , limbo Ugulato. — Species ut plurimum ge- 
rontogece. 

Plagiostoma Ephedrce sect. C. A. Meyer Ephedr. 78. 

Sectio I. TH3LVUPALUS. Amenta gemmulifera biflora. 
Nuculce hinc convexce inde plance. 

4. Ephedra axdina Popp. 

Thraupalus ramis rectis ramulisque tuberculatis, amentis 
staminigeris ad ramorum articulos in apice pedunculi con- 
tinui congestis, antberis subsenis sessilibus, gemmuliferis 
vaginis bifidis margine albido cinctis, intimae nuculas ovato- 
oblongas aequantis tubo incluso, micropyles tubulo brevi 
recto. 

Ephedra andina Poppig msc. C. A. Meyer Ephedr. 78. 
Ephedra peruviana Bertero tnsc. 256 EPHEDRA. 

Ephedra americana Berlero in Linnwa Lift. Ber. VII. 46. Meyen 
Reise L 300. 306. 313. N. A. N. C. XVL Suppl. IL 424. excl. 
synon. non Humb. et Bonpl. 

Ephedra bracteata Miers Travels in Chile II. 531. Meyen Reise 
L 313. 

Ephedra chilensis Miei^s ex Meyen in N. A. N. C. l. c. 

HaUtat in Chile australis Andibus, et in Peruvice australis 
alpe Altos de Toledo, alt. 15500'. 

Arbor satis alta, in stationibus elevatis in fruticuli demissi 
staturam decrescens, vaginis profunde bifidis, foliolo brevi subu- 
lato articulatis. Araenta staminigera in apice ramuli perquam 
brevis 3 — 5, aut interdum etiam solitaria. Amenta gemmulifera 
solitaria aut rarius terna, pedunculum pollicarem v. sesquipolli- 
carem, medio articulatum terminantia. 

5. Ephedra stenosperma Schrenk et C. A. Mey. 
Thraupalus ramulis tuberculatis, amenti gemmuliferi va- 
ginis bifidis scarioso marginatis, intimae semibifidae nuculas 
lineares aequantis tubo incluso, micropyles tubulo brevi 
recto limbum ligulatum superante. 

Ephedra stenosperma Schrenk et C. A. Meyer Ephedr. 77. t. 3. f. 5. 

Habitat in arenosis deserti Songorici ad fluvium Saryssu. 

6. Ephedra vulgaris Rich. 
Thraupalus ramis rectis tuberculatis, amentis ad ramo- 
rum articulos subsessilibus v. pedunculatis, peduuculo con- 
tinuo sive articulato recto, antheris suboctonis, mediis 
stipitatis, amenti gemmuliferi subglobosi vaginis tribus 
immarginatis bifidis, intima^ nuculas ovato-oblongas aequan- 
tis tubo incluso, micropjles tubulo brevi recto limbum li- 
gulatum superante. 

Ephedra vulgaris Richard Conif. 26. C. A. Meyer Ephedr. 80. 
a. SUBTRISTACHYA C. A. Meycr l. c. Amenta ad pedunculorum 
apicem saepius subterna. 
Croton Anguillara Sempl. ed. Marinell. 204. 
Racemosa Equiseti facie planta Tragos v. Traganon Diosc. Lobel 
Advers. nov. 355. EPHEORA. 257 

Uva marina Monspeliensium Lobel. Ic. 796. 
Polygonum IV. Plinii minus Clus. Hispan. 183. 185. Hist. plant. 92. 
Tragos sive Scorpius maritimus Dafechamp Hist. II. 1388. 
Tragum, Uva marina Monspeliensium Camerar. Hort. med. 171. 

Ic. t. 46. 
Tragus sive Uva marina J. Bauhin Hist. I. 2. 406. 
Polygonum bacciferum maritimum minus C. Bauhin Pin. 15. 
Polygonum marinum II. Tabarnwmont. Krauterb. 1218. 
Uva marina minor Rai Hist. II. 1G39. 

Polygonum fruticans botroides narbonen. minus Barrel. Ic. 731.//. 
Polygonum fruticans botroides majus hispan. Barrel. l. c. 732. ///. 
Equisetum polygonoides bacciferum minus Jlorrison Hist. III. 621. 
Ephedra maritima minor Tournef. Inst. 663. 
Ephedra distachya Linn. Spec. 1472. DC. FL fr, 111. 281. Koch 

Synops. Ffor. germ. 764. p. p. 
Ephedra minor Hort. Flor. austr. II. 671. 
Ephedra vulgaris Richard Conif 26. t. 4. C^xcl f. a. D. E. F.) 

Spach Hist. nat. veg. phan. XI. 288. 
Uvette , Raisin de Mer Gall. 
b. MEDIA C. A. Meyer l. c. Amenta saepius solitaria, in pedunculo 
plerumque inarticulato. — Elata, frutescens. 
Ephedra monostachya Bieberst. Casp. 78. 

Ephedra monostachya ^, Bieberst. Flor. taur. cauc. II. 427. 
///. 635. 
e. SUBM0>0STACHYA C. A. Meyer l. c. Amenta ssepius solitaria. — 
Hnmilis. suflfruticosa. 
Ephedra minima, flacellis brevioribus et tenuioribus An\mann 

Ruthen. p. 176. t. 26. 
Ephedra petiolis saepe pluribus amentis solitariis Gmelin Flor. 

sibir. I. 171. t. 37. f. a. (e.vcl. rar. ^', f. 37. f. b. et t. 38.) 
Bphedra monostachya Linn. Spec. 1472. et Auct. 
Ephedra distachya Schkuhr Handb. 111. 500. t. 339. 
Ephedra poly^onoides Pallas Flor. ross. II. 87. t. 83. excl. sy- 

non. plur. 
Chwoinik jagodnoi Ross. Stjepnaja malina (Rubus id(BUS deser- 
torum) Ross. in Sibir. Birutschyi jagody (i. e. baccte lupi) 
Cosacc. astrachan. Sergana , Rirsik et Pergana Kalmuk. 
Kysiltscha Kirgiso-Tatar. 

17 258 EPHEDRA. 

Habitat per totam regionem mediterraneam et in Tauria, 
B. in Caucaso et ad mare Caspium, C. in Italia , in arenosis 
Hungarice, in Tauria , Caucaso et per omnem Asiam sibirico 
altaicam. 

7. Ephedra botryoides Fisch. et C. A. Mey. 
Thraiipalos ramis pateutissimis v. deflexis tuberculato- 
scabris , vaginis tubulosis bidentatis , amentis staminigeris 
in pedunculo laterali articulato recurvato racemosis oblon- 
gis, antheris subquaternis sessilibus. 

Ephedra botryoides C. A. Meyer Ephedr. 99. t. 8. f. 12. 
Patria ignota. 

8. Ephedra helvetica C. A. Mey. 

Thraupalos fruticosa ramis rectis, amentis ad ramorum 
articulos pedunculatis, pedunculo plerumque continuo, an- 
theris suboctonis mediis stipitatis, amenti gemmuliferi sub- 
globosi erecti vaginis tribus immarginatis bifidis, intimaB 
nuculas subovatas «quantis tubo incluso, micropjles tubo 
elongato torto linibum hgulatum duplo snperante. 

Ephedra Haller Hist. .stirp. Helv. II. 323. excl. sijn. 

Ephedra distach} a Gaudin Flor. helv. VI. 304. excf. synon. pl. 
Koch Synops. 7G4. Nees Gen. pl. Flor. Germ. I. 8. p. p. 

Ephedra helvetica C. A. Meyer Ephedr. 87. t. 8. f. 10. 

Habitat in Helvetia , in Vallesia , Seduni ad rupes arcis 
Turbillon et circa Fouly, Pont de la Morge et Saillon. 

9. Ephedra intermedia Schrenk et C. A. Mey. 
Thraupalos suffrutescens ramis rectis tuberculatis , 
amentis ad ramorum articulos pedunculatis, pedunculo 

brevi continuo, antheris amenti gemmuliferi sub- 

erecti vaginis tribus submarginatis, intimae nuculas subo- 
vatas superantis profunde bifida? tubo incluso, micropyles 
tubo elongato torto limbum iigulatum multoties superante. 

Ephedra intermedia Schrenk et C. A. Meyer Ephedr. 88. 
Habitat in collibus Songarice versus montem Tarbagatai. EPHEDRA. 259 

10. Ephedra alata Decaisn. 

Thraupalos frutescens ramis tenuissime pubescentibus, 
amentis staminigeris sessilibus v. ad ramulorum apicem 
glomeratis, antheris subquaternis, amentis gemmuliferis 
sessihbus ovoideis, vaginis subbipartitis membranaceo 
marginatis nuculas ovato-acuminatas acute trigonas aequan- 
tibus, micropyle .... 

Ephedra alata Decaisne in Annaf. sc. nat. 2. Ser. I. 23G. C. A, 

Meyer Ephedr. 94. 
Ephedra altissima Bove in Annal. sc. nat. 2. Ser. I. 162. 
Aelgde Arab. 

Habitat in Aegypto inter Cairo et Suez , ncc non in desertis 
arenosis inter Suez et Sinai montem. 

11. Epuedra lomatolepis Schrenk. 

Thraupalos suffrutescens ramis rectis tuberculatis, flori- 

bus dioicis, staminigeris , amentis gemmuliferis in 

apice pedunculi continui aggregatis sessihbus subglobosis, 
vaginis 4 subbipartitis late membranaceo marginatis nucu- 
las ovatas obtusiusculas aequantibus, micropyles tubulo 
longe exserto flexuoso limbum ligulatum multoties exce- 
dente. 

Ephedra lomatolepis Schrenk in Bullet. Academ. St. Petersburg. 
Class. phys. III. 210. C. A. Meyer Ephedr. db. f. G. f. 8. 

Hahitat in Songaria ad lacum Balchasch. 

12. Ephedra campylopoda C. A. Mey. 

Thraupalos scandens , amentis staminigeris ad articu- 
los sessilibus aggregatis floribus duobus gemmuliferis 
abortientibus terminatis , antheris subsenis sessilibus , 
amentis gemmuliferis bifloris, pedunculo internodiis inter- 
cepto fultis, reflexis, vaginis glabris, infima abbreviata 
cupulaeformi sublruncata, intima apice biloba nuculas 
ovatas aequante , micropyles limbo ligulato tubulura exce- 
dente. 

17- 260 EPHEDBA. 

Equisetum montanum creticum Prosp. Alpin. de Plant. exot. 140. 
Equlsetum polygonoides montanum creticum Morison Hist. planf. 

III. 621. 
Ephedra cretica, tenuioribus et rarioribus flagellis Tournef. Co- 

rollar. 53. 
Ephedra fra^ilis Sieber in Flora I. 273. Reise nach Crefa II. 91. 

Biasoletto Yiagg, 20G. 
Ephedra altissima Tommassini in Flora XVIII. 2. Beibl. 56. 
Ephedra distachya Durviile Enum. pl. Orient 120. 
Ephedra distachya ^. Bory et Chaub. Flor. Pelopones. 65. 
Ephedra campylopoda C. A. Meyer Ephedr. 73. 
Habitat in insula Creta, per totam Grwciam, in Macedonia 
et Dalmatia , e rupibus pendula. 

13. Ephedra alte G. A. Mey. 
Thraupalos arborescens, ramulis liispidulis strictis, pe- 
dunculis ad ramorum articulos verticillatis continuis v. 
internodio interceptis, amentis staminigeris in apice pe- 
dunculi aggregatis, antheris subquaternis sessilibus, gem- 
muliferis ovatis bifloris, vaginis submarginatis ciliolatis, 
infima cupulseformi obsolete biloba, intima apice semi- 
bifida nuculas ovatas aiquante , micropyles limbo ligulato 
tubum excedente. 

Ephedra alata Schimp. Plant. arab. exsicc. n. 280 et 316. non 

Decaisn. 
? Ephedra altissima Delile Flor. Aegypt. n. 947. 
Ephedra Alte C. A. Meyer Ephedr. 75. t. 3. f. 4. 
Ephedra foliata Boiss. in Kotschy Plant. Pers. n. 806. 
Alte .1/Y/^. 
Habitat in Arabia , ad rupes vallis Rhaphidim , ad Bertan 
et ad radices montis Sinai, nec non ad Persepolim. 

Sectio II. POLYGOMPTOS. Amenta gemmulifera uni- 
jlora. Nuculce utrinque convexce. 

14. Ephedra fragilis Desf. 

Polycomptos frulicosa procumbens, ramis erectis, amentis 
staminigeris ad articulos sessilibus, antberis 4 — 5, gem- EPUEDRA. 2151 

muliferis subsessilibus suberectis, vaf^inis breviter bilobis 
intimae tubo longo exserto, micropyles limbo elono^ato. 

Polygonum IV. Plinii majus Clusius Hispan. 183. 1S4. Hist. pl. 

91. 92. 
Tragos sive Uva marina major Lobel Hisf. 4G2. Ic. 79G. J, Bau- 

hin Hisf. I. 2. m. 407. 
Polygonum marinum 11. Tabernceni. Kruutevb. CXIV. 
Uva raarina Dodon. Pempf. 75. 
Uva niarina major Rai Hisf. pl. II. 1G38. 
Polygonum bacciferum maritimum raajus C. Bauhin Pin. 15. 
Equisetum polygonoides bacciferum majus Morrison Hist. III. 621. 
Polygonum fruticans botroides hisp, medium Barrel. Ic. 732. 
Poly^onum fruticans d.cpv't.},OV crassioribus flagellis. Barrel. 

Ic. 733. 
Ephedra maritima raajor Tournef. Inst. 663. 
Ephedra distachya Brofero Flor. lusif. 946. Sibthorp Fior. grtec. 

X. 51. 
Ephedra fragilis Desfant. Flor. aflanf. II. 372. excl. si/non. C. A. 

Meyer Ephedr. 69. /. 1. 
Ephedra vulgaris Richard Conif. 26. t. 4. f. 2. 
Ephedra major Hosf Flor. austr. 671. 
Cornicabra dos Al2:arvios Lusif. Yerba de Coyunturas et Belcho 

Hispan. IIo/.VXOUrCTOq Xcogr(ec. Al^degemmel Arab. 

Hahitat per totam regionem mediterraneam , in Lusitania, 
in Hispania ad Oceani et maris mediterranei littora, in Sar- 
dinia , Campania , Sicilia, Dalmatia et Grcecia , in Aegypto 
et Barbaria. 

15. Ephedra altissima Desfont. 

Polycomptos scandens, amentis staminigeris in ramulo 
paniculato ramosis, antheris '2 — 3, gemmuliferis pedun- 
culatis nutantibus, vaginis inferioribus truncatis, intimae 
tubo exserto, micropyles limbo abbreviato. 

Polygonum bacciferum scandens C. Bauhin. Pin. 15. Rai Hist. 

plant. II. 1638. 
Ephedra sive Anabasis Belloni Toumef. Insf. 633. Gronor. Flor. 

orient. 133. (cotl. Rauwolf Ic. 56. 57.^ 262 EPHEDRA. 

Ephedra hispanica arborescens tenuissimis et densissimis foliis 

Tournef. Inst. G33. 
Ephedra altissiraa Dcsfont. Flor. Atlant. II. 371. t. 253. p. part. 

Vent. in Nouv. Duham. III. 18. t. 6. Richard Conif. 29. f. 4. 

Buch Canar. 159. 1G8. Boissier Voy. Espagn. 581. C. A. 

Meyer Ephedr. G7. t. 1. 
Yerba de las Coyunturas Hispan. 

Habitat in regione mediterranea occidentali , in Sicilia , 
Hispania , prope Tripolim , in arvis Mauritanice , nec non 
in insulis Canariis a littore ad 1200 ' elevationem. 

16. Ephedra procera Fisch. et Mej. 

Poljcomptos ramis rectis impresso punctatis, amentis 
ad ramorum articulos, staminigeris sessilibus, antheris 
suboctonis subsessilibus, gemmuliferis pedunculo brevi 
continuo fultis, involucri vaginis bifidis submarginatis, in- 
tima inclusa nucula oblonga breviori v. aequali, micropyles 
limbo ligulato tubum rectum aequante v. superante. 

? Ephedra orientalis procerior flagellis durioribus et mediae crassi- 

tiei Tournef. Corollar. 53. 
? Ephedra monostachya Eichwald Plant. Casp. Cauc. 26. 
Epliedra procera Fisch. et Meycr Index Ilort. Petrop. X. 1844. 

p. 45. C A. Meyer Ephedr. 91. ^ 4. /*. G. 
Chatirchuiruchi Ci- ^- cauda Muli) Tatar. Tschiirhak, Armen. 

Habitat in Caucaso, Armenia et Persia. 

17. Ephedra monosperma Gmel. 

Polycomptos ramis rectis impresso tuberculatis, amentis 
ad ramorum articulos, staminigeris sessilibus, antheris 
subsenis subsessihbus, gemmuliferis pedicello brevi con- 
tinuo fultis defloratis secundis, vaginis immarginatis bifidis, 
intima tubo incluso nuculam subovatam subduplo exce- 
dente, micropyles limbo ligulato tubulo torto multoties 
breviore. 

Ephedra monospermos Ammann Rnth. 178. 

Ephedra monosperma Gmelin F/or. Sibir. I. 172. t. 38. e^ 37. b.f 
C. A. Meyer Ephedr. 89. t. d>. f. 11. EPHEDRA. 268 

Ephedra monostachya ^3, ^Vifld. spec. IV. 859. (e.vcf. ic. cif.) 
Dschergana Mongof. 

Habitat in Sibiria et Mongolia chinensi. 

Species dubiw et vix notce. 

18. Ephedra ciliata Fisch. et Mey. 

Ephedra ramis ramulisque distoitis scandentibus angulatis impresso 
punctatis , floriferis recurvatis arcuatis, vaginis foliis filiforniibus 
terminatis, amentis gemmuliferis ad ramulf)rum apicem aggregatis 
subsessilibus, vaginis ciliatis, antheris subternis sessilibus. 

Ephedra ciliata C A. Meyer Ephedr. 100. 

Habitat in Gifan. 

19. Ephedra amisyphylitica Berlandier Pfant. Mex. exsicc.N. 1590. 

C. A. Meyer Ephedr. 101. — Habitat in Mexici orientalis pro- 
vincia Cohahuila, prope Loredo ad Rio del Norte. 

„Specimen unicum masculum vidi, valde incorapletum et vix 
,,florens, speciei, ut videtur, omnino distinctae. Ramus lignosus, 
,,crassitie pennae anserinfe , ramosus, cortice griseo vestitus, ad 
„articulos valde incrassatus, nodosus, et ex illis nodis quotannis 
„ramuIos herbaceos circa nodura aggregato-verticillatos, rectos 
„atque erectos proferens, profunde sulcatus, punctatus et obso- 
„lete tuberculatus, internodiis pollicaribus y. sesquipollicaribus, 
„ad genicula, ut videtur facile secedentibus. Vagina? in specimine 
„suppetente omnes detritfe. Inter ramos herbaceos et ad illorum 
„basim e nodis incrassatis ramorum lignescentiura propullulant 
„geraraae solitariae v. saepius aggregatae , aliae amentiferae , aliae 
„fortassis altero anno ramulos herbaceos proferentes. Amenta 
„mascula ad raraorura nodos pulvinatos inter ramnlos herbaceos 
„sessilia, aggregata v. interdum ad infimum ramuli herbacei ge- 
„niculum sessilia, subsolitaria, erecta, in specimine nondum flo- 
„rentia, glaberrima. Antherae 5 v. 6." C. A. Meyer l. c. 

20. Ephedra aphylla Forskaef Ftor. Aegypl. Arab. VI. 170. — Ha- 

bitat ad Rosettam , in sepibus altissimis. 

„Caulis teres, planatus, articulatus, subdichotomus, glaber, non 
„sulcatus, aphyllus, crassitie penn» columbinae, articulis sesqui- 264 EPHEDRA. ^pollicaribuS) non lignosus, sed coriaceo-spongiosus, viridis, dif- 
„fusus, altissime scandens. Graec. ^^agra, Nominis simili- 
„tudo Spartium diadelphum non evincit^ quanquam flores non vidi, 
„convenientiam memini cum planta ejusdem formje in insula Imros 
„qnondam inventa, quam Ephedram putavi, forsitan vero in utra- 
„que deceptus sum." Forskael L c. 

21. Ephedea Gerardiana Wallich Catalog. n. 6048. Royle Hima- 
lay. 348. — Habitat in alta et frigida regione montium Hima- 
layensium Kunawur dicta. 
GNETUM URENS. CO]\IFER^ 

FOSSILES. COIVSPECTUS COrNIFERARUHI FOSSIIilUM. CUPRESSINE^. I. JUMPERITES Brongn. 
a. Oxycedrites. 
J. Hartmannianus G. et 

Bndt Molass. 

b. Sabinites. 
J. brevifolius Brongn. . . Molass. 
J. acutifolius Brongn. . . Molass. 

II. WlDDRENGTOMTES Endl. 

W. Un^eri Endl 3Iolass. 

W. fastigiatus Endl. . . . 3Iolass. 
W. kurrianus Endl. . . . Lias. 
W. liasinus Endl Lias. 

III. SOLENOSTROBUS Endl. 

S. subanffulatus Endl. . . Molass. 
S. coiTUgatus Endl. . . . 3Iolass. 

S. sulcatus Endl Molass. 

S. semiplotus Endl. . . . Molass. 

r\. ACTI>OSTROBITES Endl. 

A. globosus Endl Molass. 

A. elongatus Endl Molass. 

V. Frenelites Endl. 

F. recurratus Endl. . . . Molass. 
F. subfusiformis Endl. . . Molass. 

M. Gallitrites Endi. 

C. Brongniartii Endl. . . Molass. 
C. curtus Endi Molass. C. Comptoni Endi Molass. 

C. thuioides Endl Molass. 

VII. Libocedrites Endi. 

L. salicornioides Endi. . . Molass. 

VIII. Hybothya Endi. 

H. crassa Endi Molass. 

IX. Thotes Ung. 

Th. Klinsmannianus Gopp. 

etBndt. Molass. 

Th. Mengeanus Gdpp. et 

Bndt Molass. 

Th. Breynianus Gdpp. et 

Bndf Molass. 

Th. Kleinianus Gdpp. et 

Bndt Molass. 

Th. Ungerianus Gdpp. et 

Bndt Molass. 

Th. imbricatus Dunk. . Wealden. 

Th. Gerraari Ditnk Molass. 

Th. gracilis Ung Molass. 

Th. Langsdorfii Ung. . . . Molass. 

X. CUPRESSITES Gdpp. 

C. Brongniartii Gopp. . . Molass. 
C. Linkianus Gdpp. etBndt. Molass. 

XI. Cha>L5:cyp.\jiites Endi. 

Ch. Hardtii Endi Molass. 

Ch. Ullmanni Endi. . . . Carbonif. 268 CONSPECTUS. XII. Passalostrobus Endl. 
P. tessellatus Endl Molass. 

XIII. Taxodites Ung. 

T. europaeus Endl Molass. 

T. oeningensis Endl. . . . Molass. 
T. Bockianus Gdpp. etBndt. Molass. 
T. Munsterianus Presl. . . Keuper. 
T. tenuifolius Presl. . . . Keuper. 

T. dubius Presl Molass. 

T. flabellatus Gdpp Lias. 

XIV. VoLTZiA Brongn. 
V. heterophylla Brongn. 

Psamm. varieg. V. acutifolia Brongn. Psamm.Tar. 
V. schizolepis Braun. ? 

XV. Geinitzia Endl. 
G. cretacca Endl Creta. 

XVI. Thuioxylon Ung. 

Th. juniperinum Ung. . . Creta. 
Th. arcenthicum Ung. . . Molass. 
Th. ambiguum Ung. . . . Molass. 
Th. arctannulatum Ung. 

Psamm. varieg. 
Th. gypsaceum Ung. . . . Molass. 
Th. peucinum Ung. Psamm. varieg. 

XVII. Retinoxylon Endl. 
R. pityoides Endl Molass. II. ABIETINEiE. I. PiMTES Endl. 
A. Elate. 

1. Abietites. 

P. obtusifolius Endl. . . . Molass. 
P. Sternbergii Endl. . . . Jurass. 

P. Linkii Endl. Wealden. 

P. Benstedi Endl. . . Aren. chlor. 
P. lanceolatus Endl. . . . Molass. 

* 
P. oblongus Endl. . . Aren. chlor. 
P. hordeaceus Gopp. . . . Molass. 

2. Piceites. 

P. geanthracis Endl. . . . Molass. 

P. exogyrus Endl Creta. 

P. Wredeanus Endl. . . . Molass. 

P. Reichianus Endl. . . . Molass. 

3. Laricites. 

P. Woodwardi Gdpp. . . . Molass. 
P. laricoides Endl. . . . 4. Palceocedrus. 
P. Ungeri Endl ? 

B. PlTYS. 

5. Cembroides. 

P. primaevus Endl. . . Oolith. inf. 
P. anthracinus Endl. . . Carbonif. 

P. Defrancii Endl Molass. 

P. elongatus Endl. .... Lias. 

6. Stroboides. 

P. Pseudostrobus Endl. . . Molass. 

7. TfBdcefornies. 

P. rigidus Gopp Molass. 

P. Saturni Gopp Molass. 

8. Pinastriformes. 

P. Reussii Endl Molass. 

P. aequimontanus Gdpp. . . Molass. 

P. lignitum Gdpp Molass. 

P. Haidingeri Gdpp. . . . Molass. 
|P. ornatus Gdpp Carbonif. ABIETIXEJ5. 269 P. oviformis Endl Molass. 

P. ovoidcus Gdpp Molass. 

P. Hainpeanus Gdpp. . . . Molass. 
P. salinarum Partsch. . . Molass. 

P. Cortesii Gopp Molass. 

P. canariensis Gdpp. . . . Molass. 

P. Faujasii Gdpp Molass. 

P. sjlvestris Gdpp Molass. 

P. pumilio Gdpp Molass. 

P. Thomasianus Gdpp. . . Molass. 
P. brachylepis Gdpp. . . . Molass. 

P. ovatus Presl Molass. 

P. striatus Presl Molass. 

* 
P. Rossertianus Presl. . . Keuper. 
P. microstachys Presl. . Keuper. 

P. gibbus Gopp Molass. 

P. microcarpus Gdpp. . . 3Iolass. 
P. Herbstanus Gdpp. . . . 3Iolass. 

II. Stenoma Endl. 
St. Ungeri Endl Molass. 

III. Pelce With. 
P. Withami Limll. etHiitt. Carbonif. 

P. Brauneana Ung Keuper. 

P. Wurtembersica Ung. . Lias. 
P. Goppertiana Endl. . . . Molass. 

P. pertinax Endl Molass. 

P. Lindleyana With. . . . Lias. 
P. Huttoniana With. . . . Lias. 

P. eggensls With Jurass. 

P. americana Ung ? 

P. Hugeliana Ung ? 

P. acerosa Ung Molass. 

P. affinis Ung Molass. 

P. pannonica Ung Molass. P. succinifera Endl. . . . Molass. 

P. jurassica Endl Jurass. 

P. aquisgranensis Endl. Aren.chlor. 
P. Eichwaldiana Endl. . . Molass. 

P. lesbia Ung Molass. 

P. basallica Ung Molass. 

P. Hoedliana Ung Molass. 

P. Pritchardi Ung Molass. 

P. australis Ung Molass. 

P. tirolensis Ung Molass. 

P. minor Ung Molass. 

P. regularis Ung Molass. 

P. cretacea Endl. Creta, 

P. resinosa Ung ? 

* 
P. Weinmanniana EndL . Molass. 
P. Werneriana Endl. , . . Molass. 

P. silesiaca Endl Molass. 

P. Zenkeriana Endl. . . . Molass. 

IV. PlSSADE>DRO> Endl. 
P. primaevum Ung. . . . Carbonif. 
P. antiquum Ung Carbonif. 

V. Dadoxylon Endi. 
D. Withami Endl. . . . Carbonif. 
D. medullare Endl. . . Carbonif. 
D. Brandling:i Endl. . . Carbonif. 
D. ambiguum Endf. . . . Carbonif. 
D. carbonaceum Endl. . Carbonif. 
D. keuperianum Endl. . Keuper. 
D. stig:molithos Endl. . Carbonif. 
D. Buchianum Endl. . Calx trans. 
D. Tchichatchefianum Endl. ? 

D. Beinertianum Endl. . Carbonif. 
D. Sternbergii Endl. . . Carbonif. 

W. Araucarites Presh 
A. Gdpperti Presl. . . . Molass. 270 GNETACE^. A. Sternbergii Gdpp. . . Carbonif. 
A. peregrinus Prest. . . Jurass. 
A. Phillipsii Endl. . . . Carbonif. 
A. acutifolius Endl. . . Creta. 
A. crassifolius Endi. . . Creta. 

VII. Steinhauera Presl. 
St. subglobosa Presl. . . Molass. 
St. oblonga Presl. . . . Molass. 
St. minuta Presl Molass. 

VIII. DAM3HARITES Presl. 

D. albens Presl. . . Aren.chlor. 
D. crassipes Gopp. . Aren. chlor. 

IX. Haidiingera Endl. 
H. latifolia Endl. Psamm. varieg. 
H. elliptica Endl. Psamm.varieg. H. Braunii Endl. Psamm. varieg. 
H. speciosa Endl. Psamm. varie^. 

X. Ff chselia Endl. 
F. Sclumperi Endl. Psamra. varieg. 

XI. CUNMXGHAMITES Presl. 

C. Oxycedrus Presl. Aren. chlor. 

C. dubius Presl Keuper. 

C. elegans Endl Creta. 

C. planifolius Endl. . . Creta. 

XII. Pallissya Endl. 
P. Braunii Endl. .... Lias. 

XIII. Brachyphyllum Brongn. 
B. mamillare Brongn. . Jurass. III. TAXINEiE. I. Taxites Brongn. rp 

T. Tournalii Brongn. . . Molass. T. 

T. affinis Gdpp Molass. 

T. acicuiaris Brongn. . . Molass. 

T. carbonarius Miinst. . . Molass. T. 

T. Rosthorni Ung Molass. T. 

* T. 

T. Langsdorfii Brongn. . Molass. T. 
T. tenuifolius Brongn. . . Molass. dlversifolius Brongn. . Molass. 
podocarpoides Brongn. Molass. 

II. Taxoxylois Ung. 

Ayckei Ung Molass. 

Gopperti Ung Molass. 

tenerum Ung Molass. 

priscum Ung Molass. IV. GNETACEiE. 

I. Ephedrites G. et Bndt. 
E. Johnianus Gopp. et Bndt. Molass. I. CUPRESSirVE^ FOSSILES. 

I. JinviPERiTES Brongn. 

Janiperites Brongn. Prodr. 108. Endl. Gen. pl. 264. Suppl. 11. 
25. Unger Synops. 189. excl. sp. Gopp. in Berendt Bernst. 102. 

Rami sparsi. Folia opposita decussantia quadrifaria, 
lata basi inserta, brevia, obtusa. 

Amenta staminifera Juniperorum sectionis Oxycedrus. 

a. OxYCEDRiTES. Amenta staminigera succino inclusa. 

1. JuiNiPERiTES Hartmanmanus Gopp. et Berent Bernst. 102. t. 

4. f. 17. 18. t. b. f. 1. J. amento staminigero ovato-elliptico, 
conneetivorum squamis late cordatis acutiusculis, antheris 
globosis. — In succino. 

b. Sabinites. RamuH cum foliis, nondum descripti. 

2. JUMPERITES BREVIFOLIUS Brongn. Prodr. 108. — Formatio 

lignitum. 

3. JUMPERITES ACUTIFOLIUS Brongn. Prodr. 108. — Formatio 

lignitum. 

II. Widdringtonites Endl. 

Folia spiraliter inserta, pleraque squamaeformia adpressa. 
Strobilus globosus, valvatus. 

a. Bamuli foliati cum strobilis. 

4. WiDDRiNGTOMTES Ungeri Endl. W. ramis erectis fastigiatis, 

ramulis gracilibus confertis, foliis lanceolato-ovatis squamae- 
formibus adnatis v. adpressis spiraliter (ordine Ys) dispositis, 
strobilis globosis valvatis. — Juniperites baccifera Unger Chlor. 
protog. 80. t. 21. f. 1 — 3. Thuites gramineus Sternberg 
Vers. I. 3. p. 31. /. 4. 38. t. 35. f. 4. Thuia graminea 272 CUPRESSINEiE FOSSILES. 

Brongn. Prodr. 109. Muscites Stoltzii Sfernb. Vers. 11. 38. 
t. 17. f. 2. 3. — Terralignitum ad Parschlug, Sillweg et St. Gal- 
len Styriae superioris , nec non ad Perutz et Bilin Bohemi». 

b. Ramuli foliati, dubie huc relati. 

6. WlDDRiNGTOMTES FASTIGIATUS Eudl. W. foliis spiralitcr in- 
sertis aliis linearibus patulis, aliis squamseformibus carinatis 
obtusis adpressis subquadrifariis. — Juniperites alienus Bron- 
gniart Prodr. 108. Thuites alienus Sternberg Vers. I. 4. 38. 
t. 45. f. 1. Caulerpites fastigiatus Sfernberg Vers. II. 23. — 
In marga calcarea schistosa ad formationem Plaenerkalk per- 
tinentc ad Smetschno Bohemiae. 

6. WiDDRiKGTOMTES KURRIAM s Eudl. W. ramulis erectis spar- 

sim ramosis compressiusculis, foliis spiraliter insertis ap- 
proximatis imbrlcatis, squamieformibus ovato acuminatis apice 
patentibus subflexuosis, dorso carinatis. — Thuites (Cupres- 
sites) Kurrianus Dunker Monogr. der norddeutsch. Wealden- 
bild. 20. t. 7. f. 8. — In argilla bituminosa ad Osterwald et 
Clus. 

7. WiDDRiNGTOMTES LIASINUS Endl. W. ramulis sparsis fili- 

formi-gracilibus, foliis approximatim alternis imbricatis ovato- 
acuminatis obtusis, dorso basi carinatis. — Cupressites liasi- 
nus Kurr. Beitr. 10. t. i. f. 2. — In formatione Lias. 

in. SoLENOSTROBUs Endl. 

Strobilus basi nudus quinquevalvis , valvis dorso carina 
longitudiuali. 

8. SOLENOSTROBUS SUBANGULATUS Endl. S. strobili ad basim 

quinquevah is valvis obtusis dorso acute carinatis. — Cupres- 
sinites subangulatus Bowerbank Lond. Claij. GO. t. 10./*. 24. 25. 
Cupressites subangulatus Unger Synops. 193. — In argilla 
Londinensi insulae Sheppey. 

9. SoLENOSTROBl^s CORRUGATUS Endl. S. strobili ad basim quin- 

quevalvis valvis acutis dorso carinato - concavis transversim 
rugosis. — Cupressinites corrugatus Bowerbank London Clay 
61. t. 10. f. 28. 29. Cupressites corrugatus Unger Synops. 
193. — In argilla Londinensi insulae Sheppey. 
10. SOLENOSTROBUS SULCATUS Endf. S. strobili ovoidei ad ba- 
sim quinquevalvis valvis obtusis dorso sulcatis. infra apicem CIPRESSI\E.E FOSSILES. 273 

gibbere conico, intus verrucosis. — Cupressinites sulcatus 
Bowerbank London Ctaij 61. f. 10. f. 11. Cupressites sulcatus 
Unger Synops. 193. — In argilla londinensi insulae Sheppey. 

11. SoLE>osTROBUS SEMIPLOTUS Endl. S. strobili sphaerici ultra 

mediura quinquevalvis valvis obtusis muticis longitudinaliter 
rugosis. — Cupressinites semiplotus Boicerbank London Clay 
62. /. 10. f. 23. Cupressites semiplotus Unger Synops. 193. 
— In argilla londinensi insulae Sheppey. 

IV. AcTi>'0STR0BiTES Endl. 

Strobilus basi cupula semicirculari v. obsolete triloba 
cinctus, Irivalvis, columna centrali valvas aequante. 

12. AcTi>osTROBiTES GLOBOSUS Endl. A. cupula semicirculari 

indivisa, strobilo subgloboso ad medium trivalvi, valvis aequa- 
libus obtusis muticis, columna triquetra. — Cupressinites glo- 
bosus Bowerbank London Clay 52. t. 10. f 12 — 14. 32. 33. 
Cupressites globosus Unger Synops. 192. — In argilla lon- 
dinensi. 

13. ACTI>0STR0BITES ELONGATUS Endl. A. cupula triloba lobis 

obtusis, strobili ovato-oblongi ultra medium trivalvis valvis 
cum cupulae lobis alternantibus fequalibus obtusis muticis, 
columna ovata rugosa. — Cupressinites elongatus Boicerbank 
London Clay 54. t. 10. f. 15 — 18. Cupressites elongatus 
Unger Synops, 192. — In argilla londinensi insulae Sheppey. 

V. Frexelites Endl. 

Strobilus basi nudus, trivalvis, columna centrali valvas 
aequante. 

14. Feenelites recurvatus Endl. F. strobili subglobosi ad ba- 

sim trivalvis valvis aequalibus sursum angustatis apice re- 
curvo-patulis muticis cum columnae late triquetrae angulis 
alternantibus. — Cupressinites recurvatus Bowerbank London 
Ctay 55. t. 10. f. 19. Cupressites recurvatus Unger Synops. 
192. — In argilla londinensi insulae Sheppey. 

15. Fre^elites subfusiformis Endt. F. strobili ovoideo ellip- 

tici ad medium trivalvis valvis aequalibus acutis muticis con- 
niventibus basi transversim rugosis. — Cupressinites subfusi- 
forrais Bowerbank London Ctay 56. t. 10. f 35. 36. Cupres- 

18 274 CUPRESSmE.E fossiles. 

sites subfusiformis Unger Synops. 191. — In argilla Londi- 
nensi insulae Sheppey. 

VI. Callitrites Endl. 

Folia quaternatim verticillata, rainima, squamaeformia , 
adnato-decurrentia. Strobilus basi nudus, quadrivalvis, 
valvis aequalibus v. alternis minoribus. 

* Rami foliati cum strobilis. 
IG. Callitrites Bro^gmartii ^wrf/'. C. ramis alternis compressis 
articulatis striatis, foliis minimis acuminatis, strobilis in ramo 
laterali foliato solitariis subnutantibus ovato-sub2:lobosis basi 
intrusis fere ad baslm quadrivalvibus, valvis fequalibus acutis 
dorso convexo verrucosis, muticis. — Equisetum brachyodon 
Brongn. in Mem. Mus. VIII. 329. t. 3. .4. B. Bechera bra- 
chyodon Sternberg Vers. I. 4. 30. Thuia nudicaulis Brongn. 
in Transact. Geolocj. soc. VII. 373. Thuites callitrina Unger 
Chlor. protog. 22. ^ 6. /". 1 — 8. ^. 7. /". 1 — 11. Synops. 191. 
In schisto calcareo argillaceo formationis tertiariae ad Rado- 
boj Croatife , in schisto bituminoso ejusdem formationis ad 
Haering Tyrolis, in calce stagnina ad Mont-Rouge prope Pari- 
sios, nec non ad Armissan prope Narbonnam et in gypsorum 
schistis ad Aquas Sextias Provinciae. 

** Strobili, in argilla londinensi sepulti. 

17. Callitrites curtus Endf. C. valvis subaequalibus obtusius- 

culis dorso concavis muticis facie convexis. — Cupressinites 
curtus Bowerbank London Clay 5G. t. 10. f. 20. 21. Cupres- 
sites curtus Unger Synops. 192. — In argilla londinensi in- 
sulae Sheppey. 

18. Callitrites Comptom Endl. C. valvis alternis latioribus 

obtusis alternis angustioribus acutis omnibus dorso muticis. 
— Cupressinites Comptoni Botverbank London Clay 57. t. 10. 
f. 34. Cupressites Comptoni Unger Synops. 192. — In ar- 
gilla londinensi insulae Sheppey. 

19. Callitrites thuioides Endl. C. valvis aequaliter acumi- 

natis alternis angustioribus omnibus dorso muticis. — Cu- 
pressinites thuioides Boicerbank London Clay 58. t. 10. f. 22. 
23. Cupressites thuioides Unger Synops. 192- — In argilla 
londinensi insulfe Sheppey. CUPRESSIXE.f: FOSSILES. 275 

VII. LiBOCEDiiiTES Endl. 

Rami ramulique oppositi compressi articulati. Folia 
squamaeformia quadrifariam imbricata, lateralia compli- 
cato carinata adnato-decurrentia, utrinque sulco longitu- 
dinali exarata, facialia dorso carinata infra apicem glan- 
duligera. Amenta staminigera in ramulis axillaribus bina 
V. terna minima, gemmulifera subgiobosa solitaria. 

20. LiBOCEDRlTES SALICORMOIDES Endl. L. ramoruin articulis 

late cuneatis, foliis lateralibus acutis apice brevissime paten- 
tibus, facialium obtusorum margines tegentibus. — Thuites 
salicornioides Unger Chlor. protog. 11. t.2. f. 1 — 4 etl. — 
In schisto calcareo argillaceo formationis tertiariae ad Rado- 
boji Croatiae. 

VIU. Hybothya Endl. 
Strobilus depresso subglobosus quadrivalvis, valvis alter- 
nis dorso cornigeris, alternis inermibus. 

21. Hybothya crassa Endl. H. valvis alternis in appendicem 

trigonam erecto patentem obtusam productis, alternis raini- 
mis muticis. — Cupressinites crassus Bowerbank London 
Clay 59. t. 10. f. 9. Cupressites crassus Unger Synops. 192. 
— In argilla londinensi. 

IX. Thuites Ung. 
Thuites Unger Sgnops. 190. excl. sp. pl. Goppert in Berendt 
Bernst. 101. Thuia et Thuites Brongn. Prodr. 109. 

Rami alterni , disticbi. Folia decussatim opposita qua- 
drifariam imbricata. 

Strobili squamae imbricatae, in discum superne mucro- 
natum desinentes. 

Amenta staminigera Tbuiae, antherae loculis 4, subglo- 
bosis. 

* Amenta staminigera succino inclusa. 

22. Thuites KLiNSMAKMAiVLS Goppert et Berendt Bernst. 101. t. 

4. f. 21. 22. Th. amento staminigero laxo, staminum pari- 
bus sex decussantibus , infimis patentibus, connectivis late 
ovatis obtusis convexis. — In succino. 

18- 276 ClPRESSIXE^ FOSSILES. 

** Ramtili cum foliis succino inclusi. 

23. ThUites meageam s Gdppert et Berendt Bernst. 102. t. 4. f. 

25. 20. t. 5. f. 2. 3. Th. ramulis quandrangulis, foliis qua- 
drifaiiam imbricatis oblongis acutis adpressis dorso carina- 
tis. — In succino. 

24. Thuites Breymams Goppert et Berendt Bernst. 101. t. 5. f. 

4. 5. Th. ramulis ancipitibus erectis subcompressis, foliis 
quadrifariam imbricatis oblongis rhombeis acutiusculis ad- 
pressis dorso carinatis. — In succino. 

25. Thuites Kleimaisus Goppert et Berendt Bernst. 102. t. 5. 

f. G. 7. Th. ramulis ancipitibus strictissimis subarticulatis, 
foliis quadrifariam imbricatis squamaeformibus obtusiusculis 
adnato adpressis ecarinatis. — In succino. 

26. Thuites Ungeriaisus Goppert et Berendt Bernst. 101. f. 4. f. 

27. 28. Th. ramulis ancipitibus erectis subarticulatis, foliis 
quadrifariam imbricatis squamaeformibus obtusiusculis ad- 
pressis subconcavis ecarinatis. — In succino. 

**"* Ramuli cum foliis ex argiUa schistosa. 

27. Thuites imbricatus Dunker Progr. 8. Stud. 118. Monogr. 

der nord. Wealdenb. 19. Th. ramulis subcompressis, foliis 
quadrifariam imbricatis adpressis ovatis crassis dorso sub- 
carinatis. — Muscites imbricatus Romer Nachtr. 9. t. 17. f. 
\. c. d. — In argilla schistosa Osterwaldensi. 

28. Thuites Germari Dunker Monogr. der norddeufsch. Weal- 

denb. 19. t. 9. f. 10. Th. ramulis subcompressis, foliis qua- 
drifariam imbricatis arcte adpressis ovatis acutiusculis dorso 
subcarinatis. — In argilla schistosa ad Deistram. 

**** Ramuli foliati cum strobilis, nondum descripti. 

29. Thuites gracilis Unger Synops. 191. Thuia gracilis Brongn. 

Prodr. 109. — In formatione lignitum ad Comothau Bohemiae. 

30. Thuites La^gsdorfii Unger Synops. 191. Thuia Langsdorfii 

Brongn. Prodr. 109. — In formatione lignitum ad Niddam 
Wetteraviae. CUPRESSINE.E FOSSILES. 277 

X. CUPRESSITES Gopp. 

Cuppressites Goppert in N. A. N. C. XVHI. 2. 3G8 et in Berendt 
Bernst. 99. 

Folia decussatim opposita, quadrifariam imbricata. Stro- 
bUi squama3 peltatae spiraliter insertae, disco margine laevi, 
centro mutico v. mucronato. 

Amenta staminigera Cupressi , antherae loculis 4 globosis. 
* Ramus foliatus cuin floribus et fructibus e geanthrace. 

31. CUPRESSITES Brongmartii Goppert in N. A. N. C. XVIIl. 2 

p. 5G8. t. 42. f. 27 — 29. C. ramis subqiiadrangulis flexuosis 
patentiusculis, foliis squamcTformibus dense quadrifariam im- 
bricatis ovato-lanceolatis subacutis carinatis, amentis stami- 
nigeris terminalibus sessilibus ovato-oblongis, pollinis gra- 
nulis rotundiusculis poris tribus requidistantibus marginali- 
bus distinctis, strobilo ovato-globoso. — In geanthrace fusco 
ad pagum Salzhausen prope Niddam Wetteraviae. 

** Amenta staminifera succino inclusa. 

32. CUPRESSITES LiNKiA>US Goppert et Berendt Bernst. 99. t. 4. 

f. 13. 14. C. amentis staminigeris ellipticis (2'" — '/2'")) 
staminum paribus C, connectivis ovatis obtusis subemargi- 
natis dorso convexiusculis, subtus ad marginem inferiorem 
loculos 4 subglobosos gerentibus. — In succino. 

XI. Cham^cyparites Endl. 

Foiia spiraliter inserta, approximata, imbricata. Strobili 
squamae peltatae spiraliter insertae, disco centro umbonato. 

33. CHAMiECYPARiTES Hardtii Endl. Ch. ramis alternis elon- 

gatis gracilibus divaricatis, foliis approximatim alternis Cv^iD^ 
ramulorum adultiorum linearibus acuminatis rigidis patenti- 
bus, juniorum et ad innovationes squamajformibus imbricatis, 
strobilis ramulos aggregatos apice incrassatos terminantibus 
subconicis , squamis margine laevibus centro umbonatis, se- 
minibus mucronatis utrinque in alam angustam ellipticam 
productis. — Cupressites Hardtii Goppert in Germar Ilandb, 
der Mineralog. Ed. 2. 1837. p. 429. Cupressites taxiformis 
Unger Chlor. protog. 18. t. 8. /*. 1 — 3. t. 9. f. 1 — 4. Juni- 278 CUPRESSINE^E FOSSILES. 

perites subulata Brongn. in Transact. geolog. soc. VII. 373. 

— In schlsto calcai'eo bituminoso ad Ha^ring Tyrolis, et ad 
Armissan prope Narbonam. 

34. CHAM^rYPARiTES Uf.LMANM Endl. Cli. caulc arborescente, 

foliis ovatis lanceolatisve remotiuscule imbricatis septem- 
fariis, strobili oblong:© ovati squamis quadriseriatis subro- 
tundis, disco mara^ine radiatim striato centro umbonato. — 
Cupressus Ullmanni Bronn in Leonh. Taschenb. 1828. //. 2. 
52G. t. 4. Cupressites Ullmanni Brongn. Prodr. 109. — In 
psammite variegato ad Frankcnberg; Hassiae. 

XII. Passalos rrxOBus Endl. 

Strobili squamae peltatae, laterales unica serie verticillatae, 
cum terminali solitaria. 

35. Passalostrobfs tessellatis Endl. P. strobili subglobosi 

squamis quinque verticillatis margine subincrassatis dorso 
convexo muticis, terminali suborbiculari centro umbonata. — 
Cupressinites tessellatus Bowerbank London Clay 53. t. 10. 
f. 26. 27. 30. 31. Cupressites tessellatus Unger Synops. 193. 

— In arg^illa londinensi insulrc Sheppey. 

XIII. Taxodites Ung. 

Taxodites Unger in Endl. Gen. pl. Suppl. II. 25. 

Folia di — tristicha. Strobili squamae quadri — octofariae, 
disci limbo superiore incrassato, medio crista transversa. 

* Bami foUati cum strobilis. 

36. Taxodites £UR0P7J:rs Endt. T. ramis elongatis fastigiatis 

gracilibus, foliis subtristichis alternis brevissimis basi de- 
currentibus apice acutiusculis, strobilis subg:lobosis v. ovoi- 
deis, squamis suboctofariis, disco limbo supei"iore arcuato 
crenulato mcdio crisla Iransversa prominente partito, sulcis 
radiantibus in parte superiori nolato. -Taxodium europa^um 
Brongn. in Annul. sc. naf. \. Ser. XXX. 175. E;vped. scien- 
fif. en More. Geolog. 255 et III. 2. 364. t. 12. — In forma- 
tione lig;nitum insuhie Iliodroma Grajcia;, et in schisto saxi- 
arenacei ad Perutz et Como<haii Bohemia^, nec non ad Arn- 
fels Stvria^ CUPRESSI\E.E FOSSILES. 279 

37. Taxodites ffiMNGENSis tjiidL Taxodium leningense Unger 

Synops. 193. Taxodium europa^um Afe.v. Braun. msc. — In 
schisto calcareo arg:illaceo ad Oeningen , ad Parschlug Styriit- 
et ad Sagor Carinthiie. 

*■* Strobitns dubius, succino inclusus. 

38. Taxodites Bockiams Giippert et Berendt Bernst. 100. t. 5. 

f. 8. 9. T. strobilo siibelliptico, squamis deciissantibus qua- 
drifariis, disco rhombeo dorso apiculato. Cupressites Bockia- 
nus Gdpp. inBronn Gesch. der Naf. III. 2. 41. — In succino. 

*** Rami foliati. 

39. Taxodites MiNSTERiAMs Presl in Sternb. Vers. II. 204. 

t. 33. f. 3. T. rainulis ansrulatis, foliis approximatis oppo- 
sitis alternisque linearibus ('/^"-^-'''j"'} utrinque acutis planis 
deciduis. — In aienaeeo Reuper dicto ad Reundorf prope Bam- 
ber^-am. 

40. T-AXODITES temifolius Prest in Sfernb. Vers. II. 204. /. 33. 

f. 4. T. ramulis leviter an^ulatis, foliis remotiusculis oppo- 
sitis alteniisque linearibus {,^"-^^'2'") acutissimis mucro- 
natis basi acutis planis. — In arenaceo Kcuper dicto cum 
priore. 

41. Taxodites Dl brs Presl in Sfernberg Vers. II. 204. T. ra- 

mulis teretibus, foliis approximatis alternis oppositisque bre- 
viter petiolatis lineari-lanceolatis planis uninervlis utrinque 
acutis, inferioribus triplo brevioribus lanceolatis, — Phyllites 
dubius Sternberg Vers. I. 3. p. 37. t. 24. f. 2. t. 36. f. 3. 4. 
Taxodites pinnatus Vnger Sgnops. 194. — In formatione lig- 
nitum ad Bilinam Bohemi;e. 

Species indescripta. 

42. T.AVODITES flabellatus Gdpp. in Bronn Gesch. der Nat. 

III. 2. 41. — Lias. 

XIV. VoLTziA BroDgn. 

Voltzia Brongn. Prodr. 108. Schimper et Moug. Monogr. 21. 
Endl. Gen. pl. Suppl. II. 27. Unger Synops. 202. 

Rami pinnati. Folia in eadem specie varia, brevia et 
longiora, conica incuiva, v. plana et stricta, perpendicu- 280 CUPRESSINE.E FOSSILES. 

lariter aut oblique inserta, polysticha. Amentum stamini- 
gerum simplex , cylindrico-ovale , breviter pedunculatum, 
squamulis antheriferis spathulatis, apice densissime imbri- 
catis. Strobili cylindrico-oblongi , squamis laxe imbricatis 
e basi lineari unguiformi dilatatis, breviter tri — quinque- 
lobis, lobis rotundatis, intermedio longiore, omnibus dorso 
carina longitudinah lignosa, ideo bi — quadrisulcatis. Se- 
men sub quavis squama unicum (?) erectum, ejusdem lon- 
gitudine, stipitulo funiculiformi prslongo, nucleo ovali^ 
ala membranacea nucleum et stipitem ambiente, apice 
suboblique truncata. 

Genus Glyptostrobo et Cryptomeriae afQne. 

43. VoLTZiA HETEROPHYLLA Brongii. Aiinal. sc. nat. 1. Ser. XV 

449. t. 15 — 17. V. foliis dimorphis, aliis brevioribus lineari- 
conicis subuncinatis, aliis elongatis linearibus obtusiusculis, 
strobilis oblongo-cylindricis laxe imbricatis, squamis apice 
dilatato-quinquelobis , lobis margine submembranaceis dorso 
lignosis. Scfiimper et Mongeot Monogr, gres-bigarreZ6. f. 6 — 
14. — Voltzia brevifolia Brongn. f. c. Voltzia rigida Brongn. 
l. c. Voltzia heterophylla Brongn. l. c. Voltzia eleffans 
Brongn. l. c. — In psammite versicolore ad Soulz-les-Bains 
prope Argentoratum. 

44. VoLTZiA ACUTIFOLIA Brongn. Annal. sc. nat. 1. ^er. XV. 450. 

V. ramis pinnatis gracilibus flexuosis, foliis obliquc insertis 
lineari-lanceolatis obtusiusculis planis tenuioribus enerviis 
obsolete striatulis erecto-patentibus distiche dejectis (?) basi 
decurrentibus magnitudine variis. Schimper et Mougeot Mo- 
nogr. gres-bigarre 29. t. 15. — Cum priore. 
Species indescripfa. 

45. Voltzia schizolepis Braun Allg. Zeit. 1846. n. 158. Beil. — 

Weitla prope Kulmbacli. 

XV. Geinitzia Endl. 
Sedites Geiniti Cfiarakf. III. 97. Araucari» sp. Geinitx l. c. 
p. 98. Cr^-ptomeria Corda in Reuss Bdfim. Kreid. 89. 
Folia quinquefariam inserta cylindrica subdecurrentia. 
Strobili (amenta staminigera ? ) terminales ovato cylindrici, CiJPRESSINE^ FOSSILES. 281 

squamis rhachi crassiuscula? spiraliter insertis, apice lan- 
ceolato-acutis squarroso patulis. 

Genus ab Araucarite satis ut videtur diversum, a Cryp- 
tomeria certe longius distat quam Yoltzia , unde repudiato 
nomine olim in manuscriptis nostris notato, Geinitzii feli- 
cissimi fossihum interpretis honoribus dicandum fuit. 

46. Geimtzia cretacea EndL G. foliis falcato-incurvis, acu- 

minatis. — Sedites Rabenhorstii GetnUz Charakt III. 97. f. 
ZA. f. 5 (juv>.). Araucarites Reichenbachii Geinitss Op. cit. 
98. t. 24. f. 4 (adulf.). Cryptomeria primaeva Corda in Reuss 
Bohm. Kreid. 89. t. 48. /". 1 — 11. — In diversis Cretfe in 
Bohemia et Saxonia jacentis stratis. 

XVI. Thuioxylojv Ung. 

Thuioxylon Unger in Endl. Gen. pl. Suppl. II. 25. Chlor. pro- 
tog. 31. Synops. 195. 

Lignum stratis concentricis distinctis. Vasa porosa an- 
gusta pachyticha versus radios medullares serie unica po- 
rorum disciformium. Radii medullares simpb*ces, e cellulis 
parenchymatosis paucis aut rarius numerosis superpositis 
formati. 

47. Thuioxylon JUMPERiNtm Unger Clifor. profog. 31. Th. stratis 

concentricis rainus conspicuis (0,5 — 2 raillim. lat.), vasis 
angustis subpachytichis versus strati limitem sensim angu- 
stioribus, poris uniserialibus minimis sparsis, radiis medul- 
laribus e cellulis 1 — 15 formatis. — Formatio tertiaria^ in 
calcareo Leithakalk dicto ad Rohitsch Styriae, inter lapides 
provolutos ad ripamDravi prope SauritschStyriae et ad Schaer- 
drng Austria? superioris. 

48. Thuioxylon arceuthicum Unger Chlor. profog. 32. Th. 

stratis concentricis conspicuis (0,5 — 1,5 millim. lat.) vasis 
angustis pachytichis stratum limitantibus angustissimis, poris 
uniserialibus minimis sparsis, radiis medullaribus raris e cel- 
lulis 1 — 6 formatis. — Formatio versimiliter tertiaria, loco 
natali ignoto. 

49. Thuioxylon ambiguum Unger Chlor. profog. 32. Th. stratis 

concentricis rainus distinctis (4 millim. lat.), vasis subiequa- 282 CUPRESSIXEi^ FOSSILES. 

libus angustis pachytichis poris uniserialibus minimis sparsis, 
radiis medullaribus crebris e cellulis 1—8 foimatis. — In 
lapide molari stagnigeno ad Gleichenberg Styriae. 

50. Thuioxylon ARCTAiMVULATlTM Uiiger Chlor. protog. 32. Th. 

stratis concentricis distinctis angustissimis (0,8 — 1 millim. 
lat.) vasis subpachytichis ad strati limitem angustioribus, 
poris uniserialibus minimis sparsis, radiis meduUaribus cre- 
bris e cellulis 1 — 12 formatis. — Formatio verisimiliter ter- 
tiaria ad Dalhvitz prope thermas Carolinas Bohemije. 

51. Thuioxylon gypsaceum Unger Chlor. protog. 32. Th. stratis 
' concentricis distinctis (^ad 7 millim. lat.) vasis subangustis 

pachytichis ad strati limitem sensim angustioribus, poris uni- 
serialibus exiguis sparsis, radiis medullaribus crebris e cel- 
lulis 1 — 25 formatis. — Pinites g:ypsaceus Goppert in N. A. 
N. C. XIX. 2. p. 374. t. 6G. f. 1. 2. t. 67. f.i— 12. — In 
stratis gypsaceis formationis tertiaria; ad Katscher et Dir- 
schel Silesiae superioris. 

52. Thuioxylon peucikum Unger Chlor. protog. 32. Th. stratis 

concentricis distinctis (^ad 4 millim. lat.) vasis angustis pa- 
chytichis ad limitem annuli sensim angustioribus, poris mi- 
nimis uni- aut rarissime biserialibus subcontiguis, radiis 
medullaribus crebris e ccllulis 1 — 40 formatis, ductibus re- 
siniferis simplicibus raris. — Formatio (crtiaria iusulas Lesbos. 

XVn. Retiivoxylox Endl. 

Retinodendron Zenker Beitr. 3. Unger Synops. 212. 

Truncus nigro-fuscus compressus concentrice annulatus. 
Cellulce lineares longa?, cum resina? receptaculis, membra- 
naceae, pellucidae, receptacula resinae grumosa? oblonga 
(elliptica) utrinque acuminata. Radii nieduUares e cellulis 
linearibus rectis, binis, ternis quaternisve. 

53. Retinoxylon pityoides Endl. Retinodendron pityoides Zen- 

ker Beitr. 3. t. 1. A. D. 1 — 3. — Inter strata li^itum ad 
Altenburgum Saxoniae. S8S II. ABIETIINEyE FOSSILES. 

I. PlNITES Elldl. 

Folia , amenta staminigera et sti obili , diversis Pinuum 
speciebus similes. 

A. Elate. Strobili squamis apophysi haud incrassata. 
Folia solitaria , seriebus novem duplici ordine inserta et smpius 
disticha , rarissime fasciculata. — Sapinis analogi. 

1. ABrETITES. Folia plana. Strobili squamis apice 
attenuatis. — Abietibus analogi. 

a. FoUa. 

54. PiNiTES OBTUSiFOLius Endl. A. foliis solitariis planis linea- 

ribus obtusis basim versus attenuatis margine subrevolutis 
subtus albidis. — Abietites obtusifolius Goppert et Berendt 
Bertist. 98. t 5. f. 41 — 45. — Succino inclusus. 

55. PiKiTES Sternbergii Endl. A. ramulis adscendentibus tu- 

berculatis, foliis confertis subdistichis tuberculis insertis ses- 
silibus planis linearibus CV!?'") acutiusculis uninerviis. — 
Abietites Sternbergii Hissing. Leth. suec. 110. t. 34. f. 3. 
(Nilsson in Vetensk. Akadem. Handling. 1831. p. 350. t. 3. 
f. 1. 2.) Elate Sternbergii Unger Synops. 200. — In schisto 
carbonifero ad Hflegana?s Suecife. 

56. PiNiTES LiNKii Endl. A. foliis linearibus basi angustatis saepe 

transversira rugulosis apice obtusis vix emarginatis. — Abie- 
tites Linkii Romer Nachtr. 10. t. 17. f. 2. a — c. Dunker 
Progr. 8. Stud. 118. Monogr. 18. t. 9. f. 11. a — e. — In 
lithanthrace schistoso formationis Wealdenianae ad Duigen, 
Deister et Osterwald Gerraanife. 

* Species indescriptte. 

57. PiNiTES Benstedi Endl. — Abietites Benstedi Goppert xnBronn 

Geschicht. der Nat. ///. 2. 41. — In arenaceo viridi. 284 ABIETINEiE FOSSILES. 

58. PlNiTES LANCEOLATUS Endl. Elate lanceolata Unger Synops. 

200. — In schisto calcareo-argillaceo formationis tertiariae 
ad Radoboji Croatiae. 

b. Strobili. 

59. PlNlTES OBLONGUS Endl. A. strobilo cylindrico utrinque ob- 

tuso, squamis dense imbricatis late ovatis margine repandis. 
— Abies oblonga Lindletj et Hutton Foss. Flor. II. t. 137. 
Elate oblonga Unger Synops. 199. Abietites oblongus Gop- 
pert in Bronn. Gesch. der Nat. III. 2. 41. — In arenaceo 
viridi ad Lyme Regis Angliae. 

60. PlNiTES HORDEACEUS Goppert in Bronn Gesch. der Nat. III. 

2. 41. A. strobili ovato-oblongi squamis e basi angustata 
sursum dilatatis deciduis. — Conites hordeaceus Rossmdssl. 
Beitr. I. 40. t. 12. f. 50. 51. Pitys hordeacea Unger Synops. 
197. — In schisto argillaceo formationis lignitum ad Altsattel 
prope Cubitum Bohemiae. 

% PICEITES. Folia tetragona. Strobili squamis apice 
attenuatis. 

a. Folia et strobili. 

61. PiNiTES GEANTHRACis Endl. P. folils lincaribus solitariis te- 

tragonis seriebus octo duplici spira insertis , strobili squamis 
la?vibus. — Piceites geanthracis Goppert in Flor. siles. Uebers. 
218. Elate geanthracis Unger Synops. 200. Abietites gean- 
thracis Goppert in Bronn Gesch. der Nat. III. 2. 41. — Terra 
lignitum Silesiae. 

b. Ramuli foliati. 

62. PiNiTES EXOGYRUS Endl. P. ramulis tenuibus teretibus, foliis 

spiraliter insertis brevibus quadrangulis. — Pinus exogjra 
Corda in Reuss Bohm. Kreid. 91. t. 48. f. 16 — 18. — In 
arenaceo Exogyrorum Bohemiae. 

c. Amenta gemmulifera. 

63. PiNiTES Wredeanus Endl. P. amenti ovati (5-^-2 '"3 squa- 

mis octofariis arcte imbricatis semicircularibus argute ser- 
rulatis. — Abietites Wredeanus Goppert et Berendt Bernst, 
97. t. 3. f. 1. 2. 6. — In succino. ABLETI^-EJE FOSSILES. 285 

d. Amenfa staminigera. 

64. Pesites REiCfflAMs Endl. P. amento staminigero ovato- 

elliptico basi imbricatim squamoso, antherarnm crista semi- 
circulari obsolete triloba inciso-serrata. — Abietites Reichia- 
nus Goppert et Berendt Bernst. 96. t. 3. f. 4. 5. t. 5. f. 40. 

— In succino. 

3. LARICITES. Strobili sqiiamis apice haud incrassatis, 
magnitudine strobilis larignis similes. 

65. PiMTES VVooDWARDi Goppert in Bronn Gesch. der Nat. III. 

2. 41. L. strobili cylindrici squamis laxis, subconcavis. — 
^trobilites Woodwardi Lindley et Hitft. Foss. Flor. III. t. 
226. f. B. 1. 2. Palc-eocedrus Woodwardi Unger Synops. 200. 

— In formatione diluviali Angliae. 

* Species indescripfa. 

66. PlMTES LARICOIDES Endl. Abies laricioides Brongn. Prodr. 

107. Elate laricioides Unger Synops. 200. Abietites lari- 
cioides Goppert in Bronn Gesch. der Nat. III. 2. 41. — For- 
matio ignota. 

4. PAL.EOCEDRUS. Folia fasciculata, acerosa. Stro- 
bili squamis apice haud incrassatis. 

67. PiMTES Ungeri Endl. Palaeocedrus extinctus Unger Synops. 

200. — Strata tertiaria ad Radoboji Croatiae. 

B. PiTYS. Folia 2, 3, 5 fasciculata , basi vagina cincta. 
Strobili squamis apophysi incrassata. 

5. CEMBROIDES. Apophysis dimidiato-p^Tamidata, um- 
bone terminali. 

68. Pimtes pri:mj:vus Endl. P. strobilis oviformibiLS, apophjsi 

arcte adpressa ovata obtusiuscula dorso convexa, umbone 
obsoleto. — Pinus primaeva Lindfey et Hiitton Foss. Flor. II. 
i. 134. Pitys primaeva Unger Synaps. 198. — In oolithe in- 
feriore Anglise. 

69. Plmtes a>thraci>X'9 Endl. P. strobilis oblongis, sqnamamm 

apophysi convexa dorso acute carinata, umbone late toroso 286 ABIKTINUiE FOSSILES. 

recurvo patulo. — Pinus anthracina Lindley et Hutton Foss. 
Flor. IIL t. 164. Elate anthracina Unger Synops. 200. — 
Terra carbonifera ad Newcastle Angliae. 

70. PiNiTES Defrancii Goppert in Bronn Gesch. der Nat. IIL 

2. 41. P. strobilis cylindricis (8"-^16'"3 squamarum apo- 
physi convexa dorso acute carinata, umbone obtuso lato re- 
curvo patulo. — Pinus Defrancii Brongn. in Mem. Mus. VIII. 
325. t. 17. f. 8. a. b. Conites Defrancii Sternberg Vers. I. 
4. p. 39. Pitys Defrancii Unger Synops. 198. — In calce 
stagnigena ad Arceuil prope Parisios. 

* Species admodum dubia. 

71. PiNiTKS ELONGATUS Endl. P. strobili elongato cylindrici 

squamis laxe imbricatis latissimis truncatis, mediis majoribus 
sursum deorsumque sensim decrescentibus. — Strobilites elon- 
gata Lindley et Hutton Foss. Flor. 11. t. 89. Elate elongata 
Unger Synops. 199. — In calcareo blue Lias dicto in Dorset- 
shire Angliae. 

6. STROBOLDES. Folia quina. Semina alata. 

72. PlNiTES PsEUDOSTROBUS Eudl. P. foliis quinis elongatis 

(25 — 30 Cm.}, amentis staminigeris elongato-cylindricis basi 
imbricatim squamosis, seminum ala obliqua apice rotundata 
nucleum ter superante. — Pinus Pseudostrobus Brongn. in 
Annal. sc. nat. 1. Ser. XV. 46. t. 3. /*. 1 — 3. — Pitys Pseu- 
dostrobus Unger Synops. 199. — Terra lignitum ad Armissan 
prope Narbonnam Galliae. 

7. T^DiEFOMIES. Folia terna. Apophysis integra, 
umbone centrali. 

73. PiNiTES RiGiDUS Goppert et Berendt Bernst. 91. t. 5. f. 37— 

39. P. foliis ternis acerosis rigidis elongatis linearibus acutis 
carinatis serrulatis. — In succino. 

74. PiNiTES Saturni Goppert in Bronn Gesch. der Nat. III. 2. 

41. P. foliis ternis acerosis elongatis rigidis, vaginis pro- 
ductis, strobilis aggregatis pedunculatis patentiusculis ovato- 
conicis, squaraarum apophysi depresse pyramidata transver- 
sim rhombea, umbone plano rhombeo umbonulato. — Pinus ABIETINEJE FOSSILES. 287 

Saturni Unger Chlor. protog. 16. t. 4. 5. Pitys Saturni Un- 
ger Synops. 198. — In schisto calcareo-argillaceo formationis 
tertiarije ad Radoboji Croatiae. 

8. PINASTRIFORMES. Folia Apophysis inte- 

gra, umbone terminali. 

75. PiNiTES Reussii Endl. P. strobili cylindrici squamis late 

cuneatis, umbone centrali recurvo. — Pinus Reussii Corda in 
Reuss Bohm. Kreid. 90. t. 46. f. 22 — 25. — In creta Bohe- 
miae. 

76. PiMTES ^QUiMONTANUS Goppert in Bronn Gesch. der Nat. 

III. 2. 41. P. strobilo ovato-oblong:o (3") squamarum apo- 
physi convexa carina transversa productiore, umbone plano 
rhombeo umbonulato. — Pitys a*quimontana Unger Chlor. pro- 
tog. 78. t. 4 — 6. — In arenaceo formationis miocenicae ad 
Gleichenberg Styri.T. 

77. PlNiTES LiGXiTUM Goppert in Bronn Gesch. der Nat. III. 

Z. 41. P. strobili ovati (S"-^!'/^") squamis apophysi in- 
crassata, umbone spinoso incurvato-patulo. — Pinites ligni- 
tum Unger Chlor. protog. 75. t. 19. f. 12. 13. Pinus fossilis 
Kranichfeldensis Herbst AUgem. thilring. Gartems. 1843. 4. — 
Terra lignitum ad Kranichfeld prope Weimar. 

78. PiNiTES Haidingeri Goppert in Bronn Gesch. der Nat. III. 

2. 41. P. strobilis ovato-oblongis (3 'A^-r-l V^")^ squama- 
rum apophysi elevato-pyramidata carina transversa acuta, 
umbone mutico. — Pitys Haidingeri Unger profog. 72. t. 19. 
f. 9 — 11. — Terra lignitum Styriae superioris, loco dicto 
Seegraben prope Leoben. 

79. PiNiTES ORNATUS Goppert in Bronn Gesch. der Nat. III. 2. 

41. P. strobili ovato-oblongi (3 — A"-^2"~) squamis apo- 
physi tetragono-pyramidata carina transversa prominentiore 
radiatim striata^ umbone transversim rhombeo plano. — Co- 
nites ornatus Sternberg Vers. I. 4. 39. t. 55. f. 1. 2. Pinus 
ornata Brongn. Prodr. 107. Pitys ornata Unger Synops. 197. 
— In raarga calcarea basanite inclusa ad Walsh Bohemiw. 

80. Pixites oviformis EndL P. strobili ovati squamis apophysi 

compresso-tetragona carina transversa arguta, umbone co- 
nico subrecurvo. — Conites stroboides Rossmassl. Beitr. /, 288 ABIETINEiE FOSSILES. 

40. t 12. f. 52. a. h. Pitys stroboides Vnger Stjnops. 197. 
Pinites stroboides Goppert in Bronn Gesch. der Nat. IIl. 2. 

41. — In schisto argillaceo formationis lignitum ad Altsattel 
prope Cubitum Bohemiee. 

81. PiNiTES ovoiDEUS Goppert in N. A. N. C. XIX. 2. 376. t. 46. 

/".3. P. strobili ovoidei (2" -~ 1^/2"^ squamis apophysi 
ovato-conica angulis hebetatis, carina transversa acutiore , 
umbone brevi conico corapresso. — Pitys ovoidea Unger Sy- 
nops. 197. — In stratis gj^psaceis formationis tertiariae ad 
Dirschel Silesise superioris. 

82. PiNiTKS Hampeanus Goppert in Bronn Gesch. der Nat. III. 

2. 41. P. strobili ovato-oblongi gracilis (y^ — 2") squamis 
apophysi pyramidato-trigona latere superiore convexo infe- 
rioris carina longitudinali arguta , umbone mucronato. — Pitys 
Hampeana Unger Chlor. protog. 76. t. 20. f. 1 — 3. — Terra 
lignitum ad Hauenstein Styriae superioris. 

83. PlNiTES SALiNARUM Partsch msc. P. strobili ovati utrinque 

obtusi (3"-^-lV4"D squamis apophj^si depresso-plana, mar- 
gine superiore semicirculari juventute rugosOj umbone mara- 
millari conico. — In salinis Wiclicensibus. 

84. Pinites Cortesii Goppert in Bronn Gesch. der Nat. III. 2. 

41. P. strobilo oblongo-ovato (5") basi et apice coarctato, 
squaraarum apophysi subrhomboidali transversim carinata. — 
Pinus Cortesii Brongn. in Mem. Mus. VIII. 325. t. 17. f. 7. 
a. b. Pitys Cortesii Unger Synops. 198. — In sedimentis 
superioribus ad pedem Montis Apennini prope Castel-Arquato 
Placentiae. 

85. PiNiTES CANARiENSis Gdppert in Bronn Gesch. der Nat. III. 

2. 41. P. strobili ovato-oblongi obtusi (6"-^2'/2"D s^ua- 
mis apophysi pyramidato-trigona recurvo-patula, umbone 
truncato plano rhombeo. — Pitys canariensis Unger Synops. 
199. Pinus canariensis Lindley et Hutton Foss. Flor. III. 
t. 182. — In raarga indurata formationis tertiariae , ad Hellin 
prov. Murcia Hispaniaj. 

86. PiNiTES Faujasii Goppert in Bronn Gesch. der Nat. III. 2. 

41. P. squamarura apophysi disciformi subhexagona pyra- 
midata obtusa truncata. — Pinus Faujasii Brongn. in Mem. 
Mus. VIII. 327. (Fatijas in Annal. Mus. II. 339. t. 57. f. iQ.) ABIETL\E.E FOSSILES. 289 

Pitys Faujasii Vnger Synops. 199. — In schisto raargaceo 
ad Rochesaiive provinciae rArdeche Galliae. 

87. PiNiTES SYLVESTRis Goppevt hi Berendt Bernsf. 95. P. stro- 

bili ovati squamis apophysi rhombea depresse tetragona-pyra- 
midata, umbone brevi conico recto. — In terra li^nitum. 

88. PiNiTES PuMiLio Goppert in Berendt Bernst. 95. P. stro- 

bilis P. Pumilionis strobilis simillimis. — In terra lij^nitum. 

89. PiNiTES Thomasiands Goppert in Berendt Bernst. 92. t. 3. 

f. 12 — 26. P. strobili cylindrico-oblonp basi et apice vix 
attenuati squamis apophysi trapezoideo pyramidata aut rarius 
quinquangulari latere superiore rotundato, carina transversa 
acutissima, umbone mutico. — Diplocarpus Berendt in Preuss. 
Provims. Bltitt. 1836. Juni. p. 623. — Terra lignitum. 

90. PiNiTES BRACHYLEPis Goppert in Berendt Bernst. 95. t. 4. 

f. 1. 2. P. strobili ovati apice subattenuati squamis latissi- 
mis apophysi depresso-pyramidata tetragona medio umbo- 
nata, lineis quatuor rectangulis in areas quatuor divisa. — 
In terra lignitum. 

* Species admodum dubiie. 

91. PiNiTES ovATUS Presl in Sternb. Vers. II. 202. t. 52. /". 10. 

P. strobilo ovato-subgloboso, squamis imbricatis adpressis 
lineari-oblongis , seminibus ovato-subrotundis ala angusta 
cinctis, rhachi crassa. — Pitys ovata Unger Synops. 197. — 
In schisto argillaceo formationis lignitum ad Altsattel prope 
Cubitum Bohemife. 

92. PiNiTES STRiATUS Presl in Sternb. Vers. II. 202. t. 52. f. 

1 — 9. P. strobilo ovali utrinque obtuso, squamis imbricatis 
adpressis basi elevato-striatis inferioribus oblongis obtusis 
basi triangularibus dorsoque pyraraidaliter prominentibus, 
superioribus ovato-oblongis obtusis. — Pitys striata Unger 
Synops. 197. — In schisto argillaceo formationis lignitum 
ad Stran circuli Zatavensis Bohemiae. — Verisimiliter pro- 
prii generis typus. 

** Amenta staminigera dubie huc retafa. 

93. PiNiTES RoESSERTiANUS Presl in Sfernb. Vers. II. 201. P. 

amentis staminigeris junioribus ovato ellipticis acutis, adul- 

19 290 ABIETINE.B FOSSILES. 

tioribus cylindricis obtusis duplo majoribus, squamis ovatis 
acutis Itevibus. — In arenaceo Keuper dicto ad Reussdorf prope 
Banibergam. 

94. PiNiTES MICROSTACHYS Presl iti Sternberg. Vers. II. 201. 

P. amentis staminigcris in rhachi angulata flexuosa verticil- 
latis, ternis, oppositis sparsisque ovato-subglobosis obtusis 
sessilibus Pisi magnitudine. — In arenaceo Keuper dicto ad 
Reussdorf prope Bambergam. 

*** StrobUi indescripti. 

95. PiNiTES GiBBUS Goppert in Bronn Gesch. der Nat. III. 2. 

41. — Formatio tertiaria. 

96. PiNiTES MiCROCARPUS Goppcrt in Bromi Gesch. dcr Nut. III. 

2. 41. — Formatio tertiaria. 

97. PiNiTES Herbstanus Goppert in Bronn Gesch. der Nat. III. 

2. 41. — Formatio tertiaria. 

II. Ste>oxia Endl. 

Strobilus squamis ovalis obtusis apice attenuatis, dorso 
carina longitudinali acuta, basi extus bractea biloba sti- 
patis, intus dispermis. 

Lignum e stratis concentricis formatum, strata parum 
distincta angustissima, e vasis pachyticbis juxtapositis 
aequabilibus poris minutis uniserialibus subapproximatis, 
radiis meduUaribus simplicibus crebris , ductibusque resi- 
niferis simplicibus rarissimis interstincta. 

Genus insigne, Pinubus Sapinis multis numeris com- 
parandum, sed strobili et ligni structura sui juris, Nicolai 
Stenonis nomine, quem jure merito scientiae palaeontolo- 
gicae parentem dixeris, decorandum putavi. 

98. Stenonia Ungeri Endl. St. strobili ovato-oblongi squamis 

apice subpatentibus, bracteis obcordatis longitudinaliter octo 
striatis squama triplo brevioribus, ligni stratis ad 0,25 mil- 
lim. latis, e vasis 4 — 10 juxtapositis, radiis medullaribus e 
cellulis 2 — 20 superpositis formatis. — Elate austriaca Un- 
ger Chlor. protog. 70. t. 19. /".1 — 8. — In arenaceo forma- 
tionis tertiarije Aisslria; infeiioris. ABEETnfE.F. FOSSILES. 291 

III. Peuce With. 

Peuce Wifham Infern. sfriicf. 70. Lindley ef Huffon Foss. Flor. 
I. n. 39. Endl. Gen. pl. 263. Suppl. II. 21. Unger Chlor. 
protog. 34. Synops. 207. Pinitis sp. Gdpp. 

Trunci conici ramosi , e medulla centrali parca et ligni 
stratis concentricis, distiuctis v. obsoletis, nec non e cor- 
tice formati, saepe ductibus resiniferis crebris percursi. 
Vasa ligni cellulae prosencbymatosaB porosa, pori rotundi 
uni — bi — triseriales, seriebus in eodem plano horizon- 
tali juxtapositis, plerumque nonnisi in parietibus radiis 
meduliaribus parallelis et sibi invicem oppositis, rarius in 
omnibus obvii. Radii meduUares simplices e cellularum 
superpositarum serie simplici, rarius compositi e cellula- 
rum serie duplici v. multiplici formati. 

Sect. I. Ligni strata concentrica obsoleta, e vasis pachy- 
tichis cequalibus formata. Radii meduUares simplices. 

90. Peuce Withami Lindl. et Huff. Foss. Flor. I. t. 23. 24. f. 
1. 2. 12. P. Igni stratis concentricis (^b - 15millim. } obso- 
letis, vasis brevibus subfequalibus amplis subpachytichis in 
exteriore strati parte ^nx angustiorlbus, poris minimis uni — 
biserialibus hinc sparsis illinc contiguis, radiis medullaribus 
simplicibus e cellulis 1 — 18 superpositis formatis. — Unger 
Chf&r. protog. 34. Pinites Withami Gdpp. in Bronn Gesch. 
der Nat. III. 2. 41. — In arenaceo formationis geanthracis 
ad Hill-Tope prope Ashaw Ancli.-e. 

100. Peuce Brau>-ea>a Unger Chlor. profog. 34. P. li^ni stratis 

concentricis (ad 10 millim. 3 obsoletis, vasis subjequalibus 
pachytichis in exteriore strati ambitu parum amplioribus . 
poris exi^uis uniserialibus subcontiffuis. radiis medullaribus 
simplicibus gracilibus compressis e cellulis 1 — 22 superpo- 
sitis formatis , ductibus resiniferis nullis. — Pinites Brau- 
neanas Goppert in Bronn Gesch. der Naf. III. 2. 41. — In 
arenaceo Keuper superior dicto ad Kulmbach. et in calcareo 
Lias infimus dicto ad Thurrau prope Baruthum. 

101. Peuce WtRTEMBERGiCA Uugcr Chfor. profog. 34. P. ligni 

stratis (ad 10 millim.) obsoletis. vasis aequalibus anjustis- 

19 • 292 ^ ABIETINEiE FOSSILES. 

simis pachytichis, poris exiguis uniseriallbus contiguis, radiis 
meduUaribus crebrls, e cellulis 1 — 10 superpositis formatis, 
ductibus resiniferis nullis. — Pinites wiirtcmbergicus Gopp. 
in Bronn Gescfi. der Nat. III. 2. 41. — In calcareo Lias 
superior et medius dicto regni Wiirtembergiae. 

102. Peuce Goppertiana Endl. V. ligni stratis concentricis ob- 

soletis, vasis pachytichis poris uniserialibus, radils medulla- 
ribus simplicibus, ductibus resiniferis creberrimis, in omni- 
bus stratorum partibus feque obviis. — Pinites Goppertianus 
Schleiden in Schmidt et Schleiden geogn. Verhdlt. des Saal- 
thales bei Jena , 70. t. 5. /". 3 — 8. — Formatio lignitum. 

Sect. II. Ligni strata concentrica distincta, e vasis pachy- 
tichis V. leptotichis plus minus in(^qualibus formata. Radii 
medullares simplices v. composili. 

^- Radii medullares simplices. 

103. Peuce pertinax Endl. P. lignl stratis concentricis distinc- 

tis, vasis pachytichis, poris minutis uniserialibus approxi- 
matis subcontiguis, radiis medullaribus simplicibus crebris 
parvis e cellulis 1 — 15 superpositis multipunctatis formatis. 
Pinites pertinax Goppert in Arbeiten der schlesisch. Gesell- 
schaft 1845. p. 148. t. 2. f. G. — In schisto ferrato ad Sum- 
pen Silesife. 

104. Peuce Lindletana With. Inlern. struct. 70. t. 9. /". 1 — 5. 

t. 14. /".1-5. 10. 12. t. 15. f. 1 —3. P. ligni stratis con- 
centricis Qi — 4 millim. } distinctissimis, vasis jiequalibus pa- 
chytichis ad strati limitem exteriorem paullatim angustio- 
ribus, poris uni- aut interdum biserialibus contiguis hinc 
illinc sparsis, radiis medullaribus raris simplicibus e cellulis 
i — 20 superpositis ordinem trimerum sa^pe menticntibus for- 
matis, ductibus resiniferis nullis. — Unger Chlor. protog. 35. 
Pinites Lindleyanus Goppert in Bronn Gesch. der Nat. III. 
2. 40. — In calcareo Lias dicto ad Whitby et ad Scarborough 
Anglite. 
105. Peuce Huttoniana VVith. Intern. strnct. 70. t. 14. f. 9. t. 
15. f. 4. 5. P. ligni stratis conccntricis (1 — 3 millim.) di- 
stinctis, vasis icqualibus amplis subpachytichis stratum limi- 
tantibus anguh^fioribus, poiis magnis sparsis uniserialibus, ABIETINE.E FOSSILES. 293 radiis medullaribus simplicibus e cellulis 2 — 30 superpositis 
formatis, ductibus resiniferis nullis. Unger Chlor. pvotog. 35. 
Pinites Huttonianus Goppert in Bronn Gesch. der Nat. III. 
2. 40. — In formatione Lias ad \Miitby Ans:liae. 
100. Pbuce eggensis WUh. Intern. struct. 71. t. 14. f. 13. 14. t. 
15. f^ 6 — 9. P. ligni stratis concentricis (fere 2 millim. ) 
distinctis, vasis a?qualibus angustis pacliytichis ad strati li- 
mitem paullatim an2.iistioribus, poris minimis uni — biseria- 
libus subconliguis, radiis medullaribus simplicibus numerosis 
e cellulis 1—8 superpositis formatis, ductibus resiniferis co- 
piosis compositis mag:nis. Witham Observ. 37. t. 5. f. 13. 
14. Vnger Chlor. protog. 35. Pinites eg:gensis Lindley ei 
Hutton Foss. Flor. I. t. 30. — In stratis superioribus calcarei 
oolithici magni insul.-e Egg Hebridum internarum. 

107. Peuce am^ricana Unger Chlor. profog. 36. P. ligni stratis 

concentricis (5 millim.) minus distlnctis, vasis amplis aequa- 
libus pachjtichis ad strati limitem exteriorem ang-ustioribus, 
poris minutissimis interrupte biserialibus, radiis medullaribus 
simplicibus crebris uni — biserialibus e cellulis 1 — 30 super- 
positis squalibus mag^nis formatis, ductibus resiniferis nullis. 
— Pinites americanus Goppert in Bronn Gesch. der Nat. III. 
2, 40. — Formatio ignota in provincia Illinoes et Ohio Ame- 
rieae septemtrionalis. 

108. Peuce HUgeliana Ufiger Chlor. protog. 36. P. lig^ni stratis 

concentricis (ad 2 millim.) minus conspicuis, vasis omnibus 
leptotichis versus strati limitem paullatim ang^ustioribus, poris 
exiguis uniserialibus contiguis v. sparsis, radiis medullaribus 
simplicibus creberrimis e cellulis 2—24 an^ustis superpo- 
sitis formatis, ductibus resiniferis nullis. — Pinites Hiigelia- 
nus Goppert in Bronn Gesch. der Nat. III. 2. 40. — Formatio 
ignota Tasmanniae. 

109. Peuce acerosa Unger Chlor. protog. 36. P. ligni stratis 

concentricis distinctissimis (2 — 8 millim. ), strati zona ex- 
teriore lata e vasis firmis pachytichis angustissimis com- 
pressis, interiore multo latiore e vasis latis leptotichis for- 
mata, poris bi- v. snepius triserialibus subcontiguis, radiis 
medullaribus simplicibus, e cellulis 2 — 22 superpositis for- 
matis, ductibus resiniferis simplicibus copiosis. — Pinites 294 ABIETINE^ FOSSILES. 

acerosus Goppert in Bronn Gesch. der Nat III. 2. 40. — 
In formatione miocenica prope Wurmberg et Untergraden, 
prope Voitsberg Styriaj, ad Arca Hungaria; superioris et in 
Bohemia. 

110. Peuce affims IJnger Chlor. protog. 36. P. li^ni stratis con- 

centricis (0,5 — 3 millim.) distinctis, strati zona exteriore in- 
teriorem raultoties superante e vasis pachytichis angustis 
compressis formata, poris bi — triserialibus, radiis medulla- 
ribus simplicibus e cellulis 2 — 50 superpositis formatis, duc- 
tibus resiniferis simplicibus. — Pinites affinis Goppert in 
Bronn Gesch. der Nat. III. 2. 40. — Inter lapides provolutos 
diluvii ad Bachmannig Austriae superioris. 

111. Peuce pankomca Vnger Chlor. protog. 37. P. ligni stratis 

concentricis (0,5 — 2 millim.) distinctis, vasis strata limi- 
tantibus pachytichis angustioribus, poris minutis uni-, bi — 
triserialibus subcontiguis, radiis medullaribus copiosissimis 
simplicibus e cellulis 2 — 40 superpositis formatis, ductibus 
resiniferis paucis. — Pinites Protolarix Goppert in Karsten 
und Dechen Archiv filr Mineralogie XIV. 183. t. 11. f. 1—3. 
et in Berendt Bernst. 90. t. 2. f. 9— 12. — Ungrischer Holz- 
opal. — In terra lignitum in variis Hungariae , Transylvaniae, 
Carnioliae et Germaniae locis, nec non in stratis succiniferis 
prope Regiomontum et Gedanum. 

112. Peuce succimfera Endl. P. ligni stratis concentricis di- 

stinctis, vasis leptotichis ad strati limitem sensim angustio- 
ribus , poris uniserialibus subremotis aequidistantibus , radiis 
medullaribus simplicibus e cellulis 1 — 16 superpositis for- 
matis. — Pinites succinifer Goppert et Berendt Bernst. 60. 
t. 1. f. 1 — 19. t. 2. /". 1 — 8. — Inter succinum terrestrem 
et marinum. 

113. Peuce jurassica Endl. P. ligni stratis concentricis distinc- 

tis, vasis pachytichis ad strati limitem parum an^ustioribus, 
poris uni — biserialibus amplis remotiusculis irregulariter 
dispositis , radiis medullaribus simplicibus crebris parvis e 
cellulis 1 — 10 superpositis formatis. — Pinites jurassicus 
Goppert in Arbeit. der Schles. Gesellsch. 1845. p. 147. t. 2. 
f. 1 — 5. — In argilla fcrrurainosa ad Kaminika Polska Poloniae. 

114. Peuce aquisgranensis Endl. P. ligni stratis concentricis 

distinctis, vasis leptotichis, poris uniserialibus, radiis simpli- ABIETLNE^ FOSSILES. 295 

cibus e cellulis 1 — 10 superpositis formatis. — Pinites aquis- 
^anensis Goppert in N. A, N. C. XIX. 2. 151. t. 54. /*. 1 — 5. 
et in Berendt Bernsf. 89. in not. — In arena ferrata ad Aquis- 
granuni. 

115. Peuce Eich^valdl\>a Endl. P. ligni stratis concentricis di- 

stinctis, vasis pachyticliis ad strati limitem crassiorihus, poris 
uniserialibus sparsis subremotis, radiis medullaribus simpli- 
cibus e cellulis 1 — 10 superpositis formatis. — Pinites Eich- 
waldianus Goppert in Ermann Archic *. iciasensch. Kunde 
Russl. 1841. 3. t. 2. et in Berendt Bernst. 89, in not. — For- 
matio tertiaria Russia?. 

116. Peuce lesbia Unger Chlor. protog. 37. P. ligni stratis con- 

centricis distinctis (0,5 — 2 millim. ), vasis pachytichis ad 
strati limitem multo angustioribus, poris minutis uni — bi- 
serialibus sparsis v. subapproximatis, radiis medullaribus sini- 
plicibus crebris e cellulis 1 — 40 superpositis formatis, duc- 
tibus resiniferis nullis. — Pinites lesbius Goppert in Bronn 
Gesch. der Xat. III. 2. 40. — Formatio verisimiliter tertiaria 
insulae Lesbos. 

117. Peuce basaltica Unger Chlor. protog. 37. P. ligni stratis 

concentricis (2 — 3 millim.) parum distinctis. vasis leptoti- 
chis ad strati limitem parum angustioribus membrana vix 
incrassata , poris biserialibus contiguis , radiis medullaribus 
simplicibus copiosissimis e cellulis 2 — 30? superpositis for- 
matis, ductibus resiniferis paucis. — Pinites basalticus Gdp- 
pert in Karsten u. Dechen Aj'chii' fiir Mineralog. u. Geo- 
gnos. XIV. 183. t. 11. /\ 7 — 9. — In basanite turfaceo ad mon- 
tem Seelbachkopf prope Siegen. 

118. Peuce Hcedlia>a Unger Chlor. protog. 26. t. 10. P. li^ni 

stratis concentricis (0,3 — 1 millim.) minus conspicuis, vasis 
omnibus leptotichis ad strati limitem angusfioribus, poris mi- 
nutis bi — triserialibus contie^uis, radiis medullaribus simpli- 
cibus, e cellulis '1 — 35 superpositis formatis, ductibus rcsi- 
niferis simplicibus copiosis. — Pinites Hoedlianus Goppert in 
Bronn Gesch. der Natur. III. 2. 40. — Terra lig:nitum ad 
Voigtsberg; Styrije et ad Leopolim Galicia? . nec non ad Adel- 
wang Austrise et ad Altsattel Bohemiae. 

119. Peuce Pritchardi Unger Chlor. protog. 38. P. li^ni stratis 

concentricis (l millim. ) minus conspicuis, vasis leptotichis 296 ABIETINE^ FOSSILES. 

versus strati limitem sensim angustioribus poris uni — bise- 
rialibus minutis contiffuis, radiis medullaribus simplicibus aut 
rarius compositis e cellulis 1 — 25 amplis formatis, ductibus 
resiniferis copiosis. — Pinites Pritchardi Goppert in Bronn 
Gesch. der Natur. III. 1. 40. — Ad Lough-Neagh Angliae. 

120. Peuce australis Vnger Chlor. protog. 38. P. ligni stratis 

concentricis (1 — 3 millim. lat. sfcpe compressione angustio- 
ribus) distinctis, vasis leptotichis amplis versus strati limi- 
tem sensim angustioribus et pachytichis, poris uni — biseria- 
libus minutis sparsis , radiis medullaribus simplicibus e cel- 
lulis 2 — 22 superpositis formatis, ductibus resiniferis sim- 
plicibus copiosissimls. — Pinites australis Goppert in Bronn 
Gesch. der Natur. III. 2. 40. — Terra van Diemen. 

121. Peuce tirolensis Unger Chlor. protog. 38. — P. ligni stratis 

concentricis (1 millim.) minus distinctis, vasis amplis lepto- 
tichis versus strati limitem angustioribus et subpachytichis, 
poris minutis uni — biserialibus approximatis, radiis medul- 
laribus simplicibus crebris e cellulis 1 — 28 superpositis for- 
matis ductibus resiniferis simplicibus copiosis. — Pinites tiro- 
lensis Goppert in Bronn Gesch. der Natur. III. 2. 40. — Ad 
castellum Itter Tyrolis, formatio verisimiliter tertiaria. 

122. Peuce minor Unger Chlor. protog. 38. P. ligni stratis con- 

centricis (^0,5 millim.) distinctis, vasis strata limitantibus 
angustioribus , extremis pachytichis , poris uni — biserialibus 
subapproximatis , radiis medullaribus simplicibus e cellulis 1 

— 20 superpositis formatis, ductibus resiniferis nullis. — 
Pinites minor Gbppert in Bronn Gesch. der Natur III. 2. 40. 

— Inter lapides provolutos formationis diluvialis ad Bach- 
manning Austriai superioris. 

" 123. Peuce regularis Unger Chlor. protog. 38. P. ligni stratis 
concentricis (Imillim. ) minus conspicuis, vasis admodum 
regularibus amplis pachytichis in extremo strati limite vix 
angustioribus , poris bi — triserialibus minutis subcontiguis, 
radiis medullaribus e cellulis 1 — 25 superpositis formatis, 
ductibus resiniferis nullis. — Pinites regularis Goppert in 
Bronn Gesch. der Nat. III. 2. 40. ~ Formatio tertiaria? ad 
Schemnitz Hungaria'. 
124. ? Peice cretacea Endl. V. ligni stratis concentricis latis- 
simis, vasis subsexangularibus , poris multiseriatis irregula- ABIETINE,« FOSSILES. t97 

riter positis areolatis, medulla stellata 8 — lOradiata, ra- 
diis raedullaribus simplicibus tenuissimis. — Pinus cretacea 
Corda in Reiiss Bijhm. Kreide 91. /. 47. /*• 1 — G. — Inter 
lapides conglomeratos calcarcos Bohemi». 

** Radii medullares compositi. 

125. Pefce REsinosa Vnger Chlor. protog. 38. P. ligni stratis 

concentricis (o millim. et ultra lal.) minus distinctis, vasis 
leptotichis strata inchoantibus aniplissimis scnsim angustio- 
ribus, poris uniserialibus minutis sparsis, radiis mcdullaribus 
uni — biserialibus, e cellulis 1 — 24 majoribus minoribusque 
corapositis , ductibus resiniferis crebris compositis. — Locus 
ignotus. 

Species indescriptcB. 

126. PEUfE V\'ei>manma>a Endl. Pinites Weinmannianus Gdp- 

pert in Wimmer Flor. v. Schles. ed. 2. //. 218. — Terra 
lil^nitum ad Lausan Silesiae. 

127. Peite Werxeriana Endl. Pinites Wernerianus Goppert in 

Wimmer Flor. v. Schles. ed. 2. //. 218. — In conglomeratis 
ad Wehrau Silesiae. 

128. Peite siLESiAfA Endl. Pinites resinosus Goppert in Wim- 

mer Flor. v. Schles. ed. 2. //. 218. — Inter lapides provo- 
lutos Silesia} ad Grunberg, Glogau et Sprottau Silesiaj. 

129. Peice Zenkebiana Endl. Pinites Zenkerianus Goppert in 

Bronn Gesch. der Nat. III. 2. 40. — Locus ignotus. 

IV. PlSSADENDRON Endl. 
Pissadendron Endl. Gen. pl. Suppl. II. 27. Unger Chlor. pro- 
tog. 29. Pitus Witham Intern. struct. 71. 

Truncus cylindricus, e medulla centrali larga , ligno ezo- 
nato et cortice compositus. Vasa ^ligni cellula? prosenchy- 
matosai; subpachyticLa porosa, poris triseriatis discifor- 
mibus conti^'uis in parietibus radiis medullaribus obversis. 
Radii meduUares compositi, e cellularum parenchymatosa- 
rum seriebus pluribus juxta se positis. 

130. PlSSADENDRON PRiMiEVX^M Unger Chlor. prolog. 20. P. radii^ 

medullanbus c cellularum sericbus 10 — 15 Juxtapositis. — 298 ABIETINE^ FOSSILES. 

Pitus primaeva Witham Intern. struct. 1\. t. S. f. i ~ 16. t. 
16. f. 2. — Terra carbonifera ad Tweed Mill in Berwikshire 
Anglite. 

131. PissADENDROiN ANTIQUUM Unger Chlor. protog. 29. P. radiis 

medullaribus e cellularum seriebus 4 — 5 juxtapositis. — Pitus 
antiqua Witham Intern. struct. 71. t. 3. f. 3. t. 4. f i — 7. 
t. 7. /•. 9 — 12. t. 8. f l— 3. t. 16. f 9. 10. — Terra carboni- 
fera ad Leunel-Braes et Tweed Mill in Berwikshire Angliae. 

V. Dadoxylon Endl. 

Pinites Witham Intern. sfruct. 72. Lindley et Hutton Foss. Flor. 
I. n. 39. Endl. Gen. pl. Suppl. 11. 27. Unger Chlor. protog. 
29. Araucarites Goppert in Tchichatcheff Voy. dans VAltai 
p. 389. 

Truncus cylindricus, e medulla centrali et ligni stratis 
concentricis obsoletis aut rarius distinctis et e cortice com- 
positus. Vasa (ligni cellulae prosenchjmatosae ) porosa, 
poris in series 1 — 4 spiraliter dispositis , quam maxime 
approximatis, demum ob mutuam pressionem sexangula- 
ribus, plerumque nonnisi in parietibus radiis medullaribus 
parallelis et invicem oppositis obviis. Radii meduUares e 
cellularum parenchymatosarum serie unica v. pluribus for- 
mati, simplices v. compositi. 

* Strata concentrica obsoleta. 

132. Dadoxylon Withami Endl. D. ligni stratis concentricis ob- 

soletis, vasis amplis leptotichis, poris bi — tri — quadriseria- 
libus contiguis, radiis medullaribus e cellularum parenchy- 
matosarum minorum seriebus 2 — 4 juxtapositis forraatis. — 
Pinites Withami Lindley et Hutton Foss. Flor. I. t. 2. 
Witham Intern. stinict. 72. t. 4. /*. 8 — 12. t. 5. t. 6. /*. 1 — 4. 
t, 7. /". 1 — 6. Unger Chfor. protog. 30. Araucarites Withami 
Goppert in Tchichatche/f Voy. dans VAttai p. 389. — In are- 
naceo lithanthracum ad Craigleith prope Edingburgum, et in 
arenaceo calcareo Bergkalk dicto Anglife. 

133. Dadoxylon medUllare Endt. D. ligni stratis concentricis 

parum conspicuis, vasis amplis leptotichis, poris bi — tri — 
quadriserialibus eontiguis , radiis medullaribus e cellularum ABIETINE^ FOSSILES. 299 

seriebus 2 — 5 compositis. — Pinites medullaris Lindley et 
Hutton Foss. Flor. I. t. 3. Witham Intern. struct. 72. t. 6. 
/". 5—8. f. 7. f. 7. 8. Unger Chlor. protog. 30. Araucarites 
medullaris Goppert in Tchichatcheff Voy. dans VAltai p. 389. 
— In arenaceo lithanthracura ad Craigleith Angliae. 

134. DADorYLON Beam)LIAgi EndL D. ligni stratis concentricis 

obsoletis, vasis amplis leptotichis, poris bi — tri — quadrise- 
rialibus contig^uis, radiis meduHaribus siniplicibus aut rarius 
compositis e cellulis 1 — 17 superpositis formatis. — Pinites 
Brandlingi Lindley et Hutton Foss. Flor. L t. 1. Witham 
Intern. struct. 73. t. 9. /". 1 — 6. t. 10. f. 1 ~ 6. t. 16. f. 3. 
Unger Chlor. protog. 30. Araucarites Brandlingi Goppert in 
Tchichatchejf Voy. dans VAUai p. 389. Araucarites Rhodea- 
nus Goppert in Wimmer Flor. von Schles. ed. 2. II. 218. — 
Terra carbonifera ad Widopen et ad Westgate prope New- 
castle upon Tyne, ad Hill Top prope Ushaw, ad NcAvbiggin 
Northumbriae , et ad Buchau comitatus Glatzensis Silesiae. 

135. D.^doxylon ambiglT'^! Endf. D. ligni stratis concentricis 

obsoletis, vasis amplis leptotichis brevibus, poris bi — trise- 
rialibus contiguis, radiis medullaribus e cellularum seriebus 
l — 3 juxtapositis formatis. — Pinites ambiguus Witham In- 
tern. struct. 73. t. 9. f. 7. 8. t. 10. /'.7—9. Unger Chlor. 
protog. 30. Araucarites ambiguus Goppert in Tchichatche/f 
Voy. dans VAltai p. 389. — Terra carbonifera ad Hewarth 
prope Gateshead comitatus Durham Angliae. 

136. Dadoxylon CARBONACEl^i Endl. D. ligni stratis concentricis 

obsoletis, vasis leptotichis , poris triserialibus subcontiguis, 
radiis medullaribus .... — Pinites carbonaceus Witham In- 
tern. struct. 73. t. 11. f. 6 — 9. Unger Chlor. protog. 30. 
Araucarites carbonaceus Goppert in Tchichatcheff Voy. dans 
VAltai p. 389. Araucarites carbonarius Goppert in Wimmer 
Flor. V. Schles. ed. 2. II. 218. — Terra carbonifera Angliae 
et Silesife. 

137. Dadoxylo^ Keuperiaisum Endl. D. ligni stratis concentricis 

obsoletis, vasis subangustis leptotichis, poris uni — biseria- 
libus stricte contiguis minimis , radiis medullaribus simplici- 
bus v. compositis, e cellulis 2 — 50 superpositis et interdum 
seriebus duabus juxta se decurrentibus formatis. — Koburger 
Holz Lapidar. Pinites Keuperianus Unger Chlor. protog. 31. 300 ABIETINE^ FOSSILES. 

Araucarites Keuperianus Goppert in Bronn Gesch. der Nat^ 
III. 2. 41. — In arenaceo Keuper dicto ad Attelsdorf prope 
Bamber^m. 

138. Dadoxylon Stigmolithos Endl. D. ligni stratis concentricis 

obsoletis, vasis amplis leptotichis, poris uni — triserialibus 
stricte contiguis minimis, radiis medullaribus crebris simpli- 
cibus, e cellulis 1—20 superpositis formatis. — Punktstcin 
Coffa Dendrolog. 55. f. 11. /". 1 — 4. Pinites stigmolithos 
Unger Chlor. protog. 31. Araucarites stigmolithos Goppert 
in Tchichatcheff Voy. dans VAltai p. 389. — In minera ferrea 
rubra supra lithanthracem jacente in Bohemia, et admodum 
frequens inter lapides provolutos ad Chemnitz Saxoniae , et 
in variis Bohemiae et Saxonias locis. 

139. Dadoxylon Buchianum Endl. D. ligni stratis concentricis 

fere obsoletis, vasis leptotichis, poris uniserialibus subcon- 
tiguis compressis, radiis medullaribus simplicibus e cellulis 
parenchymatosis 1 — 13 formatis. — Araucarites Buchianus 
Goppert in Wimmer Flor. von Schles. ed. 2. II. 218. Pinites 
Gopperti Unger Chlor. protog. 31. — In calcareo transitionis 
ad Falkenberg Silesiae. 

* Sfrata concentrica distincta. 

140. Dadoxylon TciiirHATCHEFFrANVM Endl. D. ligni stratis con- 

centricis distinctis latissimis aequalibus, vasis poris bi — qua- 
driserialibus contiguis hexagonis, radiis medullaribus unise- 
rialibus similaribus. — Araucarites Tchichatcheffianus Gop- 
pert in Tchichatcheff Voy. dans VAltai p. 389. t. 29. 30. — 
Ad ripam dexteram lenissei. 

Species indescriptcB. 

141. Dadoxylon BeinertianUm Endl. Araucarites Beinertianus 

Goppert in Wimmer Flor. v. Schles. ed. 2. II. 218. — Terra 
carbonifera Silesiae. 

142. Dadoxylon Sternbergii Endf. Araucarites Sternbergii Gop- 

pert in Bronn Gesch. der Nat. III. 2. 41. — Terra carbo- 
nifera. ABIETEVE^ FOSSILES. 301 

VI. Araucarites Presl. 
Araucaiites Presl in Sfernberg Vers. II. 203. Unger Synops. 201. 

Rami spaisi subdichotomi. Folia imbricata, parva, cras- 
siuscula. 

Strobilus ovali-subrotiindus, obtusus, squamis oblongis, 
densissime imbricatis , adpressis, apice acuto falcato-re- 
curWs. 

* Sfrobifiis. 

143. Araucarites Gopperti Presl in Sfernb. Vers. II. 204. f. 39. 

f. 4. A. strobili (2"-Hl"3 squamis numerosissimis ('/2") 
in lineas spirales dispositis. — Terra lignitum ad Hsering 
Tyrolis. 

* Folia. 

144. Araucarites Sterxbergii Goppert in Bronn Gesch. der Nat. 

III. 2. 41. A. ramis sparsis, foliis ovatis acutis v. acumi- 
natis subfalcatis basi decurrentibus imbricatis apice paten- 
tibus. — Cvstoseirites dubius Sfernb. Vers. II. t. 9. f. 5. 6. 
t. il. f. 1. Cystoseirites taxiformis Sternb. Vers. II. t. 18. 
f. 1 — 3. Juniperites caespitosus Brongn. in Transact. Geo- 
log. Soc. VII. 373. Lycopodites caespitosus Schlofheim Pe- 
tref. 416. — Terra li^nitum ad Haering Tyrolis. 

Observatio. Araucarites Sternberg:ii et Araucarites Gopperti 
in terra lig:nitum Hcerin^ensi sepulti, ejusdem plantae partes 
esse videntur. 

145. Araucarites peregrlxus Presl in Sfernb. Vei-s. II. 204. A. 

ramis irregulariter sparsis erecto-patentibus . foliis imbri- 
catis erecto-patulis ovalibus longe acutatis dorso carinatis 
facie concavis, lateribus subtilissime seriatim punctulatis. — 
Araucaria peregrina Lindley ef Huffon Foss. Flor. I. t. 88. 
Kurr Beifrag. 9. f. 1. f. 1. — In calcareo ca?ruleo blue Lias 
dicto ad Lyme in Dorsetshire Angliae. 

146. Araucarites Philltpsu EndL A. foliis oblongis obtusis 

basi adnato decurrentibus. — \o\iz\?LV\\\\\\^s\\Lindl€y et Hut- 
ton Foss. Flor. III. t. 105. — In calcareo magnesio ad Dur- 
ham et ad Whitley Northumbriae. 

147. Araucarites acutifolius Endl. A. ramulis tenuibus, foliis 

laxis falcato incui^vis obovatis acute acuminatis medio lon- 302 ABIETINE^ FOSSILES. 

gitudinaliter carinatis. — Araucaria acutifolia Corda in Reuss 
Bohm. Kreide 94. t 48. f. 13 — 15. — In formatione cretae 
Bohemiae. 

148. Araucarites crassifolius Endl. A. foliis arcte imbricatis 

obovatis acuminatis crassis convexiusculis , spiraliter ( ^/2) 
insertis. Araucaria crassifolia Corda in Renss Bohm. Kreide. 
94. t. 48. f. 12. — In formatione cretae Bohemiae. 

VII. Stelvhauera Presl. 
Steinhauera Presl in Sternberg Vers. 11. 202. Vnger Sgnops. 194. 

Strobilus ovalis v. oblongus, squamis plurimis axi cras- 
siusculae (demum exesae) spiraliter insertis, imbricatis, pla- 
nis, facie carina longitudinali acutissima percursis. Semina 
sub quavis squama 2, eidem prope apicem lata basi in- 
serta, inversa, interjecta carina collateralia, integumento 
squamae faciei adnato loculum solo apice biantem , intus 
squamae carina bipartitum formante, cuneiformi trigona, 
faciebus carina interjecta contiguis sulcata, dorso rotun- 
data, apice dorsum spectante acuta. 

149. Steikhaitera subglobosa Presf in Sternberg Vers. 202. t. 

49. /*. 4. t 57. f. 1 — 4. St. strobilo ovali-subg:loboso, squa- 
mis oblongis obtusis enerviis, seminibus subg:lobosis (^3 ~ 
In schisto formationis lignitum ad Altsattel prope Cubitum 
Bohemiae. 

150. Steinhauera oblonga Presl inSternberg Vers. 202. t. 57. f. 5. 

St. strobilo oblongo, squamis oblongis obtusis planis enerviis 
remotiusculis. — In saxo formationis lignitum TrapptufF dicto 
ad Waltsch Bohemiae. 

151. Steinhauera miavta Presl in Sternberg Vers. 202. t. 57. f. 

7 — 15. St. minuto ovali subgloboso, squamis imbricatis cu- 
neatis elevate crasseque uni — trinerviis apice inflexo cu- 
culatis c.neterum planis. — In schisto lignitum ad Peruz Bo- 
hemise. ABIETIXE^ FOSSILES. 303 

VUI. DA>niARiTES Piesl. 

Dammarites Presl in Sternberg Vers. II. 203. Endl. Gen. pf. 
Suppi. II. 27. inger Synops. 204. 

Strobilus siibglobosiis, squamis plurimis ordine qiiater- 
nai-io ('^ serie multiplici dispositis, imbricatis, adpressis, 
crassis, dorso convexis. 

152. D-A3i:marit£s albe>s Presl in Sfernberg Vers. II. 203. f. 52. 

f. 11. 12. D. stiobili turbinato-sub^lobosi basi angustati squa- 
mis cuneatis apice rotandatis. Dammara albens Corda in 
Reuss Bohm. Kreide 92. /. 49. /". 6 — 8. — In arenaceo con- 
structiouum ad Neubidschow Bohemife. 

153. Dammarites crassipes Goppert in N. A. N. C. XIX. 2. p. 

122. /. 53. f. 3. D. strobili globosi basi dilatati pedunculo 
crassissimo, squamis rotundatis trapeziformibus dorso tuber- 
eulatis. Dammara crassipes Corda in Reuss Bohm. Kreide 
92. — In arenaceo constructionum ad Schoneberg Silesi». 

IX. Haidixgera Endl. 

Haidingera Endl. Gen. pl. Suppl. I. 1373. // 27. Cnger Synops. 
203. Albertia Schimper et Mougeot Monogr. pl. foss. gres 
bigarr. Vosg. 14. 

Folia horizontaliter inserta latiuscula, late obovato-el- 
liptica et elongato-oblonga, obtusa, temiistriata, plana 
V. subconcava, basi angustiore vix decurrentia, biseriatim 
V. undique patentia. Amentum stamim*gerum compositum 
ellipticum, amentis paitialibus ovalibus, dense confertis, 
singulis bractea persistente tectis. Strobilus oblongus, e 
squamis imbricatis, e basi angusta haud excavata dilatatis, 
subtriangularibus, apice acuminatis, coriaceis v. lignosis, 
tenuistriatis, dorso supra basim plica transversa notatis. 
Semen sub qua^is squama unicum, inversum, obovatum, 
sessile, ala triangulari persistente cinctum. 

154. H.udi>gf.ra latifolia Endl. in Cnger Synops. 203. H. ra- 
mis pinnatim ramulosis , foliis late obovatis subspathulatis, 
e basi angusta paullum decurrente concave subplanis erecto- 304 ABIETINE^ FOSSILES. 

patentibus subpatulisve subtiliter striatis. — Albertia latifolia 
Schinip. et Mougeot Monogr, 17. t. 2. Albertia rhomboidea 
et Albertia latifolia Schimper in Mem. soc. h. n. Strassb. 
11. 1. — In psamraite variegato ad Soulz-Ies-Bains prope 
Argentoratum Gallife. 

155. Haidingera elliptica Endl. in Unger Synops. 203. H. ra- 

rais pinnatis, foliis exacte elllpticis rarius acuminatis basi 
subdecurrentibus, plus minus remotis patentibus distiche de- 
jectis (?) V. subsecundis longitudinaliter striatis. — Albertia 
elliptica Schimper et Mougeot Monogr. 18. t. 3. f. 3. 4. Al- 
bertia elliptica et Albertia secunda Schimper in Mem. soc. 
h. n. Strassb. II. 1. — In stratis argillaceis ad Soulz-les- 
Bains prope Argentoratum. 

156. HaidijNGERa Braumi Endl. in Unger Synops. 204. H. foliis 

magnis obovato-oblongis obtusis, basim versus sensim an- 
gustatis decurrentibus patulis , striis numerosis distinctis. — 
Albertia Braunii Schimper Monogr. 19. t. 5. A. — In schisto 
arenaceo ad Soulz-les-Bains prope Argentoratum. 

157. Haidiingera speciosa Endl. in Unger Sijnops. 203. H. foliis 

elongato-ellipticis patentibus v. patulis plus minus remotis, 
basi angustatis apice obtusiusculis omnino planis tenuissime 
striatis. — Albertia speciosa Schimper Monogr. 20. f. 5. B. 
— In schisto arenaceo ad Soulz-Ies-Bains prope Argento- 
ratum. 

X. FiJCHSELiA Endl. 

Strobilites Schimper et Mongeot Monogr. pl. fccS. gres-bigarr. 
Voges. 31. t. 1. Endl. Gen. pl. Suppl. I. 1373. //. 27. Unger 
Synops. 204. 

Strobilus obovato-subclavatus apice umbilicato depres- 
sus, squamis imbricatis latis, apice truncato eroso-denti- 
culatis. 

De C. G. Fuchsetii Ilmenaviensis in scientiam geologicam 
meritis vid. Boue Journ. de Geolog. II. 191. 

158. FtiCHSELiA Schimperi Endl. F. strobili bipollicaris (apice 

6'" lat.) squamis infimis multo minoribus efoetis in pedun- 
culum angulatum subdecurrentibus. — Strobilites laricoides ABIETI\E.E FOSSILES. 305 

Schimper et Mougeot Monogr. 31. t. 16. f. 7. Pinites lari- 
coides Gopp. in Bronn Gesch. der Nat. IIJ. 2. 41. — In 
Psammite versicolore ad Soulz -les -Bains prope Argento- 
ratum. 

XI. CuNNixGHAiiiTES Presl. 

Cunnlnghamites Presl in Sternb. Vers. //. 203. Endl. Gen. pL 
Suppl. II. 27. Unger Synops. 201. 

Ramuli teretes v. angulati. Folia alterna in spiram com- 
positam disposita sessilia pulvinis decurrentibus inserta, 
lineari lanceolata, plana, uninervia, subtus juxta nervum 
et marginem utrinque striarum longitudinalium fascia lata 
notata. 

159. CUNAINGHAMITES OXYCEDRUS Presl in Sternb. Vers. II. 203. 

t. 48. f. 3. t. 49. f. 1. — C. ramulis teretibus, foliis sessili- 
bus approximatis e basi rotundata lineari-lanceolatis angu- 
statis acutis planis patentibus, utrinque subtus juxta nervum 
et marginem striato-fasciatis, pulvinis vix prominulis. — In 
schistoargillaceo arenaceo constructionum ad SchoenaSaxoniae. 

160. Cl^iNiNGHAMiTES DUBius Presl iu Sternb. Vers. II. 203. t. 33. 

f. 8. C. ramulis angulatis, foliis ordine spirali septenario 
ramulos ambientibus sessilibus lineari-lanceolatis acutissimis 
planis basi obtusis, uninerviis, nervo transversim striato (!) 
pulvinis prominulis lanceolato - clavatis decurrentibus apice 
obtuso cicatrice transversa lineari instructis. — In arenaceo 
Keuper ad PfuIIendorf prope Bambergam. 

161. CUNMNGHAMITES ELEGANS Endl. C. ramis ffracilibus teretibus, 

foliis hamato-arrectis lanceolato-acuminatis uninerviis, pulvinis 
rhomboideo-hexagonis longitudinaliter carinatis cicatrice obli- 
que transversa. Cunninghamia elegans Corda in Reuss Bohm. 
Kreide 93. t. 49. f. 29 — 31. — In schisto argillaceo Bohemia;. 

162. CUNMNGHAMITES PLAMFOLIUS Endl. C. ramis gracillimis te- 

nuibus elongatis, foliis spiraliter insertis planis lanceolatis 
utrinque angustatis acuminatis integerrimis, pulvinis subqua- 
drangularibus minutis, cicatrice mamillari exili. — Cunning- 
hamia planifolia Corda in Reuss Bohm. Kreide 93. t. 50. f. 
1 — 3. In schisto argillaceo Bohemise. 

20 306 ABIETINEiE FOSSILES. 

XII. Palissya Endl. 

Folia disticha in pulvinis adnatis margine incrassatis et 
carina longitudinali acuta percursis sessilia, lineari-lan- 
ceolata uninervia. Strobilus ovatus e squamis laxe imbri- 
catis spathulaeformibus dorso convexis costa longitudinali 
percursis. 

De Bernardo Palissy (f 1589) vide : Oeuvres de Bernard 
Palissij, revues sur les exemplaires de la bibliotheque du 
Roi, avec des noles par MM. Faujas de St.-Fond et 
Gobet, Paris, 1777. 8. 

163. Palissya Braunii Endl. P. foliis lineari-lanceolatis acutis 

subfalcatis, ramorum distichis, ramulorum vagis. Cunning- 
hamites sphenolepis Braun Beitr. zur Urgesch. 17. f. 2. /*. 
16 — 20. — In arenaceo Lias dicto ad Theta prope Barathum. 

XIII. Brachyphyllu>i Brongn. 
Brachyphyllum Brongn. Prodr. 109. Unger Synops. 193. 

Rami pinnati, sparsi. Folia brevissima, conica, spira- 
liter disposita. 

164. Brachypiiyllum mamillare Brongn. Prodr. 109. Lindley 

et Hutton Foss. Flor. IIL t. 188. 219. — In formationis ooli- 
thicse stratis lithanthracinis ad Haiburn Wyke Yorkshire 
Angliae. 307 III. TAXIIXE^ FOSSILES. 

1. Taxites Brongn. 

Taxites Brongn. Prodr. 198. Endl. Gen. pl. 264. Suppl. 11. 28. 
Unger Synops. 209. 

Folia brevi - petiolata , articulata , spiraliter ( \ ) dispo- 
sita subdisticha , uninervia. 

165. Taxites Tournalii Jirongn. in Annal. sc. nat. XV, 47. t. 3. 

f. 4. T. foliis distichis anguste lineari lanceolatis acutis. — 
In raarga formationis lignitum ad Armissan prope Narbon- 
nam. 

166. Taxites affinis GOppert in Berendt Bernst. 104. t. 3. f. 30. 

T. foliis distichis linearibus basi angustatis apice acutissi- 
mis. — In marga argillacea. 

167. Taxites acicularis Brongn. Prodr. 108. T. foliis subdisti- 

chis linearibus obtusis. — Phyllites abietinus Brongn. De~ 
script. geolog. des environs de Paris 362. t. 11. f. 13. — 
Terra lignitum montis Meisner. 

168. Taxites CARBONARirs Miinst. Beitr. t?. 106. t. 4. /*. 6. T. foliis 

approximato subdistichis lineari-subfalcatis acutis. — Terra 
lignitum ad Clausen prope Seussen Bavariae. 

169. Taxites Rosthormi Unger Chlor. protog. 83. t. 21. f. 4—6. 

T. foliis subdistichis subdecurrentibus (?) late linearibus 
obtusis. — Terra lignitum ad Prevali Carinthiae. 

170. Taxites Langsdorfii Brongn. Prodr. 108. T. foliis line- 

ribus subsessilibus acuminatis confertis , nervo medio valido 
a stomatibus resiniferis paginam inferiorem dense obsiden- 
tibus discreto. — Formatio lignitum ad Niddam prope Fran- 
cofurtum. 

Species indescriptce. 

171. Taxites temifolus Brongn. Prodr. 108. — In terra ligni- 

tum ad Comothau Bohemiae. 

20- 308 TAXINE.E FOSSILES. 

172. Taxites diversifolius Brongn. Prodr. 108. — Terra ligni- 

tum in vicinia urbis Cassel. 

173. Taxites podocarpoides Brongn. Prodr. 108. — In Oolithe 

medio ad Stonesfield prope Oxoniam Angliae. 

II. Taxoxylum Ung. 

Taxoxylum Unger in Endl. Gen. pl. Suppl. II. 28. Chlor. pro- 
tog. 33. 

Trunci e meduUa centrali, ligni stratis concentricis et 
cortice formati. Vasa (Hgni cellula? prosenchymatosae) 
poroso-spiralia, subangusta, versus radios meduUares 
unica serie pororum disciformium. Radii medullares sim- 
plices, cellulis parenchymatosis 1 — 15 superpositis for- 
mati. Ductus resiniferi rari. 

174. Taxoxylum Ayckei Unger Chlor. protog. 33. T. ligni stratis 

concentricis (1 — 2millim. J distinctis, vasis poroso - spira- 
libus amplis pachytichis, versus strati limitem paulatim an- 
gustioribus , poris disciformibus uniserialibus raris minutis, 
inter strias spirales approximatas latera versus obviis, radiis 
medullaribus crebris e cellulis 1 — 10 superpositis constantes, 
ductibus resiniferis simplicibus. — Taxites Ayckei Goppert 
in Kursten und Dechen Archiv filr Mineralog. XIV. 188. 
XV. 730. t. 17. f. 11 — 13. — Terra lignitum. In stratis 
succini fossilis Samlandiae, prope Ostrolenka, ad Voigtstadt 
prope Artern, ad Nietleben prope Halle, ad Hessenbruck 
prope Laubach Wetteraviae (cum Peuce pannonica) et ad 
Lentsch prope Neisse Silesiae. 

175. Taxoxylon Gopperti Unger Chlor. protog. 33. T. ligni stratis 

concentricis (1 — 2 millim. ) distinctis, vasis poroso-spira- 
libus angustis pachytichis ad strati limitem paullatim angu- 
stioribus, poris disciformibus minutis raris, latera versus inter 
strias spirales uniserialibus, radiis medullaribus e cellulis 
1 — 10 superpositis formatis, ductibus resiniferis nullis. — 
Taxites scalarlformis Gdppert in Karsten und Dechen Ar 
chiv fiir Mineralog. XV. 727. t. il. f. i~ 1. — Formatio 
tertiaria? Aphanite inclusum, ad Schemnitz Hungariae. TAXINE^ FOSSILES. 309 

176. TaxoxylOi tenerum Unger Chlor. profog.Z3. T. ligni stratis 

(ad 5 millim.) distinctis, vasis poroso-spiralibus aequalibus 
amplis paclntichis ad limitem strati paullatim angustioribus, 
latera versus poris disciformibus minutis uni — biserialibus 
stricte contiguis, antice et postice striis spiralibus tenuissi- 
mis creberrimis notatis, radiis medullaribus e cellulis 1 — 35 
superpositis subcompressis formatis, ductibus resiniferis nullis. 
Taxites tener Goppert in Bronn Gesch. der Naf. III. 2. p. 44. 
— Formatio verisimiliter tertiaria ad Loch-Lomond Scotiae. 

177. T.AXOXYLUM PRisci M Unger Chlor. protog. 34. T. ligni stratis 

concentricis (7 — 30 millim.) minus distinctis, vasis poroso- 
spiralibus subaequalibus angustis pacliytichis, poris discifor- 
mibus minutis uni- rarius biserialibus contiguis, radiis me- 
dullaribus e cellulis 1 — 15 superpositis formatis. — Taxites 
priscus Gopperf in Bronn Gesch. der Nat. III. 2. p, 44. — 
Formatio tertiaria ad Panormam Siciliae, ad Mitylene insulae 
Lesbos et in Hungaria. 310 IV. GNETACE^ FOSSILES. 

I. Ephedrites GOpp. 

Rami articulati, articulis cylindricis longitudinaliter stria- 
tis, in vaginam annularem desinentibus. Amenta subglobosa, 
in pedunculis, in vaginaD axilla verticiliatis, exarticulatis> 
apice elevato incrassatis solitaria, e bracteis imbricatis 
composita. 

178. Ephedmtes Johaniaaus Gdpp. et Berendt Bernst. 105. t. 4. 
f . 8 — 10. t. 5. f. 1. — Succino inclusus. INDEX COXIFERAROI FOSSILIUM, Speciea * signatae e Couifereis excludeudaet Nro. 

Abies laricioides Brongn, . 66 

oblou^a L. et H. ... 59 

Abietites Benstedi G. . . . 57 

geanthracis G. .... 61 

laricioides G 66 

Linkii Rom 56 

oblon^us G 59 

obtusifolius G. B. . . . 54 

Reichianus G. B. . . . 64 

Sternbergii Hiss 55 

Wredeanus G. B. ... 63 

Actinostrobites elongatus E. 13 

globosus E 12 

Albertia Braunii <S^. et ?I. . 156 

elliptica S. et ?1 155 

latifolia «. et M. ... 154 

rhomboidea Schimp. . . 154 

secunda Schimp 155 

speciosa S. et M. . . . 157 

Araucaria acutifolia Cur '. . 147 

peregrina L. et H. . . . 145 

crassifolia Corda . . . 148 

Araucarites acutifolius E. . 147 

ambiguus G. 135 

Beinertianus G 141 

Brandlingii G 134 

Buchianus G 139 

carbonaceus G 136 

carbonarius G 136 Nro 

Araucarites crassifolius E. . 148 

Gopperti Pr 143 

Keuperianus G^. .... 137 

raeduUaris G 133 

peregrinus Pr 145 

Phillipsii E. 146 

Reichenbachii Gein. . . 46 

Rhodeanus G. 134 

Sternbergii G 144 

stigmolithos G 138 

Tchichatcheffianus G. . . 140 

Withami G. 132 

Bechera brachvodon Sf. . . 16 

Braehyphyllum mamillare Br. 164 

Callitrites Brongniartii E. . 16 

Comptoni E 18 

curtus E 17 

thuioides E 19 

Caulerpites fastigiatus St. . 5 

Chamiecyparites Hardtii E. . 33 

Ullmanni E 34 

Conites Bucklandii St. . . * 

familiaris Sf » 

Conites Defrancii St. ... 70 

hordeaceus .87 60 

ornatus St 79 

stroboides Rossm. ... 80 

Cryptomeria prim;ova Cord. 46 

Cupressinites Comptoni B6. 18 312 INDEX CONIFERARUM FOSSILIUM. Nro. 

Cupressinites corrugatus Bb. 9 

crassus Bb 21 

curtus Bb 17 

elongatus Bb 13 

globosus Bb 12 

recurvatus Bb 14 

semiplotus Bb 14 

subangulatus Bb. ... 8 

sulcatus Bb 10 

subfusiformis Bb. ... 15 

tessellatus Bb 35 

thuioides Bb 19 

Cupressites Bockianus G. . 38 

Brongniartii G 31 

Comptoni U. 18 

corrugatus U. 9 

crassus U. 21 

curtus U. 17 

elongatus U. 13 

globosus U. 12 

Hardtii G. 33 

liasinus K. 7 

Linkianus G. B 32 

recurvatus U. 14 

semiplotus U. 11 

subangulatus U. . . . . 8 

sulcatus U. 10 

subfusiformis U. . . . . 15 

taxiformis U. 33 

tessellatus U. 35 

thuioides U. 19 

Ullmanni Br 34 

Cupressus Ullmanni Br. . . 34 

Cunninghamia planifolia C. . 162 

elcgans C. 161 

Cunninghamites dubius Pr. 160 

elegans C 161 

oxvcedrus Pr. .... 159 Cunninghamites planifolius E. 

sphenolepis Braun . . . 
Cystoseirites dubius St. . . 

taxiformis ^t 

Dadoxylon ambiguum E. . 

Beinertianum E 

Brandlingii E. 

Buchianum E 

carbonaceum E 

Keuperianum E 

medullare E 

Sternbergii E 

stigmalithos E 

Tchichatcheffian. E. . . 

Withami E. 

Dammara albens C. . . . 

crassipes C. 

macrocephala C. . . . . 
Dammarites albens Pr. . . 

crassipes G 

diplocarpus B 

Elate anthracina U. . . . 

austriaca U. 

elongata U. 

geanthracis U. . . . , 

lanceolata U. 

laricioides U. 

oblonga U. 

Sternbergii U. 

Ephedrites Johanianus G. . 
Equisetum brachyodon Br. . 
Frenelites recurvatus E. . . 

subfusiformis E 

Fiichselia Schimperi E. . . 
Geinitzia cretacea E. . . . 
Haidingera Braunii E. . . 

elliptica E 

latifolia E Nro 
162 
163 
144 
144 
135 
141 
134 
139 
136 
137 
133 
142 
138 
140 
132 
152 
153 
* 

152 
153 71 

61 

58 

66 

69 

55 

178 

16 

14 

15 

158 

46 

156 

155 

154 INDEX COXIFERARUM FOSSILIUM. 313 Nro. 

Haidingeria speciosa E. . . 157 

Hybothya crassa E. . . . 21 

Juniperites acutifolius Br. . 3 

alienus Br 5 

brevifolius Br 2 

baccifera U. 4 

caespitosus Br 144 

Hartmannianus G. . . . 1 

subulata Br 33 

Libocedrites salicornioides E. 20 

Lycopodites caespitosus Schl. 144 

Muscites imbricatus R. . . 27 

Stoltzii St 4 

Palaeocedrus exstinctus U. . 67 

Woodwardi U. . . . . 65 

Palissya Braunii E. . . . 163 

Passalostrobus tesselatus E. 35 

Peuce acerosa U. . . . . 109 

affinis U. 110 

americana U. 107 

aquisgranensis E. . . . 114 

australis U. 120 

basaltica U. 117 

Brauneana U. 100 

cretacea E 124 

eggensis With 106 

Eichwaldiana E. ... 115 

Goppertiana E 102 

Hoedliana U. 118 

Hug:eliana U 108 

Huttoniana With. ... 105 

jurassica E 113 

lesbia U. 116 

Lindleyana With. ... 104 

minor U. 122 

pannonica U. 111 

pertinax E 103 

Pritchardi U. 119 Nro. 

Peuce regularis U. . . . . 123 

resinosa U 125 

silesiaca E 128 

succinifera E 112 

tirolensis U. 121 

Weinmanniana E. . . . 126 

Werneriana E 127 

Witliami L. et H. ... 99 

Wurtembergica U. . . . 101 

Zenkeriana E 129 

Phyllites abietinus Br. . . 167 

dubius St 41 

Piceites g:eanthracis G. . . 61 

Pinites acerosus G. . . . 109 

aequimontanus G. . . . 76 

affinis G. 110 

ambiguus With 135 

americanus G 107 

anthracinus E 69 

aquisgranensis G. ... 114 

australis G 120 

basalticus G 117 

Benstedi E 57 

Beinertianus 17. .... 141 

brachylepis G. B. . . . 90 

Brandlingi L. H. . . . . 134 

Brauneanus G. .... 100 

canariensis G. 85 

carbonaceus With. . . . 136 

Cortesii G 84 

Defrancii G 70 

eggensis L. H 106 

Eichwaldianus G. ... 115 

elongatus E 71 

exogyrus E 62 

familiaris G * 

Faujasii G 86 

geanthracis E 61 31 INDEX CONIFERARUM FOSSILIUM. Nro. 

Pinites gibbus G. . . . . 95 

Goppertianus Schl. ... 102 

Gopperti U. 139 

gypsaceus G. 51 

Haidingeri G. 78 

Hampeanus G. 82 

Herbstanus G. . . . . 97 

Hoedlianus G. 118 

hordeaceus G. .... 60 

Hiigelianus G. 108 

Huttonianus G 105 

jurassicus G. 113 

Keuperianus U. . . . . 137 

lanccolatus E. 58 

laricoides E 66 

laricoides G 158 

lesbius G 116 

lignitum G. 77 

Lindleyanus G. . . . . 104 

Linkii E 56 

medullaris L. et H. . . . 133 

microcarpus G. . . , , 96 

microstachys Pr 94 

minor G. 122 

mughiformis Pr * 

oblongus E 59 

obtusifolius E 54 

ornatus G. 79 

ovatus Pr - 91 

oviformis E 80 

ovoideus G 81 

pertinax G. 103 

primaivus E. 68 

Pritchardi G 119 

Protolarix G 111 

pumilio G 88 

Pseudostrobus E 72 

pulvinaris Pr. .,...* Nro. 

Pinites regularis G. . . . 123 

Reichianus E 64 

resinosus G 128 

Reussii E 75 

rigidus G. et B 73 

Rossertianus Pr. ... 93 

salinarum Partsch. ... 83 

Saturni G 74 

Sternbergii E 55 

stigmolitlios U. .... 138 

striatus Pr 92 

stroboides G 80 

succinifer G. B 112 

sylvestris G. B 87 

thomasianus G 89 

tirolensis G 121 

Ungeri E. 67 

Weinmannianus G. . . . 126 

Wernerianus G 127 

Withami U. 99 

Withami L. H. . . . . 132 

Woodwardi G 65 

Wredeanus E 63 

Wiirtembergicus G» . . 101 

Zenkerianus G 129 

Pinus anthracina L. H. . . 69 

canariensis L. H. . . . 85 

Defrancii Br 70 

Cortesii Br 84 

cretacea Cord 124 

exogyra Cord 62 

familiaris Br * 

Faujasii Br 86 

Kranichfeldensis //. . . 77 

ornaia Br 79 

primaeva L. H 68 

Pseudostrobus Br. ... 72 

Reussii Cord 75 IXDEX CO.MFERARLM FOSSILIUM, 315 Pinas Saturni U. . . . , 
Pissadendron antiqunra E. . 

primaevum U. 

Pitus antiqua W. . . . . 

primaeva W. 

Pitys aequimontana U. . . 

canariensis U. 

Cortesii U. 

Defrancii U. 

familiaris U. 

Faujasii U. 

Haiding:eri U. 

Hampeana U. 

hordeacea U. 

lignitum U. 

ornata U. 

ovata U. 

ovoidea U. 

priraaeva U. 

Pseudostrobus U. . . . 

Saturni U. 

striata U. 

stroboides U. 

Retinodendron pityoides Z. . 
Retinoxylon pityoides E. . 
Sedites Rabenhorstii Gn. . 
Solenostrobus corrugatus E. 

semiplotus E 

subang:ulatus E 

sulcatus E 

Steinhauera minuta Pr. . . 

oblong:a Pr 

subg:lobosa Pr 

Strobilites Bucklandi L. . 
Stenonia Ung:eri E. . . . 

elong:ata L 

laricioides *S'. et V. . . . 

Woodwardi L. H. . . . Xro. 

74 

131 

130 

131 

130 

76 

85 

84 

70 

» 

86 

78 

82 

60 

77 

79 

91 

81 

68 

72 

74 

92 

80 

53 

53 

40 

9 

11 

8 

10 

151 

150 

149 

* 

98 

71 

158 

65 Nro. 

Taxites afBnis G. B. . . . 166 

acicularis Br 167 

Ayckei G. 174 

carbonarius M. .... 168 

diversifolius Br 172 

Lang:sdorfii Br 170 

podocarpoides Br. . . . 173 

priscus G 177 

Rosthornii U. 169 

scalariformis G 175 

tener G 176 

tenuifolius Br 171 

Tournalii Br 165 

Taxodites Boekianus G. B. . 38 

dubius Pr 41 

europ^us E 36 

flabellatus G 42 

Munsterianus Pr. ... 39 

oeningensis E 37 

pinnatus U 41 

tenuifolius Pr. .... 40 

Taxodium europfeura .4. B. . 37 

europaura Br 36 

ceningense U. 37 

Taxoxylura Ayckei U. . . 174 

Gopperti U. 175 

priscum U. 177 

tenerum U. 176 Thuia gracilis Br. 

graminea Br. . 

Langsdorfii Br. 

nudicaulis Br. 
Thuites alienus St. 

Breyniauus G. B. 

callitrina U. 

Germari Dunk. 

g:ramineus <S7. . 

ffracilis U. . . 29 

4 
30 
16 

5 
24 
l»3 
28 

4 
29 316 INDEX CONIFERARUM FOSSILIUM. Nrp. 

Thuites imbricatns Dunk. . 27 

Kleinianus G. B 25 

Klinsmannianus G. B. . . 22 

Kurrianus Dunk 6 

Langsdorfii U. . . . . 30 

Mengeanus G. B. . . . 23 

salicornioides U. . . , . 20 

Ungerianus G. B. . . . 26 

Thuioxylon ambiguum U. . 49 

arceuthicum U. . . . . 48 

arctannulatum U. . . . . 50 

gypsaceum U. 51 

juniperinum U. . . . . 47 Nro. 

Thuioxylon peucinum U. . . 52 

Voltzia acutifolia Br. . . 44 

brevifolia Br 43 

clegans Br 43 

heterophylla Br. ... 43 

Phillipsii L. H. . . . . 146 

rigida Br 43 

schizolepis A. B. ... 45 

Widdringtonitesfastigiatus£J. 5 

Kurrianus E. 6 

liasinus E 7 

Ungeri E 4 liXDEX IN03IIi>LM RECEPTORLM. Pag. 

Abies Link 89 

* Abietites Endl 283 

* Actinostrobites elonffatns 

Endl . 273 

globosus Endl. . . . 273 

Actinostrobus pyramidalis 

Miq. ...'.... 40 

Araucaria Bidwilli Hook. . 187 

brasiliensis Lamb. . . 185 

Cookii R. Br. ... 188 

Cunninffhami Ait. . . 187 

excelsa R. Br. . . . 187 

imbrieata Pav. . . . 18G 

* Araucaritesacutifol. fi/irf/. 301 

crassifolius Endl. . . 302 

Gopperti Sternb. . . 301 

peregrrinus Sternb. . . 301 

Phillipsii £;«<//. ... 301 

Sternbergrii Gdpp. . . 301 

Arthrotaxis cupressoides 

Don 196 

laxifolia Hook. . . . 196 

selaginoides Don . . 194 

Biota orientalis Endl. . 47 

pendula Endl. ... 49 

* Brachyphyllum mamillare 

Brongn 307 

Callitris quadrivalvis Vent. 41 

* Callitrites Brongniartii E. 274 

Coraptoni Endl. . . . 274 

curtus Endl 274 

thuioides Endl. . . . 274 

Caryocedrus Endl. ... 8 Pag. 

Cedrus Link 135 

Cembra Spach 138 

Cembroides Endl. ... 285 
Cephalotaxus drupacea <S?. 

et Z 239 

pedunculata «. et Z. . 238 

tardiva S. et Z. . . . 239 

umbraculifera S. et Z. 239 
Chamjecyparis nutkaensis 

Spach 62 

obtusa S. et Z. . . . 63 

pisifera S. et Z. . . 64 

sphiTroidea Spach. . . 61 

squarrosa S. et Z. . . 65 

thurifera Endf. ... 62 

ChanuTcyparites Hardtii E. 277 

Ullmanni Endl. ... 277 

Cryptomeria japonica Don. 72 

Cuunino-hamia sinensis R. 

Br. ^ 193 

Cunnin^hamitesdubius Pr. 305 

elegans Endl. . . . 305 

oxycedrus Presl . . 305 

planifolius Endl. . . 305 

Cupressites Brongn. Gdpp. 277 

Linkianus G. et B. . . 217 

Cupressus Benthami Endl. 59 

Coulteri Pin. Wob. . 60 

fastisriata DC. ... 57 

funebris Endl. . . 58 

g:lauca Lani 58 

horizontalis ?Iill. 56 

sabinoides H. B. K. . 60 318 INDEX NOMINUM RECEPTORUM. Pag. 

Cupressus torulosa Don. . 58 

Dacrycarpus Endl. . . . 221 

Dacrydium Colensoi Hook. 226 

cupressinum <S'o/. . . 225 

elatum Wall 226 

Franklini Hook. f. . . 227 

laxifolium Hook. . . 225 

* Dadoxylon ambiguum Endl. 299 

Beinertianum Endl. . 300 

Brandlingii Endl. . . 299 

Buchianum Endl. . . 300 

carbonaceum Endl. . . 299 

Keuperianum Endl. . 299 

medullare Endl. . . 298 

Sternbergii Endl. . . 300 

stigmolithos Endl. . . 300 

Tchichatcheffianura E. 300 

Withami Endl. ... 298 

Dammara australis Lamb. 190 

orientalis Lamb. . . . 189 

* Dammarites albeus Presl 303 

crassipes Gopp. . . . 303 

Discopyle Endl 254 

Elate Endl 283 

Ephedra alata Decaisn. . 259 

Alte C. A. Mey. ... 260 

altissima Desf. ... 261 

americana W. . . . 254 

andina Popp 255 

antisyphilitica Berl. . 263 

aphylla Forsk. . . . 263 

botryoides F. et M. . 258 

campylopoda C. A. M. 259 

ciliata F. et M. . . . 263 

fragilis Desf. .... 260 

Gerardiana WaU. . . 264 

helvetica C. A. Mey. . 258 

intermedia C. A. Mey. 258 

lomatolepis Schrenk. . 259 

monosperma Gmel. . . 262 

procera F. et Mey. . . 262 

rupestris Benth. . . 255 

stenosperma C. A. Mey. 256 

Tweediana C. A. Mey. 254 

Pag. 


Ephedra vulgaris Rich 


. 256 


* Ephedrites Johanianus 


G. 


et B 


. 310 


Euchamaecyparis Endl 


. 61 


Eupodocarpus Endl. 


. 208 


Frenela arenosa Hort 


. 38 


australis Mirb. . 


. 37 


calcarata Cunn. . 


. 38 


ericoides Hort. . 


. 38 


Fothergilli Hort. 


. 38 


fruticosa Endl. . 


. 36 


glauca 3Iirb. . . 


. 38 


Gunii Endl. . . 


. . 38 


macrostachya Hort. 


. 38 


propinqua Cunti. 


. . 38 


rhomboidea Endl. 


. 36 


rigida Hort. . . 


. 38 


robusta Cunn. . 


. 37 


Roei Endl. . . 


. 36 


triquetra Spach. . 


. 36 


tuberculata Mirb. 


. 38 


verrucosa Mirb. . 


. 37 


* Frenelites recurvatus Endl. 273 


subfusiformis Endl. 


. 273 


*- Fuchselia Schimperi Endl. 304 


*- Geinitzia cretacea Endl. . 281 


Glyptostrobus heterophyl- 


lus Endl. . . . 


. 70 


pendulus Endl. . 


71 


Gnemon Endl. . . 


. 250 


Gnetum Brur.onian. Griff". 253 


edule Blum. . . 


. 251 


funiculare Blum. . 


. 252 


Gnemon Linn. . . 


. 250 


latifolium Bfum. 


. 251 


nodiflorum Brongn. 


. 252 


urens Blum. . . . 


. 252 


* Haidingera Braunii Endl. 304 


elliptica Endl. . . 


. 304 


latifolia Endl. , . 


. 303 


speciosa Endl. . . 


. 304 


* Hybothya crassa Endl. 


. 275 


* Juniperites acutifol. Bron- 


gniart 


, 271 DfDEX NOMEOJM KECEPTORUM. 319 

Pag. 


Juniperites brevifolius Br. 


271 


Hartmannianus Gopp. . 


271 


Juniperus aquatica Roxb. 


31 


Bermudiana L, . . . 


29 


Cedro We6b 


31 


cernua Roxb 


31 


chinensis Linn. . . . 


20 


communis Linn. . . . 


15 


davurica Pall. . . . 


19 


dealbata Loud. . . . 


30 


dimorpha Roxb. . . . 


31 


drupacea Labill. . 


8 


excelsa Bieberst. 


25 


flaccida Schlecht. . 


29 


foetidissima \V. . . 


24 


fflauca Horf. Afs. . 


31 


gracilis Endl. . . 


31 


hemisphaerica Presl 


12 


raacrocarpa Sibfh. . 


10 


mexicana Schlecht. . 


28 


nana W. .... 


13 


occidentalis Hook. . 


26 


oophora Knn-ze . . 


24 


Oxycedrus Linn. 


10 


phoenicea Linn. . . 


30 


procera Hochst. . . 


26 


prostrata Pers. . . 


. 18 


Pseudo sabina Fisch. 


. 21 


racemosa Risso . . 


. 31 


recurva Ham. . . 


. 18 


risida S. et Z. . . 


. 17 


rufescens Link . . 


11 


Sabina Linn. . . . 


. 22 


sabinoides Griseb. . 


. 23 


squamata Don . . 


. 18 


taxifolla H. et A. . 


17 


tetragona Schl. . . 


. 29 


virginiana Linn. 


27 


Laricites Endl. . . . 


. 285 


Larix Link .... 


. 128 


Libocedrites salicornioide 
Endl 


. 275 


Libocedrus chilensis Endl 


. 44 


Doniana Endi. . . 


. 43 LibocedrustetragronajEJnrf/. 44 

Microcachrjstetra^. ^ooA*. 227 

Nag:eia Endl 207 

* Oxycedrites Endf. ... 271 
Oxycedrus Spach. ... 9 

* Palaeocedrus Endl. . . . 285 

* Palissya Braunii Endl. . 306 

* Passalostrobustessellat.E. 278 

* Peuce acerosa Ung. . . 293 

affinis 1% 294 

americana Vng. . . , 293 

aquisffranensis Endl. . 294 

australis Ing. . . . 296 

basaltica Cng. . . . 295 

Brauneana Ing. . . . 291 

cretacea Endl. . . . 296 

egg:ensis With. . . . 293 

Eichwaldiana Endl. . 295 

Goppertiana End!. . . 292 

Hoedliana Ing. . . . 295 

Hugeliana Ing. . . . 293 

Huttoniana With. . . 292 

jurassica Endl. . . . 294 

lesbia Ung 295 

Lindleyana mth. . . 292 

minor Ung 296 

pannonica Ung. . . . 294 

pertinax Endl. . . . 292 

Pritchardi Ung. . . . 295 

reg:ularis Ung. . . . 296 

resinosa Ung. . . . 297 

silesiaca Endl. . . . 297 

succinifera Endl. . . 294 

tirolensis Ung. . . . 296 

Welnmanniana Endl. . 297 

Wemeriana Endl. . . 297 

^Vithami L. et H. . . 291 

Wurtembergica Ung. . 291 

Zenkeriana Endl. . . 297 
Phyllocladus rhomboidalis 

Rich 235 

trichomanoides Don 235 

Picea Link 112 

* Piceites Endl 284 320 INDEX NOMINUM RECEPTORUM. Pag. 

Pinaster Endl 166 

Pinastriformes Endl. . . 287 

Pinea Endl 182 

Pinites sequiraontan. Gdpp. 287 

anthracinus Endl. . . 285 

Benstedi Endl. ... 283 

brachylepis Gdpp. . . 288 

canariensis Gopp. . . 288 

Cortesii Gdpp. . . . 288 

Defrancii Gdpp. . . 286 

elongatus Endl. . . . 286 

exogyrus Endl. . . . 284 

Faujasii Gopp. . . . 288 

geanthracis Endl. . . 284 

Gibbus Gdpp. ... 290 

Haidingeri Gdpp. . . 287 

Hampeanus Gdpp. . . 288 

Herbstanus Gdpp. . . 290 

hordeaceus Gdpp. . 284 

lanceolatus Endl. . . 284 

laricioides Endl. . . 285 

lignitum Endl. ... 287 

Linkii Endl 283 

microcarpus Gdpp. . . 290 

microstachis Presl . . 290 

oblongus Endl. ... 284 

obtusifolius Endl. . . 283 

ornatus Gdpp. . . . 287 

ovatus Presl .... 289 

oviformis Endl. . . . 287 

ovoideus Gdpp. . . . 288 

primfevus Endl. . . . 285 

pumilio Gdpp. . . . 289 

pseudostrobus Endl. . 286 

Reichianus Endl. . . 285 

Reussii Endl. ... 287 

rigidus G. et B. . . . 286 

Rossertianus Presl. . 289 

salinarum Partsch . . 288 

Saturni Gdpp. . . . 286 

Sternbergii Endl. . . 283 

striatus Presl ... 289 

sylvestris G. et B. . . 289 

Thomasianus Ehidl. . 289 Pinites Ungeri Endl. 

Woodwardii Gdpp 

Wredeanus Endl. 
Pinus Abies Duroi . 

alba Ait. . . . 

amabilis Dougl. . 

apulcensis Lindl. 

atlantica Manett. 

australis Michx. 

Ayacahuite Ehrenb 

balsamea L. . . 

Banksiana Lamb. 

bifida ^. et Z. . 

bracteata Don 

Brunoniana Wall. 

brutia Tenor. 

Bungeana Zucc. . 

californica Loisl. 

canadensis Linn. 

canariensis Chr. Sm 

Cembra Linn. 

cembroides Zucc. 

Cedrus Linn. . . 

cephalonica Endl. 

contorta Dougl. , 

Coulteri Don. 

dahurica Fisch. . 

densiflora -S. et Z. 

Deodara Roxb. . 

Devoniana Lindl. 

Douglasii Sab. . 

Ehrenberi^ii Endl. 

excelsa Wall. 

filifolia Lindl. . 

firma S. et Z. . 

Fraseri Pursh. . 

Fremontania Endl. 

Gerardiana Wall. 

grandis Dougl. . 

halepensis Mill. . 

Hartwegi Lindl. 

hirtella H. B. K. 

homolepis S. et Z. 

inops Sol. . . . INDEX NOMINUM RECEPTORUM. 391 

Pag. 
Pag. 


inus insignis DoikjI. . 


. 163 


Pinus polita S. et Z. . 


. 121 


insularis EndL . . 


. 157 


ponderosa Dougl. . 


. 163 


jezoensis S. et Z. 


. 120 


Pseudostrobus Lindf. 


. 156 


Karatschatika Ruppr. 


. 135 


Pumilio HcBuk. . . 


. 169 


Khutrow Royl. . . 


. 122 


pungens Michx. . . 


. 160 


koraiensis »S'. et Z. 


. 140 


pyrenaica Lap. . . 


. 180 


Lambertiana Dougl. 


. 150 


radiata Don . . . 


. 161 


Laricio Poir. . . 


. 178 


religiosa H. B. K. . 


. 92 


Larix Linn. . . . 


. 133 


resinosa Sofand. 


. 178 


lasiocarpa Hook. 


. 105 


rigida Miff. . . . 


. 164 


Ledebourii Endl. 


. 131 


rubra Lamb. . . . 


. 113 


leiophvlla S. et D. . 


155 


rudis Endf. . . . 


. 151 


leptolepis <S. et Z. . 


. 130 


Russelliana Lindf. . 


. 152 


lonpfolia Roxb. . . 


. 158 


Sabiniana Dougf. . 


. 159 


raacrophylla Lindf. 


. 153 


Schrenkiana F. et M. 


. 120 


maritima Lanib. . . 


. 181 


serotina Michx. . . 


. 163 


Massoniana Lamb. . 


. 174 


sinensis Lanib. . . 


. 158 


Menziesii Dougl. 


. 112 


sitchensis Bong. 


. 123 


Merkusii Vries. . . 


. 176 


Strobus Linn. . . 


. 146 


Mertensiana Bong. . 


. 111 


sylvestris Linn. . . 


. 171 


microcarpa Lamb. . 


132 


Tseda Linn. . . . 


. 164 


mitis Michx. . . . 


167 


tenuifolia Benth. 


155 


Montezumae Lamb. . 


154 


Teocote Sch. et D. . 


. 156 


monticola Dougl. 


148 


Tsuga ^. et Z. . . 


83 


muricata Don . . 


161 


tuberculata Don . . 


162 


nigra Ait 


115 


uncinata Ram. . . 


170 


nobilis Dougl. . . 


90 


variabilis Lamb. 


168 


Nordmanniana Stei\ 


93 


Webbiana VVaff. . 


106 


obovata Ledeb. . . 


119 


* Pissadendron antiquura U 


298 


occidentalis Sw. 


754 


primsevura Ung. . . 


297 


oocarpa Schied. 


152 


* Pitys Endf 


285 


orientalis Linn. . . 


116 


Plagiopyle Endl. . . 


255 


Orizabae Gord. . . 


156 


Podocarpus alpina R. Br 


214 


parvifiora S. et Z. . 


138 


araara Bfum. . . . 


217 


patula Sch. et Depp. 


157 


Andina Popp. . . 


219 


pendula Sol. . 


132 


Bidvvilli Hoibr. . . 


213 


persica Strangw. . 


157 


biforrais Hook. . . 


224 


Peuce Griseb. . . 


144 


Bluraei Endf. . . 


208 


Picea du Roi . . . . 


116 


bracteata Bfum. 


216 


Pichta Fisch. . . . 


108 


Chilina Rich. . . . 


212 


Pinaster Sol 


168 


chinensis Waff. . . . 


215 


Pindrow Royl. . . . 


106 


coriacea Ricli. . . . 


210 


Pinea Linn 


182 


eupressina iR. Br. . . 


222 


Pinsapo Boiss. . . . 


109 


cuspidata Endf. . . . 


207 21 322 INDEX NOMINUM RECEPTORUM. Pas. Podocarpus dacryoides .4. 

Rich. . . \ 

elata R. Br. . 

elonffata llcrit. 

ensifijlia R. Br. 

falcata R. Br. 

ferru^inea Don 

grandifolia E^idl. 

japonica Ilort. Bog. 

koraiana Sieb. 

liieta Iloibr. 

Laiiiberti Kl. . 

latifolia Wall. 

Lawrencii Hook. f. 

macrophylla Don 

Meyeriana Endl. 

Nageia R. Br. . 

nereifolia R. Br. 

nivalis Hook. f. . 

oleifolia Don . . 

polystachya R. Br 

Purdiacana Hook. 

rigida Klotsch. . 

salicifolia Klotsch. 

Sellovvi Klotsch. 

spicata R. Br. 

spinulosa R. Br. 

taxifolia //. B. K. 

Tlmnher^n Mook. 

Totara Don . . 
Polycomptos Endl. . 
Pseudostrobus Endl. 
Retinispora ^S". et Z. 

* Retinoxylon pityoides 
Sabina Spach. . . 

* Sabinites Endl. . . 
Salisburia adiantifol. Sm. 
Sapinus Endl, 
Sciadopitys verticillata 

etZ 

Sequoia gigantea Endl. 

sempervirens Endl. . 

^^ Solenostrobus corrugatus 

Endl. ...... E. S. 223 
213 
218 
215 
219 
220 
208 
217 
217 
214 
211 
208 
214 
21G 
218 
207 
215 
214 
209 
215 
210 
211 
209 
209 
221 
213 
219 
217 
212 
260 
151 

03 
282 

17 
271 
237 

82 

200 
198 
198 

272 Pag. 

* Solenostrobus semiplotus 

f^ndl 273 

subangulatus Endl. . 272 

sulcatus Endf. . . . 272 

Stachycarpus Endl. . . 218 

* Stcinhaucra minuta Presl 302 

oblonsa Presl . . . 302 

subglobosa Presl . . 302 

* Stenonia Un.2:eri Endl. . 290 
*" Stroboides Endl. . . . 286 

Strobus Endl 145 

Tjeda Endl 156 

* Twda^formes Endl. ... 286 

* Taxitesacicularis ^row^w. 307 

affinis G. et B. . . . 307 

carbonarius Miinst. . 307 

diversifolius Brongn. . 308 

Lanojsdorfii Brongn. . 307 

podocarpoides Brongn. 308 

Rosthornii Ing. . . . 307 

tenuifolius Brongn. . 307 

Tournalii Brongn. . . 307 

* Taxodites Bockianus Gdpp. 

etBer. 279 

dubius Presl .... 279 

europaeus Etidl. . . 278 

flabellatus Gopp. . . 279 

Munsterianus Presl . 279 

oeningensis Endl. . . 279 

tenuifolius Presl . . 279 

Taxodium adscendens Br. 69 

distichum Rich. ... 68 

* Taxoxylum Ayckei Ung. . 308 

Gopperti Vng. ... 308 

priscum Ung. . . . 309 

tenerum Ung. . . . 309 

Taxus baccata Linn. . . 242 

canadensis W. . . . 243 

cuspidata S. et Z. . . 243 

globosa Schfecht. . . 244 

tomentosa Thitnb. . 244 

Wallichiana Zucc. . . ZU 

Thuia ina^qualis Desf. . 52 

gigantea Nutt ... 52 INDEX NOMIMM RECEPTOROI. zii 

Vax. 
Pag. 


Thuia occidentalis Linn. 


51 


Torreya nucifera ►S". et Z. 


240 


plicata Don . . . 


51 


taxifolla Arn. . . . 


241 


Tliuites Breynianus Gdpp 


27G 


Traupalos Endl 


255 


gracilis Cnff. . . . 


27G 


* Voltzia acutifolla Brongn. 


280 


imbricatus Dunk. 


27G 


heterophylla Brongn. . 


280 


Kleinianus G. B. . 


27G 


schizolepis Braun . . 


280 


Klinsmannianus G. B 


275 


^Viddringtonia Commersoni 
Lan2:sdorfii Un(f. 


27G 


Endl 


34 


Meng:eanus G. B. 


27G 


cupressoides Endl. . . 


33 


Ung:erianus G. B. . 


27G 


juniperoides Endl. . . 


32 


Thuiopsis dolabrata S. etZ 


54 


natalensis Endl. . . 


34 


Thuioxylon ambiauum U 


261 


Wallichii Endl. . . . 


34 


arceuthieum Ung. . 


281 


* Widdiinatonites fastigia- 
arctanuulaium Ung. 


262 


lus Endl 


272 


srypsaceum Ung. 


262 


Kurrianus Endl. . . 


272 


juniperinum Ung. 


281 


liasinus Endl. . . . 


272 


peuciuum Ung. . . 


282 


Ungeri Endl 


271 324 INDEX NOMINUM INDEX NOMmUM SYSTEMATICORUM ET 
SYJXOIXYMORUM. Abies alba Mill. 

Pinus Abies du Roi 

— alba Michx. 
Pinus alba Ait. . 

— amabilis Pinet. Wob. 
Pinus amabilis Domjl. 

— Apollinis Link. 
Pinus Abies du Roi R 

— aromatica Raf. . . . 

— araucana Poir. 
Araucaria imbricafa P. 

— balsamea Mill. 

Pinus balsamea L. . . 

— balsamea ^, Spach. 
Pinus Fraseri Pursh. 

— balsamifera Miehx. 
Pinus balsamea L. . . 

— bifida S. et Z. 
Pinus bifida S. et Z. . 

— Brunoniana Lindl. 
Pinus Brunoniana W. 

— caerulea Pinet. Wob. 
Pinus rubra Lamb. ^, 

— californica Hort. 
Pinus Douglasii Sab. . 

— canadensis Michx. 
Pinus canadensis L. . 

— canadensis Mill. 
Pinus alba Ait. . . . 

— candicans Fisch. 
Pinus Abies du Roi 

— carpatica Hort. 
Pinus Picea du Roi §, Pa^-. 


Abies Cedrus Poir. 


Pag. 


95 


Pinus Cedrus L. . . 
— cephalonica Loud. 


137 


112 


Pinus cephaJon. Endl. 
— clanbrassiliana Hort. 


98 


104 


Pinus Picea du Roi ^, 
— columbaria Desf. 


117 


96 


Araucaria imbricata P. 


186 


125 


— crispa Hort. 


Pinus Menz4esii D. /?. 


112 


186 


— curvifolia Hort. 


Pinus ulba Ait. . . . 


112 


103 


— Dammara Poir. 


Dammara orienfaUs L. 


189 


91 


— denticulata Poir. 


Pinus nigra Ait. . . 


115 


103 


— Deodara Lindl. 


Pinus Deodara Ro.vb. . 


135 


101 


— Dou2:lasii Lindl. 


Pinus DougJasii Sab. . 


87 


84 


— dumosa Loud. 


Pinus Brunoniana W. 


84 


113 


— excelsa DC. 


Pinus Abies du Roi 


95 


87 


— falcata Raf. .... 

— firma S. et Z. 


127 


86 


Pinus firma S. et Z. . 
— Fraseri LindJ. 


99 


112 


Pinus Fraseri Pursh. 
— gigantea Hort. 


91 


95 


Pinus Picea du Roi x. 

— Gmelini Ruppr. 


85 


117 


Pinus davurica Fisch. 


128 SYSTEMATICORUM ET SY.VONYMORl-M. 325 Abies g:randis Lindl. 

Piniis grancfis Dougt. 

— heterophylla Raf. . . 

— hirtella Lindl. 

Pinus hirteUa H. B. K. 

— homolepis Zucc. S. 
Pinus homolep. S. etZ. 

— jezoensis S. et Z. 
Pinusjez-densis S. etZ. 

— Ramtschatika Ruppr. 
Pinus Kanitschatika E. 

— Khutrow Hori. 
Pinus Khutrow lioi/f. 

— lanceolata Desf. 
Cunninghamia sinensis 

R. Br. . . . . . 

^ — laricioides Brongn. 

Pinites laricioides E. 

— Larix Lam. 

Pinus Larix L. . . 

— lasiocarpa Hook. 
Pinus fasiocarpa Hook. 

— Ledebourii Riippr. 
Pinus LedebouriiEndf. 

— leptolepis S. et Z. 
Pinus teptotepis Endf. 

— Luscombeana Hort. 
Pinus cephafonica E. 

— inariana 3lill. 

Pinus nigra Ait. . . 

— Menziesii Loud. 
Pinus ?Ien'Ziesii Dougf. 

— microphylla Raf. . . 

— Momi Sieb. 

Pinus firma S. et Z. . 

— monstrosa Hort. 
Pinus Picea du Roi }^, 

— Morinda Hort. 

Pinus Khutroic Roi/f. . 

— mucronata Raf. . . 

— nana Hort. 

Pinus Picea L. ^, 

— niorra Michx. 

Pinus niqra Ait. . . >az. 


Abies niera var. IVlichx. f. 


Pa?. 


105 


Pinus rubra Lamb. . 


114 


124 


— nobilis Lindl. 


Pinus nobifis Dougf. . 


90 


93 


— Nordmanniana Spach. 


Pinus Xordmann. Ster. 


93 


102 


* — oblongra Lindl. et Hutt. 


Pinifes obfongus Endf. 


284 


120 


— obovata liOud. 


Pinus obovata Ledeb. . 


119 


135 


— orientalis Poir. 


Pinus orientafis L. . 


116 


122 


— pectinata DC. 


Pinus Abies du Roi 


95 
— Picea Lindl. 
193 


Pinus Abies du Roi 
- Picea 3Iill. 


95 


285 


Pinus picea du Roi 
— Pindrow Spach. 


116 


133 


Pinus Pindroit Roijf. 
— Pinsapo Boiss. 


106 


105 


Pinus Pinsapo Boiss. 
— polita S. et Z. 


109 


131 


Pinus pofita S. et Z. . 
— py^miiea Hort. 


121 


130 


Pinus Picea du Roi ^, 
- relidosa Lindl. 


85 


98 


Pinus refigiosa H. B. K. 
— rubra Poir. 


92 


115 


Pinus rubra Lamb. . 
— sibirica Ledeb. 


113 


112 


Pinus Pichta Fisch. . 


108 


126 


— Smithiana Pinet. Wob. 


Pinus Khutrow Roijf. 


122 


99 


— spectabilis Spach. 


Pinus Webbiana IVafi. 


100 


118 


— stricta Hort. 


Pinus Picea du Roi f^. 


85 


122 


— sumati-ana Hort. Belv. 
126 


Dammara orientafis L. 
— taxifolia Desf. 


189 


118 


Pinifs Abies du Roi . 
— taxifolia Hort. 


95 


11^ 


Pinii.^f cephafonica E. 


9« 326 1\DEX NOMINUM Pajr. 
Abies tenaifolia Hort. 

Pinus Picea du Roi i, 85 

— trigona Raf. . . . . 124 

— Tsuga 8. et Z. 

Pinns Tsuga S. et Z. 83 

— varicg-ata Hort. 

Pinus Picea du Roi £, H? 

— viminalis Hort. 

Pinus Picea du Roi ^, 85 

— vulgaris Poir. 

Pinus Abies du Roi 95 

— Webbiana Lindl. 

Pinus Webbiana Wall. lOG 

*Abietites Benstedii Gopp. 

Pinifes Benstedii Endl. 283 

— geanthracis Gopp. 

Pinites geanthracis E. 284 

— laricioides Gopp. 

Pinites laricioid. Endl. 285 

— Linkii Gopp. 

Pinites Linkii Endl. . 283 

— oblong:us Gopp. 

Pinites oblongus Endl. 284 

— obtusifolius Gopp. 
Pinites obtusifol. Endl. 283 

— Reichianus Gopp. 

Pinites Reichianus E. 285 

— Sternbergii Hissing. 
Pinites Sternbergii E. 283 

— Wredeanus Gopp. 

Pinites Wredeanus E. 284 

Abutua indica liOur. 

Gnetum funictilare BI. 252 

*ACTINOSTBOBITES Endl. . 273 

— elongatus Endl. . . . 273 

— globosus Endl. . . . 273 

ArTINOSTROBlS Miq. . . 39 

— pyramidalis Miq. . . 40 
Alania Coleus. 

Dacrijd. Cofeusoi //. /". 22(» Pag. 
Agathis australis Salisb. 

Dammara austr. Lamh. 190 

— Danimara Rich. 
Dammara orient.Lamb. 189 

— loranthifolia Salisb. 
Dammara orientalis L. 189 

Albertia Braunii Sch. et M, 

Haidingera Braunii E. 304 

— elliptica Sch. et M. 
Haidingera efiiptica E. 304 

— latifolia 8ch. et M. 
Haidingera fatifofia E. 303 

— speciosa Sch. et M. 
Haidingera speciosa E. 304 

Altingia Cunninghami Don. 
Araucaria Cunningha- 
mi Ait 187 

— excelsa Loud. 
Araucaria excelsa R. 

Br 187 

Abaicaria Juss 184 

"-'■ — aculifolia Cord. 

Araucarites acutifolius 
Endf 301 

— Bidwilli Hook. ... 187 

— brasiliensis Rich. . . 185 

— chilensis Mirb. 
Araucaria imbricata 

Pav 186 

— Cookii R. Br. ... 188 
* — crassifolia Cord. 

Araucarit. cra.ssifofius 
Endf 302 

— Cunning:hami .Ait. . . 187 

— Dombcvi Rich. 
Araucaria imbric. Pav. 186 

— excelsa R. Br. . . . 187 

— alaiica Ant. 

A ra ucar ia Cn n n ingha- 

mi Ait. p 187 

- imbricata Pav. . . . 186 SYSTEMATICORUM ET SYNONYMORUM. 32T Pag. 
Arancaria lanceolata Hort. 
Cu n n ingh a m ia s inen s is 

R. Br 193 

* — peregrina L. et H. 

Araucarites peregrinus 
Sfernb 301 

— Ridolfiana. 
Araucaria brasiliensis 

Lanib 185 

*Araucarites Presl ... 301 
' — acutifolius Endl. . . 301 

— amblffuus Gopp. 
Dadoxylon ambiguum 

Endl. 299 

— Beinertianus Gopp. 
Dado.vylon Beinertia- 

nunt Endl 300 

— Brandlingi Gopp. 
Dadoxylon Brandlingi 

Endl 299 

— Bucliianus Gopp. 
Dadoxylon Buchianum 

Endl 300 

— carbonaceus Gopp. 
Dado.vyl. carbonaceum 

Endl 299 

— carbonarius Gopp. 
Dadoxyl. carbonaceum 

Endl 299 

— crassifolius Endl. , . 302 

— Gopperti Sternb. . . 301 

— Keuperanus Gopp. 
Dadoxylon Keuperia- 

num Endl 299 

— meduUaris Gopp. 
Dadoxyl. medullare E. 298 

— peregrinus Presl . .301 

— Phillipsii Endl. ... 301 

— Reiclienbachii Gein. 
Geinit&ia cretacea E. 281 

— Rhodeanus Gopp. 
Dadoxylon Brandlingi 

Endl 298 Pag. 

*Araucarites Sternbergii G. 301 

— stigmalithos Gopp. 
Dadoxylon stigmaUthos 

Endl 300 

— Tchichatcheffianus G. 
Dadoxyl. Tchichatchef- 

fianum Endl. . . . 300 

— Withami Gopp. 
Dadoxyl. Withami E. 298 

Arthrotaxis Don. ... 196 

— cupressoides Don. . . 196 

— laxifoiia Hook. ... 196 

— selaginoides Don. . . 194 

— tetragona Hook. 
Microcachrys tetragona 

Hook. f. .... 227 

Belis jaculifolia Salisb. 
Cunninghamia sinensis 
R. Br 193 

Biota Don 48 

— orientalis Endl. ... 48 

— pendula Endl. ... 49 

^Brachyphyllum Brongn. . 306 

— mamillare Brongn. . . 306 

Brownetera Rich. 

Phyllocladus Rich. . . 234 

Callitris Vent 40 

— arborea Schrad. 
Widdringtonia junipe- 

roides Endl. ... 32 

— arenosa Sweet. 

Frenela arenosa Hort. 38 

— australis R. Br. 

Frenela austral. Mirb. 37 

— calcarata R. Br. 
Frenefa calcarata Cun- 

ningh 38 

— cupressiformis Vent. 
Frenela triquetra Sp. 36 328 I.NDEX NOMIMM Pag. 
CalUtris cupressoides Schr. 
Widdrlngtonia cupres- 
soides EndL ... 33 

— Fothergilli Hort. 

Frenela FothergHU //. 38 

— fruticosa R. Br. 

Frenela fruticosa Endl. 36 

— ^lauca R. Br. 

Frenela glauca Mirb. . 38 

— Gunii Hook. f. 

Frenela Gunii Endl. . 38 

— macrostachya Hort. 
Frenela macrostach. H. 38 

— oblonga Rich. 

Frenela fruticosa Endl. 36 

— Preisii Miq. 

Frenela robusta Cunn. 37 

— propinqua R. Br. 

Frenela propinq. Cunn. 37 

— pyramidalis Sweet. 
Frenela pyraniidalis H. 38 

— quadrivalvis A^ent. . . 41 

— rhomboidea R. Br. 
Frenela rhomboidea E. 36 

— robusta R. Br. 

Frenela robusta Cunn. 37 

— stricta Schrad. 
Widdringtonia cupres- 

soides Endl. ... 33 

— tuberculata R. Br. 
Frenela tubercul. Mirb. 38 

— verrucosa R. Br. 

Frenela verriic. Cunn. 37 

♦Callitrites Endl. ... 274 

— Brongniartii Eudl. . . 274 

— Comptoni Endl. . . . 274 

— curtus Endl 274 

— thuioides Endl. . . . 274 Caryocedrus Endl. . , . 

Caryotaxus nucifera Zucc. 
Torreya nucif. S.etZ. Cedrus Pag. 
135 241 Cembra 138 

Cephalotaxus S. et Z. . 237 

— drupacea S. et Z. . . 239 

— pedunculata S. et Z. . 238 

— tardiva S. et Z. . . . 239 

— umbraculifera Sieb. . 239 

Cham^cyparis Spach. . . 62 

— • nutkaensis Spach. . , 62 

— obtusa S. et Z. . . . 63 

— pisifera S. et Z. . . 64 

— sphferoidea Spach. . . 61 

— squarrosa S. et Z. . . 65 

— thurifera Endl. ... 62 

*CHAi>LECYPARlTES Endl. . 277 

— Hardtii Endl 277 

— Ullmanni Endl. . . . 278 

Colymbea angustifolia Bert. 
Araucaria brasiliensis 
Lamb 185 

— excelsa Spreng. 
Araucaria excelsa R. 

Br 187 

— quadrifaria Salisb. 
Araucaria imbricata 

Pav 186 

Conites Bucklandi Stern- 
berg. 
Bucklandia squamosa 
Brongn * 

— familiaris Sternb. 

Zamiles familiar. C. * 
— ■ hordeaceus Rossm. 

Pinites hordeaceus G. 284 

— ornatus Sternb. 

Pinites ornatus Gopp. 287 

— stroboides Rossm. 
Pinites oviformis E. . 287 SVSTEMATICORUM ET SYNONYMORUM. 329 

Pag. 
Pag. 


Cryptomeria Don. . . . 


72 


Cupressinites recurvatus 
— japonica Don. . . . 


72 


Bowerb. 
* — prinifeva Cord, 
FreneUtes recurvatus 
Geinitsiia cretacea E. . 


281 


Endl 

— semiplotus Bowerb. 


273 


ClTVNINGHAailA R. Br. . . 


192 


Sotenostrobus semiplo- 
— cupressoides Zucc. 
tus Endl 


273 


Arthrotaxis cupressoi- 
— subangulatus Bowerb. 
des Don 


19G 


Solenostrob. subangu- 
* — elegans Cord. 
latus Endl. . . . 


273 


Cunninghamites elegans 
— sulcatus Bowerb. 
Endl 


305 


Solenosfrobus sufcatus 
* — planifolia Cord. 
Endl 


273 


Cunninghamites plani- 
— subfusiformis Bowerb. 
folius Endl. . . . 


305 


Frenetites subfusifor- 
— selaginoides Zucc. 
mis Endl 


273 


Arthrotaxis sefaginoi- 
— tessellatus Bowerb. 
des Don 


194 


Passatfostrobus tessef- 
— sinensis R. Br. . . . 


193 


latus Endt. . . . 
— thuioides Bowerb. 


278 


*CUNNiNGHAanTES Presl . . 


305 


CaUitrites thuioides E. 


274 


— dubius Presl .... 


305 


— elegans Endl. . . . 


305 


*CUPRESSITES Gopp. . . . 


277 


— Oxycedrus Presl . . 


305 


— Bockianus Gopp. 
— planifolius Endl. . . 


305 


Taxodites Bocliian. G. 


279 


— sphenolepis F. Braun. 
— Brongniartii Gopp. . . 


277 


Palissya Braunii E. . 


30G 


— Comptoni Ung. 
Caffitrites Comptoni E. 


274 


*Cupressinites Comptoni Bo- 
— corrugatus Ung. 
werbank. 
Sofenostrobus corruga- 
Callitrites Comptoni E. 


274 


tus Endf 


272 


— corrugatus BoAverb. 
— crassus Ung. 
Solenostrobus corruga- 
Hybotliya crassa Endf. 


275 


tus Endl 


274 


— curtus Ung. 
— crassus Bowerb. 
Caffitrites curtus Endl. 


274 


Hybothya crassa Endl. 


275 


— elongatus Ung. 
— curtus Bowerb. 
Actinostrobites efonga- 
CaUitrites curtus Endl. 


274 


tus Endf 


273 


— elongatus Bowerb. 
— globosus Ung. 
Actinostrobites elonga- 
Actinostrobit. gfobosus 
tus Endl 


273 


Endf 


273 


— globosus Bowerb. 
- Hardtii Gopp. 
Actinostrobites globosus 
Chamtecyparit. Hardtii 
Endl 


273 


Endl. 


277 330 I.VDEX NOMINUM Pag. 
Cupressites liasinus Dunk. 
Widdringtonites liasi- 
nus Endl 272 

— Linkianus G. et B. . . 277 

— recurvatus Ung. 
Frenelites recurvafus 

Endl 273 

— semiplotus Ung. 
SolenostroOus semiplo- 

tus Endl 273 

— subangulatus Ung. 
Solenoslrobus subangu- 

latus Endl. . . • 272 

— sulcatus Ung. 
Solenostrobus sulcatus 

Endl 272 

— subfusiformis Ung. 
Frenelites suhfusifor- 

mis Endl 273 

— taxiformis Ung. 
Chamwcyparites Hardtii 

Endl 277 

— tessellatus Ung. 
Passalostrobus tessella- 

tus Endl 278 

— thuioides Ung. 
Callitrites thuioides 

Endl 274 

— Ullmanni Brongn. 
Chamwcyparites Ull- 

manni Endl. . . . 278 

CUPRESSUs Tournef. . . 55 

— africana Mill. 
Widdringtonia junipe- 

roides Endl. ... 32 

— americana Cjitesl). 
Taxodium distichum 

Rich G8 

— americana Trautv. 
Chameecyparis nutka- 

ensis Spach. ... 62 

— Arbor vitie Targ. 

Thuia occidentalis L. . 52 Pa^. 
Cupressus articulata Pinet. 
Wob. 
Frenela triquetra Sp. 36 

— australis Desf. 

Frenela triquetra Sp. 36 

— australis Pers. 

Frenela austral. Mirb. 37 

— Benthami Endl. ... 59 

— Chilensis Gill. 
Libocedrus chilensis E. 44 

— columnaris Forst. 
Araucaria Cookii R. Br. 188 
Araucar. excelsa R. Br. 187 

— Coulteri Pinet. Wol). . 60 

— disticha Llnn. 
Taxodium distich. R. 68 

— disticha />. imbricaria 
Nutt. 

Taxodiuni adscendens 
Brongn 69 

— expansa Hort. 
Cupressus hori%ontalis 

Mill 56 

— fastigiata DC. . . . 57 

— femina Caesalp. 
Cupress.fastigiata DC. 57 

— filiformis Hort. 

Biota pendufa Endl. . 49 

— Fothergilli Hort. 

Freneta Fothergilli H. 38 

— funebris Endl. ... 58 

— glauca Lam 58 

— horizontalis Mill. . . 56 

— japonica Thunb. 
Cryptomeria japonica 

Don 72 

— imbricaria Nutt. 
Ta.vodium adscendens 

Brongn 69 

— juniperoides L. 

Widdringtonia junipe- 
roides Endl. ... 32 

— Lambertiana Hort. 
Cupressus Lindleyi Kl. 59 SYSTEMATICOROI ET SYNONYMORUM. Pag. 
Cupressus lusitanica Mill. 
Cupressus glauca La~ 
mark 58 

— mas Ca?salp. 
CupressHS horiz-onta- 

Us Jlilf 56 

— nana Hort. 
Chamtecypar. sphtproi- 

dea Spach 61 

— nepalensis Hort. 
Juniperus chinensis L. 20 

— nucifera Hort. 
Gfypfosfrobus hetero- 

plujffus Eudl. ... 70 

— nutkaensis Lamb. 
Chamcecyparis nutlca- 

ensis Spach. ... 62 

— orientalis Hort. 
Cupressus hori-zontafis 

Miff 56 

— patula Pers. 

Biofa pendufa Endf. . 49 

— pendula Herit. 
Cupressus gfauca Lam. 58 

— pendula Hort. 
Cupressus gfauca L. Q, 58 
Cupressus horiz-ontafis 

Miff. /? 56 

— pendula Staunt. 
Cupressus funebris E. 58 

— pendula Tliunb. 

Biota pendufa Endt. . 49 

— pendulata Hort. 

Biota pendufa Endl. . 49 

— pyramidalis Targ:. 
Cupress. fastigiafa DC. 57 

— sabinoides H. B. K. 60 

— sempervirens a. L- 
Cupress. fasfigiafa DC. 57 

— sempervirens /^, L. 
Cupressus horisiontafis 

Mifl 56 

— serapervirens Mirb. 
Cupress. fastigiata DC. 57 Pag. 1 Cupressus sinensis Hort. 
Ta.vodium adscendens 
Brongn 


69 


— stricta Ait. 
Cupress. fastigiata DC. 


57 


— Tliuia Tar^. 
Biofa orientafis End- 
fich 


47 


— thuioides L. 
Cham(ecypar. sphmroi- 
dea Spach 


61 


— thurifera H. B. K. 
Cham (pcypar. th urifera 
Endl 


62 


— thurifera Lindl. 
Cupressus Lindleyi Kf. 


59 


— • tliurifera Schlecht. 
Cupressus Benthami E. 


59 


— thyoides Pav. 
Libocedrus chifensis E. 


44 


— torulosa Don. . . . 


58 


— Tournefortii Audib. 
Cupressus horissonfafis 
Miff 


56 


— triquetra Loddig. 
Frenefa triquefra Sp. 


36 


* — Ullmanni Leonh. 
Cham(ecyparites Ulf- 
manni Endf. 


278 


— variegata Hort. 
Cham<ecyparis sphteroi- 
dea Spach 


61 


— virg:iniana Commel. 
Taxodium distichum R. 


68 Daciycarpus Endl. . . , 221 

Dacrydium Soland. ... 224 

— Colensoi Hook. . . 226 

— cupressinum Sol. . . 225 

— distichum Don. 
PodocarpustaxifofiaH. 

B. K. 219 

— elatum Wall 226 INDEX NOMINUM Pag. Dacrydium excelsum Don. 
Podocarpus dacryoides 
Rich. ...... 

— Franklini Hook. f. . . 

— Huonense Cunn. 
Dacrydium Franklini 

Hoolc. f. 

— laxifolium Hook. 

— Mai A. Cunn. 
Podocarp. spic. R. Br. 

— plumosum Don. 
Libocedrus Doniana E. 

— taxifolium B. et S. 
Podocarp. spic. R. Br. 

— thuioides B. et S. 
Podocarpus dacryoides 

Rich *D.\DOXYLO>' Endl, . 

— ambiguum Endl. . 

— Beinertianum Endl. 

— Brandlingi Endl. 

— Buchianum Endl. 

— carbonaceum Endl. 

— Keuperianum Endl. 

— medullare Endl. . 

— Sternbergii Endl. 

— stigmolithos Endl. 

— Tchichatcheffianum 

— Withami Endl. . E. 223 
227 227 

225 

221 

43 

221 223 

298 
299 
300 
299 
300 
299 
299 
298 
300 
300 
300 
298 

188 DA3kI>L\RA Rumph. 

— alba Rumph. 

Dammara orientalis L. 189 

* — albens Cord. 

Dammarites albens Pr. 303 

— australis Lamb. 190 

* — crassipes Cord. 

Dammarites crassipes 
Gopp 303 

— macrocephala Cord. 
Zamiostrobtis macro- 

cephalus Cord. . . * 

— orientalis Lamb. ... 189 Pag. 
303 
303 
303 ■*Da3Imarites Presl. . 

— albens Presl .... 

— crassipes Gopp. . . . 

*Diplocarpus Berendt. 

Pinites Thomasian. G. Discopyle Endl 254 

Discostoma C. A. Mey. 

Discopyle Endl. ... 254 

Dombeya araucana Rausch. 

Araucaria imbricata P, 186 

— chilensis Lamb. 
Araucaria imbricata P. 186 

— exeelsa Lamb. 
Araucaria excelsa R. 

Br 187 

^Elate Endl 283 

— anthracina Ung. 

Pinites anthracinus E, 285 

— austriaca Ung. 

Stenonia Vngeri Endl. 290 

— elongata Ung. 

Pinites elongatus Endl. 286 

Ephedra Tournef. ... 253 

— americana Willd. . . 254 

— americana Bert. 

Ephedra andina Popp. 255 

— andina Popp 255 

— alata Decaisn. . . . 259 

— alata Schimp. 

Ephedra Alte C. A. Mey. 260 

— Alte C. A. Mey. . . * . 260 

— altissima Bov. 

Ephedra alata Decaisn. 259 

— altissima Del. 

Ephedra Alte C. A. Mey. 260 

— altissima Desf. ... 261 

— altissima Tommass. 
Ephedra campylopoda 

C. A. Mey 259 SYSTEMATICORIM ET SYN0NYM0RU3I. 33a Pag. 
Ephedra antisyphilitic. Berl. 263 

— aphylla Forsk. ... 263 

— botryoides Fisch. et M. 358 

— bracteata Miers. 
Ephedra andina Popp. 255 

— campylopoda C. A. Mey. 259 

— chilensis Miers. 

Ephedra andina Popp. 255 

— ciliata Fisch. et Mey. . 263 

— cretica Tournef. 
Ephedra campylopoda 

C. A. Mey 259 

— distachya Brot. 

Ephedra fragilis Desf. 260 

— distachya Gaud. 
Ephedra helvetica C. A. 

Mey 258 

— distachya Linn. 

Epliedra vulgaris R. a. 256 

— distachya Schkuhr. 
Ephedra vulgaris R. y, 256 

— distachya d'Urv. 
Ephedra campylopoda 

C. A. Mey. . . . . 259 
- — foliata Boiss. 

Ephedra Alte C. A. Mey. 260 

— fragilis Desf. .... 260 

— fragilis Sieb. 
Ephedra campylopoda 

C. A. Mey 259 

— Gerardiana Wall. . . 264 

— helvetica C. A. Mey. . 258 

— intermedia Schrenk et 
Mey 258 

— lomatolepis Schrenk . 259 

— major Hort. 

Ephedra fragilis Desf. 260 

— minor Host. 

Ephedra vulgaris R. a. 256 

— monosperma Gmel. . . 262 

— monostachya Bieb. 
EphedravulgarisR. ^, 256 

— monostachya Linn. 
Ephedra vulgaris R. y, 256 Pag. 

Ephedra monostachya 8, W. 
Ephedra monosperma 
Gmel 262 

— monostachya Eichw. 
Ephedra procera Fisch. 

et Mey 262 

— peruviana Bert. 

Ephedra andina Popp. 255 

— polygonoides Tournef. 
Ephedravulgaris R. y, 256 

— procera Fisch. et 3Iey. 262 

— rupestris Benth. , . . 255 

— stenosperma Schrenk et 

Mey 256 

— Tweediana C. A. Mey. 254 

— vulgaris Rich. . . . 256 

*Ephedrites Gopp. et Bndt. 310 

— Johanianus G. et Bndt. 310 

*Equisetum brachyodon Br. 
CaUitrites Brongniartii 
Endl. 274 

Euchamcecyparis Endl. . . 61 
Eupodocarpus Endl. . . 208 

Eutacta Cunninghamii Link. 
Araucaria Cunningha- 
mi Ait 187 

— excelsa Link. 
Araucaria excelsa R. 

Br 187 

Eutassa Cunninghami Sp. 
Araucar. Cunninghami 
Ait 187 

— heterophylla Salisb. 
Araucaria excelsa R. 

Br 187 Frenela Mirb. 
~ arenosa Hort. 

— australis Mirb. 

— calcarata Cann. 35 
38 
37 

38 834 INDEX NOMINUM 


Pag. 
Pag. 


Frenela ericoides Hort. . 


38 


Gnetum gnemonoides Bron- 
— Fontanesii Mirb. 
gniart. 
CalUtris quadrivalvis V 


41 


Gnetum eduleZBlum. . 


251 


— Fothergilli Hort. . 


38 


— latifolium Blum. . . . 


251 


— fruticosa Endl. . . 


56 


— nodiflorum Brongn. 


252 


— glauca Endl. . . . 


36 


— ovalifolium Poir. 
— Gunii Endl. . . . 


38 


Gnetum gnemon Linn. 


250 


— macrostachya Hort. 


38 


— sylvestre Brongn. 
— propinqua Cunn. . . 


38 


Gnetum gnemon Linn. 


250 


— ' rhoml)oidea Endl. . 


36 


— Thoa Brongn. 
— rigida Hort. . . . 


38 


Gnefum urens Blum. . 


252 


— robusta Cunn. . . 


37 


— Ula Brongn. 
— Roei Endl. . . . 


36 


Gnetum edule Blum. . 


251 


— triquetra Spach . . 


36 


— urens Blum 


252 


— tuberculata Mirb. . 


38 


— Ventenantii Mirl). 
*Haidingera Endl. . . . 


303 


Frenela triquetra Sp 


36 


— Braunii Endl 


304 


— verrucosa Mirb. . . 


37 


— elliptica Endl. . . . 


304 


— latifolia Endl. . . . 


303 


*^Frenelites Endl. . . 


273 


— speciosa Endl. . . . 


304 


— recurvatus Endl. 


273 


— subfusiformis Endl. 


273 


-Hybothya Endl 


275 


— crassa Endl 


275 


♦FtJCHSELIA Endl. . . . 


304 


— Schimperi Endl. . . 


304 


*JUNIPERITES Brongn. . . 


271 


— acutifolius Brongn. 


271 


*Geinitzia Endl. . . . 


280 


— alienus Brongn. 
— cretacea Endl. . . 


. 281 


Widdringtonites fasti- 
giatus Endf. . . . 


272 


Ginko biloba Linn. 
— • brevifolius Brongn. 


271 


Salisburia adiantifolia 


i 


— bacciferus Ung. 
Sm 


237 


Widdringtonit. Ungeri 
Endl 


271 


Glyptostrobus Endl. . 


. 69 


— • cfespitosus Brongn. 
— heterophyllus Endl. 


70 


Araucarites Sternbergii 
— pendulus Endl. . . 


71 


Gdpp 


301 


— Hartmannianus Gopp. . 


271 


Gnemon Rumph. . . . 


. 249 


— subulatus Brongn. 

Chamwcyparit. Jlardtii 
Gnetum Linn. . . . 


249 


Endl 


277 


— Brunonianum GrifT. 


. 253 


— edule Blum. . . . 


. 251 


Juniperus Linn 


7 


~ funiculare Blum. 


. 252 


— alpina Clus. 
— Gnemon Linn. . . 


. 250 


Juniperus nana Willd. 


14 SYSTEMATICORUM ET SYNON^IORUM. 335 Pag. 

Junipcrus alpina Lodd. 

Juniperus Sufjlna L. .^. 23 

— aquatica Roxb. ... 31 

— arborescens -Monch. 
Juniper. virginiana L. 28 

— barbadensis L. 

Juniper. virginiana L. 28 

— barbadensis Michx. 
Juniperus virginiana 

L. ^, 28 

— barbadensis Thunb. 
Juniperus chincnsis L. 20 

— Bedfordiana Hort. 
Junipcrus gracilis L. 31 

— BedfordianaLoud. 
Juniper. excelsa Bieb. 25 

— Bermudiana L. . . . 29 

— Biassolettii Link. 
Juniperus macrocarpa 

Sibfh 10 

— canadensis Lodd. 
Juniperus nana Willd. 13 

— capensis Lam. 
Widdringtonia junipe- 

roides EndL ... 32 

— caroliniana Duroi. 
Juniperus virginiana L. a 


28 


— Cedro Wehh et Berth . 


31 


— ceiTiua Roxb 


31 


— chinensis Hort. 
Juniperus Sabina L. a. 


22 


— chinensis Linn. . . . 


20 


— chinensis Roxb. 
Podocarpus chinensis 
Wall 


215 


— communis Linn. . . . 


15 


— communis y. Linn. 
Juniperus nana Willd. 


13 


— eommunis Ucria. 
Juniper. hemisphwrica 
Presl 


12 


— cracovia Lodd. 
Juniper. communis L. 


15 Pag. 

Juniperus Cunninghami Hort. 

Frenela triquetra Sp. 36 

— cupressifolia Alt. 
Juniperus Saf/ina L. 22 

— davurica Hort. 
Juniperus nana Wifld. 13 

— davurica Pall .... 19 

— dealbata Loud. ... 30 

— Deppeana Stend. 

Junip. me.vicana Schl. 28 

— depressa Pursh. 
Juniperus nana Willd. 13 

— dimorpha Roxb. ... 31 

— drupacea Labill. ... 8 

— elata Roxb. 

Dacrgdium efatuni W. 226 

— ericoides Nois. 

Frenefa ericoides Hort. 38 

— excelsa Dougl. 
Juniperus occidentalis 

Hook 26 

— excelsa Bieberst. . . 25 
■ — excelsa Pinet. Wob. 

Juniperus foetidissima 
Wiffd 24 

— flaccida Schlecht. . . 29 

— flagelliformis Hoi't. 
Juniper. cernua Roxb. 31 

— foetida a. Spach. 
Juniper. Sabina Linn. 22 

— foetida 3. Spach. 
Juniper. sabinoides Gr. 23 

— foetida y. Spach. 
Juniper. Sabina L. ^, 23 

— foetida §. Spach. 
Juniper. davurica Palf. 19 

— foetida s. Spach. 
Juniper. e.vcefsa Bieb. 25 

— • foetida 'Q. Spach. 

Junip. mexicana Schl. 28 

— fcetida 77. Spach. 

Junip. virginiana Linn. 27 

— ftetida s, Spach. 
Juniper. flaccida Schf. 29 INDEX XOMINLM Juniperus foetida Spach. 
Juniperus fostidissima 
Willd 

— fcetidissima Hort. 
Juniper. dealbatahoud. 

— glauca Hort. Cels. . . 

— gossainthanea Lodd. 
Juniper. excelsa Bieb. 

— gracilis Endl. . . . 

— Hermanni Pers. 
Juniper. occidentalisH. 

— hemisphferica Presl . . 

— hibernica Lodd. 
Juniper. communis L. 

— hispanica Booth. 
Junip.communis L. ^. 

— hispanica Mill. 
Juniper. sabinoides Gr. 

— horizontalis Monch. 
Juniper. Sabina L. ^, 

— hudsonica Lodd. 
Juniperus Sabina L. ^, 

— humilis Hook. 
Juniperus Sabina L. ^, 

— incurva Herb. Harailt. 
Juniper. recurva Ham. 

— interrupta Wendl. 
Junip. communis L. y, 

— Lambertiana Wall. 
Juniper. squamataDon. 

— Lobetii Guss. 
Juniperus macrocarpa 

Sibth 

— lusitanica Mill. 
Juniperus Sabina L. a, 

— ■ Lycia Linn. 

Juniperus phoenicea L. 

— Lycia Pall. 
Juniperus Sabina L. ^, 

— macrocarpa Sibth. 

— macrocarpa Tenor. 
Juniper. o.vycedrus L. 

— major Bellon. 
Juniper. drupacea Lab. 24 

30 
31 

25 
31 

26 
12 

15 

15 

23 

23 

23 
23 

18 
16 

18 Pag. 

28 Junipenis mexicana Schl. . 

— mexicana Spreng. 
Cupressus sabinoid. H. 

B. K 

— montana Hort. 
Juniperus nana Willd. 

— multicaulis Spach. 
Juniperus Sabina L. ^, 

— nana AVilld 

— nepalensis Hort. 
Juniperus chinensis L. 

— oblonga Bieberst. 
Juniper. commun. L. y, 

— oblongata Guss. 
Juniperus macrocarpa 

Sibth 

• — occidentalis Hook. . . 

— oophora Kunz. . . . 

— oppositifolia 3Ionch. 
Junip. Bermudiana L. 

— oxycedrus Linn. . . 
• — oxvcedrus a. Lara. 

Juniperus rufescensL. 

— oxycedrus ^, Lam, 
Juniper. oxycedrus L. 

— oxycedrus y. Lam. 
Juniperus drupacea L. 

— pendula Loud. 
Junip, communis L. y. 

— Philippsiana Wall. 
Dacrydium elatum W. 

— pho?nicea Linn. . . . 

— pha?nicea Pall. 
Junipcrus foetidissima 

Willd 24 

— procera Hochst. 

— procumbens Sieb. 

J un iper. ch inensis L. ^. 21 

— prostrata Pers. ... 18 

— prostrata Riss. ... 31 

— prostrata Torr. 
Juniperus Sabina L. ^, 23 

— Pseudo-Sabina Fisch. . 21 

— racemosa Riss. ... 31 60 
13 

23 

13 

20 
15 10 
26 
24 

29 
10 

11 

10 
8 
15 

226 

30 SYSTEMATICORUM ET SYAOM-MORUM. 337 Juniperus recurva Ham. 18 

— Reevesiana Hort. 
Juniper. cernua Roxb. 31 

— ■ religiosa Hort. 

Juniper.excelsaB.(B.) 26 
~ relioMosa Royl. 

Juniper. squamata Don 18 

— repens Nutt. 

Junip. prostrata Pers. 18 

— riarida Nois, 

Frenela rigida Hort. . 38 
■ — • rigida Pav. 

Podocarpus rigida Kl. 211 

— rigida Sieb. et Zucc. . 17 

— rigida Wall 

Juniper. squamata Don 18 
Dacrydium elatum W. 226 

— rufescens Link ... 11 

— Sabina Linn 22 

— Sabina ^, Linn. 

Juniper. sabinoides Gr. 23 

— Sabina taurica Pall. 
Juniper. excelsa Bieb. 25 

— Sabina tamariscifoliaP. 
Juniper. sabinoides Gr. 23 

— Sabina Ledeb. 
Juniper. Pseudosabina 

Fisch 21 

— Sabina Mill. 

Juniper. sahinoides Ch\ 23 

— Sabinoides Griseb. . . 23 
— ' saxatilis Pall. 

Juniperus nana Willd. 13 
■ — ■ sibirica Burgsd. 

Juniperus nana Willd. 13 
• — squamata Don ... 18 

— squamosa Herb. Ham. 
Juniper. squamata Don 18 

— stricta Hort. 

Junip. communis L. S. ^6 
— • suecica Hort. 

Juniperus nana Willd. 13 

— tamariscifolia Ait. 
Juniper. sabinoides Gr. 23 Pag. 

Juniperus taxifolia Hook. et 

Arn. 17 

— tetragona Monch. 
Juniperus phoenicea L. 30 

— tetragona Schlecht. . . 29 

— Thunbergii Hook. 

Junip. chinensis Linn. 20 

— thurifera Bonpl, 
Chamwcyparis thtirife- 

ra Etidl 62 

— thurifera Hort. 
Juniperus foetidissima 

Willd 24 

— • thurifera Linn. 

Juniper. sabinoides Gr. 23 

— turbinata Guss. 

Juniper. sabinoides Gr. 23 

— uvifera Don. 
Libocedrus tetragona E. 44 

— virginianaLinn. ... 27 

— virginiana Thunb. 

Junip. chinensis Linn. 20 

— vulgaris Aust. 

Junip. communis Linn. 15 

Larix Link 128 

Larix alba Hort, 

Pinus Larix Linn. £,. 134 

— americana Michx. 

Pinus microcarpa W. 132 

— archangelica Laws. 

Pinus Larix Linn. y, 134 

— Cedrus Mill. 

Pinus Cedrus Linn, . 135 
— ■ communis Laws. 

Pitius Larix Linn. a. 134 

— corapacta Laws. 

Pinus Larix Linn. £, 134 

— dahurica Turezan. 

Pinus dahurica Fisch. 128 

— decidua Mill. 

Pinus Larix Linn. 133 

— europaea DC. 

Pinus Larix Linn. 133 

23 338 INDEIL NOMINUxM Larix excclsa Link. 

Piniis LarLv Linn. 

— japonica Hort. 
Pinus leptolepis S. etZ 

— intermedia Lodd. 
Pinus penclula Sof. 

— laxa Lans. 

Pinus Larix Linn. J, 
— leptolepis Hort. 

Pinus leptolepis S. efZ 

— microcaipa Poir. 
Pinus microcarpa W 

— nigra 3Larsch. 
Pinus pendula Sol. 

— orientaiis Tourncf. 
Pinus Cedrus Linn. 

— patula Salisb. 
Pinus Cedrus Linn. 

— pendula Salisb. 
Pinus pendula Sot. 

— pyramidalis Salisb. 
Pinus Larix L. . . 

— repens Laws. 
Pinus Larix L. ^, 

— rosea Hort. 
Pinus Larix L. 

— rossica Sabin. 
Pimis Larix L. 

— rubra Hort. 
Pinus Larix L. 

— sibirica Ledeb. 
Pinus Ledebourii Endl 

— tenuifolia Salisb. 
Pinus microcarpa 11 

— vulgaris Fisch. 
Pinus Larix L. 

-*LlBOCEDRITES Endl. . . 

— salicornioides Endl. 

LlBOCEDRUS Endl. . . 

— chilensis Endl. , . 
— • Doniana Endl. . . 

— tetra2:ona Endl. . . ^. >'• V' Pag. 
Pag. 
MlCROCACHRYS Hook. f. . 


227 


133 


— tetragona Hook. f. . . 


228 


130 


*Muscites Stoltzii Sternb. 

Widdringlonites Ungeri 
132 


Endl 


271 


134 


Myrica Nag:eia Thunb. 

Podocarpus Nageia R. 
130 


Br 


207 


132 


Nageia R. Br 

Nageia japonica Gartn. 


207 


132 


Podocarpns Nageia R. 


Br 


207 


136 
^Oxycedrites Endl. . . . 


271 


136 


Oxycedrus Spach. , , , 


9 


132 


Pachylepis Commersonii Br. 
Widdringtonia Com- 
133 


mersonii Endl. . . 
— cupressoides Brongn. 


34 


134 


Widdringf07iia cupres- 


soides Endl. . . , 


33 


134 


— juniperoides Brongn. 
Widdringtonia junipe- 
134 


roides Endl. . . . 


32 


134 


^-Palteocedrus Ung;. . . . 


285 


131 


*Palissya Endl 


285 
Braunii Endl. . . . 


285 


133 


Parolinia Endl. 
133 


Widdringtonia Endl. . 


32 


275 


*Passalostrobus Endl. . 


278 


275 


— tessellatus Endl. , . 


278 


42 


-*Peuce VVith 


291 


44 


— acerosa Ung 


293 


43 


— affinis Ung 


294 


44 


— americana Ung. . . . 


293 SYSTEMATICORUM ET SYNONYMORUM. 339 *Peuce aquisgranensis Endl. 

— australis Ung. 

— basaltica Mng. 

— Brauneana Ung. . 

— cretacea Endl. 

— eggensis VVith. . 

— Eichwaldiana Endl. 
— • Goppertiana Endl. 

— Hcedliana Ung. . 

— Hii^eliana Un^. . 

— Huttoniana VAith. 

— jurassica Endl. . 

— lesbia Un2:. . . 

— Lindleyana With. 

— minor Un^. . . 

— pannonica Ung. . 

— pertinax Endl. 

— Pritchardi Ung. . 

— re2:ularis Ung. 

— resinosa Ung:. 

— silesiaca Endl. . 

— succinifera Endl. 

— tirolensis Ung. . 
— • Weinmanniana Endl. 

— Werneriana Endl. 

— Withami Lindl. etHut- 

ton 

— Wurtemberg:ica Un| 

— Zenkeriana Endl. 

Phyllocladus Rich. 

— asplenifolia Hook. f 
Phyllochidus rhomboi- 

dalis L. C. Rich. . 

— Billardieri 31irb. 
PhyUocladus rhomboi- 

dalis L. C. Rich. 

— rhomboidalis A. Rich. 
Phyllocladus trichoma- 

noides Don . . . 

— rhomboidalis L. C. Rich. 

— trichomanoides Don Paa:. 
294 
29G 
295 
291 
296 
293 j 
295 
292 
295 
293 
292 
294 
295 
292 
296 
294 
292 
295 
296 
297 
297 
294 
296 
297 
297 

291 
291 
297 

234 235 235 235 
235 
235 Picea IJnk . 112 Pa^. 
Picea alba Link. 

Pinus alba Ait. . . . 112 

— amabilis lioud. 

Pinus aniabilis Dougl. 104 

— balsamea Loud. 

Pinus balsamea Linn. 103 

— bracteata Loud. 

Pinus bracteata Don . 89 

— ca,*ralea Link. 

Pinus rubra Lamb. (R.J 1 J 4 

— canadensis Link. 
Pinuscanadensis Linn. 86 

— ■ cephalonica Loud. 

Pinus cephalonica E. . 98 

— Douglasii Link. 

Pinus Douyhisii Sab. . 87 

— excelsa Link. 

Pinus picea du Roi . 116 

— Fraseri Loud. 

Pinus Fraseri Pursh. 91 

— grandis Loud. 

Pinus yrandis DougL 105 

— hirtella Loud. 

Pinus hirtella H. B. K. 93 

— Morinda Link. 

Pinus Khutrow Royl. . 122 

— nigra Lindl. 

Pinus nigra Ait. . . 115 

— nobilis Loud. 

Pinus nobilis Dougl. . 90 

— Nordmanniana Loud. 

Pin. NordmannianaSt. 93 

— obovata Ledeb. 

Pinus obovafa Ledeb. . 119 

— pectinata Loud. 

Pinus Abies du Roi 95 

— Pichta Loud. 

Pinus Pichta Fisch. 108 

— Pindrow Loud. 

Pinus pindrow Royl. 106 

— Pinsapo Loud. 

Pinus pinsapo Boiss. . 109 

— religiosa Loud. 

Pinus refigiosa H. B. K. 92 340 INDEX NOMINUM Pag. 
Picea rubra Link. 

Pinus rubra Poir. . . 113 

— Schrenkiana Fisch. 
Pin.SchrenkianaFisch. 120 

— taxifolia Link. 

Pinus Douglasii Sab. ^, 88 

— vulgaris Link. 

Pinus Picea du Roi . 116 

— Webbiana Loud. 

Pinus Webbiana Wall. 107 

*Piceites Endl 284 

*Piceites geanthracis Gopp. 

Pinites geanthracis G. 284 

Pinaster Endl 1G6 

Pinea Endl 182 

*PlNlTES Endl. 

— acerosus Gopp. 

Peuce acerosa Ung. . 293 
■ — aequimontanus Gopp. . 287 

— affinis Gopp. 

Peuce affinis Ung. . 294 

— ambiguus VYith. 
Dadoxyl. ambiguum E. 299 

— americanus Gopp. 

Peuce americana Ung. 293 
— • anthracinus Endl. . . 285 

— aquisgranensis Gopp. 
Peuce aquisgranensis 

Gdpp 294 

— australis Gopp. 

Peuce australis Ung. . 296 

— basalticus Gopp. 

Peuce basaltica Ung. . 295 

— Benstedi Endl. ... 283 

— Beinertianus Ung. 
Dadoxylon Beinertia- 

num Endl 300 

— brachylepis Gdpp. . . 283 

— Brandling;ii Lindl. et H. 
Dadoxylon Brandlingi 

Endl 299 Pag. 
Pinites Brauneanus Gopp. 

Peuce Brauneana Ung. 291 

— canariensis Gdpp. . . 288 

— carbonaceus Gdpp. 
Dadoxyl. carbonaceum 

Endl 299 

— Cortesii Gdpp. ... 288 

— Defrancii Gdpp. ... 286 

— eggensis Lindl. et Hutt. 
Peuce eggensis With. 293 

— Eichwaldianus Gdpp. 
Peuce Eichwaldiana E. 295 

— elongatus Endl. ... 286 

— exogyrus Endl. . . . 284 

— familiaris Gdpp. 
Zamites familiaris C. * 

— Faujasii Gdpp. . . . 288 

— geanthracis Endl. . . 284 

— gibbus Gdpp 290 

— Gdppertianus Schleid. 
Peuce Goppertiana E. 292 

— ■ Gdpperti Ung. 

Dadoxylon Buchianum 
Endl. 300 

— gypsaceus Gdpp. 
Thuioxylon gypsaceum 

Ung 282 

— • Haidingeri Gdpp. . . 287 

— Hampeanus Gdpp. . . 288 

— Herbstanus Gdpp. . . 290 

— Hoedlianus Gdpp. 

Peuce HosdUana Ung. 295 

— hordeaceus Gdpp. . . 284 

— Hugelianus Gdpp. 

Peuce Hiigeliana Ung. 293 

— Huttonianus Gdpp. 
PeuceHuttonianaEndl. 292 

— jurassicus Gdpp. 

Peuce Jurassica Endl. 294 

— Keuperianus Ung. 
Dadoxyl. Keuperianum 

Endl 299 

— lanceolatus Endl. . . 284 

— laricoides Endl. . . . 285 SYSTEMATICORUM ET 6YN0NYM0RUM. 341 Pag. 
Pinites laricoides Gopp. 

Fiichselia Schimperi E. 304 

— lesbius Gopp. 

Peuce lesbia Vng. . . 295 

— lignitum Endl. ... 287 

— Linkii Endl 283 

— Lindleyanus Gopp. 

Peuce Lindleyana With. 292 

— medullarisLindl.etHutt. 
Dadoxyl. medullare E. 298 

• — microcarpus Gopp. . , 290 

— microstachys Presl . . 290 

— minor Gopp. 

Peuce minor Ung. . . 296 

— mughiformis Presl. 
Knorriee sp * 

— oblono^us Endl. , . . 284 

— obtusifolius Endl. . . 283 

— ornatus Gopp. . . , 287 

— ovatus Presl .... 289 

— oviformis Endl. . . . 287 

— ovoideus Gdpp. . . . 288 

— pertinax Gopp. 

Peuce pertinax Endt. 292 

— primaevus Endl. . , . 285 

— Pritchardi Gopp. 

Peuce Pritchardi Ung. 295 

— protolarix Gopp. 

Peuce pannonica Ung. 294 

— Pumilio Gdpp. ... 289 

— Pseudostrobus Endl. . 286 

— pulvinaris Presl. 
Knorrice sp. Endl. . * 

— regularis Gdpp. 

Peuce regularis Ung. . 296 

— Reichianus Endl. , , 285 

— resinosus Gdpp. 

Peuce sUesiaca Endl. 297 

— Reussii Endl. , . . 287 

— rigidus Gdpp. et B. . . 286 

— Rdssertianus Presl . . 289 

— salinarum Partsch. . . 288 

— Saturni Gdpp. . . . 286 
* ~ Sternbergii Endl. . . 283 Pag. 

Pinites stigmolithos Ung. 
Dadoxylon stigmolithos 
Endl 300 

— striatus Presl ... 289 

— stroboides Gdpp, 

Pinites oviformis Endl. 287 

— succinifer G. et B. 

Peuce succinifera E. 294 

— sylvestrisGdpp.etBndt. 289 

— Thomasianus Endl. . . 289 

— tirolensis Gdpp. 

Peuce tirolensis Ung. 296 

— Ungeri Endl 285 

— Weinmannianus Gdpp. 
Peuce Weinmanniana 

Endl 297 

— Wcrnerianus Gdpp. 

Peuce Werneriana E. 297 

— Withami Gdpp. 
Peuce Withami Lindl. 

et Hutt 291 

— Withami Lindl. 
Dadoxylon Withami E. 298 

— Woodwardi Gdpp. . . 285 

— Wredeanus Endl. . , 285 

— Wiirtembergicus Gdpp. 
Peuce Wiirtembergica 

Ung 291 

— Zenkerianus Gdpp. 

Peuce Zenkeriana E. 297 

PlNUS Linn 81 

— Aberdoniae Loud. 

Pinus Pinaster Sol. ^. 169 

— Abies Duroi .... 95 

— Abies Linn. 

Pinus Picea du Roi . 117 

— Abies Lour. 
Cunninghamia sinensis 

R. Br 193 

— Abies Pall. 

Pinus obovata Ledeb. . 119 

— Abies Thunb. 

Pinus polita S. et Z. . 121 342 IXDEX NOMINUM Pag. 
Pinus Abies americana Msh. 

Piniis canadensis L. . 86 

— adunea Bosc. 

Pinus californica Loisl. 1 G2 

— alba Ait 112 

— alba Hort. 

Pinus Strobiis L. a. • 147 

— alopecuroidea Ait. 

Pinus serotina Michx. 1G3 

— altissima Hort. 

Pinus Laricio Poir. a. 178 

— amabilis Dougl. . . . 104 

— araericana du Roi. 

Pinus canadensis L. . 86 

— americana Gartn. 

Pinus rubra Lamb. . 113 

— americana palustris Dh. 
Pinus australis Michx. 165 

* — antliracina Lindl. et H. 

Pinites anthracinus E. 285 

— Apollinis Link. 
PinusAbiesduRoi(B.) 95 

— apulcensis Lindl. , . 153 

— arabica Sieber . , , t63 

— Araragi Siebold. 

Pinus Tsuga *S'. et Z. . 83 

— argentea Stev. 

Pinus sijlvestris L. c. 172 

— araucana Molin. 
Araucaria imbricata 

Pav 186 

— atlantica Manett. . , . 137 

— australis Hort. Berol. 
Pinus arabica Sieb. , 183 

— australis Michx. . , . 165 
austriaca Hoss. 

Pinus Laricio Poir. b. 179 

— Ayacahuite Ehreub. . 149 

— balsamea Linn. . . . 103 

— Banksiana Lamb. . 177 

— bifida S. et Z. ... 101 

— bracteata Don ... 89 

— brevibracteata Ant. 

Pinus Douglasii Sab. y. 88 Pag, 
Pinus brevifolia Hort. 

Pinus Strobus Linn. ^, 147 

— Brunoniana Wall. , . 84 

— brutia Tenor. . , , 181 

— Bungeana Zucc. . . . 160 

— calabrica Hort. 

Pinus Laricio Poir. a. 178 
• — californica Loisl. . . 162 

— canadensis Duham. 

Pinus resinosa Sof. . 178 
Pinus rigida Mill. , . 164 

— canadensis du Roi. 

Pinus alba Ait. . . , 112 

— canariensis Smith . . 165 

— canariensis Lindl. 

Pinus canariensis G. . 165 

— caramanica Hort. 

Pinus Laricio Poir. a. 178 

— carpathica Hort. 

Pinus Picea du Roi . 117 

— carpathica Ung. Magaz. 
Pinus Pumilio Heenk. 169 

— Cavendishiana Hort. 
Pinus sinensis Lamb. . 158 

— Cenibra Linn. . . . 141 

— Cembra Thunb. 
Pinus parviflora Sieb. 

etZucc 138 

— cembroides Zucc. . . 182 

— Cedrus Linn 136 

— cephalonica Endl. . . 98 

— chinensis Hort. 

Pinus Pinasfer Sol. . 169 

— Chylla Lodd. 

Pinus excelsa Wall. . 145 

— cinerea Rohl. 

Pinus Picea du Roi 117 

— clanbrassiliana Lodd. 
Pinus Picea du Roi ^, 117 

— compressa Bootli. 

Pinus Sfrobus Linn. ^, 147 

— conglomerata Graff'. 
Pinus brutia Tenore 181 

— contorta Dougl. . . . 168 * SYSTEMATICOROI ET SYNOM^MORUM. 343 Pag. 
Pinus Cortesii Bron2;n. 

Pinites Cortesii Gdpp. 288 

— Coulteri Don .... 160 

* — cretacea Cord. 

Peuce cretacea Endl. . 296 

— cretica Hort. 

Pinus Pinea Linn. y, 182 

— crispa Hort. 

Pinus j}Iensiiesii Dou- 
glas ^. 112 

— cupressoides Molin. 
Libocedrus tetragona E. 44 

— dahurica Fisch. . . . 128 

— Dammara Lamb. 
Dammara orientalis 

Lamb 190 

— decidua Wall. 

Pinus Brunoniana W. 84 

* — Defrancii Brong:n. 

PinitesDefrancii Gopp. 286 

— densitlora S. et Z. . . 172 

— Deodara Roxb. . . . 135 

— Devoniana Lindl. . . 153 

— Dicksonii Hort. 

Pinus excelsa Wall. . 145 

— dioica Flor. Flum. 
Araucaria brasiliens. R. 185 

— Douglasii Sab. ... 87 

— dumosa Larab. 

Pinus Brunoniana W, 84 

— echinata ■>Iill. 

Pinus variabilis Lamb. 168 

— echinata Hort. 

Pinus uncinata Ram. a. 170 

— Ehrenbergii Endl. . . 151 

— escarena Riss. 

Pinus pinaster Sof. S. 169 

— excelsa Lam. 

Pinus Picea du Roi 116 

— excelsa AYall 145 

* — exogyra Cord. 

Pinites e.vogyrus Endl. 284 

* — familiaris Brongn. 

Zamites familiaris C. * ^- Mill. *Pinus Faujasii Brongn. 

Pinites Faujasii Gopp 

— filifolia Lindl. . . 

— Finlaysoniana Wall. 

— firraa S. et Z. . . 

— frasilis Duham. 
Pinus Pinea Linn 

— Fraseri Pursh. . . . 

— Fraseri Loddic:. 
Pinus rigida Mill. . . 

— Freraontiana Endl. . . 

— crenevensis Hort. 
Pinus sylvestris L. a. 

— g;enuensis Cook. 
Pinus halepensis 

— fferardiana Wall. 

— g:lauca Monch. 
Pinus alba Ait. . . 

— ;2:randis Douff. . . 

— Ha2:enoviensis Hort. 
Pinus syh-estris L. 

— halepensis 3Iill. . . 
— ^ halepensis Bieb. 

Pinus Laricio Poir. 

— halepensis raajor A. 
Pinus pyrenaica Lap. 

— Hartwegii Lindl. . . 

— Helenica Hort. . 
Pinus Pinaster Sol. . 

— helvetica Hort. 

Pinus Cembra L. (A.) 

— hierosolyraitanaDuham. 
Pinus halepensis Mill. 

— hirtella H. B. K. . . 

— hispaniea Cook. 
Pinus pyrenaica Lap. 

— homolepis S. et Z. , . 

— horizontalis Hort. 
Pinus sylvestris L. b. 

— hudsonica Lam. 
PinusBanksiana Lamb. 

— humilis Link. 

Pinus uncinataRam. ^, 

— inops Solaud 288 

156 

183 

99 

182 
91 

164 
183 

172 

180 

159 

112 
105 

172 

180 c. 179 180 
152 

169 

142 

180 
93 

180 
101 

172 

177 

171 
167 su INDEX NOMINUM Pinus insignis Dougl. 

— insularis Endl. . . 

— interraedia Duroi. 
Pinus microcarpa L. 

— jezoensis S. et Z. . 

— kamtschatika Ruppr. 

— Keseya Royl. 
Piniis sinensis Lamb. 

— Rhutrow Royle . . 

— koraiensis S. etZ. . 

* — KranichfeldensisHerbst 
Pinites lignitum Gdpp 

— Lambertiana Dougl. 

— laneeolata Lamb. 

Cu nningham ia sinensis 
R. Br 

— laricina Duroi. 
Pinus pendula Sol. 

— Laricio Poir. . . . 

— Larix Linn. . . . 

— Larix Pall. 

Pinus Ledebourii E. 

— Larix Thunb. 

Pinus leptolepis S. etZ 

— Larix americana Pall. 
Pinus dahurica Fisch 

— Larix nigra Marsh. 
Pinus pendula Sol. 

^ Larix rubra Marsh. 

Pinus microcarpa L. 
■■-^ lasiocarpa Hook. 

— laxa Ehrenb. 
Pinus alba Ait. . . 

— Ledebourii Endl. 

— leioclada Stev. 
Pinus Abies du Roi C 

— leiophylla Sch. et Depp 

— liemoniana Benth. 
Pinus Pinaster Sol. y, 

— leptolepis S. et ^. . 

— Lindleyi Loud. 
Pinus Monte&umw L.^ 

— Llaveana Schied. 
Pinus cembroides Zucc Pag. 
163 
157 

132 
120 
135 

158 
122 
140 

287 
150 193 132 

178 
133 131 

130 

128 

132 

132 
105 

112 
131 

96 
155 

169 
130 

154 

182 Pag. Pinus Loddigesii Loud. 
Pinus rigida Mill. . 

— longifolia Roxb. . . 

— macrophjlla Lindl. . 

— macrocarpa Lindl. 
Pinus Sabiniana Dou- 

glas 

— magellensis Schouw. 
Pinus Laricio Poir. a 

— mariana Duroi. 
Pinus nigra Ait. 

— maritima Ait. 

Pinus Laricio Poir. a 

— maritima Lara. 
Pinus Pinaster Sol. 

— raaritima Pall. 
Pinus Laricio Poir. c 

— maritiraa Larab. . . 

— raarylandica Hort. 
Pinus nigra Ait. 

— Massoniana Lamb. . 

— Menziesi Dougl. . . 

— Merkusii Vriese . . 

— Mertensiana Bong. . 

— microcarpa Lamb. . 

— mitis Michx. . . . 

— monophylla Hort. 
Pinus sylvestris L. b 

— monophylla Frem. 
Pinus Fremontiana E. 

— montana Duroi. 
Pinus uncinataRam. a, 

— raontana Lara. 
Pinus Cembra Linn. 

— monteragensis Godefr. 
Pinus caUfornic. Loisl 

— Montezuraae Lamb. . 

— monticola Dougl. 

— Morinda Hort. 

Pinus Khutroic Royle 

— Mughus Jacq. 

Pinus sylvestris Linn. 

— Mughus Gusson. 
Pinus Laricio Poir. ^, 122 

171 

179 SYSTEMATICORUM ET SYNOXYMORUjVI. 345 Pinus Mughus Poir. 

Pimis uncinafa R. cc. 

— Mughus Scop. 

Pinus Pumilio Hmnk. 

— muricata Don . . . 

— nana Hort. 

Pinus Picea du Roi . 

— Neosa Gov. 

Pinus Gerardiana W. 

— nepalensis Hort. 
Pinus Pinaster SoL . 

— nepalensis Pin. Wob. 
Pinus sinensis Lamb. 

— nigra Ait. ..... 

— nigra Link. 

Pinus Laricio Poir. b. 

— nigricans Hort. 
Pinus Laricio Poir. b. 

— nobilis Dougl. . . . 

— Nordmanniana Stev. . 

— Novae Hollandiae Hort. 
Pinus Pinaster Sol. . 

— Novae Zeelandiae Hort. 
Pinus Pinaster Sol. . 

— obliqua Saut. 

Pinus uncinata Ra?n. b. 

— obovata Ledeb. . . . 

— occidentalis Sw. . . . 

— opcidentalis H. B. K. 
Pinus Monteisumte L. 

— oocarpa Schied. . . . 

— oocarpoides Benth. 
Pinus oocarpa Schied. 

— orientalis Fridw. 
Pinus Abies du Roi B. 

— orientalis Linn. . . . 

— Orizabae Gord. . . . 
* — ornata Brong. 

Pinites ornatus Gopp. 

— Pallasiana Lamb. 
Pinus Laricio Poir. c. 

— palustris Sol. 

Pinus australis Michx. 

— parviflora S. et Z. . . Pag. 
Pag. 
Pinus patula Sch. et Depp. 


157 


170 


— pectinata Lara. 


Pinus Abies du Roi . 


95 


169 


— pendula Sol 


132 


101 


— penicillus Lapeyr. 


Pinus ptjrenaica Lapey. 


180 


116 


— persica Strangw. . . 


157 
— Peuce Grieseb. . . . 


144 


159 


— PJcea du Roi .... 

— Picea Linn. 


116 


169 


Pinus Abies du Roi . 
— Picea Pall. 


95 


158 


Pinus Pichfa Fisch. . 


108 


115 


— Pichta Fisch. . . . 


108 
— Pinaster Sol 


168 


179 


— Pinaster BlufF et Fing. 


Pinus Laricio Poir. R, 


179 


179 


— Pindrow Royle . . . 


106 


90 


— Pinea Linn 


182 


93 


— Pinea Habl. 


Pinus Laricio Poir. c. 


179 


169 


— Pinsapo Boiss. . . . 

— Pithyusa Strangw. 


109 


169 


Pinus maritima Lamb. 
— Poiretiana Acul. 


181 


171 


Pinus Laricio Poir. a. 


179 


119 


— polita S. et Z. . . . 


121 


155 


— ponderosa Dougl. . . 
* — primaeva Lindl. et Hutt. 


163 


154 


Pinites prini(emis E. . 


285 


152 


— Pseudolarix Steud, 


Pinus Ledebourii Endl. 


131 


152 


* — Pseudostrobus Brongn. 


Pinites Pseudosfrob. E. 


286 


96 


— Pseudostrobus Lindl. . 


156 


116 


— pumila Pall. 
156 


Pinus Cembra L. y. 


142 
— Pumilio Haenk. . . . 


169 


287 


— Pumilio Lamb. 


Pinus uncinata Ram. b. 


171 


179 


— Pumilio Loud. 


Pinus uncinata Ram. a. 


170 


165 


— Pumilio Tenor. 
138 


Pinus Laricio Poir. ^, 

24 


179 346 INDEX NOMINUM Pinus pungens Michx. . . 

— pyginiea Fiscli. 
Pinus Cembra L. ^, 

— pyramidalis Reum. 
Pinus sylvestris L. b. 

— pyrenaica Lapeyr. . . 

— radiata Don .... 

— religiosa H. B. K. . . 

— resinosa Sol 

* — Reussii Cord. 

Pinites Reussii Endl. 

— rigensis Desf. 

Pinus sylvestris L. a. 

— rigida Mill 

— romana Hort. 

Pinus Laricio Poir. ' a. 

— rostrata ilnt. 

Pinus uncinata Ram. a. 

— rotundata Link. 
Pinus uncinata Ram. b. 

— ruljra Lamb 

— rubra Michx. 
Pinus resinosa Sol. 

— rubra Mill. 

Pinus sylvestris Linn. 

— rubra Sieb. 

Pinus Massoniana Lb. 

— rudis Endl 

— rupestris Michx. 
Pinus Banksiana Lamb. 

— Russelliana Lindl. . . 

— Sabiniana Dougl. . . 

— sativa Amm. 

Pinus Cembra Linn. . 

— sativa Bauh. 

Pinus Pinea Linn. . . 

* — Saturni Ung. 

Pinites Saturni Gdpp. 

— scariosa Lodd. 
Pinus syfcestris L. 

— scotica WiHd. 
Pinus sylvestris L. 

— Schrenkiana Fisch. 

— serotina Michx. . . ICG 


Pinus sibirica Steud. 


Pag. 
Pinns Pichta Fisch. . 


108 


142 


~ Sinclairii Hook. 


Pinus caUfornicaLoisl. 


162 


172 


~ sinensis Lamb. . . . 


158 


180 


— silchensis Bong. . . 


123 


IGO 


— Smithiana Lamb. 
92 


Pimis Khutrow Royl. 


122 


178 


— spectabilis Lamb. 


Pinus Webbiana Wall. 


107 


287 


— squamosa Bosc. 


Pinus sylcestris L. b. 


172 


172 


— St. Helenica Hort. 
1G4 


Pinus Pinaster Sol. . 
— Strobus Ham. 


1G9 


178 


Pimis excelsa Wall. . 


145 
— Strobus Linn. . . . 


146 


170 


— Strobus Thunb. 

Pinus koraiensis Sieb. 
171 


et Zucc 


140 


113 


— sudetica Un«:. mag. 


Pinus Pumilio Hcenk. 


170 


178 


~ sumatrana Hort. Bclv. 


Dammara orientalis L. 


189 


172 


— sumatrana Jungh. 


Pinus Merkusii Vries. 


176 


174 


— sylvestris Baumg. 
151 


Pinus Laricio Poir. b. 


179 
— sylvestris Linn. . . . 


171 


177 


— sylvestris ^. Linn. 
152 


Pinus Pinaster Sol. . 


168 


159 


— sylvestris Mill. 


Pinus Pinaster Sol. . 


168 


141 


— sylvestris Thunb. 


Pinus Massoniana L. . 


177 


182 


— sylvestris maritima Ait. 


Pinus Laricio Poir. a. 


178 


286 


— sylvestris montana Ait. 


Pinus Pumilio Hcenk. 


169 


172 


~ sylvestr. montanaWah- 
lenb. 
172 


Pinus uncinata Ram. b. 


171 


120 


— sylvestr. divaricata Ait. 
1G3 


PinusBanksiana Lamb. 


177 SYSTEMATICORUM ET SYNONYMORUM. 347 Pag. 
Pinus syrtica Thor. 

Plnits Pinaster Sol. . 168 

— Taeda Linn 164 

— Taeda alopecuroidea Ait. 
Pinus serotina Michx. 163 

— Taeda rigida Ait. 

Pimis rigida Mill. . . 164 

— Ta?da variabilis Ait. 
Pinus variabilis Lamb. 168 

— tatarica Hort. 

Pinus Laricio Poir. c. 179 

— tatarica Mill. 

Pinus Pumilio Hcenk. . 169 

— taurica Hort. 

Pinus Laricio Poir. c. 179 

— taxifolia Lamb. 

Pinus Doufjlasii Sab. . 87 

— teuuifolia Beutli. . . 155 

— Teocote Sch. et Depp. 157 

— tetragona Monch. 

Pinus alba Ait. . . . 1 12 

— timoriensis Loud. 

Pinus insularis Endl. 157 

— tiuctoria Wall. 

Pinus Webbianu Wull. 106 

— tortuosa Hort. 

Pinus Si/lrestris L. b. 172 

— Tsuga S. ct Z. . . . 83 

— tuberculata Don . . . 162 

— uliginosa Neum. 

Pinus uncinata Ram. b. 170 

— uncinata flam. . . . 170 

— varial)ilis Lamb. . 163 

— variabilis Pursli. 

Pinus mitis Michx. 167 

— venusta Dougl. 

Pinus bracteata Don . 89 

— verticillata Sieb. 
Sciadop itys verficiilata 

S. etZ 200 

— viminalis Aistrom. 

Pinus Picea du Roi L.J, 1 1 7 

— virginica 31ill. 

Pinns inops Sol. 167 Pinus vulgaris Link. 
Pinus Picea du Roi 
— Webbiana Wall. Pag. 

117 

106 *PlSSADE]NDRON Bndl. . . 297 

— antiquum Ung. . . . 298 

— primjcvum Ung. . . . 297 

PiTUS antiqua With. 

* Pissadendron antiquuni 

Vng 298 

— priraiicva With. 

* Pissadendron primw- 

vum Ung 297 

^Pitys Endl 285 

*Pitys aequiinontana Ung:. 
Pinites (Bquimontanus 
Gofjp 287 

— canariensis Ung. 

Pinites canariensis (*. 288 

— Cortesii Ung. 

Pinites Cortesii Oopp. 288 

— Defrancii Ung;. 

Piniles Defrancii ing. 2b6 

— fcimiliaris Ung. 

Zam ites familiar. Cord. * 

— Haidinneri Ung. 

Pinii. Haidingeri Copp. 287 

— Hampcana Uno:. 

Pinites Hampeanus C 288 

— Iiordeacca Ung. 

Pinites hordeaceus G'. 284 

— iio-nitum Ung. 

Pinites iignitum Endl. 287 

— ornata Ung\ 

Pinites ornatus Copp. 287 

— ovata Ung. 

Pinites ovalus Presl. . 289 

— ovoidea Ung. 

Pinites ovoideus Gopp. 288 

— Primaiva Ung;. 

Pinites primawus E. . 285 348 INDEX NOMINUM 

Pag. i 


1 


Pag. 


Pitys Pseudostrobus Ung. 
Podocarpus elongata E. M. 
— Pinites pseudostrobus 
Podocarpus Meyeriana 
Endl 


286 


Endl 


218 


— Saturni Ung. 
— ensifolia R. Br. . . . 


215 


Pinites Sahirni Gdpp. 


286 i 


— excelsa Lodd. 
— striata Ung. 
Podocarpus spinulosa 
Pinites striatus Presl 


289 


R. Br 


213 


— stroboides Ung. 
— falcata R. Br. ... 


219 


Pinites oviformis Endl. 


287 


— ferruginea Don . . . 

— glomerata Don. 


220 


Plagiopyle Endl 


255 


Podocarpns rigida Kl. 


211 


— grandifolia Endl. . . 


208 


Plagiostoma C. A. Mey. 
- Horsfieldii Vrall. 
Plagiopyle Endl. . . 


255 


Podocarpus cupressina 
R. Br 


222 


Platycladus dolabrata Spach. 
— japonica Hort. Bogor. . 


217 


Thuiopsis dolabrata S. 
— imbricata Blum. 
etZ 


54 


Podocarpus cupressina 
— stricta Spach. 
R. Br 


222 


Biota orientalis Endl. 


47 


— koraiana Sieb. . . . 


217 


— laeta Hoibr 


214 


PoDOCARPUs Herit. . . . 


206 


— Lamberti Klotzsch. 


211 


— alpina R. Br 


214 


— latifolia Blum. 
— amara Blum 


217 


Podocarpus Blumei E. 


208 


— andina Popp 


219 


- latifolia R. Br. 
— Antillarum R. Br. 
Podocarpus Thunbergii 
Podocarpus coriacea R. 


210 


Hook 


217 


— asplenifolia Lab. 
- latifolia Wall. . . . 


208 


Phyllocladus rhomboi- 
— Lawrencii Hook. f. 


214 


dea Rich 


235 


— longifolia Hort. 
- Bidwilli Hoibr. . . . 


213 


Podocarp. macrophylla 
— biformis Hook. . . . 


224 


Don 


216 


— Blumei Endl 


208 


— macrophylla Don . . 


216 


— bracteata Blum. . . . 


216 


1 — macrophylla Wall. 
— chilina Rich 


212 


; Podocarpus nereifolia 
— chinensis Wall. . . . 


215 


\ Don 


215 


— coriacea Rich. . . . 


210 


Podocarp. polystachya 
— cupressina R. Br. . . 


222 


i Wall 


215 


— cuspidata Endl. . . 


207 


- Maki Sieb. 
— dacryoides A. Rich. . 


223 


Podocarp. macrophylla 
— Dieffenbachii Hook. 
\ Don ^ 


216 


Veronica Dieffenb. Bnth 


* 


; — Makoyi Hort. Lov. 
— elata R. Br 


* 213 


Podocarp. macrophylla 
~ elongata Herit. . . . 


218 


Don (3 


216 SYSTEMATICORUM ET SYNONYMORUM. 349 Pag. 
Podocarpus Meyeriana E. 218 

— montana Lodd. 
Podocarp. taxifolia H. 

B. K 19 

— Nageia R. Br. ... 207 

— nereifolia R. Br. . . 215 

— nereifolia Don. 
Podocarpus nereifoUa 

R. Br 215 

Podocarpus polystachya 
R. Br 215 

— nivalis Hook. f . . . . 214 

— noljilis Hort. 
Podocarpus Thunbergii 

Hook 21? 

— nucifera Pers. 
Torreya nucifera Sieb. 

et Zucc 240 

— oleifolia Don .... 209 

— polystachya R. Br. . 215 

— pruinosa E. Mey. 
Podocarp. elongata He- 

rit 218 

— pungens Caley. 
Podocarpus spinulosa 

R. Br 213 

— Purdieana Hook. . . 210 

— rigida Klotzsch . . . 211 

— salicifolia Klotzsch et 

Karst 209 

— saligna Don. 

Podocarp. chilina Rich. 212 

— Sellowii Kl 209 

— spicata R. Br. ... 221 

— spicata Popp. 
Podocarpus andina 

Popp 219 

— spinulosa R. Br. . . 213 

— taxifolia H. B. K. . . 219 

— thuioides R. Br. 
Podocarpus dacryoides 

Rich 223 

— Thunbergii Hook. . . 217 

— Totara Don .... 212 Pag. 
Podocarpus verticillataHort. 
Podocarp. macrophylla 
WaU 216 

— Yacca Don. 
Podocarpus coriacea R. 210 

— Zamiaefolia A. Rich. 
Dammara austraUs L. 190 Pohjcomptos Endl. 
Pseudostrobus Endl. 260 
151 Retinispora obtusa S. et Z. 
Chamwcyparis obtusa 
S.etZ 63 

— pisifera S. et Z. 
Chamtecyparis pisifera 

S. etZ. . . . . 64 

— squarrosa S. et Z. 
Chamcecyparis squar- 

rosa S. et Z. . . . 65 

*Retinodendron pityoides Z. 
ReUnoxylon pityoides 
Endl 282 *Reti>oxylon Endl. . 
— pityoides Endl. . 

Robertia Rich. 

PhyUocladus Rich. Sabina Spacli. 
-^Sabinites Endl. 282 
282 234 

17 
271 Salisburia Smith. ... 236 

— adiantifolia Sm. . . 237 

— Billardieri Rich. 
PhyUocfadus rhomboi- 

daUs Rich. ... 235 

Sapinus Endl 82 

Schubertia capensis Spreng. 

— Widdringtonia junipe- 

roides Endl. ... 32 350 INDEX NOMINUM Schulbertia disticha Mirb. 

— Taxodium distichum R. 

— disticha ^, Spach. 
Taxodium adscendens 

Brongn 

— japonica Spach. 
Glyptostrobus hetero- 

phyllus EndL . . . 

— nucifera Denh. 
Glyptostrobus hetero- 

phyllus Endl. . . . Pag. 68 70 70 SciADOPiTYS Sieb. et Zucc. 198 
— verticillata S. et Z. . '200 

*Sedites Rabenhorstii Gein. 

Geinitxia cretacea E. 281 Sequoia Endl. . . 

— gigantea Endl. . 

— sempervirens Endl. 

*SOLENOSTROBUS Endl. 

— corrugatus Endl. 

— semiplotus Endl. 

— subangulatus Endl. 

— sulcatus Endl. 

Stachycarpus Endl. . 197 
198 
198 

272 
272 
273 
272 
272 

218 *Steinhauera Presl 
302 


— minuta Presl . 
302 


— oblonga Presl 
302 


— subglobosa Presl 


• • 


302 


*Stenoma Endl. . 
290 


~ Ungeri Endl. . 
290 


*Strobilites Bucklandi 


Lindl. 
Cycadeoidea . 
iir 


* — elongatus Lindl. 


Pinites elongatus 


Endl. 


286 


* — laricioides Sch. 


ct M. 
Fiichselia Schimperi E. 


304 Pag. 
*Strobilites Woodwardi L. 
et H. 

Pinites Woodwardi E. 285 

Strobus Endl 145 

Twda Endl 156 

*Taxites Brongn. ... 307 

— acicularis Brongn. . . 307 
~ affinis G. et B. . . . 307 

— Ayckii Gopp. 
Taxoxylum Ayckii Ung. 308 

— carbonarius Miinst. . . 307 

— diversifolius Brongn. . 308 

— Langsdorfii Brongn. . 307 

— podocarpoides Brongn. 308 

— priscus Gdpp. 
Taxoxylum priscum U. 309 

— Rosthornii Ung. ... 307 

— scalariformis Gopp. 
Taxoxylum Gopperfi 

Ung 308 

— tener Gopp. 
Taxoxyhim tenerum U. 309 

— tenuifolius Brongn. . 307 

— Tournalii Brongn. . . 307 

*Taxodites Uug 278 

— Bockianus G. et B. . 279 

— dubius Presl .... 2?9 

— europajus Endl. . . . 278 

— flabellatus Gdpp. . . 279 

— Miinstcrianus Presl . 279 

— 03ningensis Endl. . . 279 

— pinnatus Ung. 

Taxodites dubius Presl 279 

— tenuifolius Prcsl . . 279 

TaxodiUm Rich 67 

— adsccndens Brongn. 69 

— capensc Hort. 
Widdringtonia junipe- 

roides Endl. ... 32 

— distichum Rich. ... 68 SYSTEMATICORUM ET SYN0NY3I0RUM. 851 Pag. 
'Taxodium europaeum Brong:. 

Taxodites eiiropwus E. 278 
f — europfeura A. Br. 

Taxodites oeningensis 
Endl 279 

— heterophyllum Brongn, 
Glyptostrobus hetero- 

phyllus Endl. . . 70 

— japonicura Brongn. 
Cryptomeria japonica 

Don 72 

— juniperoides Hort. 

Widdringtonia Jiinipe- 
roides Endl. ... 32 

— microphyllura Brongn. 68 

— nutkaense H. Larab. 
Sequoia setnpervirens 

Endl 198 

— oeningense Ung. 
Taxodites ceningensis 

Endl 279 

— pendulum Pinet. Wob. 
Glyptostrobus pendulus 

Endl 71 

— sinense Pinet. Wob. 
Glyptostrobus hetero- 

phyllus Endl. . . 70 

— sempervirens Hook. 
Sequoia gigantea Endl. 198 

— sempervirens Larab. 
Sequoia setnpet^irens 

Endl 198 *Taxoxylu>i Ung. 

— Ayckei Ung. . 

— Gopperti Ung. 

— priscura Ung. 

— tenerum Ung. 308 
308 
308 
309 
309 Taxus Linn 242 

— baccata Linn. , , . 242 

— baccata Thunb. 
Cephalotaxus drupacea 

S.etZ 239 Pag. 
Taxus canadensis W. . . 243 

— capensis Lam. 
Podocarpus elongata H. 218 

— chinensis Roxb. 
Podocarp. chitiensis W. 215 

— cuspidata S. et Z. . . 243 

— elongata Sol. 
Podocarp. elongata He- 

rit' 218 

— falcata Thunb. 
Podocarpus falcata R. 

Br 219 

— fastigiata Lindl. 

Taxus baccata L. y, . 243 

— globosa Schlecht. . , 244 

— Harringtonia Knight. 
Cephalotaxus peduticu- 

lata S. et Z. . . . 238 

— hibernica Mackay. 

Taxus baccata L. y, . 243 

— Inukaya Knight. 
Cephalotaxus drupacea 

S' et Z 239 

— Lambertiana Wall. 

Pinus Pindt^ow Royl. 106 

— lancifolia Wickstr. 
Podocarpus coriacea 

Rich 210 

— latifolia Thunb. 
Podocatyus Thunbergii 

Hook 217 

— macrophylla Hb. Banks. 
Podocarpus Thunbergii 

Hook. 217 

— macrophylla Thunb. 
Podocarp. macrophylla 

Don 246 

— makoya Pinet. Wob. 
Podocaty. mact^ophylla 

Don ^ 216 

— minor Michx. 

Taxus catiadensis W. 243 

— raontana Nutt. 

Torreya taxifolia Arn. 241 352 INDEX NOMINUM Pag. 
Taxus raontana Willd. 

Podocarp. taxifolia H. 
B. K 219 

— nucifera Linn. 
Torreya nucifera /Sieb. 

etZucc 240 

— nucifera Wall. 

Taxus Wallichiana Z. 244 

— nucifera Hort. 
Glyptostrobus hetero- 

phyllus Endl. . . 70 

— spicata Dom. 
Podocarpus andina P. 219 

— spinulosa Smith. 
Podocarpus spinulosa 

R. Br 213 

— tomentosa Thunb. . . 244 

— variegata Hort. 

Taxus baccata L. . . 243 

— verticillata Thunb. 
Sciadopitys verticillata 

S. etZ 200 

— Wallichiana Zucc. . . 244 

Thalamia asplenifolia Spr. 
PhyUocladus rhomboi- 
dalis Rich. ... 235 

— cupressina Spreng. 
Dacrydium cupressi- 

num Sol 225 

Thoa Aubl 251 

— edulis Willd. 

Gnetum edule Blum. . 251 

— urens Aubl. 

Gnetum urens Blum. . 252 

Thuia Linn 50 

— acuta Monch. 

Biota orientalis Endl. 47 

— andina Popp. 
Libocedrus chilensis E. 44 

— aphylla Burm. 
Widdringtonia cupres- 

soides Endl. ... 33 Pag. 

Thuia aphylla Linn. 

Tamarix Vahl. ... * 

— articulata Vahl. 
Callitris quadrivalvis 

Vent 41 

— australis Desf. 

Frenela australis Mirb. 37 

— australis Hort. 

Biota orientalis L. §, 47 

— chilensis Don. 
Libocedrus chilensis E. 47 

— cuneata Domb. 
Libocedrus chilensis 

Endl 44 

— cupressoides Hort. Cels. 
Biota orientalis E. y, 47 

— cupressoides Linn. 
Widdringtonia cupres- 

soides Endl. ... 33 

— dolabrata Thunb. 
Thuiopsis dolabrata S. 

etZ 53 

— Doniana Hook. 
Libocedrus Doniana E. 43 

— ■ excelsa Bong. 

Chameecyparis nutka- 
ensis Spreng. ... 62 

— filiformis Lodd. 

Biota pendula Endl. . 49 

— gigantea Nutt. ... 52 
— ■ glauca Hort. 

Chamwcyparis sphte- 
roidea Spach. ... 61 

* " — gracilis Brongn. 

Thuites gracilis Vng. . 276 

* ■ — graminea Brongn. 

Widdringtonites Ungeri 
Endl 271 

— intequalis Desf. ... 52 

* — Langsdorffii Brongn. 

Thuites Langsdorffii U. 276 

— lavandulaefolia Poir. 
Glyptostrobus hetero- 

phyllus Endl. ... 70 SYSTEMATICORUM ET SVXOXYMORUM. 353 Thuia lineata Poir. 

Ghjptostrobiis hetcro- 
phtjUus Endl. . . 

— i>Ienziesii Doug;!. 
Thuia (jigaufca Nuff. 

— nana Hort. 
ChanKPcyparis Sphte- 
roidea Spach. S. 

— nepalensis Hort. 
Biofa orientalis E. c 

* — nudicaulis Brongrn. 

Callitrifes Brongniar- 
tii Endl. . . . 

— obtusa 3Ionch. 
Thuia occidentalis L 

— odorata 3Iarsch. 
Thuia pUcata Doniu 

— orientalis L. 

Biota orienfalis Endl 

— pendula Lamb. 
Biofa pendula Endf. 

— pendulata Hort. 
Biofa pendula Endf. 

— pensilis Staunt. 
Glypfosfrobus hefero- 

phyllus Endf. . . 

— plicata Donn. . . 

— plicata Lamb. 

Thuia gigunfea Nuff. . 

— pyramidalis Tenore. 
Biota orientalis E. R 

— quadran^ularis Vent. 
Widdringfonia Com- 

mersoni Endl. 

— sphreroidalis Rich. 
Chamcecyparis sph(e- 

roidea Spach. 

— stricta Hort. 

Biota orienfafis E. a 

— tatarica Hort. 

Biofa orientalis E. J, 

— tetragona Hook. 
Libocedrus tetragona 

Endl. . . . Pag:. 62 

47 

000 
51 
51 
47 
49 
49 Thuia Theophrasti Bauh. 
Thtiia occidenfalis 

— varie^ata Hort. 
Chamfpcyparis spha 

• •oidea Spuch. y. . 

— varie2:a(a 3Iarsh. 
Thuia occidenfaf. L. 

— Wareana Booth. 
Thuia plicata Don. Pag. 

L 52 

p- 

62 

/^. 52 Thuia^carpus juniperinusTr. 
Juniperus communis 51 16 ^Thuites Un^ 


275 


— gracilis Ung. . . . 


276 


— imbricatus Dunk. . . 


276 


— Kleinianus G. et B. . . 


276 


— Klinsmannianus G.etB. 


275 


— Kurrianus Dunk. 
Widdringfonifes Kur- 
rianus Endl. . . . 


272 


— Langsdorffii Un^. . . 


276 


— Mengeanus G. et B. . 


276 


— salicornioides Ung. 
Libocedrifes saficorni- 
oides Endl. . . . 


275 


— Ungerianus G. et B. . 


276 


Thuiopsis Sieb. et Zucc. . 


53 


— dolabrata S. et Z. . . 


54 


^THnoxYLON Ung:. . . . 


281 


— ambiguura Ung. . . . 


281 


— arceuthicum Ung:. . . 


281 


— arctannulatum Un^. . 


282 


— ffvpsaceum Ung:. . . 


282 


— juniperinum Ung. . . 


281 


— pcucinum Ung. . . . 


282 


ToRREYA Arn 


240 


— nucifera S. et Z. . . 


240 


— taxifolia Arn. . . . 


241 


Traupalos Endl 


255 


25 

354 INDEX NOMINUM SYSTEMATICORUM ET SYNONYMORUM. *VOLTZiA Brongn. . . 

— acutifolia Brongn. . 

— brevifolla Brongn. . 

— elegans Brongn. . . 

— hcterophylla Brongn. 

— Phillipsii L. et H. . 

— rigida Brongn. . . 

— schizolepis Brongn. 

WlDDRINGTOMA Endl. . 

— Commersoni Endl. . Pag. 
Pag. 


280 


Widdringtonia cupressoides 
280 


Endl 


33 


280 


— juniperoides Endl. . . 


32 


280 


— natalensis Endl. . . . 


34 


280 


— Wallichii Endl. . . . 


34 


280 


280 


*WlDDRINGTONITES Endl. 


271 


280 


— fastigiatus Endl. . . 


272 
• — Kurrianus Endl. . . . 


272 


31 


— liasinus Endl. . . . 


272 


34 


— Ungeri Endl 


272 355 IIVDEX 1V03IINUM TRIVIALIUM. Abeto Ital. 

Pinus Abies du Roi . 
Abies Rom. 

Pinus Abies du Roi . . 
Adventure Bay Pine Angl. 

Phvllocladus rliomboida- 

lis Rich 

Ael^de Arab. 

Ephedra alata Decaisn. 

— gemmel Arab. 
Ephedra fragilis Desf. . 

Aka-matsu Japon. 

Pinus densiflora S. et Z. 
Ak.-chersch:Te Tat. 

Pinus Pichta Fisch. . . 
Agatsch. Artetsch ag:atsch 

Tat. 

Juniperus communis L. 

— Tet-agatsch Tat. 
Pinus Ledebourii Endl. 

— Kum-agatsch Tat. 
Pinus Cembra Linn. 

Alerse siv. xVlerze Ilispan. 
Pinus Larix Linn. . . 

— Chilen. 

Libocedrus tetrag:ona E. 
Alte Arab. 

Ephedra Alte C. A. Mey. 
Alvies Helv. 

Pinus Cembra Linn. . 
Aprofenyo Hung. 

Juniperus communis L. 
Araragi Japon. 

Taxus cuspidata S. et Z. 
Arbe Germ. 

Pinus Cenibra Linn. Pag. 


Arbor vit;e. 


Pag. 


95 


Thuia occidentah's Linn. 
Arditsch Turc. 


52 


95 


Juniperus communis L. 
"'Agzavboq Theophr. 


16 
Juniperus Oxycedrus L. 


10 


235 


Juniperus phtenicea L. . 
— // iny.Qu Diosc. 


30 


2o9 


Juniperus oxycedrus L. 
Ars Russ. 


10 


2G0 


Juniperus davurlca Pall. 


19 
Arschan aaatsch. Artschfe Kir 


9- 


172 


Juniperus Sabina Linn. . 
Artetsch-agatsch Tat. 


22 


108 


Juniperus communis L. 
Artsch Russ. 


16 
Juniperus Sabina Linn. 


22 


IG 


Artschin Tat. 


Juniperus Sabina Linn. 


22 


131 


Artza. Choninartza ?Iong. 


Juniperus Sabina Linn. 


22 


141 


— Jaman artza Mong. 


Juniperus communis L. 


16 


133 


Juniperus davurica Pall. 
Arvel Germ. 


19 


44 


Pinus Cembra Linn. 
Asufi Japon. 


141 


2G0 


Thuiopsis dolabrata Sieb. 


et Zucc 


54 


141 


Asunara Japon. 

Thuiopsis dolabrata Sieb. 
16 


et Zucc 

Ayewan Amboin. 


54 


243 


Podocai-pus bracteata Bl. 
Bagan Tschetfseng. 


216 


141 


Juniperus coramunis L. 


16 350 INDEX NOMINOI TRIVIALIUM. Pag. 
Bald-Cypress Angl. Am. 

Taxodium distichiim R. G8 
Balm of GileadFir./l«<//. Am. 

Pinus balsamea Linn. . 103 
Banya-tunya Nov. Holl. 

AraucariaBidwilli Hook. 187 
Banza-tunza Nov. HoU. 

Araucaria Bidwilli Hook. 187 
Belcho Hispan. 

Ephedra fragilis Desf. . 260 
Betze Lappon. 

Pinus sylvestris Linn. . 171 
Biakkusi Japon. 

Juniperus chinensis L. . 20 
Birutschi jagod}^ Cosacc. 

Ephedra vulgaris Rich. 25G 
Black-Cyprcss Angl. Am. 

Taxodium distichum R. G8 

Spruce Angl. Am. 

Pinus nigra Ait. . . . 115 
Bolgikda Tungus. 

Pinus Cembra Linn. ^, 141 
Bolgj tt Lamut. 

Pinus Cembra Linn. ^. 141 
BgdSv Diosc. 

Juniperus Sabina Linn. 22 
Juniperussabinoides Gri- 

seb 23 

Brisk Noriveg. 

Juniperus communis L. IG 
Broom-Pine Angl. Am. 

Pinus australis 3Iichx. . IG5 
Bruse Noriveg. 

Juniperus communis Linn. IG 
Bsoggha Tangut. 

Juniperus Sabina Linn. . 22 
Burrit. Tankil Burrit Jav. 

Gnetum edule Blum. . 251 
— Kasunka Burrit Jav. 

Gnetum funiculare Bl. 252 
Cade Gall. 

Juniperus rufescens Link 11 
Casazkaja Russ. Koss. 

Juniperus Sabina Linn. . 22 Pag. 
Cedar. Red-Cedar Angl. Am. 

Juniperus virg^iniana I>. 27 

— Whlte-Codar Angl. Ani. 
Thuia occidentalis Linn. 52 
Chanifecyparis sphaeroi- 

dea Spach 61 

Cedro Mexic. 

Chaniiecyparis thurifera 
Endl. " 62 

— Az.or. 

Juniper. rufesc. Link. ^, 12 

— de Busaco Lusit. 
Cupressus glauca Lara, 58 

— de Goa Lusit. 

Cupressus glauca Lam. 58 
Cedrus Bermudfe. 

Juniperus bermudiana 

Linn. 20 

Cellery topped Pine Angl. 

Ph} llocladus rhombolda- 

lis Rich 235 

Cenbrot 6?«/^. 

Pinus Cembra L. . . 141 
Chadsura Mong. 

Pinus Pichta Fisch. . . 108 
Chan^athasi Dhup Nepal. 

Pinus Brunoniaua VVall. 85 
Chastora Uigur. 

Pinus obovata Ledeb. . 119 
Chatirchuiruchi Tat. 

Ephedra procera Fisch. 

et Mey 262 

Chilrow Ind. 

Pinus Webbiana Wall. . 106 
Chonln-Artza Mong. 

Juniperus Sabina Linn. 22 
Choschi Mong. 

Pinus Cembra L. . . 141 
Chutschi Burcet. 

Pinus Cembra L. . . 141 
Chwoinik jagodnoi Russ. 

Ephedra vulgaris Rich. 256 
Chylla Nepal. 

Pinus excelsa Wall. . 145 INDEX NOMIMM TRIVIALIUM. 357 Pag. 
Cornicabra dos Algarvios Lm- 
sif. 

Ephedra fragilis Rich. . 260 
Curi-y Guaran. 

Araucaria brasiliensis A. 

Rich 185 

Curi-iiva Tupin. 

Araucaria brasiliensis A. 

Rich 185 

Cypress. Cypress-booin HoU. 
Widdringtonia juniperoi- 
desEndl 32 

— Bald-Cypress Angl. Am. 
Taxodium distichum R. G8 

— Black-Cypress Angl.Am, 
Taxodium dislichum R. G8 

— native Cypress Angl. 
Frenela Gunii Endl. . . 38 

— VVhite Cypress Angl. Am. 
Taxodiuni disticlium R. 68 

Danimar Jlalay. 

Dammara orientalis L. 189 

— Wax-Dammar Angl. 
Podocarpus polystachya 

R. Br. ..'..*. 215 
Deva-daru Sanskr. 

Pinus deodara Roxb. . . 135 
Dium Nov. Zeel. 

Dacrydium cupressinum 

Sol 225 

Double Spruce Angl. Am. 

Pinus ni^ra Ait. . . . 115 
Dschergana Jlongol. 

Ephedra procera F. et 31. 2G2 
Edeltanne Germ. 

Pinus Abies du Roi . . 95 
Eibenbaum Germ. 

Taxus baccata Linn. 242 

''Elara Neogr. 

Pinus Abies du Roi . . 95 
'EKaTT} ri ^fjLela Theophr. 

Pinus Picea du Roi . . 116 
EKdtT] 6vQavo^7]zri<^ h. 

Pinus Abies du Roi . . 95 EhdZTj Tj CLQQriV Theophr. 

Pinus Abies du Roi . 
"Ekatog Grwc. 

Pinus Abies du Roi . 
En Suec. 

Juniperus communis L 
Enbierstrsed Suec. 

Juniperus communis L 
Enbuske Suec. 

Juniperus communis L 
Enebro Hispan. 

Juniperus rufesc. Link 
Eouve Gall. 

Pinus Cembra Linn. 
Epicia Gall. 

Pinus Picea du Roi . . 
Epinette a la biere Canad. 

Pinus nig;ra Ait. . , . 

— noir Canad. 
Pinus ni^ra Ait. . . . 

Essoyr Amboin. 

Podocarpus bracteata Bl. 
Fenyo. Gyalog fenyo Hung. 

Juniperus communis L. 

— Vad-fenyo Hung. 
Pinus sylvestris Linn. . 

Feuchttanne Germ. 

Pinus Picea du Roi . . 
Fi Japon. 

Torreya nucifera Sieb. 

et Zucc 

Fichte Germ. 

Pinus Picea du Roi . . 
Fime-muro Japon. 

Biota pendula Endl. . 
Fime-tsu2:a Japon. 

Pinus Tsuga S. et Z. ^. 
Fimoro Japon. 

Biota pendula Endl. . . 
Finoki Japon. 

Juniperus chinensis L. 

Biota orientalis Endl. . 
Fir. Balm of Gilead fir Angl Pag. 

95 

95 

16 

16 

16 

11 

141 

116 

115 

115 

216 

16 

171 

116 

240 

116 

49 

83 

49 20 

47 ^inus balsamea Linn. . 103 358 INDEX NOMINUM TRIVIALIUM. Fir. Scotch-Flr Angt. 

Pinus sylvestris Linn. . 

— Spruce Fir ofNew-Zeal. 

Dacrydium cupressinuni 

Sol 

— • Weeping-Fer. 

Pinus excelsa Wall. . . 
Fitots-matsu Japon. 

Pinus massonianaLam. v Pag. 171 225 145 174 216 164 Fohre Germ. 

Pinus sylvestris L. . . 171 
— Schuarzfohre Germ. 

Pinus Laricio Poir. S, 178 
Fo-bi-sjo Chin. 

Pinus firma S. et Z. . 99 
Fon-maki Japon. 

Podocarp. macrophyllaD. 
Frankincense Pine Angl. Am. 

Pinus Taeda Linn. . . 
Furi-hiba Japon. 

Biota orientalis Endl. .3., 47 
Fusi-matsu Japon. 

Pinus leptolepis S. et Z. 130 
Futsup Aino. 

Pinus homolepis S.etZ. 102 
Galowec Slav. 

Juniperus communis L. 16 
Gambinur Sumat. 

Dacrydium elatum Wall. 226 
Gan-si-hak 8in. Jap. 

Thuiopsis dolabrataSieb. 

et Zucc 54 

Gangta Tungus. 

Pinus Pichta Fisch. . . 108 
Gaskas Lappon. 

Juniperus communis L. 16 
Gedla Slav. 

Pinus Abies du Roi . . 95 
Geelhout Colon. Cap. 

Podocarp. Thunbergii H. 217 
Genevrier Gall. 

Juniperus communis L. 16 
GeorgiaPitch-Pine Angl. Am. 

Pinus australis Michx. . 165 Paff. 

Ginepro Ital. 

Juniperus communis L. 16 
Ginan Japon. 

Salisburia adiantifol. Sm. 237 
Ginkgo Chin. Jap. 

Salisburia adiantifoliaS. 237 
Gnemon. Gnemon-boom J5e///. 

Gnetum Gnemon Linn. . 250 
— Tali Gnemon Malay. 

Gnetum edule Blum. . 251 

GnetumfuniculareBlum. 252 
Gobrea Ind. 

Pinus Webbiana Wall. 106 
Gornoi Russ. 

Juniperus Sabina Linn. 22 
Go sju sjo Chin. 

Pinus parviflora S. etZ. 138 
Goyono-matsu Japon. 

Pinus parviflora S. et Z. 138 
Gran Suec. 

Pinus Picea du Roi . . 116 
Granbaum Germ. 

Pinus Picea du Roi . . 117 
GreA-Pine Angl. Am. 

Pinus Banksiana Lamb. 176 
Gyalog' fenyo Ilung. 

Juniperus communis L. 16 
Gyva Georg. 

Juniperus Sabina Linn. 22 
Habhel Ara6. 

Juniperus drupacca Lab. 8 
Hai Inbazk. 

Pinus Cembra Linn. . . 141 
Hai-sung-tse Chin. 

Pinus koraiensis S. et Z. 140 
Hakmatak Amer. Bor. 

Pinus microcarpa Lamb. 132 
He-sung Chin. 

Pinus Massoniana Lamb. 174 
Hemlock-Spruce Angl. Am. 

Pinus canadensis Linn. 86 
Hen-bak Chin. Jap. 

Chamaecyparis obtusa S. 
et Z 63 I\DEX >'OMI>'UW TRIVIALIUM. 359 Pag.| 
Pag;. 


Herba Sabina Rom. 
Jezo-matsu Japon. 
Juniperus Sabina Linn. 


22 


Pinus jezoensis S. et Z. 


120 


Juniperus sabinoides Gri- 
Jezo-momi Japon. 
seb 


23 


Pinus firma S. et Z. ^. 


99 


Hiba Japon. 
If GaUor. 
Thuiopsis dolabrata Sieb. 
Taxus baccata Linn. . 


242 


et Zuec 


54 


Jilgat Vassug. 
— Furi-Hiba. 
Pinus Cembra Linn. 


141 


Biota orientalis Endl. ^. 


47 


Imp'liai Arin^. 
— Hijoku-Hiba. 
Pinus Cembra Linn. 


141 


Biota pendula Endl. . . 


49 


Inu-kaja Japon, 
- Ito-Hiba. 
Cephalotaxus drupaceaS. 
Biota pendula Endl. . . 


49 


et Z 


239 


— Kusjak-Hiba. 
Inu-maki Japon. 
Biota orientalis Endl. 77. 


47 


Podocarpus macrophylla 
— Sinobu-Hiba. 
Don ^. ..... 


216 


Chamaecj-paris squarrosa 
Jo-bi-sjo Chin. 
S. et Z 


65 


Pinus polita S. et Z. . 


121 


— Tsabo-Hiba. 
Ito-hiba Japon. 
Biota oricntalis Endl. /". 


47 


Biota pendula Endl. , . 


49 


— Tsjozen-Hiba. 
Ito-sugi Japon. 
Biota orientalis Endl. ^. 


47 


Biota pendula Endl. . . 


49 


Hime Tsug:a Japon. 
Itsjo Japon. 
Pinus Tsu2:a S. et Z. ^. 
Hijoku-hiba Japon. 


83 


Salisburia adiantifol. Sm. 


237 
Kadajas Esthon. 
Biota pendula Endl. . . 


49 


Juniperus communis L. 


16 


Hinoki Japon. 
Kadakas Esthon. 
Chamaecyparis obtusa S. 
Juniperus communis L. 


16 


et Z. * 


63 


Kahi-Katea Nov. Zeel. 
— Sitare-Hinoki Japon. 
Podocarpus dacryoides A. 
Biota pendula Endl. . . 


49 


Rich 


223 


Hudsons-Bay-Pine Angl. Am. 
Kaja Japon. 
Pinus Banksiana Lamb. 


177 


Torreya nucifera S. et Z. 


240 


Huon-Pine Angl. 
— Inu-Kaja Japon. 
DacrydiumFranklini H. f. 


227 


Cephalotaxus drupaceaS. 
Jalowiec Polon. 
et Z 


239 


Juniperus communis L. 


16 


Kakain Kamfsch. 
Jaman-artza Mong. 
Juniperus communis L. 


16 


Juniperus communis L. 


16 


Kalau-schungad Ikint^. 
Juniperus davurica Pall. 


19 


Juniperus communis L. 


16 


Ibuki Japon. 
Kamenoi-veresk Russ. 
Juniperuschinensis Linn. 


20 


Juniperus Sabina Linn. 


22 


lew Angl. 
Kara-schersae Tat. 
Taxus baccata Linn. 


242 


Pinus obovata Ledeb. , 


119 360 INDEX NOMINUM TRIVIALIUM. Pag. 
Kara-mats Japon. 

Piniis leptolepis S. et Z. 130 
Karagus Baschkir. 

Pinus Ledebourii Endl. . 131 
Kasunka Javan. 

Gnetum latifoliuin Blum. 251 
burriet Jav. 

Gnetum funiculare Blum. 252 
Kataju Fenn. 

Juniperus eommunis L. 16 
Katschivok Karcek, 

Pinus Cembra Linn. ^, 141 
Kauri Nov. Zeel. 

DammaraaustralisLamb. 190 
Kawa-ka s. Kawa-ha Nov. 

Zeel. 

LibocedrusDonianaEndl. 43 
Kedr Russ. 

Pinus Cembra Linn. . . 141 
KeSpOg Theophr. 

Juniperus oxjcedrus L. 10 
Kedgoq Neog/. 

Juniperus rufesc. Link 11 
KeSgog evxedrowg Hom. 

Juniperus phcenicea L. 30 
KeSgog ^LZQCC Theophr. 

Juniperus communis L. . 15 
Kedgog ^avffagi) Theophr. 

Pinus Cedrus Linn. . . 13G 
KeVZQOg Neogr. 

Juniperus phoenicea L. 30 
Keresztes-fenyo Hung. 

Pinus Picea du Roi . llG 
Keu sin Chin. 

Podocarpus sinensis Don 216 
Khutrow Hind. 

Pinus Khutrow Royle . 122 
Kibima Sund. 

Podocarpus Blumei E. 208 
Kiefer Germ. 

Pinus sylvestris Linn. . 171 

Pinus Picea du Roi . . 116 
Kienbaum Germ. 

Pinus Picea du Roi 116 Kieu-lung-mu Chin. 

Pinus Bun^"eana Zucc. . 166 
Kil Hind. 

Pinus longifolia Roxb. . 158 
Kimerak Sund. 

Podocarpus amara Blum. 217 

Podocarpus bracteata Bl. 216 

Podocarpus cupressina R. 

Br 222 

Kin-sung Chin. 

Sciadopitys verticillata S. 

et Z. * 200 

Kin-tsian-sung Chin. 

Pinus leptolepis S. et Z. 130 
Kiputri Sund. 

Podocarpus bracteata Bl. 216 

Podocarp. cupressinaBl. 222 
Kirsik Kalmiik. 

Ephedra vulgaris Lich. 256 
Kitankil Sund. 

Gnetum Gnemon Linn. 250 
Kjelmang Hind. 

Pinus Deodara Roxb. 135 

Knieholz Germ. 

Pinus Pumilio Haenk. . 169 
Koja-maki Japon. 

Sciadopitys verticillata S. 

et Z 200 

Kok sung Chin. 

Pinus Massoniana Lamb. 174 
Konjc-nam-tsong: Chin. 

Juniperus dimorpha Roxb. 31 
Konotega-Siwa Japon. 

Biota orientalis Endl. . 47 
Kowri Nov. Zeel. 

Dammaraaustralis Lamb. 190 
Krammtsbeer Germ. 

Juniperus communis L. 16 
Kranawitt Germ. 

Juniperus communis L. 16 
Krummholz Germ, 

Pinus Pumilio Hrenk. . 169 
Ksa-maki Japon. 

Podocarp.macrophyllaD. 216 IXDEX XOMDfOI TRIVULIUM. 361 

Pag. 
Pag. 


Kuel Gtnncall. 
Len Chil. 
Pinus excelsa Wall. 


. 145 


Libocedrus tetragona E. 


44 


Kui Aino. 
Liggal Ostiak. 
Pinus leptolepis Sieb. et 


Pinus Cembra Linn. 


141 


Zucc 


. 130 


Limba Polon. 
Kovy.OVlCiQia Cephalon. 
Pinus Cembra Linn. 


141 


Pinus ceplialonica Endl 


. 98 


Limbowe drewo Slav. 
Kuosa Lappon. 
Pinus Cembra Linn. 


141 


Pinus Picea Linn. 


. 116 


Listveniza Riiss. 
Kuro-matsu Japon. 
Pinus Larix Linn. . . 


133 


Pinus 3Iassoniana Lamb 


. 174 


Lin-kiu-momi Japon. 
Kuruz Hind. 
Cunninghamia sinensis R. 
Pinus Webbiana Wall. 


. 106 


Br 


193 


Kusjak-hiba Japon. 
Lo-han-sung Chin. 
Biota orientalis Endl. 


. 47 


Podocarp. chinensis W. 


215 


Kusu-a^atsch Tat. 
Loblolly-Pine Angl. Am. 
Pinus Cembra Linn. . 


. 141 


Pinus Taeda Linn. . . 


164 


Kussoch Taf. 
Lutz fenyo Hiing. 
Pinus Cembra Linn. . 


. 141 


Pinus Abies du Roi . . 


95 


Kussuk Tat 
3Iai Nov. Zeel. 
Pinus Cembra Linn. 


141 


Podocarp. spicata R. Br. 


221 


Kuusi Ferm. 
Mairi Xov. Zeel. 
Pinus Picea du Roi . 


116 


Podocarpus ferrusjinea D. 


220 


Kwa-hak Chin. Japon. 
3Laki. Fon-Maki Japon. 
Chamjecyparis pisifera S 
Podocarp. raacrophyllaD. 


216 


et Z 


64 


— Inu-Maki Japon. 
Kysiltscha Mong. 
Podocai-pus macrophylla 
Ephedra vulgaris Rich 


256 


Don 3, 


216 


La?gal Ostiak. 
— Koja-Maki Japon. 
Pinus Cembra Linn. 


141 


Sciadopitys verticillata 
Ljerbaum Germ. 
S. et Z. 


200 


Pinus Larix Linn. 


133 


— Ksa->Iaki Japon. 
Laerche Germ. 
Podocarpus macrophylla 
Pinus Larix Linn. . . 


133 


Don 


216 


Lame-Kosch Tscherem. 
Malina. Stjepnaja malina R. 
Juniperus communis L. 


16 


Ephedra vulgaris Rich. . 


256 


Larice Ital. 
Manigue Chilen. 
Pinus Larix Linn. . . 


133 


Podocarpus chilina Rich. 


212 


Latsche Germ. 
3Ianingjo Malay. 
Pinus Pumilio Haenk. . 


169 


Gnetum Gnemon Linn. . 


250 


Leinbaum Germ. 
Maniu Chilen. 
Pinus Cembra Linn. 


141 


Podocarpus chilina Rich. 


212 


Lem-shing Bhotan. 
Marin Hind. 
Pinus excelsa Wall. . . 


133 


Pinus Rhutrow Royle . 
26 


122 I\DEX NOMINUM TRIVIALIUM. Marro Nov, Holl. 

Frenela robiista Cunn. . 
Mats. Aka-ma(s Japon. 

Piniis densinoia tS. et Z. 

— Fitots-niiits Jupon. 
Pinus ^lrtssoniana L. y, 

— Fusji-inats Japon. 
Pinus leptolepis S. et Z, 

— Gojono-mats Japon. 
Pinus parviflora S. et Z. 

— Jezo-mats Japon. 
Pinus jezocnsis S. et Z. 

— Kara-mats Japon. 
Pinus leptolepis S. et Z. 

— Kuro-mats Japon. 
Pinus Massoniana Lamb. 

— I>Ie-mats Japon. 

Pinus densiflora S. et Z. 

— 0-mats Japon. 

Pinus Massoniana Lamb. 

— Siru2:a-niats Japon. 
Finus J>Iassoniana L. S, 

• — Sonoro-mats Japon. 
Juniperus ri^ida S. etZ. 

— Toga-mats Japon. 
Pinus Tsug:a S. et Z. . 

• — Wo-mats Japon. 

Pinus Massoniana Lamb. 

— Wumi-mats Japon. 
Pinus koraiensis S. et Z. 

MavQO.aroq Neogr. 

Taxus baccata Linn. 
Me-matsu Japon. 

Pinus densiflora S. et Z. 
Meleze Gall. 

Pinus Larix Linn. . . 
Meningrjo Malay. 

Gnctum Gnemon Linn. . 
MTloq artpc. 

Taxus baccata Linn. 
Miro Nov. Zoel. 

Podocarpusferruginea D. 
Modrzew Polon. 

Pinus Larix Linn. . . ?ag. 


Momi. Jezo-Momi Japon. 


Pag. 


37 


Pinus firma S. ct Z. ^, 


99 


172 


— Lin-kiu Momi Japon. 
Cunningliamia sincns. R. 
174 


Br 

■ — Olauda-Momi Japon. 


193 


130 


Cunnino-h. sincns. R. Br. 
— Nikwo-Momi Japon. 


193 


138 


Pinus firma S. et Z. y, 
■ — Nire-Momi Japon. 


99 
Pinus firma S. et Z. y. 
— Saga-Momi Japon. 

Pinus bifida S et Z. . 


99 


120 


101 


130 


— S)ura-3Iomi Japon. 
Pinus homolepis S. et Z. 


102 


174 


— To-Momi Japon. 


Pinus firma S. et Z. 


99 


172 


— Toranowo-Dlomi Japon. 


Pinus polita S. et Z. . 


121 


174 


— Ura-siro-momi Japon. 
174 


Pinus homolepis S. et Z. 
Morin Hind. 


102 
Pinus Pindrow Royl. 


106 


17 


Pinus Khutrow Royl. . 
Morindaun ilind. 


122 


83 


Pinus Pindrow Royl. . 


106 


174 


Moro Japon. 

Juniperus ria^ida S. et Z. 


17 


140 


— Fi-moro Japon. 

Biota pendula Endl. . . 


49 


242 


— Fime-moro Japon. 

Biota pcndula Endl. . . 
Morven Gallor. 


49 


172 


Juniperus phtcnicea L. . 
Moshevelnik Russ. 


30 


133 


Juniperus communis L. 


16 


250 


Murinda llind. 

Pinus Pindrow Royl. 


106 


242 

220 


Na Chin. 

Podocarpus NageiaR. Br. 
Naantka Tnnaus. 

Pinus Pichta Fisch. . . 


207 
108 


133 


Nagi Chin. 

PodocarpusNageia R. Br. 


207 LNOEX NOMLNUM TRIVULIUM. Nat-cleh Uinptais. 

Pinus Lambertiana Dougl. 
Native Cupress Coion. 

Frenela Gunii Etidl. . . 
Neoza Ilind. 

Pluus Gerardiana Wall. 
Njaro-a Toniens. 

Pinus Cembra Linn. . . 
Nikwo-3Iomi Jujjon. 

Pinus firma S. et Z. y, 
Nire-Momi Japon. 

Pinus firma S. et Z. y, 
Niu Perm. 

Pinus Piclita Fisch. . . 
Ocote Ifhwic. 

Pinus Teocote Ch. et Schl. 
01anda-3Iomi Japon. 

Cunningh. sinens. R. Br. 
Olba Wognl. 

Pinus Cembra Linn. . 
Old-field-Pine An(/l. Amer. 

Pinus Tajda Linn. , . 
Olmo Hispan. 

Juniperus nana Willd. . 
Oonum Hind. 

Pinus Webbiana Wall. . 
Opkonkura Tnncjus. 

Juniperus communisL. . 
Oster-Bay-Pine Anril. Am. 

Frenela australis 3Iirb. . 
Ouantha ?Iandsch. 

Cunnino-h. sinensis R. Br. 
Oyarael Mexic. 

Pinus religiosa H. B. K. 
Psegel Livon. 

Juniperus communis L. . 
Paschkuratsch-Kumamai /i wr. 

Juniperus communis L. . 
Paxepni Kuril. 

Pinus Cembra Linn. B. 
Pechbaum Germ. 

Pinus Picea du Roi . . 
Pehuen Chil. 

Araucaria imbricata Pav. Pag. 

150 

38 

159 

141 

99 

99 

108 

15G 

193 

141 

1G4 

14 

100 

15 

37 

193 
92 
15 
15 

141 

116 

186 Pag. 
Pei Assan. 

Pinus Cembra Linn. . 141 
Pergana Kulmiili. 

Ephedra vulgarisRich. . 250 
Perusse GuU. Cunud. 

Pinus canadcnsis Linn. . 80 
Pesse Gullor. 

Pinus Picea du Roi . . 116 
ntVAJj Homer. 

Pinus Laricio Poir. . . 178 
JltVAil Neogr. 

Pinus maritima Lamb. . 181 
IlevzJi Idcda Tkeophr. 

Pinus Laricio Poir. . . 178 
Htvy.)] TiaQcOdaq. 

Pinus maritima Lamb. . 181 
Uev/.oq Neogr. 

Pinus maritima Lamb. . 181 
Pezzo Ita!. 

Pinus Picea du Roi . . 110 
Pian-fa Chin. 

Biota orientalis Endl. . 47 
Pichta Rnss. 

Pinus Pichta Fisch. . 108 
Pianuolo-molese Neap. 

Pinus Pinea Linn. /?, . 182 
Pin du Corse Gufl. 

Pinus Ijaricio Poir. a, 178 

— de Labiador GuH. 

Pinus Banksiana Lamb. 177 

— du 3Lans Gulf. 

Pinus Pinaster Sol. y, 108 

— Nazaron Hisp. 

Pinus pyrenaica Lapeyr. 180 

— du Trochet Guff. 

Pinus Pinaster Sol. y. 108 
Pinaster Rom. 

Pinus Laricio Poir. . . 178 
Pindrow Iliiid. 

Pinus Pindrow Royle . 100 
Piue. Adventure bay Pine 
Cofon. 
Phyllocladus rhomboida- 
lis Rich 235 INDEX NOMINUM TRIVIALIUM. Pine Broom-Pine. 

Pinus australis Michx. 
— • Cellery topped-Pine. 
Phyllocladus rhomboida- 
lis Rich 

— Frankincense-Pine, 
Pinus Taeda Linn. 

— Georgia Pitch-Pine. 
Pinus australis Michx. 

— Grey-Pine. 
Pinus Banksiana Lamb. 

— Hudsons Bay-Pine. 
Pinus Banksiana Larab. 

— ■ Huon-Pine. 

DacrydiumFrankliniH. f. 

— Loblolly-Pine. 
Pinus Taeda Linn. 

— Old-field-Pine. 
Pinus Taeda Linn. 

• — Osterbay-Pine. 

Frenela australis Mirb. 

— Pitch-Pine. 
Pinus rigida Mill. 
Pinus australis Michx. 

— • Pond-Pine. 

Pinus serotina Michx. 

— Pumpkin-Pine. 
Pinus Strobus Linn. 

— Red-Pine. 
Pinus australis Michx. 
Pinus resinosa Soland. 

— • Sap-Pine. 

Pinus rigida Mill. 
—■ Sappling-Pine. 

Pinus Strobus Linn. 

— Scrub-Pine. 
Pinus inops Sol. . . 
Pinus Banksiana Lamb. 

~ White-Pine. 

Pinus Strobus Linn. 

— Whymouths-Pine. 
Pinus Strobus Linn. . 

Pinesse Gall. 

Pinus Pic«a du Roi . Pag. 


Pindrow Hind. 


Pag. 


. 1G5 


Pinus Pindrovv Royl. . 
Pinhao-molar Lusit. 


106 


- 


Pinus Pinea Linn. ^. . 


182 


. 235 


Pinheiro branco Lusit. 

Araucaria brasiliensis A. 
. 164 


Rich 

— vermelho Lusit. 


185 


. 165 


Araucariabrasiliens. A.R. 
Pino blanco Mexic. 


185 


). 177 


Pinus Devoniana Lindl. 
— rcal Mexic. 


153 


). 177 


Pinus Devoniana Lindl. 
Pinones Mexic. 


153 


f. 227 


Pinus cembroides Zucc. 
Pinsapo Hispan. 


182 


. 164 


Pinus Pinsapo Boiss. . 
Pinus Rom. 


109 


. 164 


Pinus Pinea Linn. . . 
Pitch-Pine Angl. Am. 


182 


). 37 


Pinus australis Michx. . 


165 
Pinus rigida Mill. . . 


164 


. 164 


nizvq Grcec. 
. 165 


Pinus Pinea Linn. . . 
Jllzvg ayQia Theophr. 


182 


. 163 


Pinus sylvestris . . . 
IIo}.V7.0^moq Neogr. 


171 


. 146 


Ephedra fragilis Desf. . 
Pond-Pine Angl. Amer. 


260 


. 165 


Pinus serotina Michx. , 


163 


. 178 


Ponum Hi7id. 


Pinus Webbiana Wall. . 


106 


. 164 


Pudma-Chunder Himalay. 


Juniperus squamata Don 


18 


. 146 


Pumpkin Pine Angl. Amer. 


Pinus Strobus Linn. 


147 


. 167 


Py Ariuz. 
t). 177 


Pinus Cembra Linn. 
Quai Japon. 


141 


. 147 


Juniperus chinensis L. . 
Quesa Lappon. 


20 


. 147 


Pinus Picea du Roi . . 
Raed'ka Lappon. 


116 


. 116 


Juniperus communis L. 


15 INDEX NOMI>'LM TRIVIALIUM. 865 Pag. 
RsDsula Hindost. 

Pinus excelsa Wall. . . 145 
Raisin de Mer Gall. 

Ephedra vulgaris Rich. 250 
Rakan-Iiak Chin, Japon. 

Thuiopsis dolabrata Sieb. 

et Zucc 54 

Rax-jo-sjo Japon. 

Pinus leptolepis S. et Z. 130 
Red-Cedar Angl. Amer. 

Juniperus virginiana L. 27 
Red-Pine Angl. Amer. 

Pinus australis Michx. . 165 

Pinus resinosa Soland. . 178 
Rium Nov. Zeel. 

Dacrydium cupressinum S. 225 
Roi Hind. 

Pinus Khutrow Royl. . 122 
Rotheibe Germ. 

Taxus baccata Linn. . 242 
Rothtanne Germ. 

Pinus Picea du Roi . . 116 
Sabina Rom. 

Juniperus Sabina Linn. 22 
Sabina-Morisca Hispan. 

Juniperus nana Willd. . 14 
Sabino Jflexic. 

TaxodiumdistichuraRich. 08 
Saga-Momi Japon. 

Pinus bifida S. et Z. . 101 
Saksin Mantsch. 

Cupressus funebris Endl. 58 
Saky Tat. 

Juniperus communis L. 15 
Sallur Hitid. 

Pinus Webbiana Wall. . 106 
San Chin. 

Crj-ptomeria japonica D. 72 
Sandrin Germ. 

Pinus Pumilio Hank. . 169 
San-schu Chin. 

Cuningh. sinensis R. Br. 193 
Sap-Pine Angl. Amer. 

Pinus rigida Mill. 164 Pag. Sapling-Pine Amer. 

Pinus Strobus Linn. 
Sapin Gallor. 

Pinus Abies du Roi 
Sawara Japon. 

Chamaecyparispisifera S. 

et Z 

Schersfe. Ak schersae Tat. 

Pinus Pichta Fisch. 

— Kara schersee Tat. 
Pinus obovata Ledeb. . 

Schotom Kamtsch. 

Pinus Cembra Linn. B. 
Schinaessu Iflong. 

Pinus Ledebourii Endl. 
Schwarzfohre Germ. 

Pinus Laricio Poir. ^. 
Schwarztanne Germ. 

Pinus Picea du Roi . . 
Scotsch-Fir Angl. 

Pinus sylvestris Linn. . 
Scrub-Pine Angl. Amer. 

Pinus inops Sol. . . . 

Pinus Banksiana Lamb. 
Sebenbaum Germ. 

Juniperus Sabina Linn. 
Seki-sjo Japon. 

Pinus densiflora S. et Z. 
Sen-baku Japon. 

Podocarpus macrophylla 

Don/? 

Serente Gallor. 

Pinus Picea du Roi . . 
Sergana Kalmiik. 

Ephedra vulgaris Rich. 
Si-san Chin. Japon. 

Biota pendula Endl. . . 
Silbertanne Germ. 

Pinus Abies du Roi . . 
Sin Chiti. Japon. 

Podocarp.macrophylla D. 

— Ken-sin Chin. Japon. 
Podocarpus macrophylla 

Don /^ 147 95 64 

108 

119 

141 

131 

178 

116 

171 

107 
177 

22 

172 216 116 256 49 95 216 216 366 INDEX NOMINUM TRIVIALIUM. Pag. 
Sinobu-hiba Japon. 

Chainaecyparis squarrosa 

S. et Z 65 

Siraga-niatsu Japon. 

Pinus Massoniana L. /^. 174 
Sirobe Aino. 

Pinus jezoensis 8. et Z. 120 
Sirsa Ostjak. 

Juniperus Sabina Linn. 22 
Sitare-hinoki Japon. 

Biota pendula Endl. . . 49 
Sjung Anio. 

Pinus jezoensis S. et Z. 120 
Siura-Momi Japon. 

Pinus homolepis S. et Z. 102 
Siwa. Konotega Siwa Japon. 

Biota orientalis Linn. . 47 
Slanez Russ. 

Pinus Cembra Linn. B. 141 
^f/lka^ Grcec. 

Taxus baccata Linn. . 242 
Smrek ^lav. 

Pinus Picea du Roi . . 116 
Smric lUyr. 

Juniperus rufcscens L. 11 
Sonoro-mats Japon. 

Juniperus rigida S. et Z, 17 
Sosno Russ. 

Pinus sylvestris Linn. . 171 
Spere Germ. 

Pinus Pumilio Haenk. . 169 
Spirtenholz Tyrol. 

Pinus uncinata Ram. §, 170 
Spruce-Fir Ang. 

Pinus Picea du Roi . . 116 

— Spruce Fir of New-Zeel. 
Dacrydium cupressinum 

Sol 225 

— Black-Spruce Angl. 

Pinus nigra Ait. . . . 115 

— Double-Spruce Angl. 

Pinus nigra Ait. . . . 115 

— Hemlock-Spruce Angl. 
Pinus canadensis Linn. 86 Pag. 
Ssugi Japon. 

Cryptomeria japonica Don 72 

— Ssugi bjakkusj Japon. 
Juniperus chinensis L. . 20 

— Ito ssugi Japon. 

Biota pendula Endl. . . 49 
Stjepnaja malina Russ. 

Ephedra vulgaris Rich. 256 
Suspu Permeek. 

Pinus Cembra Linn. . . 141 
Susu-pu Wotjwk. 

Juniperus communis L. 15 
Sutum Kamtsch. 

Pinus Cembra Linn. R, 141 
Syra Tomens. 

Pinus Cembra Linn. . . 141 
Szemerke fennyo Hung, 

Pinus Picea du Roi . . 116 
Taet Vogul. 

Pinus Cembra Linn. . 141 
Taktykan Tungus. 

Pinus Cembra Linn. . . 141 
Tali Gnemon Malay. 

Gnetum edule Blum. . 251 

Gnetum funiculare Blum. 252 
Tamarak Amer. Bor. 

Pinus microcarpa Lamb. 132 
Tanekaha Nov. Zeel. 

Phyllocladus trichoma- 
noides Don .... 235 
Tang-shing Butan. 

Pinus Brunoniana Wall. 85 
Tankil. Sund. 

Gnetum Gnemon Linn. . 250 
■ — Tankil assu Jav. 

Gnetum edule Blum. . . 251 

— Tankil burrit Jav. 
Gnetum edule Blum. . . 252 

Tanne Germ. 

Pinus Abies du Roi . 95 
■ — • Edeltanne. 

Pinus Abies du Roi . 95 

— F^euchttanne. 

Pinus Picea du Roi , 116 INDEX XOMIXm TRIVIALIL^I. 367 

Pag. 
Pag. 


Tanne. Rothtanne. 
Tinier Gallor. 
Pinus Picca du Roi 


116 


Pinus Cembra Linn. 


141 


— Silbertanne. 
Toa-Toa Nov. Zeel. 
Pinus Abies du Roi . . 


95 


Phyllocladus trichoma- 
— Schwarzianne. 
noldes Don .... 


235 


Pinus Picea du Roi . . 


IIG 


To-momi Japon. 
— V^eisstanne. 
Pinus firma S. et Z. a. 


99 


Pinus Abies du Roi . . 


90 


Toga-matsu Japon. 
Tasso Ital. 
Pinus Tsu^a S. et Z. . 


83 


Taxus baccata Linn. 


242 


Toranowo-momi Japon. 
Tatsi-bjakkusji Japon. 
Pinus polita S. et Z. . 


121 


Juniperus chinensis L. . 


20 


Totara Xov. Zeel. 
Td^O^ Grcec. 
Podocarpus Totara Don 


212 


Taxus baccata Linn. 


242 


Tsabo-hiba Japon. 
Tceu-pe Chin. 
Biota orientaiis Endl. ^. 


47 


Podoearpus Xa^eia R. Br. 


207 


Tschag:ar Kirg. 
Tea Canar. 
Juniperus Sabina Linn. 


22 


Pinus canariensis Chr. 
Tschelu Hind. 
Sm 


1G5 


Pinus londfolia Roxb. . 


158 


Tenne Germ. 
Tschil Hind. ~ 
Pinus Abies du Roi . . 


95 


Pinus longifolia Roxb. . 


158 


Teocote Me.vic. 
Tschir Hind. 
PinusTeocote Ch. et Schl. 


loG 


Pinus lonsrifolia Roxb. . 


158 


Tet-affatsch Tat. 
Pinus excelsa Wall. 


145 


Pinus Ledebourii Endl. 


131 


Tschurhak Armen. 
Texo Hispan. 
Ephedra procera F. et 31. 


2G2 


Taxus baccata Linn. 


242 


Tsian-sung Chin. 
Thausa Hind. 
Cupressus funebris E. 


58 


Pinus lon2:ifolia Roxb. . 


158 


Tsika-fup Aino. 
Then-tson^ Chin. 
Pinus parviflora S. et Z. 


138 


Juniperus aqaatica Rox- 
Tsikkura-Siba Chin. 
burgh 


31 


Podocarpus Na2:eia R. Br. 


207 


Svia Theophr. 
Tsio-zen-hiba Japon. 
Callitris quadrivalvis V. 


41 


Biota orientalis Endl. i. 


47 


Ovloi- Theophr. 
Tsu^a Japon. 
Callitris quadrivalvis V. 


41 


Pinus Tsu^a S. et Z. . 


83 


Tiadin^ Kamasch. 
Tuck-Tuck Ind. Columb. 
Pinus Cembra Linn. 


141 


Pinus nobilis Dougl. 


90 


Tibulus Rom. 
Tuschjapu Perm. 
Pinus halepensis 3iill. . 


180 


Juniperus communis L. 


15 


Tiddek Samoj. 
Tussam Sund. Hatfar. 
Pinus Cembra Linn. . 


141 


Pinus 3Ierkusii Jungh. 


176 


Tiddi Samoj. 
Tydeng SamoJ. 
Pinus Cembra Linn. . 


141 


Pinus Cembra Linn. 


14t 368 INDEX NOMIMJM TRIVIALIUM. Tyri Samoj. 

Pinus Cembra Linn. 
Tyt Taf. 

Pinus Ledebourii Endl. 
Tzaam Tat. 

Pinus Laricio Poir. y, 
Tzirbolya Hung. 

Pinus Cembra Linn. 
Uantalia Mandsch. 

Cunninghamia sinensis 

R. Br 

Ula Malab. 

Gnetum edule Blum. . 
Ulpe Vogiil. 

Pinus Cembra Linn. 
Ura-siro-momi Japon. 

Pinus homolepis S. et Z. 
Uvette Gallor. 

Ephedra vulgaris Rich. 
Vad Fennyo Hung. 

Pinus sylvestris Linn. . 
Venja Serb. 

Juniperus communis L. 
Veresk-kamenoi Rtiss. 

Juniperus davurica Pall. 

Juniperus Sabina Linn. 
Wachholder Germ. 

Junlperus communis L. 
Wax-Dammar Angl. 

Podocarpus polystachya 

R. Br 

Weeping-fir Angl. 

Pinus excelsa Wall. 
Weeping-Thuia Angl. 

Cupressus funebris Endl. 
Weresk Rnss. 

Juniperus communis L. 
White Cedar Angl. Am. 

Thuia occidentalis Linn. 

Chamaecyparis sphferoi- 
dea Spach Pag. 


White-Cypress Angl. Am. 


Pag. 


141 


Taxodium distichum R. 
White-Pine Angl Am. 


C8 


131 


Pinus Strobus Linn. 
Whymouths-Pine Angl. 


146 


178 


Pinus Strobus Linn. . 
Wo-matsu Japon. 


146 


141 


Pinus Massoniana Lamb. 
Wumi-matsu Japon. 

Pinus koraiensis Sieb. et 


174 


193 


Zucc 

Yacca Jamaic. 


140 


251 


Podocarpus coriacea R. 
Yerba de coyunturas Hisp. 


210 


141 


Ephedra fragilis Desf. . 


200 
Ephedra altissima Desf. 


261 


102 


Ying-loe Chin. 


Juniperus cernua Roxb. 


31 


25G 


Zadd Amhar. 

Juniperus procera Hoch- 
171 


stett 

Zarbel Germ. 


26 


15 


Pinus Cembra Linn. . 
Zagd Amhar. 


141 


19 


Juniperus procera Hoch- 
22 


stett 

Zeddi Tigrens. 


26 


IG 


Juniperus proceraHoch- 


stett 


26 
Zeheddi Tigrens. 
215 


Juniper. procera Hochst. 
Zelte Germ. 


26 


145 


Pinus Pumilio Haenk. . 
Zienruss Germ. 


169 


58 


Pinus Cembra Linn. 
Zimbro Lusit. 


141 


10 


Juniperus communis L. 
Zimbro noxa Lusit. 


16 


52 


Juniperus rufescens L. . 
Zurbel Germ. 


11 


61 


Pinus Cembra Linn. 


141 ^--=r**- /' Msm?, m ^ 

3 5185 00226 7548